Diplomatic Edition

ⲡⲉⲕⲛⲟⲩⲧⲉϩⲙ̄
ⲡⲉⲕϩⲏⲧⲧⲏⲣϥ̄
ⲁⲩⲱϩⲛⲧⲉⲕⲯⲩ
ⲭⲏⲧⲏⲣⲥ̄·ⲁⲩⲱ
ϩⲛⲧⲉⲕϭⲟⲙⲧⲏ
ⲥ̄·ⲁⲩⲱϩⲛⲛⲉⲕ
ⲙⲉⲉⲩⲉⲧⲏⲣⲟⲩ
ⲁⲩⲱⲉⲧϩⲓⲧⲟⲩ
ⲧⲉⲕϩⲉ
ϥⲟⲩⲱϣⲃⲛⲁϥ
ϫⲉⲕⲁⲗⲱⲥϫⲟ
·ϫⲉⲟⲩⲁⲡⲉ
ⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲁⲩⲱ
ⲙⲙⲛϭⲉⲛⲃⲗⲗⲁϥ·
ⲁⲩⲱϫⲉⲉⲕⲉⲙⲉ
ⲣⲓⲧϥ̄ϩⲙⲡⲉⲕ
ϩⲏⲧⲏⲣϥ̄ⲙⲛ
ⲧⲉⲕϭⲟⲙⲧⲏⲣⲥ̄·
ⲁⲩⲱϩⲛⲧⲉⲕ
ⲙⲛⲧⲣⲙϩⲏⲧ
ⲧⲏⲣⲥ̄·ⲡⲁⲓ̄ⲥⲟⲧⲡ
ⲡⲉϫⲁϥϩⲟⲩⲟ
ϩⲟⲗⲟⲕⲁⲩⲧⲱ
ⲙⲁⲧⲏⲣⲟⲩⲙⲛ
ⲛⲉⲑⲩⲥⲓⲁ·ⲁⲩⲱ
ⲛⲧⲉⲣⲉϫⲟⲉⲓⲥ
ⲉⲟⲟⲩⲉⲓⲙⲉ
ϫⲉϥⲧⲁⲉⲓⲉⲙⲛ︦ⲧ
ⲙⲁⲓ̄ⲣⲱⲙⲉⲕⲁⲧⲁ
ⲡⲉⲥⲙⲡϣⲁϥ
ⲭⲁⲣⲓⲍⲉⲛⲁϥⲛ̄
ⲙⲛ︦ⲧⲉⲣⲟⲙ̄
ⲡⲏⲩⲉⲁϫⲛⲇⲓⲥ
ⲇⲁⲍⲉ·ϫⲉⲛⲧⲟⲕ
ϩⲱⲱⲟⲛ·ⲅ̄ⲟⲩ
ⲏⲩⲁⲛⲙⲛ︦ⲧ
ⲉⲣⲟⲡⲏⲩⲉ·
ϥⲟⲩⲱϣⲇⲉⲉⲓ
ⲙⲉϫⲱⲕ
ⲙⲛ︦ⲧⲙⲁⲓ̈ⲣⲱ
ⲙⲉ·ϫⲉϥⲛⲁϫⲓ
ⲧⲁⲓ̄ⲟϩⲟⲩⲟ·ϥ
ϫⲛⲟⲩϥϫⲉⲛⲓⲙ
ⲡⲉⲉⲧϩⲓⲧⲟⲩ
ⲓ̂ⲣⲣⲟ
ϭⲟⲙⲟⲩⲱϣⲃ̄
ⲛⲁϥ·ϥⲧⲁⲙⲟ
ⲙⲙⲟϥϫⲱⲕ
ⲧⲉϩⲓⲏⲉⲧⲥⲟⲩ
ⲧⲱⲛ·ϫⲉⲟⲩⲣⲱ
ⲙⲉⲉⲛⲧϥⲉⲓ
ⲉⲃⲟⲗϩⲛ̄ⲓⲉⲗ︦ⲏ︦ⲙ
ϩⲓⲉⲣⲁⲭⲱϥⲉⲓ
ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩϩⲉⲛ
ⲙⲁⲥⲟⲟⲛⲉ·
ⲕⲁⲁϥⲕⲁϩⲏⲩ
ϫⲛⲁϥϩⲉⲛ
ⲥⲁϣ·ⲃⲱⲕ
ⲕⲁⲁϥϥⲙ̄ϣ̄
ⲙⲟⲩ·ϩⲛⲟⲩϣⲥⲛ︦ⲉ
ⲟⲩⲏⲏⲃⲉⲓ
ⲥⲏⲧϩⲓⲧⲉϩⲓⲏ
ⲉⲧⲙⲙⲁⲩϥⲛⲁⲩ
ⲉⲣⲟϥϥⲥⲁⲁⲧϥ·
ⲟⲩⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲧⲏⲥ
ⲇⲉⲉⲓⲉⲥⲏⲧϩⲓ
ⲧⲉϩⲓⲏⲉⲧⲙⲙⲁⲩ
ϥⲛⲁⲩⲉⲣⲟϥϥ
ϣⲛϩⲧⲏϥⲉϩⲣⲁⲓ̄
ⲉϫⲱϥ·ϥϯ
ⲡⲉϥⲟⲩⲟⲉⲓⲉⲣⲟϥ
ϥⲙⲟⲩⲣⲛⲉϥ
ⲥⲁϣ·ϥⲡⲱϩⲧ
ⲉϩⲣⲁⲓ̂ⲉϫⲱϥⲛ̄
ⲟⲩⲏⲣⲡⲙⲛⲟⲩ
ⲛⲉϩ·ϥⲧⲁ
ⲗⲟϥⲉϫⲙⲡⲉϥ
ⲧⲃⲛⲏⲙⲙⲓⲛ
ⲙⲙⲟϥ·ϥⲛ̄
ϥⲡⲁⲛⲧⲟⲕⲓ
ⲟⲛϥⲓⲡⲉϥⲣⲟⲟⲩϣ
ⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉⲇⲉ
ϥⲛⲏⲩⲉⲃⲟⲗ
ϥϯϥⲕⲏⲧⲉ·
ⲡⲁⲛⲇⲟⲕⲉⲩⲥ
ϥϫⲱⲙⲙⲟ
ⲛⲁϥϫⲉϥⲓⲡⲉϥ
ⲣⲟⲟⲩϣ·ⲁⲩⲱ
ⲉⲧⲛⲁϫⲟϥ
ⲉⲃⲟⲗⲉⲣⲟϥⲉⲓ
ϣⲁⲛⲕⲧⲟⲓ̈ϯ
ⲛⲁⲧⲁⲁϥⲛⲁ
ⲛⲓⲙϩⲙⲡⲉⲓϣⲟ
ⲙⲛⲧⲡⲉϫⲁϥ
ⲉⲛⲧϥⲉⲧ
ϩⲓⲧⲟⲩⲱϥⲙ̄
ⲉⲛⲧϥⲉⲓⲉⲧⲟ
ⲟⲧⲟⲩⲥⲟⲟⲛⲉ
ⲉϫⲁϥⲛⲁϥϫⲉ
ⲉⲛⲧϥⲡⲛⲁ
ⲛⲙⲙⲁϥⲡⲉ
ⲡⲉϫⲁϥⲇⲉⲛⲁϥ
ⲛϭⲓϫⲟⲉⲓⲥ
ⲉⲟⲟⲩⲓ̄ⲥ̄ϫⲉⲃⲱⲕ
ϩⲱⲱⲟⲛ
ⲉⲓⲣⲉϩⲓⲛⲁⲓ̈·
Ϫⲉⲕⲁⲥⲛⲁⲉⲓⲙⲉ
ϫⲉⲙⲡⲛ̄ϫⲉⲗⲁⲁⲩ
ϥϣⲟⲃⲉϩⲛⲉⲛ
ϫⲟⲟⲃ︦ⲗ
ⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ
ⲁⲩⲱⲟⲛϫⲉⲕⲁⲥ
ⲛⲁⲉⲓⲙⲉ·ϫⲉ
ⲅⲁⲡⲏⲧⲉⲙⲛ︦ⲧ
ⲙⲁⲓⲣⲱⲙⲉ·ⲁⲩⲱ
ⲙⲛ︦ⲧⲙⲁⲓ̈ⲣⲱⲙⲉ
ⲡⲉⲁⲅⲁⲡⲏ
ϣϫⲉϥⲭⲁⲣⲓⲍⲉ
ⲙⲛ︦ⲧⲉⲣⲟⲙ̄
ⲡⲁⲓ̄·ϫⲉϥϫⲉ
ⲙⲉϩⲛⲧⲉϥϭⲓⲛ
ⲟⲩⲱϣⲃ̄·ϫⲉ
ⲙⲛ︦ⲧⲙⲁⲓ̈ⲣⲱ
ⲙⲉⲥⲟⲧⲡ̄ϩⲟⲩⲟ
ϩⲟⲗⲟⲕⲁⲩⲧⲱ
ⲙⲁⲧⲏⲣⲟⲩ·ⲙⲛ
ⲛⲉⲑⲩⲥⲓⲁ·ⲉⲓⲉ
ⲉⲧⲛⲁϫⲟⲕⲥ̄
ϩⲱⲱϥⲉⲃⲟⲗ
ϩⲣⲁⲓ̄ϩⲙⲡⲉϥ
ϩⲏⲧ·ⲙⲛⲛⲉⲥ
ⲕⲉϩⲃⲏⲩⲉⲧⲏⲣⲟⲩ
ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ
ϥⲛⲁⲧⲁⲉⲓⲟϥⲟⲩⲏⲣ·
ⲁⲩⲱϥⲛⲁⲭⲁⲣⲓ
ⲍⲉⲛⲁϥⲙⲛ︦ⲧ
ⲣⲣⲟⲡⲏⲩⲉ
ⲁϣϩⲉ·ⲙⲡⲣ
ⲧⲣⲉϣⲟⲩϣⲟⲩ
ⲟⲩⲛ·ⲙ̄ⲙⲟ
ⲛⲉⲥⲛⲏⲩϫⲉ
ⲛⲟⲛϩⲉⲛⲭⲣⲓⲥⲧⲓ
ⲁⲛⲟⲥ·ⲟⲩⲛⲕⲱϩ
ϯⲧⲱⲛ·
ⲙⲟⲥⲧⲉϩⲙⲡⲉⲛ
ϩⲏⲧⲉϩⲟⲩⲛⲉⲧ
ϩⲓⲧⲟⲩⲱ·ⲏ̂
ⲧⲛⲙⲉⲁⲛⲙ̄
ⲉⲧϩⲓⲧⲟⲩⲱ
ⲧⲉⲛϩⲉ·ⲧⲛ
ϫⲏⲕⲁⲛⲉⲃⲟⲗ
ϩⲙϩⲱⲃ·ⲟⲩ
ⲣⲁⲛϥϣⲟⲩⲉⲓⲧ
ⲙⲙⲁⲧⲉⲉⲧⲟⲩ
ⲙⲟⲩⲧⲉⲉⲣⲟ
ⲙⲙⲟϥ·ⲁⲡⲟⲥ
ⲧⲟⲗⲟⲥⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ
ⲱϣⲉⲃⲟⲗ·ϫⲉϩⲟ
ⲅⲁⲣⲟⲩⲛⲕⲱϩ
ϩⲓϯⲧⲱⲛ·ⲛϩⲏⲧ
ⲧⲏⲩⲧⲛ·ⲙⲏⲛ̄
ⲧⲉⲧⲛ̄ϩⲉⲥⲁⲣⲕⲓ
ⲕⲟⲥⲁⲛ·ⲁⲩⲱⲧⲉ
ⲧⲛⲙⲟⲟϣⲉⲕⲁⲧⲁ
ⲣⲱⲙⲉ
ϭⲉⲉⲧⲛ̄ⲛⲁ
ϫⲟⲟϥϩⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ
ⲡⲉⲛϭⲙϣⲓⲛⲉ
ⲙⲡⲉⲓⲙⲉϫⲉ
ⲁϣϩⲉ
ⲙⲡⲁⲧⲉⲉϩⲟⲟⲩ
ⲡⲉⲛⲁϩⲉϫⲱⲕ
ⲉⲃⲟⲗ·ⲧⲛⲛⲉϩ
ⲡⲉϩⲙ̄ⲙⲁⲙ̄
ⲛⲉϩⲡⲉ·ⲉⲧⲟⲩ
ⲛⲉϩⲡⲉⲛϩⲏⲧϥ
ⲛϭⲓϩⲁϩϫⲓⲛⲙ̄
ⲁⲓⲱⲛ·ⲁⲩⲱ
ⲧⲛⲣⲓⲙⲉϩⲙ̄
ⲙⲁⲣⲓⲙⲉ
ⲉⲧⲟⲩⲣⲓⲙⲉⲛϩⲏ
ϥⲛϭⲓϩⲁϩϫⲓⲛ
ⲁⲣⲭⲏ·
ϣϫⲉⲉⲧⲃⲏⲏⲧ
ⲧ̄ⲙ̄ⲛ̄ⲧ̄ⲙⲁⲓ̂
ⲣⲱⲙⲉ·ⲁⲩⲱ
ⲁⲅⲁⲡⲏ·ⲉⲣⲉⲡⲉⲓ
ⲙⲏⲏϣⲉⲧⲏ
ϥⲛⲁϫⲓⲉⲟⲟⲩ
ⲉϥϣⲁⲛⲉⲓⲛϭⲓ
ⲣⲣⲟ·ϩⲙⲡⲉϥⲉⲟ
ⲟⲩⲙⲛⲛⲉϥⲁⲅⲅⲉ
ⲗⲟⲥⲧⲏⲣⲟⲩⲛⲙ̄
ⲙⲁϥ·ⲕⲁⲧⲁ
ⲛⲧϣⲣ︦ⲡ
ϫⲟⲟ·ⲁⲩⲱⲛ̄
ⲥⲉⲃⲱⲕⲉϩⲟⲩⲛ
ⲱⲛϩϣⲁ
ⲉⲛⲉϩ·ⲧⲉⲥⲙⲁ
ⲙⲁⲁⲧⲛⲧⲟ·
ⲁⲩⲱϥⲥⲙⲁⲙⲁ
ⲁⲧⲛϭⲓϫⲟⲉⲓⲥ
ⲉⲟⲟⲩⲓ̄ⲥ̄·ϫⲉ
ϥϫⲟⲙⲙⲟⲛⲁϥ
ϩⲙϩⲏⲧⲛ̄ⲛ̄
ⲥⲁⲃⲉⲉⲩⲉ·ⲧⲣⲉ
ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲉⲓ
ⲱⲛϩ̄·ϣⲁ
ⲉⲛⲉϩ·ϩⲛⲧⲁⲓ̈ⲟ
ⲛⲓⲙⲙⲛⲉⲟⲟⲩⲛⲓⲙ
ϩⲛⲟⲩⲛⲟϭⲡⲁⲣ
ⲣⲏⲥⲓⲁϩⲛⲡⲏⲩⲉ·
ⲩⲱⲉϣϫⲉⲉⲧⲃⲏ
ⲏⲧϩⲱⲱⲧⲉ
ⲙⲛ︦ⲧⲙⲁⲥⲧ
ⲣⲱⲙⲉ·ⲉⲣⲉⲡⲉⲓ
ⲙⲏⲏϣⲉⲧⲏⲣϥ
ⲁⲩⲱⲛⲉⲓⲗⲁⲟⲥ
ⲉⲧⲟϣ·ϫⲓⲛ
ⲁⲓ̈ⲱⲛϣⲁ
ϩⲣⲁⲓ̈ⲧⲉⲛⲟⲩ
ⲁⲩⲱϣⲁϩⲣⲁⲓ̈
ⲥⲩⲛⲧⲉⲗⲓⲁ
ⲁⲓⲱⲛ·
ϫⲓⲥⲱϣⲉϥϣⲁⲛ
ⲉⲓⲛϭⲓⲣⲣⲟϩⲙ̄
ⲡⲉϥⲉⲟⲟⲩⲕⲣⲓⲛⲉ
ⲙⲏⲧⲉⲛ̄
ⲛⲁⲓ̄·ⲙⲛⲛⲉⲓⲕⲟ
ⲟⲩⲉ·ⲙⲏⲧⲉ
ⲉⲧϩⲓⲟⲩⲛⲁⲙ
ⲉⲧⲃⲉⲁⲅⲁⲡⲏ
ⲙⲛⲛⲁ·ⲁⲩⲱ
ϫⲱⲕⲙ︦‹ⲛ›
ⲙⲁⲓ̈ⲣⲱⲙⲉ·
ⲁⲩⲱϩⲛⲙⲏ
ⲧⲉⲉⲧϩⲓ
ϩⲃⲟⲩⲣⲉⲧⲃⲉⲕⲱϩ
ⲙⲛⲙⲟⲥⲧⲉ
ⲁⲩⲱⲙⲛ︦ⲧ
ⲁⲧⲛⲁ·
ϥⲥϩⲟⲩⲟⲣⲧⲛϭⲓ
ⲉⲛⲧϥⲕⲁⲃⲟⲗ
ⲙⲙⲟ·ⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ
ϥϫⲟⲙⲙⲟⲛⲁϥ
ⲟⲩϭⲣⲟϭⲡⲟ
ⲛⲏⲣⲟⲛϩⲙϩⲏⲧ
ⲁⲑⲏⲧ
ⲛⲧⲟϥⲅⲁⲣⲉⲛ
ϥϯⲙⲉϩⲣⲟ
ⲛϭⲓⲡⲉⲇⲣⲁⲕⲱⲛ
ϩⲛⲁϣⲏⲙ̄
ⲙⲁⲧⲟⲩⲉⲧⲛⲏⲩ
ⲉⲃⲟⲗϩⲛⲣⲱϥ
ϣⲁⲛⲧⲉϥⲥⲉⲣⲙ
ϩⲁϩⲉⲙⲁⲧⲉ
ⲟⲩⲉⲓⲙⲉϫⲉϥ
ⲥⲟⲣⲙⲟⲩ·ⲧⲉϩⲓⲏ
ⲃⲱⲕⲡⲟ
ⲗⲓⲥⲡⲉⲩⲙⲁ
ϣⲱⲡⲉ·ϥ
ⲛⲧⲟⲩⲉⲃⲟⲗϩⲙ̄
ⲟⲩⲟⲉⲓⲛⲕⲁ
ⲕⲉ·ⲙ̄ⲡⲟⲩⲉⲓⲙⲉ
ϫⲉⲕⲁⲕⲉ·
ⲟⲩⲙⲟⲟϣⲉⲛϩⲏ
ϥ
ⲕⲁⲉⲧⲥⲏϩϫⲉ
ⲉⲧⲙⲟⲥⲧⲉⲙ̄
ⲡⲉϥⲥⲟⲛϥϣⲟ
ⲟⲡϩⲙ̄ⲕⲁⲕⲉ
ⲁⲩⲱϥⲙⲟⲟϣⲉ
ϩⲙⲕⲁⲕⲉ·ϥ̄
ⲥⲟⲟⲩⲛⲁⲛϫⲉϥ
ⲃⲏⲕⲧⲱⲛϫⲉ
ⲕⲁⲕⲉⲧⲱⲙ
ⲛⲉϥⲃⲁⲗ·
ϣⲁⲛⲧⲟⲩⲥⲱ
ⲧⲙ̄ⲧⲉⲓⲥⲙⲏ
ⲉⲧⲙⲉϩⲟⲣⲅⲏ
ⲉⲧⲛⲏⲩⲉⲃⲟⲗϩⲛ̄
ⲣⲱϥⲡⲁⲛ
ⲧⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣⲓ̄ⲥ̄
ϩⲙⲧⲣⲉϥϫⲛⲟⲩ
ⲟⲩⲉⲧⲉϣϣⲉ
ⲉⲣⲟⲟⲩ·ⲕⲁⲧⲁ
ⲧⲱϣϭⲓⲛ
ϯϩⲁⲡⲉⲧⲥⲏϩ
ϩⲛⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓ
ⲟⲛ·ⲡⲁⲓ̄ⲛⲧϥ
ϣⲣ︦ⲡⲥⲏⲙⲁⲛⲉ
ⲙⲙⲟϥⲛⲁ·ⲛ̄
ϭⲓⲉⲧⲉⲙⲡⲉϥ
ⲟⲩⲱϣⲁⲛⲡⲉ·
ⲧⲣⲉⲗⲁⲁⲩⲧⲁⲕⲟ
ϩⲙⲡⲉϥⲧⲁⲙⲓⲟ
ϫⲉⲧⲁⲓ̄ⲧⲉϯ
ⲛⲁⲁⲁ·ⲉⲓϣⲁⲛ
ⲉⲓ·ⲕⲁⲧⲁⲡⲉ
ⲡϣⲁⲉⲧϩⲓ
ⲟⲩⲛⲁⲙⲕⲁⲧⲁ
ⲛⲉⲩϩⲃⲏⲩⲉϩⲙ
ⲙⲛ︦ⲧⲙⲁⲓ̈ⲣⲱⲙⲉ
ⲛⲓⲙ·ⲁⲩⲱ
ⲟⲛϫⲉⲧⲁⲓ̂ⲧⲉ
ⲧⲱϣⲛ̄
ⲉⲧϩⲓϩⲃⲟⲩⲣ
ⲉϥϣⲁⲛⲉⲓ·ⲕⲁ
ⲧⲁⲡⲉⲩⲙⲡϣⲁ
Ϫⲛⲏⲧⲛ̄ⲧⲉⲛⲟⲩ
ⲛ̄ⲧⲁⲗⲁⲓⲡⲱ
ⲣⲟⲥⲉⲃⲓⲏⲛ
ⲙⲛⲡⲁⲓ̂ⲛⲧ
ⲧⲉⲧⲛⲙⲉⲣⲓⲧϥ̄
ⲧⲉⲧⲛϩⲱⲃ
ⲛⲙⲙⲁϥϩⲛⲟⲩ
ⲕⲱϩⲙⲛⲟⲩ
ⲙⲟⲥⲧⲉ·ⲁⲩⲱ
ϩⲙϫⲱⲕ
ⲙ︦ⲛ︦ⲧⲁⲧ
ⲛⲁⲛϩⲣⲁⲓ̈ϩⲙ̄
ⲕⲱϩⲧ̄ⲛ̄
ⲅⲉϩⲉⲛⲛⲁ·ⲛ̄
ϩⲉⲛϩⲟⲟⲩⲁⲛ
ⲙⲛϩⲉⲛⲣⲟⲙⲡⲉ
ⲁⲗⲗⲁϣⲁⲁⲓ
ⲱⲛⲁⲓⲱⲛ
ⲉⲣⲉⲛⲁⲓ̈ⲅⲁⲣⲛⲁ
ϣⲱⲡⲉϩⲛ
ⲥⲩⲛⲧⲉⲗⲉⲓⲁ
ⲁⲓⲱⲛ·
ⲙⲛϭⲉϩⲁⲡⲛⲁ
ϣⲱⲡⲉⲙⲛ̄ⲛ̄
ⲥⲁⲡⲁⲓ̄·ⲁⲩⲱⲉ̂
ⲙⲛϭⲉϩⲟⲟⲩϭⲱ
ϣⲧϩⲏⲧϥ̄
ⲉⲧⲃⲉⲁⲛⲁⲥⲧⲁ
ⲥⲓⲥ·ⲙⲛⲛ̄ⲥⲁ
ⲣⲉϥⲕⲣⲓⲛⲉⲛ̄
ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ·
ⲁⲩⲱⲙⲛⲛⲥⲁ
ⲣⲉϥϯϩⲁⲡ
ϫⲱⲕⲁⲛⲟ
ⲙⲓⲁⲛⲓⲙ·ϥ
ϫⲟⲟⲩⲥⲟⲩϩⲙϭⲱ
ⲛⲧⲧⲉϥⲟⲣⲅⲏ
ⲉϩⲣⲁⲓ̄ⲁⲙⲛⲧⲉ·
ⲉⲓⲧⲉⲉⲃⲟⲗϩⲛ
ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ·ⲉⲛ
ϥⲡⲗⲁⲛⲁ
ⲙⲙⲟⲟⲩ·ⲉⲓⲧⲉ
ⲃⲟⲗϩⲛϣⲏⲣⲉ
ⲣⲱⲙⲉⲛⲧϥ
ⲥⲟⲣⲙⲟⲩ·ⲥⲉⲛⲁ
ϩⲣⲁⲙⲙⲟⲟⲩⲧⲏ
ⲟⲩⲛϭⲓⲁⲅⲅⲉ
ⲗⲟⲥ·ⲟⲩⲟⲛⲛⲓⲙ
ⲉⲧϫⲟⲗϫ̄ϩⲛ
ⲛⲟⲙⲓⲁϣⲏ
ⲣⲉⲧⲁⲕⲟ·
ⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲉⲓ
ϣⲁⲛⲧⲟⲩⲙⲟⲩ·
ⲟⲩⲧⲉⲟⲩⲉⲓ
ⲉⲃⲟⲗⲛϩⲏⲧⲟⲩ
ϣⲁⲡⲉϩⲟⲟⲩ
ⲡⲉϭⲙϣⲓⲛⲉ·
Ϩⲁⲡⲁⲝϩⲁⲡⲗⲱⲥ
ⲟⲩⲟⲛⲛⲓⲙⲧⲁ
ϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩϩⲓϩⲃⲟⲩⲣ
ⲧⲣⲉⲛⲟϫⲟⲩ
ⲉϩⲣⲁⲓ̄ⲁⲙⲛⲧⲉ
ⲥⲉⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟ
ⲙⲉⲓⲅⲉϩⲉⲛ
ⲛⲁⲥⲁⲧⲉ·ϣⲁ
ⲉⲛⲉϩ
ⲟⲩⲙⲓⲛⲉϣⲧⲟⲣ
ⲧⲣ̄ⲁϣϩⲉⲉⲧ
ⲛⲁϣⲱⲡⲉϩⲙ̄
ⲡⲉϩⲟⲟⲩⲉⲧⲙⲙⲁⲩ
ⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ
ϩⲓϩⲃⲟⲩⲣ·ⲡⲉ
ⲧⲟⲉⲃⲟⲗⲉⲧϩⲓ
ⲟⲩⲛⲁⲙⲉⲧϩⲁ
ⲟⲟⲩ·
ⲟⲩⲣⲓⲙⲉⲁϣⲛ̄
ϩⲉⲉⲧⲛⲁϣⲱ
ⲡⲉϩⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩⲉⲧ
ⲙⲁⲩϩⲛϩⲉⲑ
ⲛⲟⲥⲧⲏⲣⲟⲩⲉⲧⲉ
ⲙⲡⲟⲩⲥⲟⲩⲛ
ⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲁⲩⲱ
ϩⲁⲓⲣⲉⲧⲓⲕⲟⲥ
ⲧⲏⲣⲟⲩⲟⲩⲉⲓ
ⲟⲩⲉⲓⲕⲁⲧⲁⲣⲟ
ϩⲙⲡⲉⲥⲥⲱⲣⲙ
ⲛⲧϥⲥⲟⲣⲙⲟⲩ
ⲛϩⲏⲧϥ̄ⲛϭⲓⲡⲉ
ⲕⲣⲟϥ·ⲁⲗⲗⲁ
ⲥⲉⲛⲁϣⲱⲡⲉϩⲛ
ⲟⲩⲛⲟϭⲙⲛⲧ
ⲉⲃⲓⲏⲛ·ⲁⲩⲱⲟⲩ
ⲛⲟϭⲙⲛⲧⲧⲁ
ⲗⲁⲓⲡⲱⲣⲟⲥϩⲙ
ⲡⲉϩⲟⲟⲩⲉⲧⲙⲙⲁⲩ
ⲛϭⲓϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ
ϫⲱⲙⲙⲟ
ⲉⲣⲟⲟⲩ·ϫⲉⲁⲛⲟⲛ
ϩⲉⲛⲭⲣⲉⲓⲥⲧⲓⲁ
ⲛⲟⲥ·ⲙⲡⲟⲩⲥⲟⲩ
ⲧⲱϩⲙ̄
ⲧⲁϩⲙⲟⲩⲛ̄
ϩⲏⲧϥ̄·ⲁⲩⲱ
ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥⲛⲧ
ⲧⲁϩⲟⲟⲩ·ⲙⲁ
ⲗⲓⲥⲧⲁⲉⲧⲫⲟ
ⲣⲉⲓⲣⲁⲛⲙⲛ
ⲡⲉⲥⲭⲏⲙⲁ
ⲁⲩⲱⲟⲩⲏϩ
ϩⲛⲧⲟⲡⲟⲥⲉⲧ
ⲟⲩⲁⲁⲃ·ϫⲟⲗϫ
ϩⲱⲟⲩϩⲛⲛⲁⲓ̂
ϩⲛⲟⲣⲅⲏⲉⲧ
ⲙⲁⲩ·ⲉⲧⲃⲉϫⲉ
ⲙⲡⲟⲩⲥⲱⲧⲙ
ⲉ̣ⲡⲉϩⲣⲟⲟⲩⲛⲉ
ⲅⲣⲁⲫⲏⲧⲁϥ
ⲉⲓⲉⲃⲟⲗⲉϫⲙ
ⲕⲁϩⲧⲏⲣϥ̄
ⲁⲩⲱⲛⲉϣⲁϫⲉ
ⲣⲉϥⲧⲁⲛϩⲟ
ⲉⲛⲧⲡⲱϩ
ϣⲁⲛⲉⲕⲣⲱⲟⲩⲛ̄
ⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ
ⲱϣⲉⲃⲟⲗϫⲉ
ⲡⲱⲧⲉⲃⲟⲗ
ⲡⲟⲣⲛⲉⲓⲁ·ⲛⲟ
ⲃⲉⲛⲓⲙⲉⲧⲉⲣⲉ
ⲣⲱⲙⲉⲛⲁⲁⲁ
ⲡⲉϫⲁ·ⲥⲉⲃⲗ
ⲥⲱⲙⲁ
ⲉⲧⲡⲟⲣⲛⲉⲩⲉ
ⲇⲉⲛⲧⲟϥϥⲛⲟ
ⲃⲉⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ
ⲙⲁⲩⲁⲁϥ·ϫⲉ
ⲉⲧⲧⲱϭⲉⲙ̄
ⲙⲟϥⲡⲟⲣⲛⲏ
ⲟⲩⲥⲱⲙⲁⲟⲩ
ⲱⲧⲡⲉ·ⲉⲧ
ⲧⲱϭⲉⲇⲉⲙⲙⲟϥ
ϫⲟⲉⲓⲥⲟⲩⲡⲛ︦ⲁ
ⲟⲩⲱⲧⲡⲉ·
ϫⲉⲧⲉⲧⲛ
ⲥⲟⲟⲩⲛⲁϫⲉ
ⲧⲉⲧⲛⲡⲉⲣⲡⲉ
ⲛⲟⲩⲧⲉ
ⲁⲩⲱⲡⲉⲡⲛ︦ⲁⲙ̄
ⲛⲟⲩⲧⲉⲟⲩⲏϩ
ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ
ϫⲉⲉⲧⲛⲁⲥⲱ
ⲱϥⲡⲉⲣⲡⲉⲙ̄
ⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲡⲁⲓ̂
ⲛⲟⲩⲧⲉⲛⲁⲧⲁ
ⲕⲟϥ·
ϭⲉⲉⲧⲛⲁϣⲱ
ⲡⲉⲙⲛⲛⲥⲁⲁϣ
ⲕⲁⲕⲛⲁⲓ̈·ⲁⲩⲱ
ⲙⲛⲛⲥⲁⲛⲉϩⲡⲉ
ⲉⲧϩⲓϩⲃⲟⲩⲣ
ϩⲛⲟⲩⲛⲟϭϩⲟⲧⲉ
ⲉⲣⲉⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥⲛ̄
ⲗⲓⲧⲟⲩⲣⲅⲟⲥ·
ϣⲁϩⲕⲱϩⲧ̄
ⲕⲧⲏⲩⲉⲣⲟⲟⲩⲉⲣⲉ
ⲁⲡⲟⲫⲁⲥⲓⲥⲡⲁⲛ
ⲧⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣⲓ̄ⲥ̄
ⲛⲏⲩⲉⲃⲟⲗϩⲛ̄
ⲣⲱϥ·ⲡⲏⲧ
ⲛⲥⲱⲟⲩϩⲛⲟⲩⲟⲣ
ⲅⲏ·ⲙⲛⲟⲩϩⲟⲧⲉ
ϫⲉⲥⲁϩⲉⲧⲏⲩⲧⲛ
ⲉⲃⲟⲗⲙⲙⲟⲓ̂ⲉⲧ
ⲥϩⲟⲩⲟⲣⲧⲥⲁⲧⲉ
ϣⲁⲉⲛⲉϩ·ⲧⲁⲓ̈ⲛ̄
ⲥⲃⲧⲱⲧⲙ̄
ⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥⲙⲛ
ⲛⲉϥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ·
ⲉⲧⲃⲉϫⲉⲙⲡⲉⲧⲛ
ⲉⲓⲣⲉⲕⲁⲧⲁⲉⲛ
ⲓ̄ϩⲱⲛⲙⲙⲟⲟⲩ
ⲉⲧⲟⲟⲧⲧⲏⲩⲧⲛ
ⲟⲩⲙⲟⲛⲟⲛϫⲉⲙ̄
ⲡⲉⲧⲛ̄ⲙⲉⲣⲉⲉⲧ
ϩⲓⲧⲟⲩⲱⲧⲛ
ϫⲉϩⲱⲃ
ϩⲣⲟϣⲛⲛⲁϩⲣⲏ
ⲧⲛ·ⲉⲓⲉⲉⲧⲃⲉ
ⲟⲩⲛⲧⲟϥⲧⲉ
ⲧⲛⲙⲉⲥⲧⲱϥ
ⲧⲉⲧⲛ̄ⲡⲱⲱ
ⲛⲉϩⲁⲡⲟⲩⲭⲟ
ⲗⲏ·ⲁⲩⲱⲕⲁⲣ
ⲡⲟⲥⲇⲓⲕⲁⲓⲟ
ⲥⲩⲛⲏ·ⲟⲩⲥⲓϣⲉ
ⲧⲉⲧⲛⲡⲉⲉⲛ
ⲉⲛⲧϫⲟⲟ
ⲛⲏⲧⲛ·ⲉⲧⲉ
ⲙⲡϫⲟⲟⲩϩⲛ
ⲁⲛⲟⲙⲓⲁⲛⲓⲙ·
ϫⲓⲛⲏⲧⲛⲧⲉ
ⲛⲟⲩⲕⲁⲧⲁⲡⲉ
ⲧⲛⲙⲡϣⲁ·
ⲁⲩⲱⲕⲁⲧⲁⲡⲟ
ⲛⲏⲣⲓⲁⲛⲉ
ⲧⲛϩⲃⲏⲩⲉ·ϩⲣⲁⲓ̈
ϩⲙⲕⲱϩⲧ̄
ⲅⲉϩⲉⲛⲛⲁ
ⲙⲛⲡⲁⲓ̄ⲛⲧϥ
ⲡⲉⲛⲡⲉⲧⲛⲟⲩ
ⲱϣⲙⲟⲥⲧⲉ
ⲁⲩⲱⲧⲉⲧⲛ
ⲅⲁⲡⲏⲟⲩⲙⲛⲧ
ⲁⲧⲛⲁ·ⲁⲩⲱ
ⲡⲉⲧⲛⲧⲃⲃⲟ
ⲟⲩϫⲱϩⲙ̄
ⲁⲩⲱϩⲉⲛⲡⲟⲣ
ⲛⲉⲓⲁ·ⲩⲟⲛⲟⲩ
ⲏⲡⲉⲥⲙⲟⲧ
ϣⲗⲟϥⲡⲉϫⲟ
·ⲁⲩⲱϣⲓ
ⲡⲉⲡⲉⲥⲱⲧⲙ
ⲉⲣⲟⲟⲩ·ⲡⲁⲓ̄ⲛ̄ⲧ
ϥⲡⲉⲛϫⲱⲕ
ⲙⲛⲧⲉⲩ
ⲥⲉⲃⲏⲥϫⲱⲕ
ⲙⲛⲧⲁⲥⲉⲃⲏⲥ
ⲛⲓⲙⲛⲉϩⲟⲟⲩ
ⲧⲉⲧⲛϩⲓϫⲙ
ⲕⲁϩ·ⲙⲡⲉ
ⲧⲛⲥⲱⲧⲙⲉⲣⲟⲓ̈
ⲱϣⲉⲃⲟⲗ
ϩⲛⲧⲁⲡⲣⲟ
ⲛⲁϩⲙϩⲁⲗ

ANNIS Metadata

annotation: Diliana Atanassova, Caroline T. Schroeder, Elizabeth Platte, Amir Zeldes
author: Johannes the Archimandrite
collection: Oriental Manuscripts
Coptic_edition: Atanassova, The Canons of Apa John the Archimandrite online
corpus: johannes.canons
country: Egypt
document_cts_urn: urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:451-457
entities: automatic
identities: checked
idno: Or 8811
language: Sahidic Coptic
msContents_title_type: Canons
msItem_title: Canons of Apa Johannes the Archimandrite
msName: MONB.FA
next: urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:457-474
objectType: codex
order: 09
origDate: Manuscript dates between 800 and 1100 CE approximately
origDate_notAfter: 1100
origDate_notBefore: 0800
origDate_precision: low
pages_from: 205
pages_to: 214
parsing: automatic
people: Devil; Jesus
placeName: Atripe
places: Jericho; Jerusalem
previous: urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:421
project: The Canons of Apa John the Archimandrite, KELLIA, Coptic SCRIPTORIUM
redundant: no
repository: British Library
segmentation: checked
source: Diliana Atanassova, The Canons of Apa John the Archimandrite Project (FWF Project P22641-G19)
tagging: checked
title: Apa Johannes Canons: MONB.FA 205-214
translation: none
Trismegistos: none
version_date: 2020-08-31
version_n: 4.0.0

Cite this Document

When citing a corpus or document from Coptic SCRIPTORIUM, please include the relevant URN(s) (provided below) in all citations. On this site, these URNs will resolve to the latest edition of our data. We also encourage researchers to save visualizations they use, download query results from ANNIS, and save information from document metadata.

Use the following model to cite this document. Our full citation guidelines page provides more models.

First citation:

Author, Ancient title [chapter.verse if available], ed. [annotators], trans. [translation]. urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:451-457. [version number], [date]. http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:451-457.

Subsequent citations:

Author, Ancient title (abbreviated) [chapter.verse if available], urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:451-457.

Document Edition: urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:451-457

Work: urn:cts:copticLit:johannes.canons

Text Group: urn:cts:copticLit:johannes

The following links will direct you to the latest versions of data visualizations of the document.

Diplomatic Edition HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:451-457/dipl/html

Normalized Text HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:451-457/norm/html

Analytic Visualization HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:451-457/analytic/html

The following links will direct you to the latest versions of the data for download.

TEI XML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:451-457/tei/xml

Paula XML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:451-457/paula/xml

relANNIS: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:451-457/relannis

The following link will direct you to the latest version of the corpus available for search and querying in ANNIS:

ANNIS UI: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:451-457/annis