Normalized Text

ⲙⲛⲛⲥⲁϣⲟⲙⲛⲧⲉⲃⲟⲧϥⲉⲓⲛϭⲓⲙⲁⲅⲓⲥⲧⲣⲓⲁⲛⲟⲥⲙⲛⲇⲟⲅⲙⲁⲉⲧⲙⲙⲁⲩⲁⲧⲛⲟⲩⲧⲉ,ⲣⲣⲟⲥϩⲁⲓⲁⲕⲁⲕⲓⲟⲥⲁⲩⲅⲟⲩⲥⲧⲁⲗⲓⲟⲥⲉⲧⲁⲣⲭⲉⲓⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣⲉⲧⲙⲙⲁⲩⲧⲣⲉϥⲁⲛⲁⲅⲕⲁⲍⲉⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥⲉⲧϩⲛⲗⲁⲩⲣⲁⲧⲣⲉϩⲩⲡⲟⲅⲣⲁⲫⲉⲧⲟⲙⲟⲥⲉⲧϫⲁϩⲙⲗⲉⲱⲛⲇⲉⲇⲟⲩⲝ,ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲱϣⲛⲉⲥϩⲁⲓⲣⲣⲟ,ϥⲥϩⲁⲓⲥⲟⲩⲧⲓⲡⲧⲓⲭⲟⲛϥⲧⲛⲛⲟⲟⲩⲥⲟⲩⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥϩⲉⲛⲁⲧⲟⲛϥⲥⲏϩⲧⲉⲓϩⲉ·ⲁⲕⲁⲕⲓⲟⲥⲁⲩⲅⲟⲩⲥⲧⲁⲗⲓⲟⲥϥⲥϩⲁⲓⲉⲓⲟⲧⲉⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲙⲁⲓⲛⲟⲩⲧⲉⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥⲗⲁⲩⲣⲁϩⲉⲛⲁⲧⲟⲛⲭⲁⲓⲣⲉⲧⲉ·ⲉⲡⲉⲓⲇⲏⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥⲣⲣⲟⲡⲁⲩⲧⲱⲕⲣⲁⲧⲱⲣⲉⲛⲧϥⲁⲁⲙⲡϣⲁⲛⲉϥⲥϩⲁⲓⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ·ϥⲧⲣⲉⲟⲩⲟⲛⲛⲓⲙϩⲩⲡⲟⲅⲣⲁⲫⲉⲧⲟⲙⲟⲥⲗⲉⲱⲛⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥϩⲣⲱⲙⲏ,ϩⲟⲩⲟⲇⲉⲧⲉⲧⲛϩⲁⲅⲓⲟⲥⲩⲛⲏⲛⲧⲱⲧⲛ,ⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥϩⲉⲛⲁⲧⲟⲛ,ⲧⲉⲛⲟⲩⲇⲉⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛϫⲓⲛⲉⲥϩⲁⲓⲛⲧⲟⲟⲧϥⲙⲁⲅⲓⲥⲧⲣⲓⲁⲛⲟⲥⲧⲉⲧⲛⲛⲉϫⲱⲕⲉⲃⲟⲗ·ⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥⲣⲣⲟϫⲉⲕⲁⲥⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲙⲁⲧⲉϩⲉⲛⲇⲱⲣⲉⲁⲙⲛϩⲉⲛⲧⲁⲉⲓⲟⲛⲧⲟⲟⲧϥⲛⲟϭⲉⲩⲉⲣⲅⲉⲧⲏⲥⲁⲩⲱⲛⲛⲁⲩⲧⲱⲕⲣⲁⲧⲱⲣⲣⲉϥⲙⲓϣⲉⲉϫⲛⲧⲉⲛⲙⲛⲧⲥⲁⲃⲉ·

ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲓⲇⲉⲛⲉⲥϩⲁⲓⲛϭⲓⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲁⲡⲁⲗⲟⲅⲅⲓⲛⲟⲥϥⲥⲱⲟⲩϩⲉϩⲟⲩⲛⲛⲉⲥⲛⲏⲩⲧⲏⲣⲟⲩϥⲱϣⲉⲣⲟⲟⲩⲧⲓⲡⲧⲓⲭⲟⲛ·ⲛⲧⲟⲟⲩⲇⲉⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙⲱϣⲉⲃⲟⲗϩⲓⲟⲩⲥⲟⲡⲁⲛⲁⲑⲉⲙⲁⲧⲓⲍⲉⲧⲟⲅⲙⲁⲉⲧⲙⲙⲁⲩⲉⲧⲥⲟⲟϥⲙⲛⲉⲧⲛϩⲏⲧϥⲙⲛⲗⲉⲱⲛⲁⲥⲉⲃⲏⲥⲙⲛⲟⲩⲟⲛⲛⲓⲙⲉⲧⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲉⲓⲉⲣⲟϥ·ⲧⲟⲧⲉⲥϩⲁⲓⲛⲟⲩⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏⲁⲩⲅⲟⲩⲥⲧⲁⲗⲓⲟⲥⲥⲏϩⲡⲉⲓⲧⲩⲡⲟⲥϫⲉ·ⲛⲧⲟⲕⲙⲉⲛϩⲩⲡⲟⲕⲓⲥⲑⲁⲓⲇⲟⲅⲙⲁⲉⲧⲥⲟⲟϥⲁⲩⲧⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣ·ⲁⲛⲟⲛⲇⲉϩⲱⲱϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉⲡⲁⲛⲧⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣⲱⲡⲉⲧⲉⲉⲣⲅⲉⲧⲉⲓⲧⲏⲣϥϩⲓⲧⲛⲧⲉϥⲡⲣⲟⲛⲟⲓⲁ·ⲙⲁⲣⲉⲡⲁⲓⲟⲩⲛϣⲱⲡⲉϥⲟⲩⲟⲛϩⲉⲃⲟⲗⲧⲉⲕⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁϫⲉⲙⲛⲟⲩⲟⲛⲛϩⲏⲧϫⲓⲛⲟⲩⲕⲟⲩⲓϣⲁⲟⲩⲛⲟϭⲛⲁⲁⲛⲉⲭⲉⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲉⲓⲥⲱⲧⲙϩⲟⲗⲱⲥⲇⲟⲅⲙⲁⲉⲧϫⲁϩⲙⲉⲧⲙⲙⲁⲩⲁⲩⲱⲡⲁⲣⲁⲛⲟⲙⲟⲥⲗⲉⲱⲛⲁⲥⲉⲃⲏⲥ·ⲁⲗⲗⲁⲧⲛⲥⲃⲧⲱⲧⲧⲏⲣⲧⲣⲉⲁⲅⲱⲛⲓⲍⲉϣⲁⲉϩⲣⲁⲓⲙⲟⲩⲉϫⲛⲇⲟⲅⲙⲁⲉⲧⲧⲁϫⲣⲏⲩⲁⲩⲱⲡⲁⲣⲁⲇⲟⲥⲓⲥⲡⲓⲥⲧⲓⲥⲉⲧⲟⲩⲟϫⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲁⲩⲱⲟⲣⲑⲟⲇⲟⲝⲟⲥⲧⲁⲓⲛⲧⲧⲁⲁⲉⲧⲟⲟⲧ·ϫⲉⲛⲛⲉⲥⲉϩϩⲁϩϣⲁϫⲉⲛⲁ·ϥⲥⲟⲧⲡⲅⲁⲣⲛⲁⲁⲩⲱϥⲣⲛⲟϥⲣⲉⲛⲉⲛⲯⲩⲭⲏⲧⲣⲉⲥⲱⲧⲙⲛⲥⲁⲇⲟⲅⲙⲁⲡⲁⲛⲧⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣϩⲟⲩⲉⲡⲉⲧⲛⲁⲩⲧⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣ·

ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲓⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏⲛϭⲓⲇⲟⲩⲝϥⲉⲓⲙⲉⲧⲉⲥϭⲟⲙ,ⲛⲧⲟϥⲙⲛⲙⲁⲅⲓⲥⲧⲣⲓⲁⲛⲟⲥⲣⲣⲟϭⲱⲛⲧⲙⲙⲁⲧⲉϩⲛⲟⲩⲑⲩⲙⲟⲥⲉϫⲛⲁⲡⲟⲗⲟⲅⲓⲁⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃϩⲉⲛⲁⲧⲟⲛ,ϫⲓϣⲟϫⲛⲉⲙⲛⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩⲧⲣⲉⲙⲁⲅⲓⲥⲧⲣⲓⲁⲛⲟⲥϫⲓⲡⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲉⲩⲙⲁⲙⲁⲧⲟⲓⲥⲉϩⲱⲧⲃⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥϩⲉⲛⲁⲧⲟⲛ·ϫⲟⲉⲓⲥⲇⲉⲉⲧⲁⲑⲉϯϣⲟϫⲛⲉⲁⲣⲭⲱⲛϥⲟⲩⲉⲛϩⲡⲁⲓⲉⲃⲟⲗϩⲗⲗⲟⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲁⲡⲁⲗⲟⲩⲅⲓⲟⲥⲙⲛⲁⲡⲁⲗⲟⲅⲅⲓⲛⲟⲥ·ⲥⲱⲟⲩϩⲉϩⲟⲩⲛⲛⲉⲥⲛⲏⲩⲧⲏⲣⲟⲩⲡⲉϫⲉⲁⲡⲁⲗⲟⲅⲅⲓⲛⲟⲥⲛⲁϫⲉ·ϯⲥⲟⲡⲥⲙⲙⲱⲧⲛⲛⲉⲥⲛⲏⲩⲧⲙⲧⲣⲉⲟⲩⲁⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛϣⲧⲟⲣⲧⲣ,ⲁⲗⲗⲁⲥⲱⲧⲙⲛⲥⲱⲛⲧⲉⲟⲩⲁⲟⲩⲁϫⲓⲛⲁϥϩⲉⲛⲃⲁⲉⲃⲟⲗϩⲛⲃⲛⲛⲉⲧⲛⲃⲱⲕⲧⲏⲣϩⲓⲟⲩⲥⲟⲡⲁⲡⲁⲧⲏⲁⲣⲭⲱⲛⲙⲡⲁⲧϥⲉⲓϣⲁⲣⲟ·ⲡⲉⲓϣⲁϫⲉⲁⲛⲁϥⲛⲉⲥⲛⲏⲩⲁⲩⲱϫⲓϩⲉⲛⲃⲁϩⲛⲛⲃⲛⲛⲉⲃⲱⲕⲙⲁϣⲁⲙⲟⲩⲧⲉⲉⲣⲟϥϫⲉⲗⲓⲑⲁⲍⲟⲙⲉⲛⲟⲛ,ⲃⲟⲗⲡⲟⲗⲓⲥ·ⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩⲛϭⲓⲡⲉⲭⲟⲣⲟⲥⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥⲧⲏⲣⲟⲩ,ⲙⲡⲉⲟⲩⲁⲧⲟⲗⲙⲁⲃⲱⲕⲉϩⲟⲩⲛⲡⲟⲗⲓⲥⲉⲡⲉⲓⲇⲏⲟⲩⲉⲛⲧⲟⲗⲏⲛⲧⲉⲡⲉⲩⲉⲓⲱⲧⲧⲉ·

ⲧⲟⲧⲉϥⲉⲓⲛϭⲓⲙⲁⲅⲓⲥⲧⲣⲓⲁⲛⲟⲥⲣⲡⲟⲗⲉⲙⲉⲓⲙⲛⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥ·ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲡⲱϩⲇⲉⲉⲣⲟⲟⲩϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉⲡⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲉⲩⲙⲁⲧⲣⲉⲛⲉϫⲥⲟⲧⲉⲡⲉⲭⲟⲣⲟⲥⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥ·ⲙⲁⲧⲟⲓⲇⲉⲛⲉϫⲥⲟⲧⲉⲉⲣⲟⲟⲩ·ⲧⲉⲓⲛⲟϭϣⲡⲏⲣⲉ,ⲛⲉⲣⲉⲙⲁⲧⲟⲓⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩⲇⲟⲝⲉⲧⲉⲡⲉⲭⲟⲡⲟⲥⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥⲁⲩⲱ·ⲙⲡⲉⲗⲁⲁⲩⲙⲙⲟⲟⲩⲃⲗⲁⲡϯ.ⲁⲩⲱϫⲱⲡⲉⲓϩⲩⲙⲛⲟⲥⲧⲏⲣⲟⲩϩⲛⲟⲩⲧⲁⲡⲣⲟⲛⲟⲧⲱⲧϫⲱⲙⲙⲟϫⲉ·ⲕⲁϩⲧⲏϫⲟⲉⲓⲥ·ⲁϣϩⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲁϫⲟⲟⲧⲉⲛⲯⲩⲭⲏϫⲉ·ⲡⲱⲱⲛⲉⲉⲃⲟⲗⲉϫⲛⲧⲟⲟⲩϩⲉⲟⲩϫⲁϫ;ϫⲉⲉⲓⲥⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉϫⲱⲗⲕⲛⲉⲩⲡⲓⲧⲉⲥⲟⲃⲧⲉⲛⲉⲩⲥⲟⲧⲉⲡⲉϩⲛⲁⲁⲩϯⲥⲟⲧⲉⲛⲟⲩⲥⲟⲧⲉϩⲛⲟⲩϩⲱⲡⲉⲧⲥⲟⲩⲧⲱⲛϩⲙⲡⲉⲩϩⲏⲧ·ⲁⲩⲱϫⲉ·ⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉⲧⲱⲕⲙⲛⲉⲩⲥⲏⲃⲉⲥⲱⲙⲛⲧⲛⲉⲩⲡⲓⲧⲉⲧⲁⲩⲟⲉϩⲣⲁⲓⲛⲟⲩϩⲏⲕⲉⲙⲛⲟⲩⲉⲃⲓⲏⲛ,ⲕⲟⲛⲥⲉⲧⲥⲟⲩⲧⲱⲛϩⲙⲡⲉⲩϩⲏⲧ·ⲁⲗⲏⲑⲱⲥⲛⲉⲩⲥⲏϥⲉⲃⲱⲕⲉϩⲟⲩⲛⲡⲉⲩϩⲏⲧⲛⲉⲩⲥⲟⲧⲉⲟⲩⲟϣϥ·ⲙⲁⲧⲟⲓⲇⲉϫⲱⲱⲣⲉⲁⲡⲁⲗⲟⲅⲅⲓⲛⲟⲥⲉⲛⲧϥⲙⲓϣⲉⲉϫⲛⲙⲉϣⲁⲉϩⲣⲁⲓⲙⲟⲩ,ⲉⲛⲧϥⲟⲩⲟⲛϩϥⲉⲃⲟⲗⲙⲙⲓⲛⲙⲙⲟϥϫⲉϥⲟⲩⲏϩϩⲁϩⲁⲓⲃⲉⲥⲉⲧϫⲟⲥⲉ,ⲙⲡⲉϥϩⲟⲧⲉϩⲁϩⲏⲥⲟⲧⲉⲉⲧϩⲏⲗⲉⲃⲟⲗⲁⲏⲣⲁⲗⲗⲁϥϫⲓⲛⲁϥϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓⲁϩⲉⲟⲩⲑⲩⲣⲱⲛ,ⲡⲁⲓⲉⲧϫⲱⲙⲙⲟϫⲉ·ⲧⲉϥⲙⲉⲛⲁⲕⲱⲧⲉⲉⲣⲟϩⲉⲛⲉⲓϩⲟⲡⲗⲟⲛ·ⲛⲛⲉⲣϩⲟⲧⲉϩⲁϩⲏⲛⲟⲩⲥⲟⲧⲉϥϩⲏⲗϩⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ·

ⲛⲁⲓⲇⲉϥⲙⲉⲗⲉⲧⲁⲙⲙⲟⲟⲩⲛϭⲓϩⲗⲗⲟϫⲱⲱⲣⲉϥϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓⲡⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲉⲩⲙⲁϩⲛⲟⲩⲛⲟϭⲙⲛⲧϫⲁⲣϩⲏⲧ,ⲁⲓⲧⲉⲓⲛⲉϫⲥⲟⲧⲉ·ⲁⲩⲱⲛⲉⲣⲉⲥⲟⲧⲉϩⲏⲩⲡⲉⲓⲥⲁⲙⲛⲡⲁⲓⲙⲙⲟϥⲁⲩⲱⲙⲡⲉⲗⲁⲁⲩⲛϩⲏⲧⲟⲩϫⲱϩⲅⲉⲛⲛⲁⲓⲟⲥ·ⲙⲁⲅⲓⲥⲧⲣⲓⲁⲛⲟⲥⲇⲉⲛⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩⲉⲣⲟϥϩⲛⲧⲉⲓⲛⲟϭⲙⲛⲧϫⲁⲣϩⲏⲧϥⲣϣⲡⲏⲣⲉϫⲉⲙⲡⲉⲗⲁⲁⲩϩⲛⲥⲟⲧⲉϫⲱϩⲉⲣⲟϥⲟⲩⲇⲉⲙⲡⲉⲗⲁⲁⲩϩⲛⲛⲉⲥⲛⲏⲩⲃⲗⲁⲡⲧⲉⲓⲧⲏⲣϥ·ⲃⲟϭⲟⲩⲉⲃⲟⲗϩⲛⲛⲉⲩϩⲧⲱⲱⲣⲧⲉⲩⲛⲟⲩⲡⲁϩⲧⲟⲩϩⲁⲛⲉⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉⲁⲡⲁⲗⲟⲅⲅⲓⲛⲟⲥⲟⲩⲱϣⲧⲛⲁϥⲙⲛⲛⲉⲥⲛⲏⲩⲉⲧⲛⲙⲙⲁϥⲁⲓϯⲟⲩⲥⲩⲅⲛⲱⲙⲏϩⲁⲧⲟⲗⲙⲏⲣⲓⲁⲛⲧⲁⲁ·ⲁⲡⲁⲗⲟⲅⲅⲓⲛⲟⲥⲇⲉⲛⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩⲧⲉⲩⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁⲙⲛⲧⲉⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥϥϣⲁϫⲉⲙⲛⲙⲁⲅⲓⲥⲧⲣⲓⲁⲛⲟⲥⲁⲩⲱⲙⲁⲧⲟⲓϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉ·ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲩϫⲉⲁⲅⲱⲛⲓⲍⲉⲁⲩⲱⲥⲃⲧⲱⲧⲙⲓϣⲉⲉϫⲛⲡⲓⲥⲧⲓⲥⲉⲓⲟⲧⲉϣⲁⲉϩⲣⲁⲓⲙⲟⲩ·ⲧⲛⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓⲙⲙⲱⲧⲛⲧⲣⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲓϣⲁⲗⲁⲩⲣⲁϩⲉⲛⲁⲧⲟⲛ,ⲙⲁⲉⲧⲉⲣⲉⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉⲛϩⲏⲧϥ,ⲧⲛϫⲛⲟⲩⲟⲩϩⲓϩⲏⲧⲉⲧⲛⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁⲡⲗⲏⲣⲟⲫⲟⲣⲓⲁⲛⲏⲧⲛ·ⲁⲩⲱϩⲉⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲕⲉⲗⲉⲩⲉⲙⲙⲟⲛⲁⲡⲉⲧⲛⲙⲧⲟⲉⲃⲟⲗⲧⲛⲥⲃⲧⲱⲧⲟⲩⲁϩⲛⲥⲁⲡⲉⲩϣⲁϫⲉ·

ⲛⲉⲥⲛⲏⲩⲇⲉⲛⲉⲣⲙⲟⲓϩⲉⲉϫⲛϣⲁϫⲉⲉⲧⲉⲣⲉⲁⲡⲁⲗⲟⲅⲅⲓⲛⲟⲥϫⲱⲙⲙⲟⲟⲩⲛⲛⲁϩⲣⲙⲁⲣⲭⲱⲛⲙⲛⲡⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲉⲩⲙⲁⲁⲩⲱⲛⲉϫⲱⲙⲙⲟⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩϫⲉ·ⲙⲏⲗⲁⲁⲩⲛϩⲏⲧϣⲱϫⲡϩⲛⲗⲁⲩⲣⲁⲡⲉⲛⲉⲓⲡⲉⲓⲙⲁⲧⲟⲧⲉⲁⲩϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓⲡⲉⲩⲉⲓⲱⲧⲁⲡⲁⲗⲟⲅⲅⲓⲛⲟⲥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉ·ⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ,ⲥⲟⲟⲩⲛⲁⲛϫⲉⲧⲛⲉⲓⲙⲁⲧⲏⲣⲁⲩⲱⲙⲛⲟⲩⲁⲛϩⲏⲧⲡⲉⲛⲃⲟⲗ;ⲁϣϩⲉⲧⲛⲛⲁⲟⲩⲉϩϩⲓⲥⲉⲛⲉⲓⲣⲱⲙⲉⲧⲛⲥⲕⲩⲗⲗⲉⲓⲙⲙⲟⲟⲩⲥⲉⲉⲓⲗⲁⲩⲣⲁ;ⲛⲧⲟϥⲇⲉⲙⲡⲉϥⲟⲩⲱϣⲃⲛⲁⲗⲁⲁⲩϩⲱⲥϥⲥⲟⲟⲩⲛⲉⲧϥⲛⲁⲁⲁϥ·ⲉⲓⲧⲁⲙⲟⲟϣⲉⲛⲥⲱϥⲧⲏⲣⲟⲩⲛϭⲓⲙⲁⲅⲓⲥⲧⲣⲓⲁⲛⲟⲥⲙⲛⲛⲉⲥⲛⲏⲩⲧⲏⲣⲟⲩ·ⲛⲧⲟϥⲇⲉϥⲙⲟⲟϣⲉϩⲓϩⲓⲏⲙⲙⲟⲟⲩϣⲁⲛⲧⲉϥⲛⲧⲟⲩⲉϫⲛⲙϩⲁⲁⲩⲉⲧⲉⲣⲉⲕⲉⲥⲛⲛⲉⲩⲉⲓⲟⲧⲉⲛϩⲏⲧⲟⲩ,ⲉⲧⲉϩⲗⲗⲟⲛⲉⲛⲧϣⲱⲡⲉϩⲁⲧⲉϥϩⲏ,ⲛⲁⲓⲛⲧϩⲁⲣⲉϩⲡⲓⲥⲧⲓⲥⲉⲧⲟⲩⲟϫϩⲛⲟⲩⲱⲣϫϣⲁϫⲱⲕⲉⲃⲟⲗⲡⲉⲩⲃⲓⲟⲥⲕⲁⲧⲁⲉⲧⲉⲣⲁⲛⲁϥⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲧⲟⲧⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥⲙⲏⲧⲉⲧⲁⲫⲟⲥϥⲡⲱⲣϣⲛⲉϥϭⲓϫⲉⲃⲟⲗϥϣⲗⲏⲗⲁⲩⲱϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉⲧⲣⲉϣⲗⲏⲗⲛⲙⲙⲁϥ·ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲱⲕⲉⲃⲟⲗⲡⲉϣⲗⲏⲗϫⲱϩⲁⲙⲏⲛⲧⲏⲣⲟⲩϩⲓⲟⲩⲥⲟⲡ·

ϥⲟⲩⲱⲛⲣⲱϥⲛϭⲓⲁⲡⲁⲗⲟⲅⲅⲓⲛⲟⲥϥϫⲓⲥⲉⲧⲉϥⲥⲙⲏⲡⲉⲩⲙⲧⲟⲉⲃⲟⲗϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉ·ⲛⲁⲉⲓⲟⲧⲉⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ,ⲉϩⲉⲟⲩⲱϣⲛⲟⲩⲧⲉⲡⲉⲧⲛϫⲓⲇⲟⲅⲙⲁⲗⲉⲱⲛⲧⲛϩⲩⲡⲟⲅⲣⲁⲫⲉⲉⲣⲟϥ;ⲧⲉⲩⲛⲟⲩⲥⲙⲏϣⲱⲡⲉϩⲛⲧⲁⲫⲟⲥⲉⲧⲉⲣⲉⲛⲉⲥⲱⲙⲁⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲛϩⲏⲧⲟⲩϣⲟⲙⲛⲧⲥⲟⲡϫⲱⲙⲙⲟϫⲉ·ⲁⲛⲁⲑⲉⲙⲁⲇⲟⲅⲙⲁⲗⲉⲱⲛⲁⲥⲉⲃⲏⲥ·ⲙⲡⲣⲧⲁⲩⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛⲉⲃⲟⲗϩⲛⲣⲱⲧⲛⲟⲩⲇⲉⲙⲡⲣⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲉⲓⲙⲛⲗⲁⲁⲩⲣⲱⲙⲉϥϫⲓⲇⲟⲅⲙⲁⲉⲧⲙⲙⲁⲩ·ⲁⲛⲁⲑⲉⲙⲁⲉⲧⲛⲁϩⲩⲡⲟⲅⲣⲁⲫⲉⲧⲟⲙⲟⲥⲗⲉⲱⲛⲙⲛⲧⲣⲉϥϫⲓⲟⲩⲁⲗⲉⲱⲛ,ⲡⲁⲓⲅⲁⲣϥⲙⲉϩⲙⲛⲧⲣⲉϥϫⲓⲟⲩⲁⲉϩⲟⲩⲛⲙⲛⲧⲛⲟⲩⲧⲉⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥϥⲡⲱϣⲙⲙⲟⲫⲩⲥⲓⲥⲥⲛⲧⲉⲙⲛⲥⲁⲙⲛⲧⲟⲩⲁⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ·ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙⲇⲉⲧⲉⲥⲙⲏⲉⲧⲙⲙⲁⲩⲛⲧϣⲱⲡⲉⲉⲃⲟⲗϩⲛⲙⲏⲧⲉⲥⲱⲙⲁⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲛϭⲓⲙⲁⲅⲓⲥⲧⲣⲓⲁⲛⲟⲥⲙⲛⲡⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲉⲩⲙⲁⲧⲏⲣϥⲉⲧⲟⲩⲏϩⲛⲥⲱⲟⲩⲣϣⲡⲏⲣⲉⲉⲙⲁⲧⲉⲁⲩⲱⲡⲁϩⲧⲟⲩϩⲁⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉⲁⲡⲁⲗⲟⲅⲅⲓⲛⲟⲥⲙⲛⲕⲉⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥⲉⲧⲛⲙⲙⲁϥⲧⲣⲉϯⲛⲁⲛⲟⲩⲥⲩⲅⲛⲱⲙⲏⲥⲉϣⲗⲏⲗⲉϫⲱⲟⲩⲧⲣⲉⲉⲓⲟⲟⲟⲩⲛⲙⲉ·ⲁⲩⲱⲧⲉⲩⲛⲟⲩϩⲁϩⲉⲃⲟⲗϩⲙⲡⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲉⲩⲙⲁⲁⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉⲧⲉⲩⲙⲛⲧⲙⲁⲧⲟⲓⲙⲛⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉⲡⲉⲓⲃⲓⲟⲥⲉⲧϣⲟⲩⲉⲓⲧⲣⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥϣⲱⲡⲉϩⲁϩⲩⲡⲟⲧⲁⲅⲏⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲁⲡⲁⲗⲟⲅⲅⲓⲛⲟⲥϩⲓⲧⲛϩⲟⲧⲉⲛⲧⲉⲓⲉϫⲱⲟⲩ·

ⲙⲁⲅⲓⲥⲧⲣⲓⲁⲛⲟⲥⲇⲉⲙⲛⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉⲙⲁⲧⲟⲓⲕⲟⲧⲟⲩⲉϩⲟⲩⲛⲡⲟⲗⲓⲥⲧⲁⲩⲟⲛⲉϣⲡⲏⲣⲉⲛⲧⲛⲁⲩⲉⲣⲟⲟⲩ·ⲁⲩⲱⲛⲧⲉⲣⲉⲛⲁⲡⲟⲗⲓⲥⲥⲱⲧⲙⲛⲉϭⲟⲙⲙⲛⲛⲉϣⲡⲏⲣⲉⲛⲧϣⲱⲡⲉϩⲓⲧⲉⲛⲁⲡⲁⲗⲟⲅⲅⲓⲛⲟⲥⲧⲁϫⲣⲟⲡⲉϩⲟⲩⲟϩⲛⲡⲓⲥⲧⲓⲥⲁⲩⲱϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓϩⲓⲟⲩⲥⲟⲡⲡⲉⲡⲣⲁⲓⲧⲱⲣⲓⲟⲛ,ⲉⲓⲛⲉⲉⲃⲟⲗⲁⲕⲁⲕⲓⲟⲥⲁⲩⲅⲟⲩⲥⲧⲁⲗⲓⲟⲥⲡⲁⲓⲉⲧⲁⲛⲁⲅⲕⲁⲍⲉⲙⲙⲟⲟⲩⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲉⲓⲧⲟⲙⲟⲥⲗⲉⲱⲛ,ⲣⲟⲕϩϥϩⲛⲙⲏⲧⲉⲡⲟⲗⲓⲥ·ϯϫⲱⲇⲉⲙⲙⲟϫⲉⲛⲧⲧϭⲁⲉⲓⲟϥⲁⲛⲙⲟⲩⲧⲉⲓϩⲉϩⲁⲡⲗⲱⲥ,ⲁⲗⲗⲁⲟⲩⲁⲡⲟⲫⲁⲥⲓⲥⲛⲧⲉϩⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉⲧⲉϩⲓⲧⲛⲧⲁⲡⲣⲟⲛⲟϭⲁⲡⲁⲗⲟⲅⲅⲓⲛⲟⲥⲙⲛⲛⲉⲥⲛⲏⲩⲉⲧⲛⲙⲙⲁϥϩⲉⲟⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲓⲁⲧⲁⲓⲛⲧϥϫⲟⲟⲛϭⲓⲡⲉⲛⲉⲡⲱⲣⲇⲁⲩⲉⲓⲇϩⲙⲙⲉϩⲙⲏⲧⲯⲁⲗⲙⲟⲥϥϩⲩⲙⲛⲉⲩⲉⲧⲉⲓϩⲉϫⲉ·ⲟⲩⲕⲱϩⲧⲙⲛⲟⲩⲑⲏⲛⲧⲉⲙⲉⲣⲓⲥⲡⲉⲩϫⲱ·ⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥⲇⲉϩⲁⲓⲣⲉⲥⲓⲥⲉⲧⲙⲙⲁⲩⲛⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩⲡⲉⲑⲉⲣⲃⲟⲥⲛⲧϥϣⲱⲡⲉ,ϥϣⲓⲃⲉⲡⲉϥⲥⲭⲏⲙⲁϥϯϩⲓⲱⲱϥϩⲉⲛϩⲟⲓⲧⲉⲕⲟⲥⲙⲓⲕⲟⲛϥⲉⲓⲉⲃⲟⲗϩⲛⲡⲟⲗⲓⲥϥⲡⲱⲧϩⲓⲧⲛϩⲟⲧⲉⲛⲧⲉⲓⲉϫⲱϥⲁⲩⲱⲙⲡⲟⲩϭⲛⲧϥϣⲁⲉϩⲟⲩⲛϩⲟⲟⲩϩⲟⲟⲩ·ⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁⲡⲁⲣϩⲏⲥⲓⲁⲍⲉⲙⲙⲟϩⲓⲧⲛⲇⲟⲅⲙⲁⲡⲓⲥⲧⲓⲥⲟⲣⲑⲟⲇⲟⲝⲟⲥⲁⲩⲱⲛⲉϯϩⲏⲙⲏⲛⲉϩⲓⲧⲙⲥⲟⲡⲥⲙⲡⲉⲛⲉⲩⲙⲁⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ·

ⲙⲛⲛⲥⲁⲡⲉⲓⲁⲅⲱⲛⲛⲧϥϩⲩⲡⲟⲙⲓⲛⲉⲉⲣⲟϥⲛϭⲓⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥⲁⲡⲁⲗⲟⲅⲅⲓⲛⲟⲥϥⲕⲉϫⲟⲩⲱⲧⲉⲣⲟⲙⲡⲉϥⲁⲣⲭⲉⲓⲉϫⲛⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛⲗⲁⲩⲣⲁϥⲙⲡϣⲁⲧⲣⲉϥⲕⲁⲛⲉϥϭⲓϫⲉϫⲛⲃⲁⲗⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧⲁⲡⲁⲗⲟⲩⲅⲓⲟⲥϩⲉⲓⲱⲥⲏⲫⲛⲧϥⲕⲱⲛⲉϥϭⲓϫⲉϫⲛⲃⲁⲗⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧⲓⲁⲕⲱⲃ·ⲁⲡⲁⲗⲟⲅⲅⲓⲛⲟⲥⲇⲉⲛⲉϥⲙⲟⲟⲛⲉⲛⲉⲥⲛⲏⲩϩⲛⲉⲡⲓⲥⲧⲏⲙⲉⲓⲛⲓⲙⲁⲩⲱⲛⲉϥϩⲱⲛⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩⲧⲣⲉⲡⲱⲧⲉⲃⲟⲗⲉⲟⲟⲩⲉⲧϣⲟⲩⲉⲓⲧⲉⲧⲉⲡⲁⲓⲡⲉⲁⲣⲭⲏⲡⲁⲑⲟⲥⲧⲏⲣⲟⲩ·ϩⲓⲧⲙⲉⲟⲟⲩⲅⲁⲣⲉⲧϣⲟⲩⲉⲓⲧϣⲁⲣⲉⲙⲛⲧⲙⲁⲓϩⲟⲙⲛⲧϣⲱⲡⲉ,ⲉⲧⲉⲧⲁⲓⲧⲉⲛⲟⲩⲛⲉⲡⲉⲧϩⲟⲟⲩ,ϣⲁⲣⲉⲙⲛⲧⲙⲁⲓϩⲟⲙⲛⲧϫⲡⲉϭⲱⲛⲧ,ϣⲁⲣⲉϭⲱⲛⲧϫⲡⲉⲙⲛⲧϫⲁⲥⲓϩⲏⲧ,ϣⲁⲣⲉϭⲱⲛⲧϫⲡⲉⲡⲉⲫⲑⲟⲛⲟⲥⲡⲉⲑⲏⲣⲓⲟⲛⲉⲧϩⲟⲟⲩ·ⲛⲉϣⲁϥϯⲥⲃⲱⲛⲁⲟⲛⲡⲉⲧⲣⲉⲡⲣⲟⲥⲉⲭⲉϩⲱⲃϭⲓϫϩⲛⲟⲩⲥⲡⲟⲩⲇⲏⲕⲁⲓⲣⲟⲥⲉⲧⲡⲣⲉⲡⲉⲓⲁⲩⲱⲧⲣⲉⲉⲓⲣⲉⲛⲉⲩⲥⲩⲛⲁⲝⲓⲥϩⲛⲟⲩϩⲟⲧⲉⲛⲧⲉⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲛⲉϥⲉⲓⲣⲉⲇⲉⲙⲙⲟϥⲛⲁⲥⲙⲟⲧϩⲛϩⲱⲃⲛⲓⲙϥⲑⲁⲗⲡⲉⲓⲙⲙⲟⲟⲩⲧⲏⲣⲟⲩⲉⲓⲧⲉϩⲛⲧⲉⲧⲣⲟⲫⲏⲥⲱⲙⲁⲧⲓⲕⲟⲛⲉⲓⲧⲉϩⲛⲧⲉⲥⲃⲱϫⲟⲉⲓⲥ·ⲛⲉϥϣⲟⲟⲡⲅⲁⲣϩⲛⲧⲉⲩⲙⲏⲧⲉϩⲉⲛⲟⲩⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥⲉⲣⲉⲟⲩⲟⲛⲛⲓⲙⲉⲧⲟⲩⲱϣⲱⲛϩⲕⲁⲧⲁⲛⲟⲙⲟⲥⲛⲟⲩⲧⲉϭⲱϣⲧⲉⲣⲟϥⲥⲉⲥⲟⲟⲩⲧⲛⲡⲉⲩⲃⲓⲟⲥⲕⲁⲧⲁⲛⲉϥⲁⲣⲉⲧⲏ·ⲛⲓⲙⲅⲁⲣⲉⲛⲧϥⲙⲉⲥⲧⲉⲉⲟⲟⲩⲉⲧϣⲟⲩⲉⲓⲧϩⲉⲉⲧⲙⲙⲁⲩ;ⲛⲓⲙⲉⲛⲧϥϣⲱⲡⲉϥϫⲟⲥⲉϩⲛⲛⲉϥⲡⲣⲁⲝⲓⲥϥⲑⲃⲃⲓⲏⲩϩⲛⲛⲉϥⲙⲉⲉⲩⲉϩⲉⲡⲁⲓ;ⲛⲉϥⲑⲃⲃⲓⲏⲩϩⲛⲥⲙⲟⲧⲛⲓⲙⲉⲣⲉⲡⲉϥϩⲟⲡⲁϩⲧⲉⲥⲏⲧϥⲙⲟⲟϣⲉϩⲛⲟⲩϭⲓⲛⲙⲟⲟϣⲉⲙⲛⲧⲥⲁⲃⲉ·ⲛⲉϥⲫⲟⲣⲉⲓⲅⲁⲣⲁⲛϩⲉⲛⲁⲡⲉⲓⲟⲩⲟⲉⲓϣϩⲛⲟⲩⲥⲭⲏⲙⲁⲛⲟⲩϫϫⲓⲙⲉⲛⲡⲉⲥⲙⲟⲧⲙⲛⲧⲉⲩⲥⲉⲃⲏⲥϩⲓⲃⲟⲗⲉⲣⲉⲡⲉⲩⲥⲁⲛϩⲟⲩⲛⲙⲉϩϩⲩⲡⲟⲕⲣⲓⲥⲓⲥϩⲓⲁⲛⲟⲙⲓⲁ·ⲛⲓⲙⲉⲛⲧϥϣⲱⲡⲉϩⲁⲣⲉϣϩⲏⲧϩⲉⲡⲁⲓ,ϥϩⲟⲣϣϩⲏⲧⲉϫⲛⲉⲛⲧϣⲟϥⲧϩⲛⲛⲉⲩⲡⲁⲣⲁⲡⲧⲱⲙⲁϣⲁⲛⲧⲉϥⲕⲁⲑⲟⲣⲑⲟⲩⲙⲙⲟⲟⲩⲧⲉⲩⲁⲣⲭⲏⲕⲉⲥⲟⲡ

_warn:empty_norm_ϥⲧⲉⲓϩⲉϥⲁⲡⲟⲇⲏⲙⲉⲓϣⲁϫⲟⲉⲓⲥⲉⲧϥⲙⲉⲙⲙⲟϥⲥⲟⲩⲥⲛⲁⲩⲙϣⲓⲣ,ϥⲙⲧⲟⲛⲙⲙⲟϥⲙⲛⲛⲉϥⲉⲓⲟⲧⲉⲧⲏⲣⲟⲩⲛⲁⲓⲛⲧϥⲧⲛⲧⲱⲛϥⲉⲣⲟⲟⲩϩⲛⲛⲉϥⲕⲁⲧⲟⲣⲑⲱⲙⲁⲙⲛⲡⲉϥⲃⲓⲟⲥ,ⲉⲧⲉⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥⲛⲉⲙⲛⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥⲙⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥⲙⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲧⲏⲣⲟⲩⲛⲧⲟⲩⲱϣⲛⲟⲩⲧⲉ·ϫⲉⲟⲩⲏⲣⲡⲉϩⲏⲃⲉⲛⲧϥϣⲱⲡⲉⲡⲉϩⲟⲟⲩⲛⲧϥⲙⲧⲟⲛⲙⲙⲟϥⲛϩⲏⲧϥ·ⲛⲉⲥⲛⲏⲧⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥⲙⲙⲁⲧⲉⲁⲛⲁⲗⲗⲁⲕⲉⲡⲟⲗⲓⲥⲣⲁⲕⲟⲧⲉⲙⲛⲛⲉⲥⲧⲟϣ,ⲙⲁⲗⲓⲥⲧⲁⲉⲧϩⲙⲡⲉⲩⲕⲱⲧⲉ,ⲱϣⲉⲃⲟⲗϩⲛϩⲉⲛⲛⲟϭⲥⲙⲏⲙⲛϩⲉⲛⲣⲉⲙⲓⲟⲟⲩⲉϫⲉϥⲓⲛⲧⲟⲟⲧⲟⲩⲛⲟⲩⲉⲓⲱⲧⲧⲉⲓⲙⲓⲛⲉ·ⲁⲣⲱⲛⲉⲣⲉⲁϣⲕⲁⲕⲡⲉⲩⲣⲓⲙⲉⲧⲏϩⲙⲛϩⲩⲙⲛⲟⲥⲉⲧⲟⲩϫⲱⲙⲙⲟϥ,ϩⲗⲗⲟⲙⲉⲛϣⲓⲛⲉⲛⲥⲁϭⲉⲣⲱⲃⲧⲉⲩⲙⲛⲧϩⲗⲗⲟ,ϣⲏⲣⲉϣⲏⲙⲛⲥⲁⲡⲉⲭⲁⲗⲓⲛⲟⲩⲥⲧⲉⲩⲥⲟⲫⲣⲟⲥⲩⲛⲏ,ⲉⲛⲧⲉⲓⲉϩⲟⲩⲛⲃⲣⲣⲉϩⲁϩⲩⲡⲟⲧⲁⲅⲏϣⲓⲛⲉⲛⲥⲁⲉⲧⲛⲁϫⲓⲙⲟⲉⲓⲧϩⲏⲧⲟⲩⲉϩⲟⲩⲛⲙⲛⲧⲣⲣⲟⲡⲏⲩⲉ,ⲉⲧϩⲙⲅⲁⲙⲟⲥⲛⲥⲁⲡⲉⲩⲣⲉϥⲥⲙⲛⲛⲟⲙⲟⲥ,ϩⲏⲕⲉⲛⲥⲁⲡⲉⲩϥⲁⲓⲣⲟⲟⲩϣ,ⲉⲧϣⲱⲛⲉⲛⲥⲁⲉⲧⲧⲁⲗϭⲟⲛⲉⲩϣⲱⲛⲉⲉⲓⲧⲉⲛⲁⲧⲉⲯⲩⲭⲏⲉⲓⲧⲉⲛⲁⲥⲱⲙⲁ·ϩⲁⲡⲁⲝϩⲁⲡⲗⲱⲥⲉⲓⲧⲉⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥⲉⲓⲧⲉⲕⲟⲥⲙⲓⲕⲟⲛⲛⲉϥϥⲓⲣⲟⲟⲩϣϩⲁⲣⲟⲟⲩⲧⲏⲣⲟⲩⲧⲣⲉⲟⲩϫⲁⲓ,ϥⲡⲁⲣϩⲓⲥⲧⲁⲙⲙⲟⲟⲩⲧⲏⲣⲟⲩⲟⲩⲁⲁⲃϫⲟⲉⲓⲥⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ·ⲡⲁⲓⲉⲟⲟⲩⲉⲓⲱⲧⲛⲙⲙⲁϥⲙⲛⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃϩⲟⲙⲟⲟⲩⲥⲓⲟⲛⲁⲧⲱⲣⲉϥⲧⲁⲛϩⲟⲧⲉⲛⲟⲩⲁⲩⲱⲟⲩⲟⲉⲓϣⲛⲓⲙϣⲁⲉⲛⲉϩⲉⲛⲉϩ·ϩⲁⲙⲏⲛ·

ANNIS Metadata

annotation: Julian Bogdani, Caroline Schroeder, Lance Martin, Amir Zeldes
author: unknown
Coptic_edition: Tito Orlandi, A. Campagnano, Vite dei monaci Phif e Longino. Milano, Cisalpino Goliardica, 1975, pp. 47-93 (Vita Longinis)
corpus: life.longinus.lucius
country: Egypt
document_cts_urn: urn:cts:copticLit:lives.longinus_lucius.paths_ed:30-39
entities: automatic
identities: checked
language: Sahidic Coptic
license: CC BY-NC-SA 4.0
msItem_title: The Life of Longinus and Lucius
note: Digital, TEI-XML encoded text from the PATHS GitHub Repository September 2019.
objectType: codex
order: 5
parsing: automatic
paths_manuscripts: 237
paths_works: 418
people: Acacius of Constantinople; David; Jacob; Jesus; Joseph (Genesis); Pope Leo I
places: Alexandria; Rome
previous: urn:cts:copticLit:lives.longinus_lucius.paths_ed:24-29
project: Coptic SCRIPTORIUM, CMCL, PATHS
redundant: no
segmentation: automatic
source: PATHS, CMCL
source_info: PATHS, PATHS GitHub Repository
tagging: automatic
title: Life of Longinus and Lucius part 5
translation: none
version_date: 2020-08-31
version_n: 4.0.0

Cite this Document

When citing a corpus or document from Coptic SCRIPTORIUM, please include the relevant URN(s) (provided below) in all citations. On this site, these URNs will resolve to the latest edition of our data. We also encourage researchers to save visualizations they use, download query results from ANNIS, and save information from document metadata.

Use the following model to cite this document. Our full citation guidelines page provides more models.

First citation:

Author, Ancient title [chapter.verse if available], ed. [annotators], trans. [translation]. urn:cts:copticLit:lives.longinus_lucius.paths_ed:30-39. [version number], [date]. http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:lives.longinus_lucius.paths_ed:30-39.

Subsequent citations:

Author, Ancient title (abbreviated) [chapter.verse if available], urn:cts:copticLit:lives.longinus_lucius.paths_ed:30-39.

Document Edition: urn:cts:copticLit:lives.longinus_lucius.paths_ed:30-39

Work: urn:cts:copticLit:lives.longinus_lucius

Text Group: urn:cts:copticLit:lives

The following links will direct you to the latest versions of data visualizations of the document.

Normalized Text HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:lives.longinus_lucius.paths_ed:30-39/norm/html

Analytic Visualization HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:lives.longinus_lucius.paths_ed:30-39/analytic/html

The following links will direct you to the latest versions of the data for download.

TEI XML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:lives.longinus_lucius.paths_ed:30-39/tei/xml

Paula XML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:lives.longinus_lucius.paths_ed:30-39/paula/xml

relANNIS: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:lives.longinus_lucius.paths_ed:30-39/relannis

The following link will direct you to the latest version of the corpus available for search and querying in ANNIS:

ANNIS UI: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:lives.longinus_lucius.paths_ed:30-39/annis