Analytic Visualization

Show:
ϩⲙⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣⲉⲧⲙⲙⲁⲩϥⲉⲓⲉⲃⲟⲗⲛϭⲓⲓⲏⲥⲟⲩⲥϩⲓⲧⲛⲙⲁⲉⲧϫⲏⲩⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ.ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥⲇⲉϩⲕⲟⲁⲣⲭⲉⲓⲛⲧⲱⲗⲕϩⲙⲥⲟⲩⲱⲙ.
ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥⲇⲉⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩⲡⲉϫⲁⲛⲁϥ.ϫⲉⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉⲛⲉⲕⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥⲥⲉⲉⲓⲣⲉⲙⲡⲉⲧⲉⲙⲉϣϣⲉⲁⲁϥϩⲙⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ.
ⲛⲧⲟϥⲇⲉⲡⲉϫⲁϥⲛⲁ.ϫⲉⲙⲡⲧⲉⲧⲛⲟϣϥϫⲉⲧⲁⲇⲁⲩⲉⲓⲇⲟⲩⲛⲧⲉⲣⲉϥϩⲕⲟⲙⲛⲉⲧⲛⲙⲙⲁϥ.
ϩⲉⲛⲧϥⲃⲱⲕⲉϩⲟⲩⲛⲏⲓⲛⲟⲩⲧⲉϥⲟⲩⲱⲙⲟⲉⲓⲕⲧⲉⲡⲣⲟⲑⲉⲥⲓⲥ.ⲛⲁⲓⲉⲧⲉⲙⲉϣϣⲉⲉⲣⲟϥⲟⲩⲟⲙⲟⲩⲟⲩⲇⲉⲉⲧⲛⲙⲙⲁϥ.ⲉⲓⲙⲏⲧⲓⲟⲩⲏⲏⲃⲙⲁⲩⲁⲁ.
ⲏⲙⲡⲉⲧⲛⲟϣϥϩⲣⲁⲓϩⲙⲛⲟⲙⲟⲥϫⲉϩⲣⲁⲓϩⲙⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛⲟⲩⲏⲏⲃⲃⲱⲗⲉⲃⲟⲗⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛϩⲣⲁⲓϩⲙⲣⲡⲉⲁⲩⲱⲙⲛⲛⲟⲃⲉⲉⲣⲟϥ.
ϯϫⲱⲇⲉⲙⲙⲟⲛⲏⲧⲛ.ϫⲉⲉⲧⲛⲟϭⲣⲡⲉⲡⲉⲓⲙⲁ.
ⲛⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲙⲉⲇⲉϫⲉⲟⲩⲡⲉⲟⲩⲉϣⲟⲩⲛⲁⲉϩⲟⲩⲉⲟⲩⲑⲩⲥⲓⲁ.ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲧϭⲁⲓⲟⲁⲛⲡⲉⲛⲛⲉⲧⲉⲙⲛⲛⲟⲃⲉⲉⲣⲟⲟⲩ.
ϫⲟⲉⲓⲥⲅⲁⲣⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛⲡⲉϣⲏⲣⲉⲣⲱⲙⲉ.
ϥⲡⲱⲱⲛⲉⲇⲉⲉⲃⲟⲗϩⲙⲙⲁⲉⲧⲙⲙⲁⲩϥⲉⲓⲉϩⲣⲁⲓⲧⲉⲩⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ.
ⲁⲩⲱⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉⲉⲓⲥⲟⲩⲣⲱⲙⲉⲉⲣⲉⲧⲉϥϭⲓϫϣⲟⲩⲱⲟⲩϫⲛⲟⲩϥⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲉⲛⲉⲉⲝⲉⲥⲧⲉⲓⲡⲁϩⲣⲉⲉⲣⲟϥϩⲙⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛϫⲉⲕⲁⲁⲥⲩⲉⲕⲁⲧⲟⲓⲅⲟⲣⲉⲓⲙⲙⲟϥ.
ⲛⲧⲟϥⲇⲉⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϫⲉⲛⲓⲙⲣⲱⲙⲉⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛⲉⲧⲛⲁⲕⲱⲛⲁϥⲟⲩⲉⲥⲟⲟⲩⲟⲩⲱⲧⲛⲧⲉⲡⲁⲓϩⲉϩⲙⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛϩⲓⲉⲓⲧⲙⲏϥⲛⲁⲁⲙⲁϩⲧⲉⲙⲙⲟϥⲁⲛϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ.
ⲣⲱⲙⲉϭⲉϣⲟⲃⲉⲟⲩⲏⲣⲉⲥⲟⲟⲩ.ϩⲱⲥⲧⲉⲉⲝⲉⲥⲧⲉⲓϩⲙⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ.
ⲧⲟⲧⲉⲡⲉϫⲁϥⲣⲱⲙⲉϫⲉⲥⲟⲟⲩⲧⲛⲉⲃⲟⲗⲧⲉⲕϭⲓϫⲛⲧⲟϥⲇⲉϥⲥⲟⲩⲧⲱⲛϣⲱⲡⲉⲟⲩⲟϫϩⲉⲕⲉⲟⲩⲉⲓ.
ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥⲇⲉⲉⲓⲉⲃⲟⲗϫⲓϣⲟϫⲛⲉⲉⲣⲟϥϫⲉⲕⲁⲁⲥⲉⲩⲉⲙⲟⲟⲩⲧϥ.
ⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲇⲉⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓⲙⲉϥⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲉⲓⲉⲃⲟⲗϩⲙⲙⲁⲉⲧⲙⲙⲁⲩ.ⲟⲩⲁϩⲟⲩⲛⲥⲱϥⲛϭⲓⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉⲛⲁϣⲱϥ.ⲁⲩⲱϥⲡⲁϩⲣⲉⲉⲣⲟⲟⲩⲧⲏⲣⲟⲩ.
ϥⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁⲛⲁϫⲉⲕⲁⲁⲥⲛⲛⲉⲟⲩⲟⲛϩϥⲉⲃⲟⲗ.
ϫⲉⲕⲁⲁⲥⲉϥⲉϫⲱⲕⲉⲃⲟⲗⲛϭⲓⲉⲛⲧϫⲟⲟϥϩⲓⲧⲛⲏⲥⲁⲓⲁⲥⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥϥϫⲱⲙⲙⲟ.
ϫⲉⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉⲉⲓⲥⲡⲁϣⲏⲣⲉⲛⲧⲟⲩⲁϣϥⲡⲁⲙⲉⲣⲓⲧⲉⲛⲧⲧⲁⲯⲩⲭⲏⲟⲩⲱϣϩⲣⲁⲓⲛϩⲏⲧϥ.ϯⲛⲁⲕⲱⲡⲁⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲱϥϥⲕⲱⲟⲩⲕⲣⲓⲥⲓⲥϩⲉⲑⲛⲟⲥ.
ϥⲛⲁϯⲧⲱⲛⲁⲛ.ⲟⲩⲇⲉϥⲛⲁⲱϣⲉⲃⲟⲗⲁⲛ.ⲙⲛⲗⲁⲁⲩⲛⲁⲥⲱⲧⲙⲧⲉϥⲥⲙⲏϩⲛⲛⲉⲡⲗⲁⲧⲓⲁ.
ⲟⲩⲕⲁϣⲉϥⲟⲩⲟϣϥⲛϥⲛⲁⲟⲩⲟϭⲡϥⲁⲛ.ⲁⲩⲱⲟⲩⲥⲟⲗϥϩⲧⲙⲧⲱⲙϥⲛⲁϫⲉⲛⲁϥⲁⲛ.ϣⲁⲛⲧⲉϥⲉⲓⲛⲉⲉⲃⲟⲗⲡⲉϥϩⲁⲡϩⲛⲟⲩⲧⲁϫⲣⲟ.
ⲧⲉⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥϩⲉⲗⲡⲓⲍⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ.
ⲧⲟⲧⲉⲉⲓⲛⲉⲛⲁϥⲟⲩⲃⲗⲗⲉⲙⲡⲟⲉⲣⲉⲟⲩⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛϩⲓⲱⲱϥ.ϥⲡⲁϩⲣⲉⲉⲣⲟϥϩⲱⲥⲧⲉⲉⲧⲣⲉⲡⲉⲙⲡⲟϣⲁϫⲉϥⲛⲁⲩⲉⲃⲟⲗ.
ⲣϣⲡⲏⲣⲉⲛϭⲓⲙⲏⲏϣⲉⲧⲏⲣⲟⲩϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲙⲏⲧⲓⲡⲁⲓⲡⲉϣⲏⲣⲉⲇⲁⲩⲉⲓⲇ.
ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙⲇⲉⲛϭⲓⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥⲡⲉϫⲁ.ϫⲉⲛⲉⲣⲉⲡⲁⲓⲛⲉϫⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛⲉⲃⲟⲗⲁⲛ.ⲉⲓⲙⲏⲧⲓϩⲣⲁⲓϩⲛⲃⲉⲉⲗⲍⲉⲃⲟⲩⲗⲁⲣⲭⲱⲛⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛ.
ϥⲥⲟⲟⲩⲛⲇⲉⲛⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉⲡⲉϫⲁϥⲛⲁ.ϫⲉⲙⲛⲣⲟⲛⲓⲙⲉⲥϣⲁⲛⲡⲱϣⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲱϣⲁϫⲁⲓⲉ.ⲁⲩⲱⲡⲟⲗⲓⲥⲛⲓⲙϩⲓⲏⲓⲛⲓⲙⲉϥϣⲁⲛⲡⲱϣⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲱϥⲙⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ.
ⲉϣϫⲉⲡⲕⲉⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥϥⲛⲟⲩϫⲉⲉⲃⲟⲗⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥⲉⲓⲉϥⲡⲱϣⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲱϥⲁϣϭⲉϩⲉⲧⲉϥⲙⲛⲧⲣⲣⲟⲛⲁⲁϩⲉⲣⲁⲧ.
ⲁⲩⲱⲉϣϫⲉⲁⲛⲟⲕⲛⲟⲩϫⲉⲉⲃⲟⲗⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛϩⲛⲃⲉⲉⲗⲍⲉⲃⲟⲩⲗⲉⲉⲓⲉⲛⲧⲉⲧⲛϣⲏⲣⲉⲛⲟⲩϫⲉⲉⲃⲟⲗϩⲛⲛⲓⲙ.ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓⲥⲉⲛⲁϣⲱⲡⲉⲛⲏⲧⲛⲣⲉϥϯϩⲁⲡ.
ⲉϣϫⲉⲁⲛⲟⲕⲇⲉⲛⲟⲩϫⲉⲉⲃⲟⲗⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛϩⲙⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲛⲟⲩⲧⲉⲉⲓⲉⲡⲱϩⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲱⲧⲛⲛϭⲓⲙⲛⲧⲣⲣⲟⲛⲟⲩⲧⲉ.
ⲛⲓⲙⲉⲧⲉⲟⲩⲛϭⲟⲙⲙⲙⲟϥⲃⲱⲕⲉϩⲟⲩⲛⲏⲓϫⲱⲱⲣⲉⲧⲱⲣⲡⲛⲉϥϩⲛⲁⲁⲩⲉⲓⲙⲏⲧⲓϣⲟⲣⲡϥⲙⲟⲩⲣϫⲱⲱⲣⲉ.ⲧⲟⲧⲉϥⲧⲱⲣⲡⲡⲉϥⲏⲓ.
ⲉⲧⲉϥϣⲟⲟⲡⲛⲙⲙⲁⲁⲛϥϯⲟⲩⲃⲏ.ⲁⲩⲱⲉⲧⲉϥⲥⲩⲛⲁⲅⲉⲛⲙⲙⲁⲁⲛϥϫⲱⲱⲣⲉⲉⲃⲟⲗ.
ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓϯϫⲱⲙⲙⲟⲛⲏⲧⲛϫⲉⲛⲟⲃⲉⲛⲓⲙϩⲓⲟⲩⲛⲓⲙⲥⲉⲛⲁⲕⲁⲁⲛⲏⲧⲛⲉⲃⲟⲗⲣⲱⲙⲉ.ϫⲓⲟⲩⲁⲇⲉⲛⲧⲟϥⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲥⲉⲛⲁⲕⲁⲁϥⲉⲃⲟⲗⲁⲛ.
ⲁⲩⲱⲉⲧⲛⲁϫⲱⲟⲩϣⲁϫⲉⲉϩⲟⲩⲛϣⲏⲣⲉⲣⲱⲙⲉⲥⲉⲛⲁⲕⲁⲁϥⲛⲁϥⲉⲃⲟⲗⲉⲧⲛⲁϫⲱⲇⲉⲟⲩϣⲁϫⲉⲉϩⲟⲩⲛⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲥⲉⲛⲁⲕⲁⲁⲛⲁϥⲉⲃⲟⲗⲁⲛⲟⲩⲇⲉϩⲙⲡⲉⲓⲁⲓⲱⲛⲟⲩⲇⲉϩⲙⲉⲧⲛⲏⲩ.
ⲏⲛⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲣⲉϣⲏⲛⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥⲙⲛⲡⲉϥⲕⲁⲣⲡⲟⲥⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ.ⲏⲛⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲣⲉϣⲏⲛⲉⲧϩⲟⲟⲩⲙⲛⲡⲉϥⲕⲁⲣⲡⲟⲥⲉⲧϩⲟⲟⲩ.ⲉⲃⲟⲗⲅⲁⲣϩⲙⲕⲁⲣⲡⲟⲥⲛϣⲁⲩⲥⲟⲩⲛϣⲏⲛ.
ⲛⲉϫⲡⲟⲛⲛⲉϩⲃⲟⲩⲓ.ⲁϣϩⲉⲟⲩⲛϭⲟⲙⲙⲙⲱⲧⲛⲉϫⲉⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥⲧⲉⲧⲛϩⲉⲛⲥⲁⲉⲧϩⲟⲟⲩ.ⲉⲃⲟⲗⲅⲁⲣϩⲙⲡⲉϩⲟⲩⲟϩⲏⲧⲉⲣⲉⲧⲁⲡⲣⲟϣⲁϫⲉ.
ⲣⲱⲙⲉⲁⲅⲁⲑⲟⲥⲉⲃⲟⲗϩⲙⲡⲉϥⲁϩⲟⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥⲛϣⲁϥⲧⲁⲩⲟⲉⲃⲟⲗⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ.ⲁⲩⲱⲣⲱⲙⲉⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥⲉⲃⲟⲗϩⲙⲡⲉϥⲁϩⲟⲉⲧϩⲟⲟⲩⲛϣⲁϥⲧⲁⲩⲟⲉⲃⲟⲗⲡⲉⲧϩⲟⲟⲩ.
ϯϫⲱⲙⲙⲟⲛⲏⲧⲛϫⲉϣⲁϫⲉⲛⲓⲙⲁⲣⲅⲟⲛⲉⲧⲉⲣⲉⲣⲱⲙⲉⲛⲁϫⲟⲟⲩⲥⲉⲛⲁϯⲗⲟⲅⲟⲥϩⲁⲣⲟⲟⲩⲡⲉϩⲟⲟⲩⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ.
ⲉⲃⲟⲗⲅⲁⲣϩⲛⲛⲉⲕϣⲁϫⲉⲛⲁⲧⲙⲁⲓⲟⲕ.ⲁⲩⲱⲉⲃⲟⲗϩⲛⲛⲉⲕϣⲁϫⲉⲛⲁⲧϭⲁⲓⲟ.
ⲧⲟⲧⲉⲟⲩⲱϣⲃⲛⲁϥⲛϭⲓϩⲟⲓⲛⲉⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥⲙⲛⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲥⲁϩⲧⲛⲟⲩⲱϣⲛⲁⲩⲙⲁⲉⲓⲛⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲟⲧ.
ⲛⲧⲟϥⲇⲉϥⲟⲩⲱϣⲃⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϫⲉⲅⲉⲛⲉⲁⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛⲁⲩⲱⲟⲉⲓⲕϣⲓⲛⲉⲛⲥⲁⲟⲩⲙⲁⲉⲓⲛⲁⲩⲱⲛⲛⲉϯⲙⲁⲉⲓⲛⲛⲁⲉⲓⲙⲏⲧⲓⲙⲁⲉⲓⲛⲛⲓⲱⲛⲁⲥⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ.
ϩⲉⲅⲁⲣⲉⲛⲉⲣⲉⲓⲱⲛⲁⲥϣⲟⲟⲡⲛϩⲏⲧϥⲕⲏⲧⲟⲥϣⲟⲙⲛⲧϩⲟⲟⲩⲙⲛϣⲟⲙⲧⲉⲟⲩϣⲏ.ⲧⲁⲓⲧⲉϩⲉⲉⲧⲉⲣⲉϣⲏⲣⲉⲣⲱⲙⲉⲛⲁϣⲱⲡⲉⲙⲙⲟϩⲙϩⲏⲧⲕⲁϩϣⲟⲙⲛⲧϩⲟⲟⲩⲙⲛϣⲟⲙⲧⲉⲟⲩϣⲏ.
ⲣⲱⲙⲉⲛⲓⲛⲉⲩⲏⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛϩⲛⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥⲙⲛⲧⲉⲓⲅⲉⲛⲉⲁⲥⲉⲧϭⲁⲓⲟϫⲉⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲉⲓⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣⲛⲓⲱⲛⲁⲥ.ⲁⲩⲱⲉⲓⲥⲡⲉϩⲟⲩⲟⲉⲓⲱⲛⲁⲥⲡⲉⲓⲙⲁ.
ⲧⲣⲧⲣⲱⲣⲏⲥⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛϩⲛⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥⲙⲛⲧⲉⲓⲅⲉⲛⲉⲁⲧϭⲁⲓⲟϫⲉⲉⲓϫⲓⲛⲉⲁⲣⲏϫϥⲕⲁϩⲥⲱⲧⲙⲥⲟⲫⲓⲁⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛⲁⲩⲱⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉⲉⲓⲥⲡⲉϩⲟⲩⲟⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛⲡⲉⲓⲙⲁ.
ϩⲟⲧⲁⲛⲇⲉⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲉϥϣⲁⲛⲉⲓⲉⲃⲟⲗϩⲙⲣⲱⲙⲉ.ϣⲁϥⲉⲓⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲛϩⲉⲛⲙⲁⲙⲛⲙⲟⲟⲩⲛϩⲏⲧⲟⲩϥϣⲓⲛⲉⲛⲥⲁⲟⲩⲙⲁⲙⲧⲟⲛ.ⲁⲩⲱⲙⲉϥϩⲉⲟⲩⲟⲛ.
ⲧⲟⲧⲉϣⲁϥϫⲟⲟϫⲉϯⲛⲁⲕⲧⲟⲡⲁⲏⲓⲙⲁⲛⲧⲉⲓⲉⲃⲟⲗⲛϩⲏⲧϥ.ⲁⲩⲱⲉϥϣⲁⲛⲉⲓϥϩⲉⲉⲣⲟϥⲉϥⲥⲁϩⲣⲁⲩⲱⲉϥⲧⲥⲁⲛⲏⲩⲧ.
ⲧⲟⲧⲉϣⲁϥⲃⲱⲕϥϫⲓⲛⲙⲙⲁϥⲕⲉⲥⲁϣϥⲡⲛⲉⲩⲙⲁϩⲟⲟⲩⲉⲣⲟϥⲥⲉⲃⲱⲕⲉϩⲟⲩⲛⲥⲉⲟⲩⲱϩϩⲙⲙⲁⲉⲧⲙⲙⲁⲩⲛⲧⲉϩⲁⲏⲣⲱⲙⲉⲉⲧⲙⲙⲁⲩϣⲱⲡⲉϩⲟⲟⲩⲧⲉϥϩⲟⲩⲉⲓⲧⲉⲧⲁⲓⲧⲉϩⲉⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉⲧⲉⲓⲅⲉⲛⲉⲁⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ.
ⲉⲧⲓⲇⲉϥϣⲁϫⲉⲙⲛⲙⲏⲏϣⲉⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉⲉⲓⲥⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩⲙⲛⲛⲉϥⲥⲛⲏⲩⲛⲉⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩⲡⲉϩⲓⲡⲥⲁⲙⲃⲟⲗϣⲓⲛⲉⲛⲥⲁϣⲁϫⲉⲛⲙⲙⲁϥ.
--
ⲛⲧⲟϥⲇⲉϥⲟⲩⲱϣⲃⲡⲉϫⲁϥⲉⲧϫⲱⲙⲙⲟⲛⲁϥ.ϫⲉⲛⲓⲙⲧⲉⲧⲁⲙⲁⲁⲩⲁⲩⲱⲛⲓⲙⲛⲉⲛⲁⲥⲛⲏⲩ.
ϥⲥⲟⲩⲧⲛⲧⲉϥϭⲓϫⲉⲃⲟⲗⲉϫⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉⲉⲓⲥⲧⲁⲙⲁⲁⲩⲁⲩⲱⲛⲁⲥⲛⲏⲩ.
ⲡⲉⲓⲧⲉⲓⲣⲉⲅⲁⲣⲟⲩⲱϣⲡⲁⲉⲓⲱⲧⲉⲧϩⲛⲡⲏⲩⲉⲡⲁⲓⲡⲉⲡⲁⲥⲟⲛⲁⲩⲱⲧⲁⲥⲱⲛⲉⲁⲩⲱⲧⲁⲙⲁⲁⲩ.

ANNIS Metadata

corpus: sahidica.nt
source: Sahidica - A New Edition of the New Testament in Sahidic Coptic
annotation: Caroline T. Schroeder, Amir Zeldes
version_date: 2018-04-01
version_n: 2.5.0
translation: World English Bible (WEB)
languages: Sahidic Coptic
project: Coptic SCRIPTORIUM
document_cts_urn: urn:cts:copticLit:nt.matt.sahidica:12
chapter: 12
title: 40_Matthew_12

Cite this Document

When citing a corpus or document from Coptic SCRIPTORIUM, please include the relevant URN(s) (provided below) in all citations. On this site, these URNs will resolve to the latest edition of our data. We also encourage researchers to save visualizations they use, download query results from ANNIS, and save information from document metadata.

Use the following model to cite this document. Our full citation guidelines page provides more models.

First citation:

Author, Ancient title [chapter.verse if available], ed. [annotators], trans. [translation]. urn:cts:copticLit:nt.matt.sahidica:12. [version number], [date]. http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.matt.sahidica:12.

Subsequent citations:

Author, Ancient title (abbreviated) [chapter.verse if available], urn:cts:copticLit:nt.matt.sahidica:12.

Document Edition: urn:cts:copticLit:nt.matt.sahidica:12

Work: urn:cts:copticLit:nt.matt

Text Group: urn:cts:copticLit:nt

The following links will direct you to the latest versions of data visualizations of the document.

Sahidica Chapter View HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.matt.sahidica:12/sahidica/html

Analytic Visualization HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.matt.sahidica:12/analytic/html

The following links will direct you to the latest versions of the data for download.

Paula XML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.matt.sahidica:12/paula/xml

relANNIS: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.matt.sahidica:12/relannis

The following link will direct you to the latest version of the corpus available for search and querying in ANNIS:

ANNIS UI: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.matt.sahidica:12/annis