Diplomatic Edition

ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ
ϫⲉⲕⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̄
ⲉⲣⲟⲓ̈ⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲧⲛ̄
ⲱⲛϩ̄·ⲛⲁϫⲓⲛ
ⲣⲏϫϥⲕⲁϩ·
ϫⲉⲕⲧⲉⲧⲏⲩ
ⲧⲛⲉⲣⲟⲓ̄ⲧⲁⲧⲁⲗ
ϭⲟⲛⲛⲉⲧⲛⲟⲩⲱ
ϣϥ·ϫⲉⲁⲙⲏⲓ̈
ⲧⲛⲉⲃⲟⲗϩⲛⲧⲉⲩ
ⲙⲏⲧⲉ·ⲧⲉⲧⲛ
ⲡⲣ̄ϫⲧⲏⲩⲧⲛ
ⲉⲣⲟⲟⲩ·ⲁⲩⲱ
ⲛⲟⲕϯⲛⲁϣⲉⲡ
ⲧⲏⲩⲧⲛⲉⲣⲟⲓ̈
ϫⲉⲁⲛⲅ̄ⲟⲩⲛⲁⲏⲧ
ⲁⲛⲟⲕ·ϫⲉϯⲛⲁ
ϣⲱⲡⲉⲛⲏⲧⲛ
ⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲧⲉ
ⲧⲛϣⲱⲡⲉⲛⲁ
ⲟⲩⲗⲁⲟⲥ·
ⲁⲩⲱϫⲉϯⲛⲁ
ϣⲱⲡⲉⲛⲏ
ⲧⲛⲉⲓⲱⲧ
ⲧⲉⲧⲛϣⲱ
ⲡⲉⲛⲁⲓ̈ϩⲉⲛ
ϣⲏⲣⲉⲙⲛϩⲉⲛ
ϣⲉⲉⲣⲉ
ϣϫⲉⲉⲧⲧⲃ
ⲃⲏⲩⲅⲁⲣⲙⲛ
ⲟⲩⲧⲃⲃⲟⲙⲙⲟ
ⲟⲩ·ϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗϩⲛ
ⲟⲩⲁⲧⲏⲣⲟⲩⲛⲉ
ⲕⲁⲧⲁⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ
ⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲡⲉ
ⲟⲩⲕⲟⲩⲛⲉⲧϫⲁ
ϩⲙ̄ⲟⲛⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ
ⲙⲛⲉⲧϫⲱϩⲙ
ⲙⲙⲟⲟⲩ·ϩⲉⲛ
ⲃⲟⲗϩⲛⲟⲩⲁⲧⲏ
ⲟⲩⲛⲉⲉⲧⲉⲛ̄
ⲧⲟϥⲡⲉ·ⲉⲓⲧⲉ
ⲇⲁⲓⲙⲱⲛ·ⲉⲓⲧⲉ
ⲛⲉⲡⲛ︦ⲁⲁⲕⲁ
ⲑⲁⲣⲧⲟⲛⲧⲏⲣⲟⲩ
ⲡⲗⲁⲛⲟⲥⲉⲧ
ⲛⲙⲙⲁϥ·ⲉⲓⲧⲉ
ⲛⲉϩⲓⲟⲙⲉⲡⲟⲣⲛⲏ
ⲁⲩⲱϩⲟⲟⲩⲧ
ⲉⲧⲁⲧϣⲁⲩ
ⲕⲁⲧⲁⲥⲙⲟⲧⲛⲓⲙ
ϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗⲛϩⲏ
ϥⲧⲏⲣⲟⲩⲛⲉ
ⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ·ⲟⲩⲟⲛ
ⲛⲓⲙⲉⲧⲛⲟⲃⲉⲕⲁ
ⲧⲁⲗⲁⲁⲩⲥⲙⲟⲧ·
ϭⲉⲉⲧⲛⲁϣⲱ
ⲡⲉ·ⲙⲛⲛⲥⲁⲧⲣⲉϥ
ⲟⲩⲱⲛϭⲓϫⲱⲕ
ϩⲁⲡⲡⲁⲛ
ⲧⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣⲓ̄ⲥ̄
ⲁⲩⲱϣⲏⲣⲉⲙ̄
ⲡⲁⲛⲧⲟⲕⲣⲁ
ⲧⲱⲣⲥⲁⲃⲁⲱⲑ
ϥϩⲙⲟⲟⲥⲉϩⲣⲁⲓ̈
ⲉϫⲛⲛⲉⲭⲁⲓⲣⲟⲩ
ⲃⲓⲛ·ⲉⲣⲉⲥⲉⲣⲁ
ⲫⲓⲛⲟⲩⲟⲉⲓⲛ
ⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩⲉⲣⲟϥ
ⲙⲛⲁⲣⲭⲁⲅⲅⲉ
ⲗⲟⲥⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ
ⲙⲛⲟⲩⲛⲟϭⲉⲟⲟⲩ
ⲙⲛⲛⲉϥⲉⲧⲟⲩ
ⲁⲁⲃⲧⲏⲣⲟⲩ·ⲕⲁ
ⲧⲁⲉⲧⲥⲏϩϫⲉ
ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲉⲧ
ⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉⲕⲟⲥ
ⲙⲟⲥ·ⲥⲉⲥⲉϩⲉⲧ
ϩⲓϩⲃⲟⲩⲣⲧⲏⲣⲟⲩ
ⲉϩⲣⲁⲓ̈ⲁⲙⲛⲧⲉ
ⲙⲛⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ
ⲥⲉⲧⲱⲱⲃⲉ
ⲣⲱϥⲛⲙⲙⲁ
ⲁⲩⲱⲥⲉⲧⲱⲱ
ⲃⲉⲣⲱⲟⲩⲛⲙ̄
ⲙⲁϥ·ⲁϣϭⲉⲡⲉ
ⲙⲉⲉⲩⲉ
ⲛⲁⲓ̈ϫⲓⲛⲡⲉⲓ
ⲛⲁⲩⲛⲛⲁϩⲣⲙ
ⲛⲟⲩⲧⲉ·
Ⲱ̂ⲡⲉⲓⲛⲟϭⲙⲕⲁϩ
ϩⲏⲧ·ⲁⲩⲱ
ⲧⲉⲓⲛⲟϭⲗⲩⲡⲏ
ⲉⲧⲛⲟⲉⲓⲛ̄
ⲛⲁⲓⲉⲧⲛⲁϣⲱ
ⲡⲉ·ϩⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ
ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ·ⲉⲧⲃⲉ
ϫⲉⲙⲡⲥⲱⲧⲙ
ⲛⲥⲁⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ
ⲁⲗⲗⲁⲟⲃϣ
ⲛⲉϫⲛⲉⲩϣⲁ
ϫⲉϩⲓⲡⲁϩⲟⲩ
ⲙⲟ·ϫⲓ
ⲛⲁⲟⲩⲧⲱⲙ
ϩⲏⲧ·ⲁⲩⲱ
ⲟⲩⲙⲛⲧⲁⲙⲉⲗⲏⲥ
ϣⲁⲛⲧⲉⲛⲁⲓ̈ⲧⲱ
ⲙⲧⲉⲣⲟⲙⲡⲛ︦
ⲟⲩⲱϣⲁⲛⲡⲉⲉ̂
ⲧⲣⲉⲧⲱⲙⲧ̄
ⲉⲣⲟ·ⲁⲩⲱ
ϣⲁⲛⲧϣⲱ
ⲡⲉϩⲛ̄ⲛⲁⲓ̈·
ⲡⲉⲟⲩⲱϣⲁⲛ
ⲡⲉϣⲱⲡⲉⲛϩⲏ
ⲟⲩ·ⲙⲏ
ϫⲟⲉⲓⲥϫⲱ
ⲙⲙⲟⲁⲛ·ϫⲉ
ϩⲱⲃⲛⲓⲙⲧⲉ
ⲧⲛⲟⲩⲁϣⲟⲩϫⲉ
ⲕⲁⲥⲉⲣⲉⲣⲱⲙⲉ
ⲛⲁⲁⲁⲛⲏⲧⲛ
ⲛⲧⲱⲧⲛϩⲱⲧ
ⲧⲏⲩⲧⲛ·ⲁⲣⲓⲥⲟⲩ
ⲛⲁⲧⲉⲓϩⲉ·
ⲡⲁⲓ̄ⲅⲁⲣⲡⲉⲛⲟ
ⲙⲟⲥⲁⲩⲱⲛⲉⲡⲣⲟ
ⲫⲏⲧⲏⲥ
ⲕⲁⲓⲅⲁⲣⲙⲡϥ
ϩⲱⲡϩⲱⲃ
ⲉⲣⲟⲧⲙⲧⲁ
ⲙⲟⲛϭⲓⲥⲱ
ⲧⲏⲣⲁⲅⲁⲑⲟⲥ
ϫⲉⲟⲩⲁϣⲥ̄ⲛϭⲓ
ⲡⲩⲗⲏ·ⲁⲩⲱⲥⲟⲩ
ⲧⲱⲛⲛϭⲓⲧⲉ
ϩⲓⲏⲉⲧϫⲓⲙⲟⲉⲓⲧ
ⲉϩⲟⲩⲛⲧⲁⲕⲟ·
ⲙ̄ⲡϥ̄ⲟⲃϣϥ̄ⲇⲉ
ⲟⲛⲧⲙⲧⲁⲙⲟ
ⲉⲧⲃⲉⲧⲉⲓⲕⲉⲧ
ϫⲉϭⲏⲩⲁⲩⲱ
ϩⲉϫϩⲱϫ
ϥⲟⲩⲱϩⲇⲉⲟⲛⲉ̂
ⲧⲟⲟⲧϥ̄ⲱⲣϫ
ϩⲱⲃ·‹ⲛ›
ⲙⲁⲓⲣⲱⲙⲉ·ϥ
ϯϣⲓⲡⲉⲕⲱϩ
ⲁⲩⲱⲙⲟⲥⲧⲉ·
ϣⲁϥϫⲟⲟ·ϫⲉ
ⲛⲟⲕⲇⲉϯϫⲱ
ⲙⲙⲟⲛⲏⲧⲛ
ϫⲉⲙⲉⲣⲉⲛⲉⲧⲛ
ϫⲓϫⲉⲟⲩⲉ·ⲧⲉ
ⲧⲛϣⲗⲏⲗⲉϫⲛ
ⲉⲧⲡⲏⲧⲛⲥⲁ
ⲧⲏⲩⲧⲛ·ϫⲉ
ⲕⲁⲥⲉⲧⲛⲁ
ϣⲱⲡⲉϣⲏⲣⲉ
ⲡⲉⲧⲛⲉⲓⲱⲧ
ⲉⲧϩⲛⲡⲏⲩⲉ
ϫⲉϥⲧⲣⲉⲡⲉϥⲣⲏ
ϣⲁⲉϫⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲥ
ⲙⲛⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ
ⲁⲩⲱϥϩⲱⲟⲩ
ϫⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ
ⲙⲛⲣⲉϥϫⲓ
ϭⲟⲛⲥ·ⲉⲧⲉ
ⲧⲛϣⲁⲛⲙⲉⲣⲉ
ⲉⲧⲙⲉⲅⲁⲣⲙ̄
ⲙⲱⲧⲛ·ⲡⲉϫⲁϥ
ⲁϣⲡⲉⲡⲉⲧⲛ
ϩⲙⲟⲧ·ⲧⲉⲗⲱ
ⲛⲏⲥⲛⲧⲟⲟⲩⲉⲓ
ⲣⲉⲁⲛⲧⲉⲓϩⲉ
ⲁⲩⲱⲉⲧⲉⲧⲛ
ϣⲁⲛⲁⲥⲡⲁⲍⲉ
ⲛⲉⲧⲛⲥⲛⲏⲩ
ⲙⲙⲁⲧⲉ·ⲟⲩ
ⲡⲉⲡⲉϩⲟⲩⲟⲧⲉ
ⲧⲛⲉⲓⲣⲉⲙⲙⲟϥ
ⲕⲉϩⲉⲑⲛⲟⲥⲛ̄
ⲧⲟⲟⲩⲉⲓⲣⲉⲁⲛⲙ̄
ⲡⲁⲓ̄·ϣⲱⲡⲉ
ϭⲉⲛⲧⲱⲧⲛⲛ̄
ⲧⲉⲗⲉⲓⲟⲥ·
ⲡⲉⲧⲛⲉⲓⲱⲧ
ⲉⲧϩⲛⲡⲏⲩⲉ
ⲧⲉⲗⲉⲓⲟⲥⲡⲉ·
ⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲧⲏⲥⲉⲧ
ⲟⲩⲁⲁⲃⲓ̂ⲱϩⲁⲛ
ⲛⲏⲥ·ⲱϣⲉⲃⲟⲗ
ϫⲓⲛϣⲟⲣⲡ
ⲉⲡⲉⲓⲇⲏⲛⲧϥ
ϫⲟⲟⲩϥϩⲁⲧⲉϥ
ϩⲏ·ⲥⲏⲙⲁⲛⲉ
ⲗⲁⲟⲥⲉϩⲟⲩⲛ
ⲙⲛⲧⲙⲁⲓ
ⲣⲱⲙⲉ·ⲙⲛ
ⲅⲁⲡⲏ·ⲉⲡⲉⲓⲇⲏ
ⲙⲙⲛⲉⲧⲛ̄
ⲛⲟϭⲛⲁⲓ̈ϩⲛ
ⲣⲉⲧⲏⲧⲏⲣⲟⲩ·
ϩⲙⲧⲣⲉⲙⲏ
ⲏϣⲉⲉⲓⲉⲃⲟⲗⲉ̂
ϫⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ
ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ̄·
ϫⲛⲟⲩϥϫⲉ
ⲟⲩⲉⲧⲛⲁ
ⲁⲁϥ·ϥⲧⲁ
ⲙⲟⲟⲩϫⲉⲉⲧⲉ
ⲟⲩⲛⲧϥϩⲟⲉⲓⲧⲉ
ⲥⲛⲧⲉ·ⲙⲁⲣⲉϥ
ϯⲟⲩⲉⲓⲉⲧⲉ
ⲙⲙⲛⲧⲁϥ·
ⲁⲩⲱⲉⲧⲉⲟⲩⲛ̄
ϥⲟⲉⲓⲕⲙⲁⲣⲉϥ
ⲉⲓⲣⲉⲟⲛϩⲓⲛⲁⲓ̈·
ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥⲇⲉ
ⲟⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ
ⲡⲁⲓ̄ⲛⲧϫⲟⲉⲓⲥ
ϫⲟⲟⲩϥⲧⲁϣⲉ
ⲉⲓϣⲉⲩⲁⲅ
ⲅⲉⲗⲓⲟⲛ·ϥⲱϣ
ⲉⲃⲟⲗϫⲉ‹ⲛ›
ⲙⲁⲓ̈ⲥⲟⲛⲙⲁⲣⲉ
ϭⲱ·ⲙⲛ︦ⲧ
ⲙⲁⲓϣⲙⲙⲟⲙ̄
ⲡⲣⲡⲉⲥⲱⲃϣ
ϩⲓⲧⲛⲧⲁⲓ̂ⲅⲁⲣ
ϩⲟⲓ̂ⲛⲉϣⲉⲡ
ϩⲉⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥⲉⲣⲟ
ⲟⲩⲥⲉⲥⲟⲟⲩⲛ
ⲁⲛ·
ϭⲉⲉⲧⲛⲟϭ
ⲙⲛⲧⲙⲁⲓⲣⲱ
ⲙⲉ·ⲕⲁⲧⲁ
ϫⲉⲡⲁⲓ̂ϩⲁϩ
ⲥⲟⲡ·ⲁⲩⲱ
ⲅⲁⲡⲏϫⲉⲛⲉ
ⲥⲱⲉⲙⲁⲧⲉ
ⲛⲁⲅⲁⲣⲉⲧ
ϣⲟⲟⲡⲛⲁϩⲃⲥⲱ
ⲁⲩⲱϫⲱⲕⲛ̄
ⲉⲛⲧⲟⲗⲏⲙ̄
ⲱⲛϩ̄·ⲉⲧ
ⲟⲩⲕⲗⲟⲙⲉϫⲛ
ⲧⲉⲥⲁⲡⲉ·ϯϩⲟ
ⲧⲉⲉⲙⲁⲧⲉϫⲁ
ϫⲉϩⲛⲧⲉⲥϭⲓⲛ
ⲃⲱⲕⲉⲣⲁⲧϥ̄
ⲛⲟⲩⲧⲉ
ⲁⲩⲱϥϣⲧⲣ̄ⲧⲱⲣ
ϩⲁⲧⲉⲥϩⲏⲛϭⲓⲇⲓ
ⲁⲃⲟⲗⲟⲥⲟⲩⲟⲉⲓϣ
ⲛⲓⲙ·ϥⲙⲉϩ
ϣⲓⲡⲉⲡⲉⲥⲙ̄
ⲧⲟⲉⲃⲟⲗ·ϥⲛⲁⲩ
ⲉⲓⲛⲉⲡⲉⲭⲥ︦
ϥⲧⲟϩⲓⲱⲱ
ⲁⲩⲱⲙⲁⲉⲓⲛ
ⲡⲉϥⲥⳁⲟⲥ︦
ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ·ϫⲉ
ⲉⲧⲃⲉⲧⲉϥⲙⲛⲧ
ⲙⲁⲓ̈ⲣⲱⲙⲉⲅⲁⲣ
ⲁⲩⲱⲧⲉϥⲙⲛⲧ
ⲛⲁⲏⲧⲉϩⲟⲩⲛ
ⲣⲱⲙⲉ·ⲛⲧϥ
ϩⲩⲡⲟⲙⲉⲓⲛⲉⲡⲉ
ⲥⳁⲟⲥ︦·
ϥϭⲛⲁⲣⲓⲕⲉⲅⲁⲣ
ϩⲙⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏ
ⲧⲏⲥ·ϣⲁϥϫⲟⲟ
ϩⲛⲟⲩⲁⲡⲉⲓⲗⲏ
ⲉⲧⲃⲉⲧⲉⲓⲙⲓⲛⲉ
ⲣⲱⲙⲉⲉⲧⲙⲉϩ
ⲕⲣⲟϥϩⲙ̄ⲡⲉⲩ
ϩⲏⲧϣⲁϫⲉ
ⲙⲛⲉⲧϩⲓⲧⲟⲩ
ⲟⲩⲕⲁⲗⲱⲥ·
ⲉⲓⲥⲟⲩⲟⲣⲅⲏⲛⲁ
ⲙⲉⲛⲛⲁϩⲣⲙ
ⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲉⲧ
ⲙⲟⲟϣⲉϩⲛⲧⲉⲓ
ϭⲓϩⲱⲃ·ⲉⲣⲉ
ϩⲁⲡϭⲉⲛⲁⲓ
ⲡⲏϩϣⲁⲧⲱⲛ
ϥⲡⲏϩϣⲁϣⲓⲕ
ⲁⲙⲛⲧⲉ·
ⲡⲉⲓⲇⲏϫⲟⲟ
ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏ
ⲧⲏⲥ·ϥϫⲱⲙⲙⲟ
ϩⲙϭⲱⲛⲧ̄
ⲧⲉϥⲟⲣⲅⲏ·ⲕⲁ
ⲧⲁⲛ̄ⲧϣⲣⲡ︦
ϫⲟⲟϫⲉⲉⲓⲥϩⲏⲏ
ⲧⲉⲁⲛⲟⲕϯⲛⲁ
ⲡⲁⲥⲧⲟⲩ·ϥⲛⲁ
ⲡⲁⲥⲧⲟⲩϭⲉⲧⲱⲛ
ⲁⲩⲱⲧⲁⲇⲟⲕⲓ
ⲙⲁⲍⲉⲙⲙⲟⲟⲩ
ϫⲉϯⲛⲁⲉⲓⲣⲉⲙ̄
ⲡⲉⲙⲧⲟⲉⲃⲟⲗ
ⲡⲟⲛⲏⲣⲓⲁ
ϣⲉⲉⲣⲉⲙ̄
ⲡⲁⲗⲁⲟⲥ·ⲟⲩⲥⲟⲧⲉ
ϥϫⲓⲉⲓ·ⲡⲉⲡⲉⲩ
ⲗⲁⲥ·ϩⲉⲛⲕⲣⲟϥ
ⲛⲉϣⲁϫⲉ
ⲧⲉⲩⲧⲁⲡⲣⲟ
ϣⲁϫⲉⲙⲛ
ⲉⲧϩⲓⲧⲟⲩⲱⲟⲩ
ϩⲉⲛϣⲁϫⲉ
ⲉⲓⲣⲏⲛⲓⲕⲟⲛ
ⲉⲣⲉⲙⲛ︦ⲧϫⲁ
ϫⲉⲇⲉⲁⲩⲱⲙⲟⲥ
ⲧⲉϩⲛⲛⲉⲩϩⲏⲧ
ⲙⲏⲉϩⲣⲁⲓ̈ⲉϫⲛ
ⲛⲁⲓ̂·ϯⲛⲁϭⲙ
ϣⲓⲛⲉⲁⲛⲡⲉ
ϫⲉϫⲟⲉⲓⲥ·
ⲉϫⲛⲟⲩⲗⲁⲟⲥⲛ̄
ⲧⲉⲓⲙⲓ̈ⲛⲉⲧⲁⲯⲩ
ⲭⲏⲛⲁⲉⲓⲣⲉⲁⲛ
ⲟⲩⲕⲃⲁ·
Ϫⲉⲕⲁⲥⲛⲁⲉⲓⲙⲉ
ϫⲉϣⲁϫⲉⲧⲏ
ⲟⲩⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ
ϯⲟⲩⲃⲉⲧⲉⲓϭⲓⲛ
ϩⲱⲃϫⲓⲛⲛ̄
ϣⲟⲣⲡ·ⲡⲁ
ⲗⲁⲓⲁ·ⲁⲩⲱ
ⲕⲁⲓⲛⲏ
ⲧⲉⲛⲟⲩϩⲱⲥ
ⲥⲟⲩⲛϩⲱⲃ
ⲛⲓⲙ·ⲡⲉⲛⲙⲟⲩ
ⲁⲩⲱⲡⲉⲛ
ⲛϩ·ⲡⲉⲛⲙⲟⲩϩ
ⲁⲩⲱⲡⲉⲛϣⲱ
ⲱⲧ·ⲧⲉⲛϭⲓⲛ
ⲃⲱⲕⲉⲣⲁⲧϥ
ⲛⲟⲩⲧⲉ
ⲕⲁⲗⲱⲥ·ϩⲙ̄
ⲧⲣⲉϩⲁⲣⲉϩ
ⲉⲛⲧϥϫⲟⲟ
ϩⲛⲟⲩⲙⲛ︦ⲧⲥⲁⲃⲉ·
ⲁⲩⲱⲧⲉⲛϭⲓⲛ
ⲃⲱⲕⲉⲥⲏⲧ
ⲁⲙⲛⲧⲉϩⲙ̄
ⲧⲣⲉⲡⲁⲣⲁ
ⲃⲁⲉⲛⲧϥ
ϫⲟⲟϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧ
ⲁⲑⲏⲧ·
ⲙⲁⲣⲛⲟⲉⲓⲟⲩⲛ
ⲧⲉⲛⲟⲩ·ⲙⲏ
ⲧⲉⲛⲁⲓ̈ⲙⲛ
ⲛⲉⲓⲕⲟⲟⲩⲉ·ⲙ̄
ⲡⲁⲧϥ̄ⲉⲓⲛϭⲓⲡⲉ
ϩⲟⲟⲩⲉⲧⲥⲟⲟⲩⲛ
ⲙⲙⲟϥⲁⲛ·ⲁⲩⲱ
ⲧⲉⲩⲛⲟⲩⲉⲧⲉⲓ
ⲙⲉⲉⲣⲟⲁⲛ·
ⲧⲛϫⲓⲕⲁⲧⲁⲛⲉⲛ
ϩⲃⲏⲩⲉⲟⲩⲁ
ⲟⲩⲁⲕⲁⲧⲁ
ⲡⲉϥⲙⲡϣⲁ
ⲁⲩⲱⲕⲁⲧⲁ
ⲕⲁⲣⲡⲟⲥⲛⲉϥ
ϩⲃⲏⲩⲉ
ⲛⲁⲓ̄ⲁⲧⲟⲩϩⲉⲛ
ⲣⲱⲙⲉⲛⲁϯ
ⲉⲟⲟⲩⲛⲟⲩⲧⲉ
ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲟⲩϩⲓ
ⲧⲛⲛⲉⲩⲡⲣⲁⲝⲓⲥ·
ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ
ⲛⲁⲓ̂ⲉⲧⲥϯ
ⲛⲟⲩϥⲉⲡⲉⲭ̄ⲥ̄·
ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ̄ϩⲉⲛⲣⲱ
ⲙⲉⲛⲁⲥⲉϣϥ
ⲣⲁⲛⲛⲉⲩⲉⲓ
ⲟⲧⲉⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲟⲩ
ϩⲛⲧⲉⲩⲙⲛ︦ⲧⲁⲧ
ⲥⲃⲱ·ⲥⲱⲧⲏⲣ
ⲙⲉⲁⲅⲁⲑⲟⲥ
ϩⲱⲛϫⲉⲙⲡⲣⲕⲁ
ⲧⲉⲕϩⲃⲟⲩⲣⲉⲓⲙⲉ
ϫⲉⲟⲩⲉⲧⲉⲣⲉⲧⲉⲕ
ⲟⲩⲛⲁⲙⲉⲓⲣⲉ
ⲙⲟϥ·ϩⲟⲧⲁⲛ
ⲉⲕϣⲁⲛⲉⲓⲣⲉⲛ̄
ⲟⲩⲙⲛ︦ⲧⲛⲁ·
ⲁⲩⲱⲛⲁⲛⲟⲩ
ⲉⲛⲧϥϫⲟⲟϥ·
ϥⲟⲩⲱⲛϩⲟⲛ
ⲉⲃⲟⲗⲡⲣⲁⲝⲓⲥ
ⲣⲱⲙⲉⲉⲧ
ⲛⲁⲛⲟⲩϥϩⲛⲕⲉ
ⲙⲁϣⲁϥϫⲟⲟ
ϫⲉⲙⲁⲣⲟⲩⲛⲁⲩⲉ̂
ⲛⲉⲧⲛ̄ϩⲃⲏⲩⲉ
ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ
ⲥⲉϯⲉⲟⲟⲩⲡⲉ
ⲧⲛⲉⲓⲱⲧⲉⲧ
ϩⲛⲡⲏⲩⲉ·ⲉⲓⲉ
ⲟⲩⲕⲟⲩⲛⲙⲙⲛ
·ⲧⲣⲉⲡⲣⲁ
ⲝⲓⲥⲣⲱⲙⲉ
ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ
ϩⲱⲡ
Ⲛ̄ⲅⲁⲣⲟⲩⲣⲱⲙⲉ
ⲟⲩⲛⲟⲩⲥϯⲛⲟⲩ
ϥⲉϣⲟⲩϩⲏⲛⲉ
ϩⲟⲩⲛⲧⲉϥ
ϩⲟⲓ̈ⲧⲉ·ϥϣⲉϣ
ⲥϯⲉⲓⲁⲁⲛⲉⲃⲟⲗ
ⲉⲙⲁⲧⲉ·ϥⲛⲁϣ
ⲕⲱⲗⲩⲉⲁⲛ
ⲡⲉⲥϯⲛⲟⲩϥⲉ
ⲧⲙⲧⲣⲉⲣⲱ
ⲙⲉϣⲱⲗⲙ̄
ⲡⲉⲥϯⲛⲟⲩϥⲉ
ⲉⲧⲡⲉϥϩⲟⲩⲛ
ϩⲟⲧⲁⲛⲉϥϣⲁⲛ
ⲡⲁⲣⲁⲅⲉⲙⲙⲟ
ⲟⲩ·ⲧⲁⲓ̈ⲟⲛⲧⲉ
ⲉⲧⲉⲙⲙⲛ
ⲣⲱⲙⲉϥⲉⲓⲣⲉ
ϩⲉⲛⲡⲣⲁⲝⲓⲥ
ⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ
ⲁⲩⲱϩⲉⲛϩⲃⲏⲩⲉ
ⲁⲅⲁⲑⲟⲛ
ⲡⲉⲙⲧⲟⲉⲃⲟⲗ
ⲛⲟⲩⲧⲉ
ⲛⲁϣϩⲟⲡⲟⲩ
ⲧⲙⲧⲣⲉⲣⲱⲙⲉ
ⲉⲓⲙⲉⲉⲣⲟⲟⲩ·ⲕⲁⲛ
ⲧⲉⲩϣⲏⲧⲉ·
ⲕⲁⲛⲡⲉϩⲟⲟⲩⲡⲉ·
ϥⲛⲁϣϩⲟⲡⲟⲩ
ⲁⲛ·ⲕⲁⲧⲁⲉⲛⲧ
ϫⲟⲉⲓⲥϫⲟⲟϥ
ϫⲉⲙⲙⲛⲗⲁⲁⲩ
ϥϩⲏⲡⲉⲛϥ̄ⲛⲁ
ⲟⲩⲱⲛϩ̄ⲉⲃⲟⲗ
ⲁⲛ
ⲁⲗⲓⲛⲟⲛⲛ̄
ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ·ⲟⲩⲛ
ⲟⲩⲛⲟϭⲥϯⲃⲱ
ⲱⲛⲡⲉϥ
ϩⲟⲩⲛ·ϥϣⲉϣ
ⲥϯⲃⲱⲱⲛ
ⲉⲃⲟⲗⲉⲙⲁⲧⲉ
ϩⲛⲁϥⲁⲛ·
ⲟⲩⲧⲉⲙⲡⲉϥⲟⲩ
ⲱϣⲁⲛⲡⲉ
ⲧⲣⲉⲣⲱⲙⲉ
ϣⲱⲗⲙⲉⲣⲟϥ
ⲉϥϣⲁⲛⲡⲁⲣⲁⲅⲉ
ⲙⲙⲟⲟⲩ·ⲁⲗⲗⲁ
ⲁⲛⲁⲅⲕⲏⲧⲉ
ⲉⲧⲃⲉⲡⲉϩⲟⲩⲉ
ⲥϯⲃⲱⲱⲛ·
ⲧⲁⲓ̄ⲧⲉⲣⲱ
ⲙⲉⲉⲧⲉⲓⲣⲉϩⲉⲛ
ⲡⲣⲁⲝⲓⲥ·ⲣⲁ
ⲛⲁϥⲁⲛⲛⲟⲩ
ⲧⲉ·ⲁⲩⲱϩⲉⲛ
ⲃⲟⲧⲉⲛⲉⲛⲛⲁϩⲣⲛ
ⲣⲱⲙⲉ·ⲕⲁⲛ
ϥⲉⲓⲣⲉⲙⲙⲟⲟⲩ
ϩⲛⲧⲉⲩϣⲏϩⲙ̄
ⲕⲁⲕⲉ·ⲁⲛⲁⲅ
ⲕⲏⲡⲉⲧⲣⲉⲟⲩ
ⲱⲛϩⲉⲃⲟⲗⲕⲁ
ⲧⲁⲉⲛⲧ
ⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ
ϫⲟⲟϥ·ϫⲉⲉⲧ
ⲕⲉⲥⲙⲟⲧⲛ̄ⲁϣ
ϩⲱⲡⲁⲛ
ⲅⲱⲛⲓⲍⲉⲟⲩⲛ
ⲙⲉⲣⲁⲧⲉ
ⲥⲛⲏⲩⲧⲛ
ϫⲱⲕⲉⲃⲟⲗⲙ̄
ϩⲱⲃⲛⲧ
ⲥⲱⲟⲩϩⲛⲉⲛ
ⲣⲏⲩⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ
ⲉⲧⲉⲧⲃⲃⲟ
ⲡⲉ·ⲙⲛⲕⲉ
ⲉⲛⲧⲟⲗⲏⲛ̄ⲧ
ⲧⲁⲁⲉⲧⲟⲟⲧⲛ̄
ϩⲓⲧⲙⲛⲟⲩⲧⲉ·
ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ̄
ⲡⲉⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ
ⲉⲓⲱⲧ·ϫⲉⲕⲁⲥ
ⲛⲁϫⲓⲉⲟⲟⲩ
ϩⲓϫⲙⲕⲁϩ·
ⲡⲉⲙⲧⲟⲉⲃⲟⲗⲛ̄
ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ
ⲙⲛⲉⲑⲟⲟⲩ·ⲁⲩⲱ
ⲟⲛⲛ̄ⲥⲉϩⲟⲩⲉϯ
ⲉⲟⲟⲩⲛⲁϩⲛ
ⲡⲏⲩⲉⲡⲉⲙⲧⲟ
ⲉⲃⲟⲗⲛⲟⲩⲧⲉ
ⲙⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ
ⲧⲏⲣⲟⲩ·ⲁⲩⲱⲛ̄
ⲧⲛϫⲓⲃⲉⲕⲉ
ⲛⲉⲛϩⲃⲏⲩⲉ
ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩⲛ̄
ⲁⲁϩⲓϫⲙ̄
ⲕⲁϩ·ϩⲛⲙⲏ
ⲧⲣⲟⲡⲟⲗⲓⲥ
ⲡⲏⲩⲉⲓⲉⲗⲏ︦ⲙ
ⲡⲉϩⲁⲅⲁ
ⲑⲟⲛⲛⲓⲙ
Ϣϥϫⲟⲟⲅⲁⲣⲛ̄
ϭⲓⲡⲉⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ
ⲉⲓⲱⲧⲁⲡⲁⲁⲑⲁ
ⲛⲁⲥⲓⲟⲥ·ϫⲉϩⲁⲣⲉϩ
ⲉⲓⲛⲉⲉⲧⲧⲁⲉⲓ
ⲏⲩⲛⲧⲉⲣⲱⲙⲉ
ⲥⲉⲛⲁⲙⲟⲩⲧⲉ
ⲅⲁⲣⲁⲛⲉⲣⲟϫⲉ
ⲣⲱⲙⲉⲡⲉϫⲁϥ
ⲉⲓⲣⲉⲛⲉ
ϩⲃⲏⲩⲉⲛⲧⲙⲛ︦ⲧ
ⲁⲗⲟⲅⲟⲛ
ⲉⲛⲟⲩϭⲉⲙⲉⲣⲁⲧⲉ
ⲥⲛⲏⲩ·ⲁⲩⲱ
ϣⲟⲩⲟⲩⲁϣⲟⲩ
ϩⲙϫⲟⲉⲓⲥ·ⲟⲩⲛⲧⲁ
ⲙⲙⲁⲩ
ⲟⲩⲛⲟϭϣⲟⲩ
ϣⲟⲩϩⲁⲣⲱⲧⲛ̄
ϩⲙⲙⲁⲛⲓⲙ
ⲛⲁⲃⲱⲕⲉⲣⲟϥ
ϣⲟⲩϣⲟⲩ
ⲙⲟⲉϫⲛⲧⲏⲩ
ⲧⲛ·ⲧⲁⲩⲟ
ⲛⲉⲧⲛⲡⲣⲁ
ⲝⲓⲥϣⲟⲣⲡ
ⲉⲣⲟ·ϫⲉⲉⲓⲥⲟⲩ
ⲗⲁⲟⲥϥⲥⲟⲧⲡ
ⲁⲩⲱϥⲕⲟⲥⲙⲉⲓ

ANNIS Metadata

annotation: Diliana Atanassova, Caroline T. Schroeder, Elizabeth Platte, Amir Zeldes
author: Johannes the Archimandrite
collection: Oriental Manuscripts
Coptic_edition: Atanassova, The Canons of Apa John the Archimandrite online
corpus: johannes.canons
country: Egypt
document_cts_urn: urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:457-474
entities: automatic
identities: checked
idno: Or 8811
language: Sahidic Coptic
msContents_title_type: Canons
msItem_title: Canons of Apa Johannes the Archimandrite
msName: MONB.FA
next: urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:474-487
objectType: codex
order: 10
origDate: Manuscript dates between 800 and 1100 CE approximately
origDate_notAfter: 1100
origDate_notBefore: 0800
origDate_precision: low
pages_from: 215
pages_to: 224
parsing: automatic
paths_authors: 52
paths_manuscripts: 376
paths_works: 160
people: Athanasius of Alexandria; Devil; Heavenly host; Jesus; John the Baptist
placeName: Atripe
places: Duat
previous: urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:451-457
project: The Canons of Apa John the Archimandrite, KELLIA, Coptic SCRIPTORIUM
redundant: no
repository: British Library
segmentation: checked
source: Diliana Atanassova, The Canons of Apa John the Archimandrite Project (FWF Project P22641-G19)
tagging: checked
title: Apa Johannes Canons: MONB.FA 215-224
translation: none
Trismegistos: none
version_date: 2020-08-31
version_n: 4.0.0

Cite this Document

When citing a corpus or document from Coptic SCRIPTORIUM, please include the relevant URN(s) (provided below) in all citations. On this site, these URNs will resolve to the latest edition of our data. We also encourage researchers to save visualizations they use, download query results from ANNIS, and save information from document metadata.

Use the following model to cite this document. Our full citation guidelines page provides more models.

First citation:

Author, Ancient title [chapter.verse if available], ed. [annotators], trans. [translation]. urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:457-474. [version number], [date]. http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:457-474.

Subsequent citations:

Author, Ancient title (abbreviated) [chapter.verse if available], urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:457-474.

Document Edition: urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:457-474

Work: urn:cts:copticLit:johannes.canons

Text Group: urn:cts:copticLit:johannes

The following links will direct you to the latest versions of data visualizations of the document.

Diplomatic Edition HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:457-474/dipl/html

Normalized Text HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:457-474/norm/html

Analytic Visualization HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:457-474/analytic/html

The following links will direct you to the latest versions of the data for download.

TEI XML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:457-474/tei/xml

Paula XML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:457-474/paula/xml

relANNIS: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:457-474/relannis

The following link will direct you to the latest version of the corpus available for search and querying in ANNIS:

ANNIS UI: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:457-474/annis