Normalized Text

ϯⲛⲁϫⲱⲇⲉⲟⲛⲕⲉϣⲡⲏⲣⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲁⲁⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩⲛⲉϥϩⲙϩⲁⲗ·ⲛⲉⲩⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲉϩⲛⲡⲉⲣⲓⲭⲱⲣⲟⲥⲉⲧⲙⲙⲁⲩⲟⲩⲛⲧⲁϥⲙⲙⲁⲩⲟⲩϣⲏⲣⲉⲉⲩⲅⲉⲛⲏⲥϥⲉⲓϩⲏⲗⲏⲕⲓⲁⲙⲛⲧϣⲏⲣⲉϣⲏⲙ·ⲛⲉⲩⲛⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉⲇⲉϫⲉⲫⲗⲁⲃⲓⲁ,ϭⲟⲓⲗⲉⲟⲩⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲓⲟⲛⲉⲓⲟⲧⲉϣⲏⲣⲉϣⲏⲙⲉⲧⲙⲙⲁⲩ,ⲛⲁⲓⲇⲉⲧⲁⲁϥⲡⲉⲩϣⲏⲣⲉⲧⲣⲉϥⲥⲕⲉⲡⲁⲍⲉⲙⲙⲟϥ·ϣⲱⲡⲉⲇⲉⲛⲧⲉⲣⲉϣⲏⲣⲉϣⲏⲙⲙⲟⲩϩⲛⲟⲩϣⲡⲛϣⲱⲡⲛⲉⲣⲉⲛⲉϥⲉⲓⲟⲧⲉⲡⲉⲁⲧⲥⲟⲟⲩⲛⲙⲁⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲉⲕⲣⲁⲙⲁⲇⲓⲟⲛⲛϩⲏⲧϥ·ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉⲉⲧⲙⲙⲁⲩⲫⲗⲁⲃⲓⲁⲛⲏⲉⲓϣⲓⲛⲉⲛⲥⲁⲧⲉⲥⲡⲁⲣⲁⲑⲏⲕⲏⲉⲧⲉⲡⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲓⲟⲛⲡⲉⲛⲧϭⲁⲱϥⲉⲣⲟⲟⲩⲁⲩⲱⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲁⲡⲟⲣⲉⲓⲙⲡⲟⲩϭⲛⲧϥ,ⲉⲃⲟⲗϫⲉⲙⲡⲟⲩⲉⲓⲙⲉⲙⲁⲛⲧϣⲏⲣⲉϣⲏⲙⲕⲁⲁϥⲛϩⲏⲧϥ,ⲁⲡⲉⲓⲗⲉⲇⲉⲛⲁϩⲛⲟⲩⲛⲟϭϭⲱⲛⲧϩⲱⲥⲧⲉⲁⲁⲛⲁϩⲙϩⲁⲗ,ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙⲛⲁⲓⲛϭⲓⲛⲉⲓⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥⲉⲩϣⲁⲛⲧⲙⲁⲡⲟⲕⲁⲑⲓⲥⲧⲁⲛⲁⲡⲉⲥⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲓⲟⲛ·ⲧⲟⲧⲉⲉⲓⲟⲧⲉϣⲏⲣⲉϣⲏⲙⲛⲧⲉⲣⲟⲩϭⲱⲉⲛⲱⲭⲗⲉⲓⲛⲁϩⲓⲧⲛⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉⲉⲧⲙⲙⲁⲩⲕⲱⲡⲉⲩϣⲏⲣⲉⲟⲩⲉϣⲧⲟⲙⲥϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓϩⲛⲟⲩϭⲉⲡⲏⲧⲟⲡⲟⲥⲉⲧⲉⲣⲉⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲛϩⲏⲧϥⲙⲛϩⲉⲛⲕⲉⲛⲟϭⲙⲏⲏϣⲉⲟⲩⲏϩⲛⲥⲱⲟⲩ,ⲉⲧⲉⲛⲉⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲏⲥⲛⲉⲙⲛⲛⲉⲩⲣⲙⲣⲁⲩⲏ·ⲡⲁϩⲧⲟⲩϩⲁⲣⲁⲧⲟⲩⲛⲉⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉⲁⲡⲁⲗⲟⲩⲕⲓⲟⲥⲙⲛⲁⲡⲁⲗⲟⲅⲅⲓⲛⲟⲥⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓⲙⲙⲟⲟⲩϫⲱⲙⲙⲟϫⲉ·ⲥⲟⲡⲥϫⲟⲉⲓⲥⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥⲧⲉⲧⲛⲛⲁϥϩⲙϩⲁⲗϫⲉⲕⲁⲥⲉϥⲉⲟⲩⲱⲛϩⲉⲃⲟⲗⲧⲉⲯⲩⲭⲏⲡⲉⲛϣⲏⲣⲉⲛⲧϥⲙⲟⲩⲧⲛⲉⲓⲙⲉⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲟⲧϥϫⲉⲛⲧϥⲟⲩⲁϩⲡⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲓⲟⲛⲧⲱⲛ,ⲡⲁⲓⲛⲧⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉⲣⲙⲙⲁⲟϭⲁⲗⲱⲱϥⲉⲣⲟⲁⲡⲉⲓⲗⲏⲉⲣⲟⲧⲉⲛⲟⲩⲧⲣⲉⲁⲁϩⲙϩⲁⲗⲉϣⲱⲡⲉⲙⲡⲉϭⲛⲡⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲓⲟⲛⲧⲛⲧⲁⲁϥⲛⲁ·

ⲁⲩⲱⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙⲛⲁⲓⲛϭⲓⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥϩⲓⲧⲛⲉⲓⲟⲧⲉϣⲏⲣⲉϣⲏⲙϣⲛϩⲧⲏϩⲁⲣⲟⲟⲩϩⲓⲧⲛⲁⲅⲁⲡⲏⲙⲛⲙⲛⲧϣⲁⲛϩⲧⲏϥⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥⲉⲧⲛϩⲏⲧⲟⲩ,ⲧⲱⲟⲩⲛϩⲛⲟⲩϭⲉⲡⲏⲟⲩⲁϩⲟⲩⲛⲥⲱⲟⲩⲁϫⲛⲗⲁⲁⲩϣⲧⲟⲣⲧⲣϩⲓⲙⲛⲧⲣⲉϥϫⲛⲁⲁⲩ·ⲁⲩⲱⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲡⲱϩⲏⲓⲉⲧⲉⲣⲉϣⲏⲣⲉϣⲏⲙϥⲙⲟⲟⲩⲧⲛϩⲏⲧϥⲱⲕⲉϩⲟⲩⲛⲙⲁⲉⲧⲉⲣⲉⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧⲛⲕⲟⲧⲕⲛϩⲏⲧϥⲕⲱⲗϫⲛⲉⲩⲡⲁⲧϣⲗⲏⲗϩⲱⲥⲉⲣⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲟⲩⲱϣⲟⲩⲱⲛϩⲉⲃⲟⲗⲧⲉϣⲡⲡⲣⲉⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥⲁⲡⲁⲗⲟⲅⲅⲓⲛⲟⲥⲉⲧⲙⲉϩⲁⲣⲉⲧⲏ·ⲧⲉⲩⲛⲟⲩϥⲙⲟⲩϩⲉⲃⲟⲗϩⲙⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃϥⲁⲙⲁϩⲧⲉϭⲓϫϣⲏⲣⲉϣⲏⲙⲙⲧⲟⲉⲃⲟⲗⲙⲏⲏϣⲉⲁⲩⲱⲡⲉϫⲁϥⲧⲉⲓϩⲉϫⲉ·ⲛⲟⲩⲧⲉⲛⲧϥⲧⲟⲩⲛⲉⲥⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥⲡⲉⲓⲟⲩⲟⲉⲓϣⲛⲧⲟϥⲟⲛⲧⲉⲛⲟⲩⲉⲧⲛⲁⲕⲧⲟⲉⲣⲟⲡⲉⲕⲡⲛⲉⲩⲙⲁϫⲉⲕⲁⲥⲛⲁⲧⲁⲙⲟϫⲉⲛⲧⲕⲁⲡⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲓⲟⲛⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉⲣⲙⲙⲁⲟⲧⲱⲛ,ϫⲉⲛⲛⲉϥⲓⲛⲉⲕⲉⲓⲟⲧⲉϩⲙϩⲁⲗ·ⲁⲩⲱⲧⲉⲩⲛⲟⲩⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁϣⲏⲣⲉϣⲏⲙⲕⲧⲟϥⲉⲣⲟϥϥⲧⲱⲟⲩⲛϥϩⲙⲟⲟⲥϥⲟⲩⲱⲛⲣⲱϥ,ⲉⲣⲉⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩⲧⲏⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ,ϥⲧⲁⲙⲟⲟⲩϫⲉⲉⲣⲉⲡⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲓⲟⲛⲟⲩⲏϩⲧⲱⲛϩⲙⲏⲓ·ⲁⲩⲱϫⲛⲟⲩϥⲛϭⲓⲛⲉϥⲉⲓⲟⲧⲉϩⲉⲛⲕⲉϩⲃⲏⲩⲉⲁⲧⲥⲟⲟⲩⲛⲉⲣⲟⲟⲩϥⲁⲡⲟⲗⲟⲅⲓⲍⲉⲛⲁⲉⲧⲃⲉϩⲱⲃⲛⲓⲙⲛⲧϫⲛⲟⲩϥⲉⲣⲟⲟⲩⲁⲩⲱⲧⲉⲓϩⲉϥⲛⲕⲟⲧⲕⲧⲉⲩⲛⲟⲩ·ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩⲇⲉⲛϭⲓⲣⲱⲙⲉⲗⲩⲕⲓⲁⲡⲉⲓϩⲱⲃϣⲡⲏⲣⲉⲛⲧϥϣⲱⲡⲉϩⲓⲧⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃϯⲉⲟⲟⲩⲛⲟⲩⲧⲉⲉⲧⲉⲓⲣⲉⲛⲉⲓϣⲡⲏⲣⲉⲙⲁⲩⲁⲁϥ·

ⲛⲧⲉⲣⲉⲥⲟⲉⲓⲧⲇⲉⲙⲟⲟϣⲉⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲟⲩϩⲛⲧⲉⲭⲱⲣⲁⲉⲧⲙⲙⲁⲩⲛⲉⲣⲉⲙⲏⲏϣⲉⲧⲏⲣϥⲉⲓⲛⲉϣⲁⲣⲟⲟⲩⲛⲉⲩⲣⲱⲙⲉⲉⲧϣⲱⲛⲉϩⲛϣⲱⲛⲉⲛⲓⲙⲧⲣⲉϣⲗⲏⲗⲉϫⲱⲟⲩⲥⲉⲧⲁⲗϭⲟⲟⲩⲁⲩⲱⲛⲉϯⲛⲁϩⲉⲛⲛⲟϭⲧⲁⲉⲓⲟ·ⲛⲧⲉⲣⲟⲩϩⲟϫϩϫϩⲓⲧⲙⲡⲉϩⲟⲩⲟⲙⲏⲏϣⲉⲉⲧⲉⲛⲱⲭⲗⲉⲓⲛⲁⲙⲛⲉⲟⲟⲩⲉⲧⲟⲩϯⲙⲙⲟϥⲛⲁ,ⲡⲁⲓϥⲏⲡⲁⲛⲛⲁϩⲣⲁⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲩⲛⲟϭⲑⲃⲃⲓⲟ,ϫⲓϣⲟϫⲛⲉⲗⲟⲓⲡⲟⲛⲧⲣⲉⲡⲱⲧϫⲓⲟⲩⲉⲥⲉⲗⲟϩⲛⲉⲧⲟϣⲉⲧⲙⲙⲁⲩ·ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓⲙⲉⲇⲉⲛϭⲓⲉⲧⲟⲩⲏϩϩⲙⲡⲉⲩⲕⲱⲧⲉϭⲱⲣⲟⲉⲓⲥⲉⲣⲟⲟⲩϩⲱⲥⲥⲉⲟⲩⲱϣⲁⲛϩⲟⲩⲣⲱⲟⲩⲡⲉⲩⲥⲙⲟⲩⲙⲛⲧⲉⲩϭⲓⲛⲟⲩⲱϩϩⲁⲧⲏ·ⲛⲉϣⲟⲟⲡⲅⲁⲣϣⲟⲩϣⲟⲩⲧⲉⲭⲱⲣⲁⲧⲏⲣⲉⲧⲙⲙⲁⲩⲉⲧⲃⲉⲁϣⲏⲛⲉϣⲡⲏⲣⲉⲉⲧϣⲟⲟⲡⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ·

ⲧⲟⲧⲉⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥⲗⲟⲩⲅⲓⲟⲥϥϫⲓⲡⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥⲛⲥⲁⲟⲩⲥⲁⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϥϫⲉ·ⲧⲛⲛⲁϣϭⲱⲁⲛⲧⲉⲓϩⲉϥⲓϩⲁⲉⲟⲟⲩⲉⲧϣⲟⲩⲉⲓⲧⲡⲣⲱⲙⲉⲟⲩⲇⲉⲟⲩⲛⲟϥⲣⲉⲁⲛⲧⲉⲛⲉⲛⲯⲩⲭⲏ·ⲗⲟⲓⲡⲟⲛⲡⲁϣⲏⲣⲉⲥⲱⲧⲙⲛⲥⲱⲧⲱⲟⲩⲛϩⲛⲟⲩϩⲱⲡⲃⲱⲕⲣⲁⲕⲟⲧⲉ˽ϯⲥⲱⲧⲙⲉⲧⲃⲉⲟⲩⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛϥⲥⲁⲉⲙⲛⲧⲡⲟⲗⲓⲥⲉⲧⲙⲙⲁⲩϣⲁⲙⲟⲩⲧⲉⲉⲣⲟϥϫⲉϩⲉⲛⲁⲧⲟⲛⲉⲣⲉⲟⲩⲛⲟϭϩⲏⲥⲩⲭⲓⲁⲛϩⲏⲧϥⲕⲁⲧⲁⲛⲟⲩⲧⲉ˽ⲛϣⲓⲛⲉⲛⲥⲁⲟⲩⲣⲙⲕⲟⲣⲓⲛⲑⲟⲥⲡⲉϥⲣⲁⲛⲡⲉⲅⲁⲓⲟⲥϥⲕⲟⲛⲟⲃⲓⲁⲣⲭⲏⲥⲡⲉϥⲕⲟⲓⲛⲟⲃⲓⲟⲛⲙⲙⲓⲛⲙⲙⲟϥⲡⲁⲓⲛⲧϥⲕⲟⲧϥϩⲙⲙⲁⲉⲧⲙⲙⲁⲩ,ϭⲱⲛϩⲟⲩⲛϩⲁⲧⲏϥ·ⲁⲩⲱϯϩⲉⲗⲡⲓⲍⲉϫⲟⲉⲓⲥⲛⲟⲩⲧⲉⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲏⲣϫⲉⲕⲁⲛϩⲙⲙⲙⲁⲛⲓⲙϥⲛⲁϩⲟⲩⲣⲱⲱⲧⲁⲛϭⲓⲛⲟⲩⲱϩⲛⲙⲙⲁϩⲙⲥⲱⲙⲁ·ⲁⲩⲱⲕⲁⲛⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲭⲣⲟⲛⲟⲥⲟⲩⲱⲡⲉⲕⲃⲟⲗϯⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉϫⲟⲉⲓⲥϫⲉϯⲛⲏⲩϣⲁⲣⲟⲡⲁⲛⲧⲱⲥⲉⲧⲣⲉϫⲱⲕⲉⲃⲟⲗⲡⲉⲛⲇⲣⲟⲙⲟⲥϩⲓⲟⲩⲥⲟⲡϩⲙⲙⲁⲉⲧⲉⲣⲉϫⲟⲉⲓⲥⲛⲁⲧⲟϣϥⲛⲁⲕⲁⲧⲁⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ·ϣⲟⲟⲡⲙⲉⲛϩⲙⲙⲁⲛⲓⲙⲡⲁϣⲏⲣⲉⲡⲱⲧⲉⲃⲟⲗⲉⲟⲟⲩⲉⲧϣⲟⲩⲉⲓⲧⲣⲱⲙⲉⲁⲩⲱⲃⲱⲕⲙⲁⲣⲧⲏⲣⲓⲟⲛϩⲁⲅⲓⲟⲥⲙⲏⲛⲁⲛϣⲗⲏⲗϣⲟⲣⲡⲧⲟⲧⲉⲃⲱⲕϩⲉⲛⲁⲧⲟⲛϣⲱⲡⲉϩⲙⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛⲁⲡⲁⲅⲁⲓⲟⲥ·

ⲛⲁⲓⲇⲉⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲟⲟϣⲗⲏⲗⲁⲥⲡⲁⲍⲉⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩⲁⲩⲱⲧⲉⲓϩⲉϥⲉⲓⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ·ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓⲇⲉⲣⲁⲕⲟⲧⲉⲛϭⲓⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥⲁⲡⲁⲗⲟⲅⲅⲓⲛⲟⲥϥϣⲓⲛⲉϩⲙϩⲉⲛⲁⲧⲟⲛⲛⲥⲁⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛⲁⲡⲁⲅⲁⲓⲟⲥⲁⲩⲱⲧⲥⲁⲃⲟϥⲉⲣⲟϥⲛϭⲓϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉⲉⲩⲗⲁⲃⲏⲥ·ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓⲇⲉⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛϥⲕⲱⲗϩⲣⲟϩⲛⲟⲩⲥϭⲣⲉϩⲧ·ⲛⲧⲉⲣⲉⲡⲉⲙⲛⲟⲩⲧⲟⲩⲱⲛⲣⲟϥϫⲛⲟⲩϥϫⲉ·ⲛⲧⲕⲟⲩⲉⲃⲟⲗⲧⲱⲛⲁⲩⲱⲛⲧⲉⲓⲡⲉⲓⲙⲁⲉⲧⲃⲉⲁϣⲁⲓϯⲁ;ϥⲟⲩⲱϣⲃⲛϭⲓⲉⲧⲑⲃⲃⲓⲏⲩϩⲛⲟⲩⲙⲉⲁⲡⲁⲗⲟⲅⲅⲓⲛⲟⲥⲡⲉϫⲁϥϫⲉ·ⲁⲛⲅⲟⲩⲉⲃⲟⲗϩⲛⲧⲉⲭⲱⲣⲁⲗⲩⲕⲓⲁⲁⲩⲱⲛⲧⲉⲓⲡⲉⲓⲙⲁⲣⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥ·ⲟⲩⲇⲉⲅⲁⲣⲙⲡⲉϥⲁⲛⲉⲭⲉϩⲓⲧⲙⲛⲉϥⲛⲟϭⲑⲃⲃⲓⲟⲧⲣⲉϥⲙⲟⲩⲧⲉⲉⲣⲟϥⲙⲁⲩⲁⲁϥϫⲉⲟⲩⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥⲡⲉ·ⲙⲛⲕⲗⲁⲃⲧϩⲓϫⲱϥⲟⲩⲇⲉⲁⲛⲁⲃⲟⲗⲟⲥⲟⲩⲇⲉϩⲉⲑⲟⲥⲁⲛⲡⲉⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥⲝⲉⲛⲓⲕⲟⲥⲫⲟⲣⲉⲓⲛⲁⲓⲧⲉⲓϩⲉ,ⲁⲗⲗⲁⲕⲟⲗⲟⲃⲓⲟⲛϩⲓⲡⲁⲗⲗⲓⲛϩⲓⲙⲟϫⲙⲙⲁⲧⲉ,ⲛⲁⲓϩⲱⲱϥⲉⲧϥⲫⲟⲣⲉⲓⲙⲙⲟⲟⲩⲛⲁⲩⲛⲧϥⲉⲓⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ·ⲛⲉⲡⲉϥⲃⲱⲅⲁⲣⲣⲱⲧⲟⲩⲕⲟⲩⲓϩⲓⲧⲛⲁϣⲏⲉϩⲟⲟⲩⲛⲧϥⲁⲁϩⲙⲇⲓⲁⲥⲧⲏⲙⲁⲛⲧⲉϩⲓⲏⲛⲧϥⲉⲓⲛϩⲏⲧ·ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓⲙⲡⲟⲩⲥⲟⲩⲱⲛϥⲧⲉⲩⲛⲟⲩϫⲉⲟⲩⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥⲡⲉ·ⲡⲉⲙⲛⲟⲩⲧⲇⲉⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϥϫⲉ·ⲛⲁϣⲣⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥⲁⲛⲡⲉⲓⲙⲁ·ⲕⲁⲓⲅⲁⲣⲕⲁⲛⲱⲛⲧⲉⲛⲯⲁⲗⲙⲱⲇⲓⲁⲟⲩⲛⲟϭⲡⲉⲁⲩⲱⲧⲉⲛϭⲓⲛⲟⲩⲱⲙⲙⲛⲧⲉⲛϭⲓⲛⲛⲕⲟⲧⲕⲙⲛⲥⲉⲉⲡⲉⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉⲥⲉϩⲛⲟⲩⲛⲟϭⲙⲟⲕϩⲥⲙⲛⲟⲩϩⲓⲥⲉ,ⲙⲛⲗⲁⲁⲩⲥⲟⲗⲥⲗⲛϩⲏⲧⲟⲩ·ϫⲓϭⲉⲛⲁϩⲉⲛⲟⲉⲓⲕⲉⲩⲗⲟⲅⲓⲁ·ϫⲟⲉⲓⲥⲛⲙⲙⲁ·

ⲛⲧⲟϥⲇⲉⲅⲉⲛⲛⲁⲓⲟⲥⲁⲡⲁⲗⲟⲅⲅⲓⲛⲟⲥⲙⲡⲉϥⲁⲛϯⲗⲓⲅⲉⲧⲣⲉϥϫⲱⲛⲁϥⲟⲩϣⲁϫⲉⲁⲗⲗⲁⲛⲧⲉⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙⲣⲁⲛⲉⲩⲗⲟⲅⲓⲁ,ⲟⲉⲓⲕⲙⲉⲛϥϫⲓⲧⲟⲩϩⲙⲡⲉⲥⲙⲟⲩ,ϥϩⲩⲡⲟⲙⲓⲛⲉϩⲓⲡⲙⲣⲟⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉϩⲟⲟⲩϥⲧⲛⲧⲱⲛϥϩⲙⲡⲉⲓⲕⲉⲟⲩⲁⲛⲟϭⲁⲛⲧⲱⲛⲓⲟⲥⲡⲁⲓⲛⲧⲉⲣⲉϥⲃⲱⲕϣⲁⲛⲟϭⲡⲁⲩⲗⲟⲥⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲏⲧⲏⲥⲙⲛⲛⲥⲁⲛⲟϭϩⲓⲥⲉⲛⲧⲉϩⲓⲏⲏⲣⲏⲙⲟⲥⲛⲧϥϩⲩⲡⲟⲙⲓⲛⲉⲉⲣⲟ,ⲙⲡⲉⲛⲟϭⲉⲧⲙⲙⲁⲩϣⲟⲡϥⲉⲣⲟϥⲧⲉⲩⲛⲟⲩ·ⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥⲇⲉϩⲱⲱϥⲁⲛⲧⲱⲛⲓⲟⲥϥϩⲩⲡⲟⲙⲓⲛⲉϩⲓⲣⲙⲣⲟϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉ·ϣⲓⲛⲉϭⲓⲛⲉⲁⲩⲱϯⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉϫⲉⲥⲉⲛⲁⲟⲩⲱⲛⲛⲁ·ⲡⲁⲓϩⲱⲱϥⲟⲛϩⲱⲥⲡⲉⲓⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲟⲩⲱⲧⲉⲧⲟⲩⲏϩⲛϩⲏⲧϥⲁⲩⲱϥⲙⲉⲉⲩⲉⲛⲁⲓϩⲙⲡⲉϥϩⲏⲧϥϩⲩⲡⲟⲙⲓⲛⲉϩⲱⲱϥϩⲓⲣⲙⲣⲟϣⲁⲛⲧⲉϥⲙⲁⲧⲉⲉⲧϥⲙⲉⲉⲩⲉⲉⲣⲟϥϩⲙⲡⲉϥϩⲏⲧⲉⲧⲃⲉⲧⲉϥⲛⲟϭϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ·ⲛⲧⲉⲣⲉⲡⲉⲑⲩⲣⲟⲩⲣⲟⲥϭⲱϥⲛⲏⲩⲉⲃⲟⲗⲙⲙⲏⲛⲉⲧⲣⲉϥⲉⲓⲣⲉⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉⲉⲧⲧⲏϣⲛⲁϥ,ⲛⲉϣⲁϥϭⲛⲧϥϥϩⲙⲟⲟⲥϩⲓⲣⲙⲣⲟϩⲛⲟⲩⲛⲟϭϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ,ϥϫⲓⲟⲩⲱⲉϩⲟⲩⲛϩⲩⲅⲟⲩⲙⲉⲛⲟⲥⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉ·ⲉⲓⲥⲟⲩϣⲏⲣⲉϣⲏⲙⲝⲉⲛⲓⲕⲟⲥϩⲓⲣⲙⲣⲟⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛⲉⲓⲥⲟⲩⲏⲣϩⲟⲟⲩϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉ·ⲟⲩⲱϥⲣⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥ·ⲁⲛⲟⲕⲇⲉⲕⲱⲗⲩⲙⲙⲟϥϩⲁϩⲥⲟⲡ,ⲛⲧⲟϥⲇⲉϥϩⲩⲡⲟⲙⲓⲛⲉϣⲁⲉϩⲟⲩⲛⲧⲉⲛⲟⲩ·ϥⲟⲩⲱϣⲃⲛϭⲓⲡⲉⲡⲣⲟⲉⲥⲧⲟⲥϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉ·ϩⲟⲥⲟⲛⲛⲁⲩⲧⲉϥϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏⲁⲛⲓϥⲉϩⲟⲩⲛϩⲁⲧⲏⲛⲥⲁϩⲟⲩⲛⲡⲩⲗⲏϥϭⲱϥϯⲛⲧⲟⲟⲧϥⲛⲙⲙⲁϩⲛⲛⲉⲕϩⲃⲏⲩⲉϩⲛϩⲱⲃⲛⲓⲙⲉⲧⲛⲁⲧⲟϣϥⲉⲣⲟϥ·

ⲗⲟⲓⲡⲟⲛⲡⲉⲙⲛⲟⲩⲧⲛⲧϥⲉϩⲟⲩⲛⲡⲩⲇⲏⲕⲁⲧⲁⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉⲉⲓⲱⲧⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ.ⲟⲩⲙⲟⲛⲟⲛϫⲉⲛⲉϥⲉⲓⲣⲉϩⲱⲃⲛⲓⲙⲉⲧϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉⲙⲙⲟⲟⲩⲛⲁϥⲛϭⲓⲡⲉⲑⲩⲣⲟⲩⲣⲟⲥ,ⲁⲗⲗⲁⲟⲩⲟⲛⲛⲓⲙⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉⲛⲁϥϩⲛⲛⲉⲥⲛⲏⲩϣⲁϥⲁⲁϩⲛⲟⲩⲛⲟϭⲥⲡⲟⲩⲇⲏⲙⲛⲟⲧⲙⲛⲧⲥⲧⲙⲏⲧϫⲏⲕⲉⲃⲟⲗ·ⲁⲩⲱⲛⲉϥϩⲩⲡⲟⲙⲓⲛⲉⲧⲉⲓϩⲉϩⲛⲛⲉⲓϩⲃⲏⲩⲉⲧⲉⲓⲙⲓⲛⲉⲣⲟⲙⲡⲉⲥⲛⲧⲉⲡⲉϩⲟⲩⲟⲉⲣⲟⲟⲩⲁⲩⲱⲙⲡⲉϥϫⲟⲟⲥⲛⲏⲩϩⲟⲗⲱⲥϫⲉⲟⲩⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥⲡⲉ·ⲛⲟⲩⲧⲉⲇⲉⲡⲁⲓⲉⲧϯⲉⲟⲟⲩⲉⲧϯⲉⲟⲟⲩⲛⲁϥⲟⲩⲟⲉⲓϣⲛⲓⲙⲁⲩⲱϥϭⲱⲗⲡⲉⲃⲟⲗⲉⲧϩⲏⲡⲁⲩⲱϥϫⲓⲥⲉⲉⲧⲑⲃⲃⲓⲏⲩ,ⲡⲁⲓⲛⲧϥϫⲟⲟϩⲛⲧⲉϥⲧⲁⲡⲣⲟⲙⲉϫⲉ·ⲙⲉϫⲉⲣⲉⲟⲩϩⲏⲃⲥⲥⲉⲕⲁⲁϥϩⲁⲟⲩϣⲓⲁⲗⲗⲁϣⲁⲕⲁⲁϥⲉϫⲛⲗⲩⲭⲛⲓⲁϥⲣⲟⲩⲟⲉⲓⲛⲉⲧϣⲟⲟⲡⲧⲏⲣⲟⲩϩⲙⲏⲓⲙⲡⲉϥⲟⲩⲱϣⲧⲣⲉⲡⲉϥⲥⲱⲧⲡϭⲱϥϩⲏⲡⲁⲗⲗⲁϥⲟⲩⲟⲛϩϥⲉⲃⲟⲗϩⲱⲥⲣⲉϥⲣⲟⲩⲟⲉⲓⲛⲉϩⲛⲟⲩⲙⲉϥⲕⲁⲁϥⲉϫⲛⲗⲩⲭⲛⲓⲁⲛⲟⲏⲧⲟⲛⲧⲣⲉϥⲣⲟⲩⲟⲉⲓⲛⲉⲧϩⲙⲡⲉϥⲕⲱⲧⲉⲙⲙⲁⲧⲉⲁⲛⲁⲗⲗⲁⲕⲟⲟⲩⲉⲉⲧⲟⲩⲏⲩⲙⲙⲟϥ·ϥⲣⲟⲩⲟⲉⲓⲛⲉⲣⲟⲟⲩϩⲓⲧⲛⲧⲁϣⲏⲛⲛⲉϥⲕⲁⲣⲡⲟⲥⲙⲛⲛⲉϥⲕⲁⲧⲟⲣⲑⲱⲙⲁⲕⲁⲧⲁϩⲉⲉⲧⲉⲣⲉϣⲁϫⲉⲛⲁⲟⲩⲉⲛϩⲡⲁⲓⲉⲃⲟⲗⲛⲁⲉⲣϣⲁⲛⲗⲟⲅⲟⲥⲙⲟⲟϣⲉϩⲏ·

ANNIS Metadata

annotation: Julian Bogdani, Caroline Schroeder, Lance Martin, Amir Zeldes
author: unknown
Coptic_edition: Tito Orlandi, A. Campagnano, Vite dei monaci Phif e Longino. Milano, Cisalpino Goliardica, 1975, pp. 47-93 (Vita Longinis)
corpus: life.longinus.lucius
country: Egypt
document_cts_urn: urn:cts:copticLit:lives.longinus_lucius.paths_ed:10-16
entities: automatic
identities: checked
language: Sahidic Coptic
license: CC BY-NC-SA 4.0
msItem_title: The Life of Longinus and Lucius
next: urn:cts:copticLit:lives.longinus_lucius.paths_ed:17-23
note: Digital, TEI-XML encoded text from the PATHS GitHub Repository September 2019.
order: 2
origDate_precision: accurate
parsing: automatic
paths_manuscripts: 237
paths_works: 418
people: Anthony the Great; Lazarus of Bethany; Paul of Thebes
places: Alexandria
previous: urn:cts:copticLit:lives.longinus_lucius.paths_ed:0-9
project: Coptic SCRIPTORIUM, CMCL, PATHS
redundant: no
segmentation: checked
source: PATHS, CMCL
source_info: PATHS, PATHS GitHub Repository
tagging: automatic
title: Life of Longinus and Lucius part 2
translation: none
version_date: 2020-08-31
version_n: 4.0.0

Cite this Document

When citing a corpus or document from Coptic SCRIPTORIUM, please include the relevant URN(s) (provided below) in all citations. On this site, these URNs will resolve to the latest edition of our data. We also encourage researchers to save visualizations they use, download query results from ANNIS, and save information from document metadata.

Use the following model to cite this document. Our full citation guidelines page provides more models.

First citation:

Author, Ancient title [chapter.verse if available], ed. [annotators], trans. [translation]. urn:cts:copticLit:lives.longinus_lucius.paths_ed:10-16. [version number], [date]. http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:lives.longinus_lucius.paths_ed:10-16.

Subsequent citations:

Author, Ancient title (abbreviated) [chapter.verse if available], urn:cts:copticLit:lives.longinus_lucius.paths_ed:10-16.

Document Edition: urn:cts:copticLit:lives.longinus_lucius.paths_ed:10-16

Work: urn:cts:copticLit:lives.longinus_lucius

Text Group: urn:cts:copticLit:lives

The following links will direct you to the latest versions of data visualizations of the document.

Normalized Text HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:lives.longinus_lucius.paths_ed:10-16/norm/html

Analytic Visualization HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:lives.longinus_lucius.paths_ed:10-16/analytic/html

The following links will direct you to the latest versions of the data for download.

TEI XML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:lives.longinus_lucius.paths_ed:10-16/tei/xml

Paula XML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:lives.longinus_lucius.paths_ed:10-16/paula/xml

relANNIS: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:lives.longinus_lucius.paths_ed:10-16/relannis

The following link will direct you to the latest version of the corpus available for search and querying in ANNIS:

ANNIS UI: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:lives.longinus_lucius.paths_ed:10-16/annis