Analytic Visualization

Show:
ϥⲙⲟⲩⲧⲉⲇⲉⲡⲉϥⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ.ϥϯⲛⲁⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁⲛⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛⲛⲟⲩϫⲉⲃⲟⲗⲁⲩⲱⲡⲁϩⲣⲉϣⲱⲛⲉⲛⲓⲙϩⲓⲗⲟϫⲗⲉϫⲛⲓⲙ.
ⲛⲁⲓⲇⲉⲛⲉⲣⲁⲛⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ.ϣⲟⲣⲡⲡⲉⲥⲓⲙⲱⲛⲉⲧⲉϣⲁⲙⲟⲩⲧⲉⲉⲣⲟϥϫⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥⲙⲛⲁⲛⲇⲣⲉⲁⲥⲡⲉϥⲥⲟⲛ.ⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥϣⲏⲣⲉⲍⲉⲃⲉⲇⲁⲓⲟⲥⲙⲛⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥⲡⲉϥⲥⲟⲛ.
ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥⲙⲛⲃⲁⲣⲑⲟⲗⲟⲙⲁⲓⲟⲥⲑⲱⲙⲁⲥⲙⲛⲙⲁⲑⲑⲁⲓⲟⲥⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥϣⲏⲣⲉⲁⲗⲫⲁⲓⲟⲥⲙⲛⲑⲁⲇⲇⲁⲓⲟⲥ.
ⲥⲓⲙⲱⲛⲕⲁⲛⲁⲛⲓⲧⲏⲥⲙⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲥⲓⲥⲕⲁⲣⲓⲱⲧⲏⲥⲉⲛⲧϥⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩⲙⲙⲟϥ.
ⲡⲉⲓⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥϥϫⲟⲟⲩⲥⲉⲛϭⲓⲓⲏⲥⲟⲩⲥϥⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲉⲓⲗⲉⲛⲁϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲙⲡⲣⲃⲱⲕϩⲓⲏϩⲉⲑⲛⲟⲥ.ⲁⲩⲱⲙⲡⲣⲃⲱⲕⲉϩⲟⲩⲛⲡⲟⲗⲓⲥⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲧⲏⲥ.
ⲃⲱⲕⲇⲉϩⲟⲩⲟϣⲁⲉⲥⲟⲟⲩⲛⲧⲥⲱⲣⲙⲛⲧⲉⲏⲓⲓⲥⲣⲁⲏⲗ.
ⲧⲉⲧⲛⲁⲃⲱⲕⲇⲉⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣⲧⲉⲧⲛϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲉⲓ.ϩⲱⲛⲅⲁⲣⲉϩⲟⲩⲛⲛϭⲓⲙⲛⲧⲣⲣⲟⲡⲏⲩⲉ.
ⲉⲧϣⲱⲛⲉⲁⲣⲓⲡⲁϩⲣⲉⲉⲣⲟⲟⲩⲉⲧⲥⲟⲃϩⲧⲃⲃⲟⲟⲩⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛⲛⲟϫⲟⲩⲉⲃⲟⲗⲧⲉⲧⲛϫⲓϫⲓⲛϫⲏϯⲛϫⲓⲛϫⲏ.
ⲙⲡⲣϫⲡⲟⲛⲏⲧⲛⲟⲩⲛⲟⲩⲃ.ⲟⲩⲧⲉⲟⲩϩⲁⲧ.ⲟⲩⲇⲉϩⲟⲙⲛⲧϩⲛⲛⲉⲧⲛⲙⲟϫϩ.
ⲟⲩⲧⲉⲡⲏⲣⲁⲧⲉϩⲓⲏⲟⲩⲧⲉϣⲧⲏⲛⲥⲛⲧⲉⲟⲩⲧⲉⲟⲩⲧⲟⲟⲩⲉⲟⲩⲧⲉⲟⲩϭⲉⲣⲱⲃϥⲉⲙⲡϣⲁⲅⲁⲣⲛϭⲓⲉⲣⲅⲁⲧⲏⲥⲧⲉϥϩⲣⲉ.
ⲡⲟⲗⲓⲥⲇⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲃⲱⲕⲉϩⲟⲩⲛⲉⲣⲟⲏⲡϯⲙⲉ.ϣⲓⲛⲉϩⲣⲁⲓⲛϩⲏⲧϫⲉⲛⲓⲙⲉⲧⲙⲡϣⲁⲧⲉⲧⲛϭⲱϩⲙⲙⲁⲉⲧⲙⲙⲁⲩϣⲁⲛⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲉⲃⲟⲗ.
ⲧⲉⲧⲛⲃⲏⲕⲇⲉⲉϩⲟⲩⲛⲏⲓⲁⲥⲡⲁⲍⲉⲙⲙⲟϥ.
ⲁⲩⲱⲉϣⲱⲡⲉⲏⲓϣⲁⲙⲁⲣⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲣⲏⲛⲏⲉⲓⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲱϥ.ⲉϣⲱⲡⲉⲇⲉϥⲙⲡϣⲁⲁⲛⲙⲁⲣⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲣⲏⲛⲏⲕⲟⲧⲉⲣⲱⲧⲛ.
ⲉⲧⲉϥⲛⲁϫⲓⲧⲏⲩⲧⲛⲇⲉⲁⲛⲁⲩⲱϥⲧⲙⲥⲱⲧⲙⲉⲛⲉϣⲁϫⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲏⲩⲇⲉⲉⲃⲟⲗϩⲙⲏⲓϩⲏⲧⲡⲟⲗⲓⲥⲉⲧⲙⲙⲁⲩⲏⲡϯⲙⲉⲟⲩϩⲉⲉⲃⲟⲗϣⲟⲉⲓϣⲛⲉⲧⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ.
ϩⲁⲙⲏⲛϯϫⲱⲙⲙⲟⲛⲏⲧⲛ.ϫⲉⲟⲩⲛⲟⲩⲙⲧⲟⲛⲛⲁϣⲱⲡⲉϩⲙⲕⲁϩⲥⲟⲇⲟⲙⲁⲙⲛⲅⲟⲙⲟⲣⲣⲁϩⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥⲉϩⲟⲩⲉⲡⲟⲗⲓⲥⲉⲧⲙⲙⲁⲩ.
ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉⲁⲛⲟⲕϯϫⲟⲟⲙⲙⲱⲧⲛϩⲉϩⲉⲛⲉⲥⲟⲟⲩϩⲛⲙⲏⲧⲉϩⲉⲛⲟⲩⲱⲛϣ.ϣⲱⲡⲉϭⲉⲥⲁⲃⲉϩⲉϩⲟϥⲁⲩⲱⲁⲕⲉⲣⲁⲓⲟⲥϩⲉⲛⲓϭⲣⲟⲟⲙⲡⲉ.
ϯϩⲧⲏⲧⲛⲇⲉⲉⲣⲱⲧⲛⲉⲃⲟⲗϩⲛⲛⲉⲣⲱⲙⲉ.ⲥⲉⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩⲅⲁⲣⲙⲙⲱⲧⲛⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛⲁⲩⲱϩⲣⲁⲓϩⲛⲛⲉⲩⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏⲥⲉⲛⲁⲙⲁⲥⲧⲓⲅⲟⲩⲙⲙⲱⲧⲛ.
ⲥⲉϫⲓⲧⲏⲩⲧⲛϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛⲙⲛⲣⲣⲱⲟⲩⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉⲛⲁⲙⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ.
ϩⲟⲧⲁⲛⲇⲉⲉⲩϣⲁⲛⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩⲙⲙⲱⲧⲛⲙⲡⲣϥⲓⲣⲟⲟⲩϣϫⲉⲁϣϩⲉ.ⲏⲉⲧⲉⲧⲛⲁϫⲟⲟϫⲉⲟⲩ.ⲥⲉⲛⲁϯⲅⲁⲣⲛⲏⲧⲛϩⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩⲉⲧⲙⲙⲁⲩϫⲉⲟⲩⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲁϫⲟⲟϥ.
ⲛⲧⲱⲧⲛⲅⲁⲣⲁⲛⲉⲧϣⲁϫⲉⲁⲗⲗⲁⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲡⲉⲧⲛⲉⲓⲱⲧⲉⲧϣⲁϫⲉⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ.
ⲟⲩⲛⲟⲩⲥⲟⲛⲇⲉⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩⲡⲉϥⲥⲟⲛⲙⲟⲩ.ⲁⲩⲱⲟⲩⲉⲓⲱⲧⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ.ⲧⲉⲛϣⲏⲣⲉⲧⲱⲟⲩⲛⲉϫⲛⲛⲉⲩⲉⲓⲟⲧⲉⲥⲉⲙⲟⲩⲟⲩⲧⲙⲙⲟⲟⲩ.
ⲧⲉⲧⲛϣⲱⲡⲉⲙⲟⲥⲧⲉⲙⲙⲱⲧⲛⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲛⲣⲱⲙⲉⲛⲓⲙⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲣⲁ.ⲉⲧⲛⲁϩⲩⲡⲟⲙⲉⲓⲛⲉⲇⲉϣⲁⲃⲟⲗⲡⲁⲓⲉⲧⲛⲁⲟⲩϫⲁⲓ.
ϩⲟⲧⲁⲛⲇⲉⲉⲩϣⲁⲛⲡⲱⲧⲛⲥⲱⲧⲛϩⲛⲧⲉⲓⲡⲟⲗⲓⲥⲡⲱⲧⲉϩⲣⲁⲓⲉⲕⲉⲟⲩⲉ.ϩⲁⲙⲏⲛⲅⲁⲣϯϫⲱⲙⲙⲟⲛⲏⲧⲛϫⲉⲛⲛⲉⲧⲛϫⲱⲕⲉⲃⲟⲗⲡⲟⲗⲓⲥⲓⲥⲣⲁⲏⲗⲙⲡⲉϣⲏⲣⲉⲣⲱⲙⲉⲉⲓ.
ⲙⲛⲥⲃⲟⲩⲓⲅⲁⲣϥⲛⲟϭⲡⲉϥⲥⲁϩ.ⲟⲩⲧⲉⲙⲛϩⲙϩⲁⲗϥϫⲟⲥⲉⲉϩⲟⲩⲉⲡⲉϥϫⲟⲉⲓⲥ.
ϩⲱⲡⲉⲥⲃⲟⲩⲓϫⲉⲉϥⲉϣⲱⲡⲉϩⲉⲡⲉϥⲥⲁϩ.ⲁⲩⲱϩⲙϩⲁⲗϫⲉⲉϥⲉϣⲱⲡⲉϩⲉⲡⲉϥϫⲟⲉⲓⲥ.ⲉϣϫⲉⲙⲟⲩⲧⲉϫⲟⲉⲓⲥϫⲉⲃⲉⲉⲗⲍⲉⲃⲟⲩⲗⲟⲥⲟⲙⲁⲗⲗⲟⲛⲛⲉϥⲣⲙⲛⲏⲓ.
ⲙⲡⲣⲣϩⲟⲧⲉϭⲉϩⲏⲧⲟⲩ.ⲙⲛⲗⲁⲁⲩⲅⲁⲣϥϩⲟⲃⲥⲥⲉⲛⲁϭⲟⲗⲡϥⲁⲛⲉⲃⲟⲗ.ⲁⲩⲱϥϩⲏⲡϥⲛⲁⲟⲩⲱⲛϩⲁⲛⲉⲃⲟⲗ.
ⲡⲉϯϫⲱⲙⲙⲟϥⲛⲏⲧⲛϩⲙⲕⲁⲕⲉⲁϫⲓϥϩⲙⲟⲩⲟⲉⲓⲛ.ⲁⲩⲱⲧⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙⲉⲣⲟϥϩⲙⲡⲉⲧⲛⲙⲁⲁϫⲉⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣⲙⲙⲟϥϩⲓϫⲛϫⲉⲛⲉⲡⲱⲣ.
ⲙⲡⲣⲣϩⲟⲧⲉϩⲏⲧⲟⲩⲉⲧⲛⲁⲙⲟⲩⲟⲩⲧⲡⲉⲧⲛⲥⲱⲙⲁ.ⲙⲛϭⲟⲙⲇⲉⲙⲙⲟⲟⲩⲙⲟⲩⲟⲩⲧⲧⲉⲧⲛⲯⲩⲭⲏ.ⲁⲣⲓϩⲟⲧⲉⲇⲉϩⲟⲩⲟϩⲏⲧϥⲙⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛϭⲟⲙⲙⲙⲟϥⲧⲁⲕⲟⲧⲉⲧⲛⲯⲩⲭⲏⲙⲛⲡⲉⲧⲛⲥⲱⲙⲁϩⲣⲁⲓϩⲛⲅⲉϩⲉⲛⲛⲁ.
ⲙⲏϫⲁϫⲥⲛⲁⲩⲥⲉϯⲙⲙⲟⲟⲩⲁⲛⲉⲃⲟⲗϩⲁⲟⲩϩⲟⲃⲟⲗⲟⲥ.ⲁⲩⲱⲟⲩⲁⲉⲃⲟⲗⲛϩⲏⲧⲟⲩⲛⲉϥϩⲉⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲙⲕⲁϩⲁϫⲙⲡⲉⲧⲛⲉⲓⲱⲧⲉⲧϩⲛⲡⲏⲩⲉ.
ⲕⲉⲃⲱⲇⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲡⲉⲏⲡⲧⲏⲣⲟⲩ.
ⲙⲡⲣⲣϩⲟⲧⲉϭⲉϩⲏⲧⲟⲩⲛⲧⲱⲧⲛⲧⲉⲧⲛϣⲟⲃⲉϩⲁϩϫⲁϫ.
ⲟⲩⲟⲛϭⲉⲛⲓⲙⲉⲧⲛⲁϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓϩⲏⲧⲡⲉⲙⲧⲟⲉⲃⲟⲗⲛⲛⲉⲣⲱⲙⲉϯⲛⲁϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓϩⲱⲛϩⲏⲧϥⲡⲉⲙⲧⲟⲉⲃⲟⲗⲡⲁⲉⲓⲱⲧⲉⲧϩⲛⲡⲏⲩⲉ.
ⲉⲧⲛⲁⲁⲡⲁⲣⲛⲁⲇⲉⲙⲙⲟⲡⲉⲙⲧⲟⲉⲃⲟⲗⲛⲛⲉⲣⲱⲙⲉ.ϯⲛⲁⲁⲡⲁⲣⲛⲁϩⲱⲙⲙⲟϥⲡⲉⲙⲧⲟⲉⲃⲟⲗⲡⲁⲉⲓⲱⲧⲉⲧϩⲛⲡⲏⲩⲉ.
ⲙⲡⲣⲱϣϫⲉⲛⲧⲉⲓⲛⲟⲩϫⲉⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲙⲕⲁϩ.ⲛⲧⲉⲓⲁⲛⲛⲟⲩϫⲉⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ.ⲁⲗⲗⲁⲛⲟⲩϫⲉⲟⲩⲥⲏϥⲉ.
ⲛⲧⲉⲓⲅⲁⲣⲡⲱⲣϫⲟⲩⲣⲱⲙⲉⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ.ⲁⲩⲱⲟⲩϣⲉⲉⲣⲉⲧⲉⲥⲙⲁⲁⲩⲁⲩⲱⲟⲩϣⲉⲗⲉⲉⲧⲧⲉⲥϣⲱⲙⲉ.
ϫⲁϫⲉⲣⲱⲙⲉⲛⲉⲛⲉϥⲣⲙⲛⲏⲓ.
ⲉⲧⲙⲉⲉⲓⲱⲧⲙⲁⲁⲩⲉϩⲟⲩⲉⲉⲣⲟⲓϥⲙⲡϣⲁⲙⲙⲟⲁⲛ.ⲁⲩⲱⲉⲧⲙⲉϣⲏⲣⲉϩⲓϣⲉⲉⲣⲉⲉϩⲟⲩⲉⲉⲣⲟⲓϥⲙⲡϣⲁⲙⲙⲟⲁⲛ.
ⲁⲩⲱⲉⲧⲉϥⲛⲁϥⲓⲁⲛⲡⲉϥⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥϥⲟⲩⲁϩϥⲛⲥⲱϥⲙⲡϣⲁⲙⲙⲟⲁⲛ.
ⲉⲛⲧϥϩⲉⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏϥⲛⲁⲥⲟⲣⲙⲉⲥ.ⲁⲩⲱⲉⲛⲧϥⲥⲱⲣⲙⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥⲛⲁϩⲉⲉⲣⲟ.
ⲉⲧϣⲱⲡⲙⲙⲱⲧⲛⲉⲣⲟϥϥϣⲱⲡⲙⲙⲟⲉⲣⲟϥ.ⲁⲩⲱⲉⲧϣⲱⲡⲙⲙⲟⲉⲣⲟϥϥϣⲱⲡⲉⲣⲟϥⲙⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲛⲛⲟⲟⲩⲧ.
ⲉⲧϣⲱⲡⲉⲣⲟϥⲟⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥⲣⲁⲛⲟⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥϥⲛⲁϫⲓⲃⲉⲕⲉⲟⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ.ⲁⲩⲱⲉⲧϣⲱⲡⲉⲣⲟϥⲟⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲣⲁⲛⲟⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥϥⲛⲁϫⲓⲃⲉⲕⲉⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ.
ⲁⲩⲱⲉⲧⲛⲁⲧⲥⲉⲟⲩⲁⲛⲉⲓⲕⲟⲩⲓⲟⲩϫⲱⲙⲙⲟⲛⲱⲣϣⲙⲙⲁⲧⲉⲣⲁⲛⲟⲩⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ.ϩⲁⲙⲏⲛϯϫⲱⲙⲙⲟⲛⲏⲧⲛϫⲉⲛⲛⲉϥⲥⲱⲣⲙⲡⲉϥⲃⲉⲕⲉ.

ANNIS Metadata

corpus: sahidica.nt
source: Sahidica - A New Edition of the New Testament in Sahidic Coptic
annotation: Caroline T. Schroeder, Amir Zeldes
version_date: 2018-04-01
version_n: 2.5.0
translation: World English Bible (WEB)
languages: Sahidic Coptic
project: Coptic SCRIPTORIUM
document_cts_urn: urn:cts:copticLit:nt.matt.sahidica:40
chapter: 10
title: 40_Matthew_10

Cite this Document

When citing a corpus or document from Coptic SCRIPTORIUM, please include the relevant URN(s) (provided below) in all citations. On this site, these URNs will resolve to the latest edition of our data. We also encourage researchers to save visualizations they use, download query results from ANNIS, and save information from document metadata.

Use the following model to cite this document. Our full citation guidelines page provides more models.

First citation:

Author, Ancient title [chapter.verse if available], ed. [annotators], trans. [translation]. urn:cts:copticLit:nt.matt.sahidica:40. [version number], [date]. http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.matt.sahidica:40.

Subsequent citations:

Author, Ancient title (abbreviated) [chapter.verse if available], urn:cts:copticLit:nt.matt.sahidica:40.

Document Edition: urn:cts:copticLit:nt.matt.sahidica:40

Work: urn:cts:copticLit:nt.matt

Text Group: urn:cts:copticLit:nt

The following links will direct you to the latest versions of data visualizations of the document.

Sahidica Chapter View HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.matt.sahidica:40/sahidica/html

Analytic Visualization HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.matt.sahidica:40/analytic/html

The following links will direct you to the latest versions of the data for download.

Paula XML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.matt.sahidica:40/paula/xml

relANNIS: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.matt.sahidica:40/relannis

The following link will direct you to the latest version of the corpus available for search and querying in ANNIS:

ANNIS UI: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.matt.sahidica:40/annis