Analytic Visualization

ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥϫⲉⲕⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛⲉⲣⲟⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲧⲛⲱⲛϩ·ⲛⲁϫⲓⲛⲁⲣⲏϫϥⲕⲁϩ·ϫⲉⲕⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛⲉⲣⲟⲧⲁⲧⲁⲗϭⲟⲛⲛⲉⲧⲛⲟⲩⲱϣϥ·ϫⲉⲁⲙⲏⲓⲧⲛⲉⲃⲟⲗϩⲛⲧⲉⲩⲙⲏⲧⲉ·ⲧⲉⲧⲛⲡⲣϫⲧⲏⲩⲧⲛⲉⲣⲟⲟⲩ·
ⲁⲩⲱⲁⲛⲟⲕϯⲛⲁϣⲉⲡⲧⲏⲩⲧⲛⲉⲣⲟϫⲉⲁⲛⲅⲟⲩⲛⲁⲏⲧⲁⲛⲟⲕ·ϫⲉϯⲛⲁϣⲱⲡⲉⲛⲏⲧⲛⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲧⲉⲧⲛϣⲱⲡⲉⲛⲁⲟⲩⲗⲁⲟⲥ·
ⲁⲩⲱϫⲉϯⲛⲁϣⲱⲡⲉⲛⲏⲧⲛⲉⲓⲱⲧⲧⲉⲧⲛϣⲱⲡⲉⲛⲁϩⲉⲛϣⲏⲣⲉⲙⲛϩⲉⲛϣⲉⲉⲣⲉ
ⲉϣϫⲉⲉⲧⲧⲃⲃⲏⲩⲅⲁⲣⲙⲛⲉⲧⲟⲩⲧⲃⲃⲟⲙⲙⲟⲟⲩ·ϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗϩⲛⲟⲩⲁⲧⲏⲣⲟⲩⲛⲉⲕⲁⲧⲁⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲡⲉ
ⲟⲩⲕⲟⲩⲛⲉⲧϫⲁϩⲙⲟⲛⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥⲙⲛⲉⲧϫⲱϩⲙⲙⲙⲟⲟⲩ·ϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗϩⲛⲟⲩⲁⲧⲏⲣⲟⲩⲛⲉⲉⲧⲉⲛⲧⲟϥⲡⲉ·ⲉⲓⲧⲉⲇⲁⲓⲙⲱⲛ·ⲉⲓⲧⲉⲛⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛⲧⲏⲣⲟⲩⲡⲗⲁⲛⲟⲥⲉⲧⲛⲙⲙⲁϥ·ⲉⲓⲧⲉⲛⲉϩⲓⲟⲙⲉⲡⲟⲣⲛⲏⲁⲩⲱϩⲟⲟⲩⲧⲉⲧⲁⲧϣⲁⲩⲕⲁⲧⲁⲥⲙⲟⲧⲛⲓⲙϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗⲛϩⲏⲧϥⲧⲏⲣⲟⲩⲛⲉⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ·ⲟⲩⲟⲛⲛⲓⲙⲉⲧⲣⲛⲟⲃⲉⲕⲁⲧⲁⲗⲁⲁⲩⲥⲙⲟⲧ·
ⲟⲩϭⲉⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ·ⲙⲛⲛⲥⲁⲧⲣⲉϥⲟⲩⲱⲛϭⲓϫⲱⲕϩⲁⲡⲡⲁⲛⲧⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲁⲩⲱϣⲏⲣⲉⲡⲁⲛⲧⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣⲥⲁⲃⲁⲱⲑϥϩⲙⲟⲟⲥⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲛⲛⲉⲭⲁⲓⲣⲟⲩⲃⲓⲛ·ⲉⲣⲉⲥⲉⲣⲁⲫⲓⲛⲟⲩⲟⲉⲓⲛⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩⲉⲣⲟϥⲙⲛⲁⲣⲭⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲙⲛⲟⲩⲛⲟϭⲉⲟⲟⲩⲙⲛⲛⲉϥⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲧⲏⲣⲟⲩ·ⲕⲁⲧⲁⲉⲧⲥⲏϩϫⲉⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲉⲧⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉⲕⲟⲥⲙⲟⲥ·
ⲥⲉⲥⲉϩⲉⲧϩⲓϩⲃⲟⲩⲣⲧⲏⲣⲟⲩⲉϩⲣⲁⲓⲁⲙⲛⲧⲉⲙⲛⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥⲥⲉⲧⲱⲱⲃⲉⲣⲱϥⲛⲙⲙⲁⲁⲩⲱⲥⲉⲧⲱⲱⲃⲉⲣⲱⲟⲩⲛⲙⲙⲁϥ·
ⲁϣϭⲉⲡⲉⲣⲡⲙⲉⲉⲩⲉⲛⲁⲓϫⲓⲛⲡⲉⲓⲛⲁⲩⲛⲛⲁϩⲣⲙⲛⲟⲩⲧⲉ·
ⲡⲉⲓⲛⲟϭⲙⲕⲁϩϩⲏⲧ·ⲁⲩⲱⲧⲉⲓⲛⲟϭⲗⲩⲡⲏⲉⲧⲛⲟⲉⲓⲛⲁⲓⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ·ϩⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩⲉⲧⲙⲙⲁⲩ·ⲉⲧⲃⲉϫⲉⲙⲡⲥⲱⲧⲙⲛⲥⲁⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏⲁⲗⲗⲁⲟⲃϣⲛⲉϫⲛⲉⲩϣⲁϫⲉϩⲓⲡⲁϩⲟⲩⲙⲙⲟ·
ϫⲓⲛⲁⲟⲩⲧⲱⲙϩⲏⲧ·ⲁⲩⲱⲟⲩⲙⲛⲧⲁⲙⲉⲗⲏⲥϣⲁⲛⲧⲉⲛⲁⲓⲧⲱⲙⲧⲉⲣⲟⲙⲡⲟⲩⲱϣⲁⲛⲡⲉⲧⲣⲉⲧⲱⲙⲧⲉⲣⲟ·
ⲁⲩⲱϣⲁⲛⲧϣⲱⲡⲉϩⲛⲛⲁⲓ·ⲙⲡⲉⲟⲩⲱϣⲁⲛⲡⲉϣⲱⲡⲉⲛϩⲏⲧⲟⲩ·ⲙⲏϫⲟⲉⲓⲥϫⲱⲙⲙⲟⲁⲛ·
ϫⲉϩⲱⲃⲛⲓⲙⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲁϣⲟⲩϫⲉⲕⲁⲥⲉⲣⲉⲣⲱⲙⲉⲛⲁⲁⲁⲛⲏⲧⲛⲛⲧⲱⲧⲛϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ·
ⲁⲣⲓⲥⲟⲩⲛⲁⲧⲉⲓϩⲉ·
ⲡⲁⲓⲅⲁⲣⲡⲉⲛⲟⲙⲟⲥⲁⲩⲱⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ
ⲕⲁⲓⲅⲁⲣⲙⲡϥϩⲱⲡϩⲱⲃⲉⲣⲟⲧⲙⲧⲁⲙⲟⲛϭⲓⲥⲱⲧⲏⲣⲁⲅⲁⲑⲟⲥϫⲉⲟⲩⲁϣⲛϭⲓⲡⲩⲗⲏ·
ⲁⲩⲱⲥⲟⲩⲧⲱⲛⲛϭⲓⲧⲉϩⲓⲏⲉⲧϫⲓⲙⲟⲉⲓⲧⲉϩⲟⲩⲛⲧⲁⲕⲟ·
ⲙⲡϥⲟⲃϣϥⲇⲉⲟⲛⲧⲙⲧⲁⲙⲟⲉⲧⲃⲉⲧⲉⲓⲕⲉⲧϫⲉϭⲏⲩⲁⲩⲱϩⲉϫϩⲱϫ
ϥⲟⲩⲱϩⲇⲉⲟⲛⲉⲧⲟⲟⲧϥⲱⲣϫϩⲱⲃ·ⲙⲛⲧⲙⲁⲓⲣⲱⲙⲉ·ϥϯϣⲓⲡⲉⲕⲱϩⲁⲩⲱⲙⲟⲥⲧⲉ·
ϣⲁϥϫⲟⲟ·ϫⲉⲁⲛⲟⲕⲇⲉϯϫⲱⲙⲙⲟⲛⲏⲧⲛϫⲉⲙⲉⲣⲉⲛⲉⲧⲛϫⲓϫⲉⲉⲩⲉ·ⲧⲉⲧⲛϣⲗⲏⲗⲉϫⲛⲉⲧⲡⲏⲧⲛⲥⲁⲧⲏⲩⲧⲛ·ϫⲉⲕⲁⲥⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉϣⲏⲣⲉⲡⲉⲧⲛⲉⲓⲱⲧⲉⲧϩⲛⲡⲏⲩⲉϫⲉϥⲧⲣⲉⲡⲉϥⲣⲏϣⲁⲉϫⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲥⲙⲛⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥⲁⲩⲱϥϩⲱⲟⲩⲉϫⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲙⲛⲣⲉϥϫⲓⲛϭⲟⲛⲥ·
ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛⲙⲉⲣⲉⲉⲧⲙⲉⲅⲁⲣⲙⲙⲱⲧⲛ·ⲡⲉϫⲁϥⲁϣⲡⲉⲡⲉⲧⲛϩⲙⲟⲧ·ⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥⲛⲧⲟⲟⲩⲉⲓⲣⲉⲁⲛⲧⲉⲓϩⲉⲁⲩⲱⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛⲁⲥⲡⲁⲍⲉⲛⲉⲧⲛⲥⲛⲏⲩⲙⲙⲁⲧⲉ·ⲟⲩⲡⲉⲡⲉϩⲟⲩⲟⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲣⲉⲙⲙⲟϥⲕⲉϩⲉⲑⲛⲟⲥ
ⲛⲧⲟⲟⲩⲉⲓⲣⲉⲁⲛⲡⲁⲓ·
ϣⲱⲡⲉϭⲉⲛⲧⲱⲧⲛⲧⲉⲗⲉⲓⲟⲥ·ϩⲉⲡⲉⲧⲛⲉⲓⲱⲧⲉⲧϩⲛⲡⲏⲩⲉⲧⲉⲗⲉⲓⲟⲥⲡⲉ·
ⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲧⲏⲥⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ·ⲱϣⲉⲃⲟⲗϫⲓⲛϣⲟⲣⲡⲉⲡⲉⲓⲇⲏⲛⲧϥϫⲟⲟⲩ
ϥϩⲁⲧⲉϥϩⲏ·ⲥⲏⲙⲁⲛⲉⲗⲁⲟⲥⲉϩⲟⲩⲛⲙⲛⲧⲙⲁⲓⲣⲱⲙⲉ·ⲙⲛⲁⲅⲁⲡⲏ·
ⲉⲡⲉⲓⲇⲏⲙⲙⲛⲉⲧⲛⲟϭⲛⲁⲓϩⲛⲁⲣⲉⲧⲏⲧⲏⲣⲟⲩ·ϩⲙⲧⲣⲉⲙⲏⲏϣⲉⲉⲓⲉⲃⲟⲗϫⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ·ϫⲛⲟⲩϥϫⲉⲟⲩⲉⲧⲛⲁⲁⲁϥ·ϥⲧⲁⲙⲟⲟⲩϫⲉⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧϥϩⲟⲉⲓⲧⲉⲥⲛⲧⲉ·ⲙⲁⲣⲉϥϯⲟⲩⲉⲓⲉⲧⲉⲙⲙⲛⲧⲁϥ·ⲁⲩⲱⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧϥⲟⲉⲓⲕⲙⲁⲣⲉϥⲉⲓⲣⲉⲟⲛϩⲓⲛⲁⲓ·
ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥⲇⲉⲟⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲡⲁⲓⲛⲧϫⲟⲉⲓⲥϫⲟⲟⲩϥⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ·
ϥⲱϣⲉⲃⲟⲗϫⲉⲙⲛⲧⲙⲁⲓⲥⲟⲛ
ⲙⲁⲣⲉϭⲱ·
ⲙⲛⲧⲙⲁⲓϣⲙⲙⲟⲙⲡⲣⲡⲉⲥⲱⲃϣϩⲓⲧⲛⲧⲁⲓⲅⲁⲣϩⲟⲓⲛⲉϣⲉⲡϩⲉⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥⲉⲣⲟⲟⲩⲥⲉⲥⲟⲟⲩⲛⲁⲛ·
ⲟⲩϭⲉⲉⲧⲛⲟϭⲙⲛⲧⲙⲁⲓⲣⲱⲙⲉ·ⲕⲁⲧⲁϩⲉⲛⲧϫⲉⲡⲁⲓϩⲁϩⲥⲟⲡ·ⲁⲩⲱⲁⲅⲁⲡⲏϫⲉⲛⲉⲥⲱⲉⲙⲁⲧⲉ
ⲛⲁⲅⲁⲣⲉⲧϣⲟⲟⲡⲛⲁϩⲃⲥⲱⲁⲩⲱϫⲱⲕⲉⲛⲧⲟⲗⲏⲱⲛϩ·
ⲉⲧⲟⲩⲕⲗⲟⲙⲉϫⲛⲧⲉⲥⲁⲡⲉ·ϯϩⲟⲧⲉⲉⲙⲁⲧⲉϫⲁϫⲉϩⲛⲧⲉⲥϭⲓⲛⲃⲱⲕⲉⲣⲁⲧϥⲛⲟⲩⲧⲉ
ⲁⲩⲱϥϣⲧⲣⲧⲱⲣϩⲁⲧⲉⲥϩⲏⲛϭⲓⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥⲟⲩⲟⲉⲓϣⲛⲓⲙ·ϥⲙⲉϩϣⲓⲡⲉⲡⲉⲥⲙⲧⲟⲉⲃⲟⲗ·ϥⲛⲁⲩⲉⲓⲛⲉⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥϥⲧⲟϩⲓⲱⲱⲁⲩⲱⲙⲁⲉⲓⲛⲡⲉϥⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ·ϫⲉⲉⲧⲃⲉⲧⲉϥⲙⲛⲧⲙⲁⲓⲣⲱⲙⲉⲅⲁⲣⲁⲩⲱⲧⲉϥⲙⲛⲧⲛⲁⲏⲧⲉϩⲟⲩⲛⲣⲱⲙⲉ·ⲛⲧϥϩⲩⲡⲟⲙⲉⲓⲛⲉⲡⲉⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ·
ϥϭⲛⲁⲣⲓⲕⲉⲅⲁⲣϩⲙⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ·
ϣⲁϥϫⲟⲟϩⲛⲟⲩⲁⲡⲉⲓⲗⲏⲉⲧⲃⲉⲧⲉⲓⲙⲓⲛⲉⲣⲱⲙⲉⲉⲧⲙⲉϩⲕⲣⲟϥϩⲙⲡⲉⲩϩⲏⲧϣⲁϫⲉⲙⲛⲉⲧϩⲓⲧⲟⲩⲱⲟⲩⲕⲁⲗⲱⲥ·
ⲉⲓⲥⲟⲩⲟⲣⲅⲏⲛⲁⲙⲉⲛⲛⲁϩⲣⲙⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲉⲧⲙⲟⲟϣⲉϩⲛⲧⲉⲓϭⲓⲛⲣϩⲱⲃ·ⲉⲣⲉϩⲁⲡϭⲉⲛⲁⲓⲡⲏϩϣⲁⲧⲱⲛϥⲡⲏϩϣⲁϣⲓⲕⲁⲙⲛⲧⲉ·
ⲉⲡⲉⲓⲇⲏϫⲟⲟⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ·
ϥϫⲱⲙⲙⲟϩⲙϭⲱⲛⲧⲧⲉϥⲟⲣⲅⲏ·ⲕⲁⲧⲁϩⲉⲛⲧϣⲣⲡϫⲟⲟϫⲉⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉⲁⲛⲟⲕϯⲛⲁⲡⲁⲥⲧⲟⲩ·ϥⲛⲁⲡⲁⲥⲧⲟⲩϭⲉⲧⲱⲛⲁⲩⲱⲧⲁⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲉⲙⲙⲟⲟⲩϫⲉϯⲛⲁⲉⲓⲣⲉⲡⲉⲙⲧⲟⲉⲃⲟⲗⲡⲟⲛⲏⲣⲓⲁϣⲉⲉⲣⲉⲡⲁⲗⲁⲟⲥ·
ⲟⲩⲥⲟⲧⲉϥϫⲓⲉⲓ·ⲡⲉⲡⲉⲩⲗⲁⲥ·
ϩⲉⲛⲕⲣⲟϥⲛⲉϣⲁϫⲉⲧⲉⲩⲧⲁⲡⲣⲟϣⲁϫⲉⲙⲛⲉⲧϩⲓⲧⲟⲩⲱⲟⲩϩⲉⲛϣⲁϫⲉⲉⲓⲣⲏⲛⲓⲕⲟⲛⲉⲣⲉⲙⲛⲧϫⲁϫⲉⲇⲉⲁⲩⲱⲙⲟⲥⲧⲉϩⲛⲛⲉⲩϩⲏⲧⲙⲏⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲛⲛⲁⲓ·
ϯⲛⲁϭⲙϣⲓⲛⲉⲁⲛⲡⲉϫⲉϫⲟⲉⲓⲥ·ⲉϫⲛⲟⲩⲗⲁⲟⲥⲧⲉⲓⲙⲓⲛⲉⲧⲁⲯⲩⲭⲏⲛⲁⲉⲓⲣⲉⲁⲛⲟⲩⲕⲃⲁ·
ϫⲉⲕⲁⲥⲛⲁⲉⲓⲙⲉϫⲉϣⲁϫⲉⲧⲏⲣⲟⲩⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏϯⲟⲩⲃⲉⲧⲉⲓϭⲓⲛⲣϩⲱⲃϫⲓⲛϣⲟⲣⲡ·
ⲡⲁⲗⲁⲓⲁ·ⲁⲩⲱⲕⲁⲓⲛⲏⲧⲉⲛⲟⲩϩⲱⲥⲥⲟⲩⲛϩⲱⲃⲛⲓⲙ·ⲡⲉⲛⲙⲟⲩⲁⲩⲱⲡⲉⲛⲱⲛϩ·ⲡⲉⲛⲙⲟⲩϩⲁⲩⲱⲡⲉⲛϣⲱⲱⲧ·ⲧⲉⲛϭⲓⲛⲃⲱⲕⲉⲣⲁⲧϥⲛⲟⲩⲧⲉⲕⲁⲗⲱⲥ·ϩⲙⲧⲣⲉϩⲁⲣⲉϩⲉⲛⲧϥϫⲟⲟϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲥⲁⲃⲉ·ⲁⲩⲱⲧⲉⲛϭⲓⲛⲃⲱⲕⲉⲥⲏⲧⲁⲙⲛⲧⲉϩⲙⲧⲣⲉⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲛⲉⲛⲧϥϫⲟⲟϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲁⲧϩⲏⲧ·
ⲙⲁⲣⲛⲟⲉⲓⲟⲩⲛⲧⲉⲛⲟⲩ·ⲙⲏⲧⲉⲛⲁⲓⲙⲛⲛⲉⲓⲕⲟⲟⲩⲉ·ⲙⲡⲁⲧϥⲉⲓⲛϭⲓⲡⲉϩⲟⲟⲩⲉⲧⲥⲟⲟⲩⲛⲙⲙⲟϥⲁⲛ·ⲁⲩⲱⲧⲉⲩⲛⲟⲩⲉⲧⲉⲓⲙⲉⲉⲣⲟⲁⲛ·ⲧⲛϫⲓⲕⲁⲧⲁⲛⲉⲛϩⲃⲏⲩⲉⲟⲩⲁⲟⲩⲁⲕⲁⲧⲁⲡⲉϥⲙⲡϣⲁⲁⲩⲱⲕⲁⲧⲁⲕⲁⲣⲡⲟⲥⲛⲉϥϩⲃⲏⲩⲉ
ⲛⲁⲓⲁⲧⲟⲩϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉⲛⲁϯⲉⲟⲟⲩⲛⲟⲩⲧⲉⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲟⲩϩⲓⲧⲛⲛⲉⲩⲡⲣⲁⲝⲓⲥ·ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩⲛⲁⲓⲉⲧⲥϯⲛⲟⲩϥⲉⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ·
ⲟⲩⲟⲉⲓϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉⲛⲁⲥⲉϣϥⲣⲁⲛⲛⲉⲩⲉⲓⲟⲧⲉⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲟⲩϩⲛⲧⲉⲩⲙⲛⲧⲁⲧⲥⲃⲱ·
ⲥⲱⲧⲏⲣⲙⲉⲁⲅⲁⲑⲟⲥϩⲱⲛϫⲉⲙⲡⲣⲕⲁⲧⲉⲕϩⲃⲟⲩⲣⲉⲓⲙⲉϫⲉⲟⲩⲉⲧⲉⲣⲉⲧⲉⲕⲟⲩⲛⲁⲙⲉⲓⲣⲉⲙⲙⲟϥ·
ϩⲟⲧⲁⲛⲉⲕϣⲁⲛⲉⲓⲣⲉⲟⲩⲙⲛⲧⲛⲁ·ⲁⲩⲱⲛⲁⲛⲟⲩⲉⲛⲧϥϫⲟⲟϥ·ϥⲟⲩⲱⲛϩⲟⲛⲉⲃⲟⲗⲡⲣⲁⲝⲓⲥⲣⲱⲙⲉⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥϩⲛⲕⲉⲙⲁϣⲁϥϫⲟⲟϫⲉⲙⲁⲣⲟⲩⲛⲁⲩⲛⲉⲧⲛϩⲃⲏⲩⲉⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩⲥⲉϯⲉⲟⲟⲩⲡⲉⲧⲛⲉⲓⲱⲧⲉⲧϩⲛⲡⲏⲩⲉ·ⲉⲓⲉⲟⲩⲕⲟⲩⲛⲙⲙⲛϩⲉ·ⲧⲣⲉⲡⲣⲁⲝⲓⲥⲣⲱⲙⲉⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩϩⲱⲡ
ϩⲉⲅⲁⲣⲟⲩⲣⲱⲙⲉⲟⲩⲛⲟⲩⲥϯⲛⲟⲩϥⲉϣⲟⲩϩⲏⲛⲉϩⲟⲩⲛⲧⲉϥϩⲟⲉⲓⲧⲉ·ϥϣⲉϣⲥϯⲉⲓⲁⲁⲛⲉⲃⲟⲗⲉⲙⲁⲧⲉ·ϥⲛⲁϣⲕⲱⲗⲩⲉⲁⲛⲡⲉⲥϯⲛⲟⲩϥⲉⲧⲙⲧⲣⲉⲣⲱⲙⲉϣⲱⲗⲙⲡⲉⲥϯⲛⲟⲩϥⲉⲉⲧⲡⲉϥϩⲟⲩⲛϩⲟⲧⲁⲛⲉϥϣⲁⲛⲡⲁⲣⲁⲅⲉⲙⲙⲟⲟⲩ·
ⲧⲁⲓⲟⲛⲧⲉϩⲉⲉⲧⲉⲙⲙⲛⲣⲱⲙⲉϥⲉⲓⲣⲉϩⲉⲛⲡⲣⲁⲝⲓⲥⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩⲁⲩⲱϩⲉⲛϩⲃⲏⲩⲉⲁⲅⲁⲑⲟⲛⲡⲉⲙⲧⲟⲉⲃⲟⲗⲛⲟⲩⲧⲉⲁϣϩⲟⲡⲟⲩⲧⲙⲧⲣⲉⲣⲱⲙⲉⲉⲓⲙⲉⲉⲣⲟⲟⲩ·
ⲕⲁⲛⲧⲉⲩϣⲏⲧⲉ·ⲕⲁⲛⲡⲉϩⲟⲟⲩⲡⲉ·ϥⲛⲁϣϩⲟⲡⲟⲩⲁⲛ·ⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲛⲧϫⲟⲉⲓⲥϫⲟⲟϥϫⲉⲙⲙⲛⲗⲁⲁⲩϥϩⲏⲡϥⲛⲁⲟⲩⲱⲛϩⲉⲃⲟⲗⲁⲛ
ⲡⲁⲗⲓⲛⲟⲛϩⲉⲟⲩⲣⲱⲙⲉ·ⲟⲩⲛⲟⲩⲛⲟϭⲥϯⲃⲱⲱⲛⲡⲉϥϩⲟⲩⲛ·ϥϣⲉϣⲥϯⲃⲱⲱⲛⲉⲃⲟⲗⲉⲙⲁⲧⲉϩⲛⲁϥⲁⲛ·ⲟⲩⲧⲉⲙⲡⲉϥⲟⲩⲱϣⲁⲛⲡⲉⲧⲣⲉⲣⲱⲙⲉϣⲱⲗⲙⲉⲣⲟϥⲉϥϣⲁⲛⲡⲁⲣⲁⲅⲉⲙⲙⲟⲟⲩ·
ⲁⲗⲗⲁⲁⲛⲁⲅⲕⲏⲧⲉⲉⲧⲃⲉⲡⲉϩⲟⲩⲉⲥϯⲃⲱⲱⲛ·ⲧⲁⲓⲧⲉϩⲉⲣⲱⲙⲉⲉⲧⲉⲓⲣⲉϩⲉⲛⲡⲣⲁⲝⲓⲥ·ⲣⲁⲛⲁϥⲁⲛⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲁⲩⲱϩⲉⲛⲃⲟⲧⲉⲛⲉⲛⲛⲁϩⲣⲛⲣⲱⲙⲉ·ⲕⲁⲛϥⲉⲓⲣⲉⲙⲙⲟⲟⲩϩⲛⲧⲉⲩϣⲏϩⲙⲕⲁⲕⲉ·
ⲁⲛⲁⲅⲕⲏⲡⲉⲧⲣⲉⲟⲩⲱⲛϩⲉⲃⲟⲗⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲛⲧⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥϫⲟⲟϥ·ϫⲉⲉⲧⲕⲉⲥⲙⲟⲧⲁϣϩⲱⲡⲁⲛ
ⲁⲅⲱⲛⲓⲍⲉⲟⲩⲛⲙⲉⲣⲁⲧⲉⲥⲛⲏⲩⲧⲛϫⲱⲕⲉⲃⲟⲗϩⲱⲃⲛⲧⲥⲱⲟⲩϩⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥⲉⲧⲉⲧⲃⲃⲟⲡⲉ·ⲙⲛⲕⲉⲉⲛⲧⲟⲗⲏⲛⲧⲧⲁⲁⲉⲧⲟⲟⲧϩⲓⲧⲙⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲟⲧϥⲡⲉⲛⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲉⲓⲱⲧ·ϫⲉⲕⲁⲥⲛⲁϫⲓⲉⲟⲟⲩϩⲓϫⲙⲕⲁϩ·ⲡⲉⲙⲧⲟⲉⲃⲟⲗⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩⲙⲛⲉⲧϩⲟⲟⲩ·
ⲁⲩⲱⲟⲛⲥⲉⲣϩⲟⲩⲉϯⲉⲟⲟⲩⲛⲁϩⲛⲡⲏⲩⲉⲡⲉⲙⲧⲟⲉⲃⲟⲗⲛⲟⲩⲧⲉⲙⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲧⲏⲣⲟⲩ·
ⲁⲩⲱⲧⲛϫⲓⲃⲉⲕⲉⲛⲉⲛϩⲃⲏⲩⲉⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩⲛⲧⲁⲁϩⲓϫⲙⲕⲁϩ·ϩⲛⲙⲏⲧⲣⲟⲡⲟⲗⲓⲥⲡⲏⲩⲉϩⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙⲡⲉϩⲁⲅⲁⲑⲟⲛⲛⲓⲙ
ϣⲁϥϫⲟⲟⲅⲁⲣⲛϭⲓⲡⲉⲛⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲉⲓⲱⲧⲁⲡⲁⲁⲑⲁⲛⲁⲥⲓⲟⲥ·ϫⲉϩⲁⲣⲉϩⲉⲓⲛⲉⲉⲧⲧⲁⲉⲓⲏⲩⲛⲧⲉⲣⲱⲙⲉⲥⲉⲛⲁⲙⲟⲩⲧⲉⲅⲁⲣⲁⲛⲉⲣⲟϫⲉⲣⲱⲙⲉⲡⲉϫⲁϥⲉⲓⲣⲉⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉⲛⲧⲙⲛⲧⲁⲗⲟⲅⲟⲛ
ⲧⲉⲛⲟⲩϭⲉⲙⲉⲣⲁⲧⲉⲥⲛⲏⲩ·ⲁⲩⲱϣⲟⲩⲟⲩⲁϣⲟⲩϩⲙϫⲟⲉⲓⲥ·ⲟⲩⲧⲁⲙⲙⲁⲩⲟⲩⲛⲟϭϣⲟⲩϣⲟⲩϩⲁⲣⲱⲧⲛϩⲙⲙⲁⲛⲓⲙⲛⲁⲃⲱⲕⲉⲣⲟϥϣⲟⲩϣⲟⲩⲙⲙⲟⲉϫⲛⲧⲏⲩⲧⲛ·ⲧⲁⲩⲟⲛⲉⲧⲛⲡⲣⲁⲝⲓⲥϣⲟⲣⲡⲉⲣⲟ·ϫⲉⲉⲓⲥⲟⲩⲗⲁⲟⲥϥⲥⲟⲧⲡⲁⲩⲱϥⲕⲟⲥⲙⲉⲓ

ANNIS Metadata

annotation: Diliana Atanassova, Caroline T. Schroeder, Elizabeth Platte
author: Johannes the Archimandrite
collection: Oriental Manuscripts
Coptic_edition: Atanassova, The Canons of Apa John the Archimandrite online
corpus: johannes.canons
country: Egypt
document_cts_urn: urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:457-474
idno: Or 8811
language: Sahidic Coptic
msContents_title_type: Canons
msItem_title: Canons of Apa Johannes the Archimandrite
msName: MONB.FA
next: urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:474-487
objectType: codex
order: 10
origDate: Manuscript dates between 800 and 1100 CE approximately
origDate_notAfter: 1100
origDate_notBefore: 0800
origDate_precision: low
pages_from: 215
pages_to: 224
parsing: automatic
paths_authors: 52
paths_manuscripts: 376
paths_works: 160
placeName: Atripe
previous: urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:451-457
project: The Canons of Apa John the Archimandrite, KELLIA, Coptic SCRIPTORIUM
redundant: no
repository: British Library
segmentation: checked
source: Diliana Atanassova, The Canons of Apa John the Archimandrite Project (FWF Project P22641-G19)
tagging: checked
title: Apa Johannes Canons: MONB.FA 215-224
translation: none
Trismegistos: none
version_date: 2020-03-13
version_n: 3.1.0

Cite this Document

When citing a corpus or document from Coptic SCRIPTORIUM, please include the relevant URN(s) (provided below) in all citations. On this site, these URNs will resolve to the latest edition of our data. We also encourage researchers to save visualizations they use, download query results from ANNIS, and save information from document metadata.

Use the following model to cite this document. Our full citation guidelines page provides more models.

First citation:

Author, Ancient title [chapter.verse if available], ed. [annotators], trans. [translation]. urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:457-474. [version number], [date]. http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:457-474.

Subsequent citations:

Author, Ancient title (abbreviated) [chapter.verse if available], urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:457-474.

Document Edition: urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:457-474

Work: urn:cts:copticLit:johannes.canons

Text Group: urn:cts:copticLit:johannes

The following links will direct you to the latest versions of data visualizations of the document.

Diplomatic Edition HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:457-474/dipl/html

Normalized Text HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:457-474/norm/html

Analytic Visualization HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:457-474/analytic/html

The following links will direct you to the latest versions of the data for download.

TEI XML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:457-474/tei/xml

Paula XML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:457-474/paula/xml

relANNIS: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:457-474/relannis

The following link will direct you to the latest version of the corpus available for search and querying in ANNIS:

ANNIS UI: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:457-474/annis