Normalized Text

ϫⲓⲟⲩⲁ·

ⲟⲩⲙⲟⲓϩⲉⲁⲛⲧⲉⲉⲣϣⲁⲛϩⲉⲛⲭⲣⲓⲥⲧⲓⲁⲛⲟⲥϣⲉⲡϩⲉⲛϩⲓⲥⲉⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲛϩⲉⲛϩⲉⲗⲗⲏⲛ·ϩⲉⲛϩⲁⲓⲣⲉⲧⲓⲕⲟⲥϫⲉⲥⲉⲕⲏϩⲉⲣⲟⲟⲩ·

ϩⲉⲛⲧⲛⲉⲫⲓⲗⲓⲥⲧⲓⲉⲓⲙϯϩⲓⲥⲉⲓⲥⲁⲁⲕϫⲉⲕⲱϩⲉⲣⲟϥ·ⲁⲩⲱϩⲉⲛⲧⲣⲱⲙⲉⲧⲏⲣⲟⲩⲛⲟⲩⲧⲉⲥⲉⲓⲁⲛⲁⲅⲕⲏⲛⲓⲙϫⲓⲛϣⲟⲣⲡϣⲁϩⲣⲁⲓⲧⲉⲛⲟⲩⲉⲧⲃⲉⲣⲱⲙⲉⲧⲏⲣⲟⲩⲁⲧⲛⲟⲩⲧⲉ·

ⲁⲗⲗⲁⲟⲩⲙⲟⲓϩⲉϩⲟⲩⲟⲧⲉϫⲉⲧⲛⲕⲏϩⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ·ⲧⲛϯϩⲓⲥⲉⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ·ⲧⲛϯⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩⲉϩⲣⲁⲓⲙⲟⲩ.ⲡⲉⲓⲛⲟⲩⲧⲉⲟⲩⲱⲧⲉⲧϣⲟⲟⲡⲛⲁ·

ⲟⲩⲛⲕⲉϩⲱⲃϣⲟⲟⲡⲟⲩⲟⲥⲉⲡⲉⲉⲓⲟⲧⲉ·ⲁⲩⲱⲟⲩϣⲟⲣϣⲣⲡⲉϣⲏⲣⲉ·ⲉⲧⲉⲡⲁⲓⲡⲉⲧⲣⲉⲉⲧⲁⲣⲭⲉⲓϯⲉⲟⲟⲩϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉⲧⲣⲉⲟⲩⲁϩⲟⲩⲛⲥⲱⲟⲩ.ⲧⲣⲉⲧⲟϣⲟⲩϩⲉⲛϩⲃⲏⲩⲉⲁⲛⲁⲅⲕⲁⲓⲟⲛⲛⲧⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲥⲱⲧⲙ·ⲁⲩⲱⲥⲟⲟⲩⲛⲛⲉⲩⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛⲁⲩⲱⲧⲣⲉϩⲉⲛϣⲏⲣⲉⲁⲧⲥⲱⲧⲙⲙⲛⲣⲱⲙⲉⲛⲓⲙⲁⲧⲥⲃⲱⲙⲉⲥⲧⲉⲉⲧϫⲱⲛⲁⲙⲉ·

ⲧⲛⲟⲩⲱϣⲥⲟⲩⲛⲉⲧⲉϣϣⲉⲁⲁⲣⲱⲙⲉⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥⲙⲛⲉⲧⲉϣϣⲉⲁⲁⲣⲱⲙⲉⲉⲧϩⲟⲟⲩ·ⲥⲱⲧⲙϫⲉⲉⲣⲉϯⲥⲙⲏϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲟⲩⲙⲉⲧϣⲁϫⲉⲙⲉϩⲙⲡⲉϥϩⲏⲧⲙⲡϥⲣⲕⲣⲟϥϩⲙⲡⲉϥⲗⲁⲥ.ⲡⲉϫⲁϥϫⲉⲟⲩⲟⲛⲛⲓⲙⲉⲧⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥⲥⲟϣϥⲡⲉϥⲙⲧⲟⲉⲃⲟⲗ·ϥϯⲉⲟⲟⲩⲇⲉⲉⲧⲣϩⲟⲧⲉϩⲏⲧϥϫⲟⲉⲓⲥ·

ⲛⲓⲙⲡⲉⲣⲱⲙⲉⲛⲓⲙⲡⲉⲟⲩⲏⲏⲃⲉⲧⲣϩⲟⲧⲉϩⲏⲧϥⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲙⲁⲣⲉϥϩⲁⲣⲉϩⲉⲣⲟϥⲛⲓϩⲃⲏⲩⲉⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛⲛⲧϯⲥⲙⲏⲥⲱϣϥϩⲏⲗⲉⲓⲙⲛⲛⲉϥϣⲏⲣⲉⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲟⲩ·ⲁⲩⲱϥⲙⲟⲟⲩⲧⲟⲩϩⲙⲡⲉϥϭⲱⲛⲧⲉⲧⲃⲉϫⲉⲙⲡⲟⲩϩⲱⲉⲣⲟⲟⲩⲛⲉⲩⲡⲟⲣⲛⲉⲓⲁⲛⲧⲁⲁ·ⲁⲗⲗⲁϣⲱⲡⲉⲟⲛⲣⲉϥⲧⲱⲣⲡ.ⲁⲛⲧⲓⲧⲣⲉⲧⲁⲗⲟⲉϩⲣⲁⲓϫⲟⲉⲓⲥⲛⲟⲩⲧⲉϣⲟⲣⲡ·ⲁⲩⲱⲛⲧⲟⲟⲩϣⲟⲣⲡⲉⲃⲟⲗ

ϩⲛⲉⲧⲟⲩⲉⲓⲣⲉⲙⲙⲟⲟⲩⲑⲩⲥⲓⲁ·

ϩⲙⲡⲁⲓⲛⲧϫⲟⲟϫⲉϯⲉⲟⲟⲩⲛⲉⲕϣⲏⲣⲉϩⲟⲩⲟⲉⲣⲟⲧⲣⲉϫⲓⲥⲙⲟⲩⲉⲃⲟⲗϩⲛⲁⲡⲁⲣⲭⲏⲧⲉⲑⲩⲥⲓⲁⲧⲏⲣⲓⲥⲣⲁⲏⲗϩⲓϩⲏⲙⲙⲟ·ⲟⲩϭⲱⲛⲧⲅⲁⲣⲛⲁⲙⲉⲡⲉⲧⲣⲉϩⲉⲛϩⲙϩⲁⲗ·ⲥⲟⲩⲧⲛⲧⲟⲟⲧⲟⲩⲉⲃⲟⲗⲟⲩⲱⲙϣⲟⲣⲡⲙⲁⲗⲓⲥⲧⲁϩⲉⲛϩⲙϩⲁⲗⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥⲉⲣⲉⲡⲉⲩϫⲟⲉⲓⲥϩⲓϯⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁⲟⲩⲱⲧϩⲁϩⲏⲙⲡⲁⲧϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉⲛⲁ·

ⲉϣϫⲉⲟⲩⲱϣⲧⲁⲉⲓⲉϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ·ⲣϩⲙⲟⲧⲛⲁⲧⲁⲉⲓⲟⲟⲩϩⲙⲡⲉⲕⲏⲓ.ⲣϩⲙⲟⲧⲛⲁϩⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲕⲛⲉ·ⲙⲁⲁⲛⲡⲉⲓⲑⲉϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉϩⲓϫⲱϥⲡⲉⲡⲉⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ·

ⲟⲩⲧⲉϩⲛⲟⲁⲛⲣϩⲙⲟⲧⲛⲁⲛϩⲏⲧϥⲡⲉⲥⲱⲙⲁϫⲟⲉⲓⲥⲙⲛⲡⲉϥⲥⲛⲟϥ·ⲟⲩⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛⲅⲁⲣⲉⲧⲉⲓⲣⲉⲙⲙⲟϥ·ⲁⲩⲱⲟⲩϩⲱⲃⲁⲛⲡⲉⲟⲩⲱⲙϩⲓⲥⲱ·

ⲟⲩⲧⲉⲟⲩⲧⲟⲡⲟⲥⲁⲛⲡⲉⲧⲣⲉⲣⲱⲙⲉⲃⲱⲕⲉϩⲣⲁⲓⲙⲙⲁⲩϩⲉⲉⲧϥⲙⲙⲟ·ⲡⲟⲣⲛⲟⲥ·ⲁⲩⲱⲡⲟⲣⲛⲏ.ⲛⲟⲉⲓⲕⲁⲩⲱⲣⲉϥϫⲓϭⲟⲛⲥ,ⲣⲉϥϫⲓⲟⲩⲉ.ⲁⲩⲱⲣⲉϥⲣⲁⲛⲁϣⲛⲟⲩϫ·ⲟⲩⲁⲟⲩⲁϩⲙⲡⲉϥⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ·

ⲛⲧⲧⲁⲁⲛⲁⲓⲁⲛϩⲉϩⲉⲛⲣⲁⲥⲟⲩ.ⲛⲉⲛϩⲃⲏⲩⲉⲅⲁⲣⲉⲧⲧⲣⲉⲛⲉⲓϣⲁϫⲉϯϩⲁⲡⲉⲣⲟⲁⲩⲱⲛⲁⲛⲟⲩϯ,ⲁⲣⲁⲧⲛⲛⲁⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲉⲓⲁⲣⲁⲧⲛⲛⲁϩⲱⲉⲣⲟⲥⲱⲟⲩϩⲛⲁⲉϩⲟⲩⲛⲟⲩⲟⲣⲅⲏϩⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩⲟⲣⲅⲏⲙⲛϭⲱⲗⲡⲉⲃⲟⲗϩⲁⲡⲙⲉⲛⲟⲩⲧⲉ·

ⲉϣϫⲉⲛⲉⲓⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛⲧⲉⲓϭⲟⲧϣⲟⲟⲡⲛⲁ.ⲉⲓⲉⲟⲩⲛⲟⲩⲟⲛⲉⲣⲟϥⲉⲧϣⲁϫⲉϫⲉϥϫⲱⲉⲧⲉϥϣⲟⲟⲡⲁⲛ.ⲉϣϫⲉⲥⲉϣⲟⲟⲡⲇⲉⲁⲩⲱⲥⲉⲣϩⲟⲩⲟⲉⲓⲉⲥⲉⲣⲛⲟⲃⲉⲛϭⲓⲉⲧϭⲛⲁⲣⲓⲕⲉⲉⲧϣⲁϫⲉ

ⲉⲧⲃⲉⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲅⲁⲣϫⲱⲛⲁⲓ·ⲉⲧⲃⲉⲓⲏⲥⲟⲩⲥ·ⲙⲁⲣⲛⲟⲉⲓϫⲉⲇⲱⲣⲟⲛⲛⲁⲙⲉⲉⲧⲉϣϣⲉⲧⲣⲉⲣⲱⲙⲉⲧⲁⲁϥⲉⲧϩⲓⲧⲟⲩⲱϥ·ⲧⲣⲉⲟⲩⲁⲟⲩⲁⲃⲟⲏⲑⲉⲓⲡⲉϥⲥⲟⲛ.ⲁⲩⲱⲡⲉϥϣⲃⲏⲣϩⲛⲛⲉϥⲁⲛⲁⲅⲕⲏ·ⲛⲉϥⲁⲛⲁⲅⲕⲏⲇⲉⲁⲛⲙⲙⲁⲧⲉϩⲛϩⲉⲛϩⲃⲏⲩⲉⲟⲩⲟⲛϩⲉⲃⲟⲗ·ⲁⲗⲗⲁϩⲛⲁⲛⲁⲅⲕⲏⲛⲟⲃⲉⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ·

ⲟⲩⲛϩⲉⲛϩⲃⲏⲩⲉϣⲟⲟⲡⲉⲣϣⲁⲛⲣⲱⲙⲉⲉⲣⲏⲧⲙⲙⲟⲟⲩ.ⲉϥϣⲁⲛⲧⲙⲉⲣⲏⲧⲥⲉⲉⲣⲟϥⲁⲁⲉⲧⲉⲛⲁⲓⲛⲉ·ⲡⲉϥⲙⲁⲛⲕⲟⲧⲕⲧⲃⲃⲟϥ·ⲛⲁⲁⲁϥⲟⲩⲛⲧⲁϥⲙⲙⲁⲩⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉⲃⲓⲟⲥ·ϩⲁⲡⲧⲁⲁϥⲉϫⲛϫⲓϩⲟ.ⲛⲉϩⲟⲟⲩⲛⲏⲥⲧⲉⲓⲁϩⲁⲣⲉϩⲉⲣⲟⲟⲩⲕⲁⲧⲁⲕⲁⲛⲱⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁⲁⲡⲁⲣⲭⲏ.ⲁⲩⲱⲣⲉⲙⲏⲧⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥⲛⲓⲙ.

ⲟⲩⲛϩⲉⲛϩⲃⲏⲩⲉⲉⲣϣⲁⲛⲧⲙⲣⲱⲙⲉⲉⲣⲏⲧⲙⲙⲟⲟⲩ.ⲙⲛⲛⲟⲃⲉⲉⲣⲟϥ·ⲛⲧϫⲟⲉⲓⲥⲅⲁⲣϫⲟⲟϫⲉⲉⲧⲉⲟⲩⲛϭⲟⲙⲙⲙⲟϥϥⲓ.ⲙⲁⲣⲉϥϥⲓ·ⲉϥϣⲁⲛⲉⲣⲏⲧ·ⲇⲉⲙⲙⲟⲟⲩϥⲧⲙⲁⲁ.ⲟⲩⲟⲓⲛⲁϥ·ⲉⲧⲉⲛⲁⲓⲛⲉ.ⲣⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ·ϥⲓⲡⲉⲕⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥⲟⲩⲁϩⲛⲥⲁⲛⲟⲩⲧⲉⲣⲟⲩⲏⲏⲃϩⲙⲡⲉϥⲏⲓ.ⲁⲩⲱⲣⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥ·

ⲉⲧⲛⲁϩⲉϭⲉⲉⲃⲟⲗϩⲛⲛⲁⲓ·ⲉⲧⲛⲁⲕⲧⲟϥ·ⲡⲁϩⲟⲩⲛϩⲏⲧⲟⲩ·ⲛⲧϥⲁⲣⲛⲁϩⲱⲱϥⲁⲩⲱⲛⲧϥϣⲱⲡⲉⲟⲩⲥⲧⲏⲗⲏϩⲙⲟⲩϩⲉϩⲓⲙⲉⲗⲱⲧ.ⲉⲧⲉⲡⲁⲓⲡⲉ·ⲟⲩⲣⲱⲙⲉⲙⲛⲙⲛⲧⲥⲁⲃⲉⲛϩⲏⲧϥ·

ⲉⲛϣⲁⲛϫⲟⲟϫⲉⲉⲣⲉⲛⲉⲓϣⲁϫⲉⲙⲓϣⲉⲛⲙⲙⲁⲛⲓⲙⲅⲁⲣⲉⲧⲙⲓϣⲉⲁⲛⲙⲛⲉⲧⲉⲣⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲙⲓϣⲉⲛⲙⲙⲁϥ·ⲡⲉϥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥⲡⲉⲡⲉϥⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ·ⲉⲧϥϣⲁϫⲉⲛϩⲏⲧⲟⲩⲛⲉ.ⲧⲉⲓϩⲉϣⲏⲙⲧⲉⲧⲣⲉⲣⲱⲙⲉϣⲙϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉϩⲛⲧⲃⲃⲟⲛⲓⲙϩⲛⲛⲉϥⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ·

ⲕⲁⲛⲛⲁⲣⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥⲁⲛϩⲉⲛⲧⲉⲣⲏⲧⲙⲙⲟ·ⲙⲡⲣⲣⲙⲁⲗⲁⲕⲟⲥ.ⲙⲡⲣⲛⲕⲟⲧⲕⲙⲛϩⲟⲟⲩⲧ·ⲙⲡⲣϣⲱⲡⲉⲟⲩⲛⲧϩⲁϩⲥϩⲓⲙⲉ·ϫⲉⲙⲛⲧⲟⲩⲉⲓ·

ⲕⲁⲛⲛⲁϩⲉⲛⲡⲣⲁⲝⲓⲥⲁⲛⲉⲓⲛⲉⲛⲁⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ.ⲙⲡⲣϩⲉⲛⲡⲣⲁⲝⲓⲥⲟⲛⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ·ⲕⲁⲛⲥⲉⲛⲁⲥⲱⲧⲙⲁⲛϩⲉⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲛⲛϩⲏⲧⲛⲁⲣϣⲡⲣⲉⲙⲙⲟⲟⲩⲛϭⲓϩⲉⲗⲗⲏⲛ·ⲁⲩⲱⲥⲉⲥⲟⲩⲱⲛϫⲉⲏⲡⲛⲟⲩⲧⲉ.ⲥⲉⲉⲓⲙⲉⲇⲉⲟⲛϫⲉⲟⲩⲛⲟϭⲡⲉϫⲟⲉⲓⲥ·ⲟⲩⲛⲟϭⲧⲉⲧⲉϥϭⲟⲙ·

ⲉⲓⲉⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲥⲱⲧⲙⲟⲛϩⲉⲛⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛⲛϩⲏⲧ.ⲁⲩⲱϩⲉⲛⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛⲧⲉⲓϩⲉⲥⲉϩⲛⲕⲉϩⲉⲑⲛⲟⲥⲁⲛ·ϣⲏⲣⲉⲣⲱⲛⲉⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥϩⲱⲥⲧⲉⲧⲣⲉⲟⲩⲁⲁⲛⲙⲙⲁⲧⲉ·ⲥⲛⲁⲩⲥⲱⲱϥⲡⲉⲣⲡⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲙⲛⲛⲉϥⲇⲓⲕⲁⲓⲱⲙⲁϩⲉⲉⲧⲥⲏϩ·

ⲁⲗⲗⲁⲙⲉϣⲁⲕⲛⲧⲟϥϭⲛⲟⲩⲁⲉⲃⲟⲗϩⲛϩⲁϩ·ⲁⲩⲱⲥⲛⲁⲩⲉⲃⲟⲗϩⲛϩⲉⲛⲙⲏⲏϣⲉⲙⲡⲟⲩϫⲱϩⲙⲡⲉⲣⲡⲉⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲙⲛⲛⲉϥⲇⲓⲕⲁⲓⲱⲙⲁϩⲉⲉⲧⲥⲏϩ·

ⲧⲉⲓϩⲉⲟⲛⲧⲉⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉⲉⲧϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲁⲛⲅⲟⲩⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ.ⲟⲩⲉⲓⲁⲛⲧⲉ·ⲙⲡⲣϣⲱⲡⲉⲟⲩⲛⲧϩⲁϩϩⲁⲓ·ϫⲉⲙⲛⲧⲟⲩⲁ·ⲧⲉⲛⲁϯⲛⲁⲁⲕⲉⲁⲛ.ⲧⲣⲉϫⲡⲟϩⲉⲛϣⲏⲣⲉ·ϩⲗⲟⲟⲗⲉⲙⲙⲟⲟⲩ·ⲙⲡⲣⲃⲁⲥⲁⲛⲓⲍⲉⲟⲛⲙⲙⲟ·ⲛⲧⲟⲩⲉϩⲣⲁⲓⲛϩⲏⲧϩⲛϩⲁϩⲥⲙⲟⲧⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛϩⲁϩⲏⲧⲉⲩⲛⲟⲩ

ⲟⲩⲧⲉⲙⲡⲣⲛⲟϫⲟⲩⲟⲛⲉⲃⲟⲗⲧⲉⲥⲟⲟⲩⲛⲁⲛϫⲉⲡⲉⲩϩⲟⲣⲉϣⲱⲛⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲟⲙⲟⲩ·ϩⲉⲟⲛⲛⲧⲣⲁⲧⲥⲟⲟⲩⲛϫⲉⲕⲱϩⲧⲙⲛϥⲛⲧⲉⲧⲛⲁⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲉⲓⲙⲙⲟ·

ⲧⲉⲛⲁϫⲧⲉϩⲉⲛϣⲏⲣⲉⲁⲛϩⲙⲡⲟⲩⲧⲟⲡⲙⲡⲣϩⲟⲡⲟⲩⲟⲛϩⲛϩⲉⲛⲙⲁϫⲓⲟⲩⲉ·ϩⲙϣⲏⲓⲙⲟⲟⲩϫⲉⲛⲛⲉϩⲱⲡⲧⲟⲩⲯⲩⲭⲏⲙⲛⲡⲟⲩⲥⲱⲙⲁϩⲣⲁⲓϩⲛⲁⲙⲛⲧⲉⲁⲩⲱⲛⲧⲉⲡⲟⲩⲣⲁⲛϩⲱⲃⲥϩⲙⲕⲁⲕⲉ·

ⲉⲛⲉⲙⲡϯⲡⲟⲩϩⲟⲅⲁⲣⲙⲛⲛⲟⲩⲃⲁⲗⲟⲩⲣⲱⲙⲉⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲥ.ⲉⲃⲟⲗⲧⲱⲛϫⲉⲉⲣⲉⲧⲥⲁⲃⲉⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥⲡⲟⲩϩⲏⲧⲉⲣⲉϭⲱⲗⲡⲛⲁϥⲉⲃⲟⲗⲛⲟⲩⲙⲉⲉⲩⲉⲙⲛⲡⲟⲩⲙⲟⲕⲙⲉⲕ·

ⲙⲡⲥⲱⲧⲙⲛⲧⲟⲉⲧⲃⲉⲧⲁⲓⲛⲧϫⲟⲟⲉⲧⲃⲏⲏⲧϫⲉⲉⲧϩⲁⲧⲏⲅⲁⲣⲧⲏⲣⲟⲩϩⲟⲃⲥ·ⲛⲓⲙⲉⲛⲧϥⲣϣⲟⲣⲡⲛⲓⲙϩⲛⲉⲛⲧⲉⲓⲉϩⲟⲩⲛⲧⲣⲉϣⲱⲗⲁⲩⲱⲥⲉϣⲱϥⲧⲟⲩⲯⲩⲭⲏ·ⲣⲱⲙⲉⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥⲡⲉ·ϫⲛⲙⲙⲟⲛ·ⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥⲡⲉ·ⲛⲧⲟⲅⲁⲣⲉⲛⲧⲟⲩⲱⲛⲁⲡⲟⲩⲣⲟ·ⲛⲧⲟⲟⲛⲉⲧⲥⲟⲟⲩⲛϫⲉⲛⲓⲙⲉⲛⲧϥϣⲱⲡⲉϫⲁⲩⲙⲟⲉⲓⲧⲉⲛⲧϥⲓⲡⲉⲭⲣⲏⲙⲁϩⲙⲏⲉⲓ·

ⲛⲉϩⲉⲛⲣⲉϥϫⲓⲟⲩⲉ·ϩⲉⲛⲣⲉϥϫⲱⲱⲗⲉⲉⲛⲧⲉⲓⲛⲉⲉϩⲟⲩⲛ·ⲛⲉⲛⲁϣⲱⲡⲉⲥⲉⲕⲁϩⲉⲛⲗⲁⲁⲩⲡⲁϩⲟⲩ.ⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛⲉⲧⲉⲙⲉϥⲥⲉⲓⲣⲛⲟⲃⲉ·ⲛⲧⲟϥⲉⲛⲧϥⲁⲡⲁⲧⲁⲙⲙⲟ·ⲛⲧⲟϥⲉⲛⲧϥⲣⲙⲁⲅⲉⲓⲁⲉⲣⲟ.

ⲛⲧⲟϣⲟⲣⲡⲉⲛⲧⲕⲁⲙⲁⲛⲁϥⲛϩⲏⲧ·ⲛⲉⲣⲉϭⲱϣⲧⲁⲛⲉⲃⲟⲗϩⲏⲧϥⲛⲉⲧⲱⲙⲧⲉⲣⲟϥⲁⲛⲡⲉϩⲛⲟⲩⲥⲙⲟⲧⲡⲟⲣⲛⲏ.ⲟⲩⲧⲉⲛⲧⲟϥϩⲱⲱϥⲟⲛⲛⲉϥⲛⲁϭⲱⲣϭⲁⲛⲡⲉϩⲛⲕⲗϫⲉⲙⲛϩⲉⲓⲣⲙⲛⲕⲱⲧⲉⲡⲟⲩⲏⲉⲓ.

ⲛⲧⲟⲉⲛⲧⲧⲥⲁⲃⲟϥⲙⲟⲉⲓⲧⲉⲓⲉϩⲟⲩⲛⲁⲩⲱⲃⲱⲕⲉⲃⲟⲗϩⲛⲟⲩⲕⲣⲟϥ·ⲛⲧⲟⲉⲛⲧϩⲟⲡϥϩⲙⲡⲟⲩϩⲏⲧⲙⲛⲧⲟⲩⲯⲩⲭⲏ·ⲁⲩⲱⲡⲟⲩⲙⲉⲉⲩⲉϩⲉⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉϩⲱⲡⲉⲧⲟⲉⲓⲕⲉⲣⲟϩⲛⲧⲁⲙⲉⲓⲟⲛ.ⲁⲩⲱ

ϩⲛⲕⲗϫⲉⲡⲉⲥⲏⲓ·

ⲛⲧⲟⲉⲛⲧⲛⲧϥⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲙⲙⲁⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲉⲭⲣⲏⲙⲁϩⲏⲡⲙⲙⲁⲩ·ⲛⲧⲟⲉⲛⲧϯⲙⲁⲉⲓⲛⲉⲣⲟϥⲛⲁϥ·ⲙⲟϣⲧⲛⲧⲟⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥⲥⲟϭ.ⲕⲱⲧϩⲛⲛⲟⲩϩⲛⲁⲁⲩⲧⲏⲣⲟⲩⲧⲁⲣⲉⲓⲙⲉϫⲉⲟⲩⲉⲧⲉⲙⲡϥϥⲓⲧϥϩⲛⲉⲧϣⲟⲟⲡ·

ⲡⲟⲩⲧⲃⲃⲟⲡⲉⲛⲟϭⲭⲣⲏⲙⲁ·ⲡⲉϣⲗⲏⲗⲡⲉ.ⲯⲉⲗⲓⲟⲛ·ⲙⲛⲝⲟⲩⲣⲙⲓⲛⲉⲙⲓⲛⲉⲉⲧϩⲛⲛⲟⲩϭⲓϫⲙⲛⲛⲟⲩⲧⲏⲏⲃⲉ.ⲧⲟⲩϭⲓⲛⲙⲟⲟϣⲉⲧⲉϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲙϩⲉ.ⲡⲉⲗⲓⲥⲉⲧϩⲛⲛⲟⲩⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ·ⲧⲟⲩⲙⲛⲧⲥⲧⲙⲏⲧⲧⲉ.ⲕⲁϣⲁⲃⲉⲗⲉⲧϩⲛⲛⲟⲩⲙⲁⲁϫⲉ·ⲡⲉⲑⲃⲃⲓⲟⲡⲉⲡⲉⲕⲣⲓⲕⲟⲥⲁⲩⲱϩⲱⲥⲕⲁⲕⲟⲉⲧϩⲙⲡⲟⲩⲙⲁⲕϩ

ⲧⲟⲩⲉⲡⲓⲥⲧⲏⲙⲏⲧⲉ·ⲕⲟⲥⲙⲟⲥⲉⲧϩⲓϫⲛⲧⲟⲩⲁⲡⲉ·ⲉⲧⲕⲱⲧⲉⲧⲟⲩⲧⲉϩⲛⲉ.ⲛⲟⲩⲛⲏⲥⲧⲓⲁⲛⲉⲭⲁⲗⲓⲛⲟⲥⲡⲟⲩⲥⲱⲙⲁ·

ⲛⲟⲩⲙⲉⲗⲉⲧⲁⲛⲉⲗⲟⲅⲟⲥⲛⲟⲩⲧⲉ·ϩⲏⲃⲥⲛⲟⲩⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ·ⲛⲟⲩⲡⲣⲁⲝⲓⲥⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩⲛⲉϩⲟⲉⲓⲧⲉⲉⲧⲥⲟⲧⲡϣⲁⲣⲉⲧⲁⲁϩⲓⲱⲱⲧⲉ·

ⲡⲉϩⲙⲟⲧⲡⲉⲥⲟϭⲛ·ⲁⲩⲱⲛⲉϩϣⲁⲣⲉⲧⲁϩⲥⲙⲙⲟⲟⲩⲁⲩⲱⲧⲉⲧⲁⲁⲉϫⲛⲧⲟⲩⲁⲡⲉ·ⲙⲉⲧⲉⲧⲉⲫⲁⲥⲅⲓⲁϣⲁⲣⲉⲙⲟⲣⲥⲙⲙⲟ·ⲙⲛⲧⲣⲙⲛϩⲏⲧⲧⲉⲣϣⲱⲛ,ϣⲁⲣⲉϭⲟⲟⲗⲉⲙⲙⲟϥ·

ⲛⲁⲓⲙⲛⲛⲉⲓⲕⲟⲟⲩⲉⲉⲧⲉⲙⲡϥϥⲓⲧⲟⲩⲧⲏⲣⲟⲩⲧⲟⲟⲧ.ϣⲁϩⲣⲁⲓⲡⲉⲥⲧⲏⲙϥϣⲟⲩⲱ·ⲉⲃⲟⲗϩⲛⲛⲉϥϩⲛⲁⲁⲩϥϥⲓⲧϥⲙⲛⲧϣⲁⲩϣⲓⲡⲉⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥⲉⲧϩⲛⲛⲟⲩⲃⲁⲗ

ⲛⲧⲧⲁⲓⲉⲧⲙⲙⲁⲩϫⲟⲟⲛⲛⲁϩⲣⲙⲡⲉⲥⲥⲟⲛϫⲉϯⲛⲁⲁⲙⲁϩⲧⲉⲙⲙⲟⲧⲁϫⲓⲧⲉϩⲟⲩⲛⲏⲓⲧⲁⲙⲁⲁⲩ.ⲁⲩⲱⲉϩⲟⲩⲛⲧⲁⲙⲉⲓⲟⲛⲉⲛⲧⲙⲙⲟ·

ϩⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥϩⲛⲟⲩⲙⲉⲉⲧϩⲁⲣⲉϩⲛⲁⲧⲉⲥⲙⲛⲧⲣⲙⲙⲁⲟⲧⲏⲣϩⲛⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉⲁⲅⲁⲑⲟⲛⲉⲛⲧⲁⲁϩⲛⲧⲉⲥⲙⲛⲧϫⲱⲱⲣⲉϣⲗⲏⲗⲧⲣⲉⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲟⲩⲱϩⲛϩⲏⲧ.ⲁⲩⲱⲡⲉϥⲡⲛⲉⲩⲙⲁ·ⲣⲉⲁⲙⲁϩⲧⲉⲛⲧⲟⲟⲩⲣⲱⲙⲉϫⲁϫⲉⲣⲉϫⲓⲧϥⲉϩⲟⲩⲛⲡⲟⲩⲏⲉⲓ·ⲁⲩⲱⲡⲟⲩⲧⲁⲙⲉⲓⲟⲛⲉⲧⲃⲏⲧ.ⲁⲩⲱⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲣⲉϣⲟⲡϥⲉⲣⲟ.ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲇⲉ·ⲁⲩⲱⲙⲉⲣⲓⲧ·ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲁⲅⲁⲑⲟⲥⲣⲉⲥⲁϩⲱⲉⲃⲟⲗⲙⲙⲟϥ.ⲉⲃⲟⲗⲁⲛϫⲉⲙⲛϭⲟⲙⲙⲙⲟϥⲧⲟⲩϫⲟ·ⲁⲗⲗⲁⲉⲃⲟⲗⲛⲧⲟϥϫⲉⲛⲧϥⲧⲁⲁⲧⲉⲉϩⲣⲁⲓⲧⲟⲟⲧϥⲉⲧⲙⲟⲥⲧⲉⲙⲙⲟ·ⲉⲧⲃⲉϫⲉⲙⲉⲣⲉϩⲉⲛϣⲙⲙⲟ.ⲁⲩⲱⲣⲉⲟⲩⲁϩⲛⲥⲱⲟⲩ·ⲙⲉⲣⲉⲉⲧⲛⲕⲟⲧⲕⲛⲙⲙ·ⲁⲩⲱⲧⲁϣⲟⲧⲟⲩⲡⲟⲣⲛⲉⲓⲁⲛⲙⲙⲁ·ⲧⲁϣⲟⲉⲧⲟⲩⲏⲩⲙⲙⲟϩⲱⲥⲧⲉⲧⲣⲉⲟⲩⲱϩϩⲙⲡⲟⲩⲏⲉⲓⲛⲙⲙ

ϣⲁϫⲉⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲡⲟⲛⲏⲣⲓⲁⲙⲛⲕⲟⲥⲙⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣⲕⲁⲕⲉ·ⲁⲩⲱⲟⲛⲣⲱⲙⲉⲁⲥⲉⲃⲏⲥⲛⲧⲡⲓⲙⲟⲩϫϭⲟⲩⲱⲧⲛⲙⲙ.ⲁⲩⲱⲛⲧⲟⲛⲙⲙⲁⲉⲃⲓⲏⲛⲯⲩⲭⲏ·

ⲡⲟⲩⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲇⲉϩⲱⲱϥⲁⲩⲱⲡⲟⲩϫⲟⲉⲓⲥⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲙⲡⲣⲕⲁⲁϥ

A lacuna of 2 pages (1 folio) exists between this document and the end of the previous extant fragment of this codex (MONB.XJ 62); the lacuna has a parallel witness in MONB.GL 53 1.8-54 2.13 (published as urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbgl_53_54). The text in this document immediately continues in MONB.XJ 77.

ANNIS Metadata

annotation: Rebecca Krawiec, Caroline T. Schroeder, Amir Zeldes
author: Shenoute
collection: Borgia Collection
Coptic_edition: Amélineau 1907–14, 2:57-63; Zoega 1810, 492-493 (lines 11b–15a = XJ 70:i.24b–ii.14, lines 15b–19a = XJ 71:ii.8–28, lines 19b–22 = XJ 72:i.1–20a, lines 22b–25a = XJ 73:i.27–ii.13, lines 25b–4a = XJ 74:i.20–ii.23, lines 4b–7a = XJ 75:i.7–19, 25b, and i.1b–3, lines 7b–9a = XJ 76:i.8b–17a); Ladeuze 1898, 366-367 (lines 15b–19 = XJ 70:i.24b–ii.14, lines 20–25a = XJ 71:ii.8–28, lines 25b–2a = XJ 72:i.1–20a, lines 2b–6a = XJ 73:i.27–ii.13, lines 6b–13a = XJ 74:i.20–ii.23, lines 13b–18a = XJ 75:i.7–19, 25b, and i.1b–3, lines 18b–20 = XJ 76:i.8b–17a)
corpus: shenoute.eagerness
country: Egypt
document_cts_urn: urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbxj_65_76
endnote: A lacuna of 2 pages (1 folio) exists between this document and the end of the previous extant fragment of this codex (MONB.XJ 62); the lacuna has a parallel witness in MONB.GL 53 1.8-54 2.13 (published as urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbgl_53_54). The text in this document immediately continues in MONB.XJ 77.
entities: automatic
identities: checked
idno: IB5 ff. 52r-57v
language: Sahidic Coptic
license: CC-BY 4.0
msContents_title_n: 5
msContents_title_type: Discourses
msitem_title: I See Your Eagerness
msName: MONB.XJ
next: urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbxj_77_86
note: Collated in Naples by David Brakke, March 2009; transcription does not record spaces and paleographic rendition of letters other than ekthetics. David Brakke and Andrew Crislip published a translation of I See Your Eagerness in their book Selected Discourses of Shenoute the Great (Cambridge University Press, 2015), pp. 98-102.
objectType: codex
origDate: between 900 and 1200 C.E.
origDate_notAfter: 1200
origDate_notBefore: 0900
origDate_precision: medium
origPlace: White Monastery
pages_from: 65
pages_to: 76
parsing: automatic
people: Devil; Eli (biblical figure); Isaac; Jesus; Lot (biblical person); Satan
placeName: Atripe
places: Duat
previous: urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbgl_53_54
project: Coptic SCRIPTORIUM
redundant: no
repository: Biblioteca Nazionale di Napoli
segmentation: checked
source: David Brakke
tagging: checked
title: I See Your Eagerness: XJ 65-76
translation: none
Trismegistos: none
version_date: 2020-08-31
version_n: 4.0.0
witness: urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbgl_54_60, urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbgl_61_63, MONB.DD 219-220 (not published by Coptic SCRIPTORIUM)

Cite this Document

When citing a corpus or document from Coptic SCRIPTORIUM, please include the relevant URN(s) (provided below) in all citations. On this site, these URNs will resolve to the latest edition of our data. We also encourage researchers to save visualizations they use, download query results from ANNIS, and save information from document metadata.

Use the following model to cite this document. Our full citation guidelines page provides more models.

First citation:

Author, Ancient title [chapter.verse if available], ed. [annotators], trans. [translation]. urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbxj_65_76. [version number], [date]. http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbxj_65_76.

Subsequent citations:

Author, Ancient title (abbreviated) [chapter.verse if available], urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbxj_65_76.

Document Edition: urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbxj_65_76

Work: urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness

Text Group: urn:cts:copticLit:shenoute

The following links will direct you to the latest versions of data visualizations of the document.

Diplomatic Edition HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbxj_65_76/dipl/html

Normalized Text HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbxj_65_76/norm/html

Analytic Visualization HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbxj_65_76/analytic/html

The following links will direct you to the latest versions of the data for download.

TEI XML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbxj_65_76/tei/xml

Paula XML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbxj_65_76/paula/xml

relANNIS: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbxj_65_76/relannis

The following link will direct you to the latest version of the corpus available for search and querying in ANNIS:

ANNIS UI: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbxj_65_76/annis