Normalized Text

ⲁⲑⲁⲛⲁⲥⲓⲟⲥⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥⲣⲁⲕⲟⲧⲉϥϣⲁϫⲉⲉⲧⲃⲉⲛⲁⲙⲛϩⲁⲡ·ⲕⲟⲥⲙⲟⲥⲉⲧⲱⲃϣⲛⲟⲩⲧⲉⲛⲉⲥⲛⲏⲩ·ⲥⲉⲁⲙⲁϩⲧⲉⲙⲙⲟϥϩⲙϫⲓⲛϭⲟⲛⲥⲉⲧϫⲓⲉϩⲟⲩⲛⲉⲧϩⲓⲧⲟⲩⲱⲟⲩ·ⲙⲛⲙⲛⲧⲁⲡⲁⲛⲑⲣⲟⲡⲟⲥⲉⲧϫⲓⲉϩⲟⲩⲛⲁⲧϭⲟⲙ·ϩⲉⲉⲧϥϫⲱⲙⲙⲟⲛϭⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ·ϫⲉⲕⲁⲧⲁϩⲉⲉⲧⲉⲙⲡⲟⲩⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲕⲁⲁϥⲛⲁϩⲛⲟⲩⲥⲟⲟⲩⲧⲛ·ⲛⲟⲩⲧⲉⲧⲁⲁⲉϩⲣⲁⲓϩⲏⲧϫⲟⲟⲩⲧⲉⲓⲣⲉⲉⲧⲉⲙⲉϣϣⲉ·ϫⲏⲕⲉⲃⲟⲗϫⲓⲛϭⲟⲛⲥⲛⲓⲙ·ϩⲓⲕⲁⲕⲓⲁ·ϩⲓⲡⲟⲛⲏⲣⲓⲁϩⲓⲙⲁⲓⲧⲟϩⲟⲩⲟ·ⲙⲉϩⲗⲁϩⲓϩⲱⲧⲃ·ϩⲓϯⲧⲱⲛϩⲓⲕⲣⲟϥϩⲏⲧϥϩⲟⲟⲩⲣⲉϥⲕⲁⲥⲕⲥⲣⲉϥⲕⲁⲧⲁⲗⲁⲗⲉⲓ·ⲙⲁⲥⲧⲛⲟⲩⲧⲉⲣⲉϥϣⲱⲥ·ϫⲁⲥⲓϩⲏⲧⲃⲁⲃⲉⲣⲱⲙⲉⲣⲉϥⲕⲱⲧⲉⲛⲥⲁⲡⲉⲧϩⲟⲟⲩ·ⲥⲉⲥⲱⲧⲙⲁⲛⲛⲥⲁⲛⲉⲩⲉⲓⲟⲧⲉ·ⲁⲧϩⲏⲧⲁⲧⲛⲁϩⲧⲉⲟⲩⲁϩⲓⲏⲧⲁⲧⲛⲁϩⲧⲉ·ⲟⲩⲁϩⲓⲏⲧⲁⲧⲛⲁ·ⲉⲧⲉⲣⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲕⲧⲟⲙⲙⲟⲟⲩⲉϩⲟⲩⲛⲙⲛⲧⲣⲉϥϣⲙϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ·ϣⲁϥⲧⲥⲁⲃⲟⲟⲩⲟⲛⲧⲣⲉⲥⲁϩⲱⲟⲩⲉⲃⲟⲗⲡⲉⲧϩⲟⲟⲩ·ⲁⲩⲱⲧⲣⲉϥⲓⲣⲟⲟⲩϣⲛⲁⲉϩⲟⲩⲛⲉⲧϩⲓⲧϩⲓⲧⲟⲩⲱⲟⲩ·ⲕⲁⲧⲁϩⲉⲉⲛⲧⲏⲥⲁⲓⲁⲥϯⲥⲃⲱⲛⲁϥϫⲱⲙⲙⲟϩⲙⲡⲉⲡⲣⲟⲥⲟⲡⲟⲛⲛⲟⲩⲧⲉϫⲉⲁⲗⲱⲧⲛϩⲛⲛⲉⲧⲛⲡⲟⲛⲏⲣⲓⲁϫⲓⲥⲃⲱⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ·ⲛⲟⲙⲟⲥⲅⲁⲣⲟⲩⲛⲧⲁϥϩⲉⲛⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉⲙⲙⲁⲩⲛⲁϣⲱⲟⲩ·ⲧⲙⲡⲗⲁⲡⲧⲉⲓⲉⲧϩⲓⲧⲟⲩⲱ·ⲟⲩⲛⲧⲁϥⲇⲉⲟⲛⲙⲙⲁⲩϩⲉⲛⲉⲛⲧⲟⲗⲏⲉⲧⲃⲉⲙⲛⲧⲙⲁⲓⲣⲱⲙⲉ·ⲁⲩⲱⲛⲁⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ·ⲉϣⲱⲡⲉⲅⲁⲣⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲉⲕⲱⲛⲥⲱϥⲟⲩⲁϩⲛⲛⲁⲓ·ϥⲣⲱϣⲉⲁⲛⲛϭⲓⲕⲉⲟⲩⲁⲉⲧⲁϩⲉⲣⲱⲙⲉⲉⲣⲁⲧϥ·ⲟⲩⲇⲉⲅⲁⲣϥϣⲏⲡⲁⲛⲡⲉⲙⲧⲟⲉⲃⲟⲗⲛⲟⲩⲧⲉⲛϭⲓⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥⲉⲧϣⲁⲁⲧⲉⲃⲟⲗϩⲛϩⲉⲛϩⲏⲩⲛϭⲓϫⲓⲛϭⲟⲛⲥ·ⲉϣⲱⲡⲉⲇⲉϥⲛⲁϯⲗⲁⲁⲩⲁⲛⲉⲃⲟⲗϩⲛⲉⲧϣⲟⲟⲡⲛⲁϥ·ⲉⲧⲃⲉⲉⲧⲣϫⲓⲛϭⲟⲛⲥⲙⲉⲛⲅⲁⲣⲁⲩⲱⲉⲡⲓⲭⲓⲣⲉⲧⲁⲗⲉⲇⲱⲣⲟⲛⲉϩⲣⲁⲓⲛⲟⲩⲧⲉ·ϥⲥⲏϩⲅⲁⲣϫⲉⲟⲩϥⲟⲧⲉϫⲟⲉⲓⲥⲧⲉⲧⲉⲑⲩⲥⲓⲁⲁⲥⲉⲃⲏⲥ·ⲉⲧⲃⲉⲉⲧϩⲱⲱϥϣⲛⲁϣⲁϥϫⲟⲟⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥϫⲉⲉⲧϣⲧⲁⲙⲛⲉϥⲙⲁⲁϫⲉⲧⲙⲥⲱⲧⲙϩⲏⲕⲉⲛⲧⲟϥϩⲱⲱϥϥⲛⲁⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲉⲓⲛⲟⲩⲧⲉϥⲧⲙⲥⲱⲧⲙⲉⲣⲟϥ·ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓⲡⲁⲣϩⲟⲓⲙⲓⲁⲥⲩⲛⲃⲟⲩⲗⲉⲩⲉⲛⲁϫⲉⲙⲁⲧⲁⲓⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲉⲃⲟⲗϩⲛⲛⲉⲕϩⲓⲥⲉⲙⲉ·ⲁⲩⲱϯⲛⲁϥⲁⲡⲁⲣⲭⲏⲉⲃⲟⲗϩⲛⲕⲁⲣⲡⲟⲥⲧⲉⲕⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ·ⲉϣϫⲉⲛⲁⲇⲱⲣⲟⲛⲅⲁⲣⲉϩⲟⲩⲛⲛⲟⲩⲧⲉⲉⲃⲟⲗϩⲛⲟⲩϫⲓⲛⲛϭⲟⲛⲥⲙⲛⲟⲩⲧⲱⲣⲡ·ϥⲥⲟⲧⲡϩⲟⲩⲟⲟⲩⲇⲉⲧⲙⲧⲣⲉϫⲡⲟⲛⲁⲧⲉⲓⲕⲧⲏⲥⲓⲥⲧⲉⲓⲙⲓⲛⲉ·ⲟⲩⲇⲉⲧⲙⲧⲁⲗⲉⲇⲱⲣⲟⲛⲉϩⲣⲁⲓⲉⲃⲟⲗⲛϩⲏⲧ·ⲛⲁⲉⲓⲛⲉⲅⲁⲣⲉϩⲟⲩⲛⲡⲉⲕⲉⲣⲏⲧⲟⲩⲇⲱⲣⲟⲛϥⲟⲩⲁⲁⲃ·ϩⲉⲉⲧⲥⲏϩϫⲉⲉⲣⲏⲧⲉⲧⲥⲟⲩⲧⲱⲛϣⲏⲡⲛⲁϩⲣⲁϥ·ⲡⲁⲗⲓⲛⲟⲛⲉϣϫⲉϫⲡⲟⲉⲃⲟⲗϩⲛϩⲉⲛϩⲓⲥⲉⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲛⲧⲙⲉⲓⲛⲉⲉϩⲟⲩⲛⲛⲟⲩⲧⲉϩⲉⲛⲡⲣⲟⲥⲫⲟⲣⲁ·ⲛⲁⲓϣⲁⲣⲉϩⲏⲕⲉⲥⲁⲛϣⲉⲃⲟⲗⲛϩⲏⲧⲟⲩ·ⲥⲉⲛⲁⲟⲡⲟⲩⲉⲣⲟⲧⲱⲣⲡ·ⲕⲁⲧⲁϩⲉⲉⲧϥϫⲱⲙⲙⲟϩⲓⲧⲙⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥⲙⲁⲗⲁⲭⲓⲁⲥ·ϫⲉⲁⲡⲁⲣⲭⲏⲁⲩⲱⲣⲉⲙⲏⲧⲥⲉⲁⲣⲱⲧⲛ·ⲁⲩⲱⲧⲱⲣⲡⲛⲁϣⲱⲡⲉϩⲛⲛⲉⲧⲛⲏⲓ:ϣϣⲉⲅⲁⲣⲉⲣⲟⲧⲉⲛⲟⲩⲧⲣⲉⲕⲉⲣⲁⲛⲁⲙⲛϩⲁⲡ:ⲧⲣⲉϫⲡⲟⲙⲉⲛϩⲁⲡⲧⲣⲉϫⲟⲇⲉⲉⲃⲟⲗϩⲙⲛⲁⲕⲁⲧⲁⲉⲧⲥⲏϩ·ϫⲉϩⲁⲣⲉϩⲛⲁⲙⲛϩⲁⲡ·ⲁⲩⲱϩⲛⲧⲉϩⲟⲩⲛⲡⲉⲕⲛⲟⲩⲧⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣⲛⲓⲙ·ⲉⲣⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲅⲁⲣⲙⲉⲛⲁⲙⲛϩⲁⲡ·ⲧⲣⲉϥⲑⲛⲟϥⲉϩⲟⲩⲛϫⲟⲉⲓⲥⲛϭⲓⲉⲧϥⲓⲣⲟⲟⲩϣⲛⲁ·ⲗⲟⲓⲡⲟⲛϩⲙⲡⲉⲓⲙⲁ·ⲧⲉⲛⲟⲩⲙⲁⲣⲉⲟⲩⲁⲟⲩⲁⲉⲝⲉⲧⲁⲍⲉⲙⲙⲟϥ·ⲙⲁⲣⲉϥϯϩⲧⲏϥⲉⲧϥϫⲡⲟⲙⲙⲟⲟⲩⲛϭⲓⲣⲙⲙⲁⲟ:ⲛⲁⲓⲉⲧϥⲙⲉⲉⲩⲉⲇⲱⲣⲟⲛⲛⲟⲩⲧⲉⲉⲃⲟⲗⲛϩⲏⲧⲟⲩ·ϫⲉⲙⲏⲧⲓϥϫⲓϩⲏⲕⲉϭⲟⲛⲥ·ⲙⲏⲧⲓϥⲥⲓⲁⲍⲉϭⲱⲃⲉⲣⲟϥ·ⲙⲏⲧⲓϥⲡⲗⲉⲟⲛⲉⲕⲧⲉⲉⲧϩⲁⲣⲁⲧϥ·ϥⲭⲣⲱⲟⲩⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ·ⲙⲁⲟⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ·ⲥⲉⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉⲅⲁⲣⲛⲁⲧⲣⲉϩⲁⲣⲉϩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲛ·ⲁⲩⲱϣⲱϣⲉϩⲟⲩⲛⲛⲉⲛⲕⲉϩⲙϩⲁⲗ·ⲉⲃⲟⲗⲅⲁⲣϫⲉⲁⲙⲁϩⲧⲉⲙⲡⲣⲣϫⲓⲛϭⲟⲛⲥ·ⲟⲩⲇⲉⲉⲃⲟⲗϫⲉⲟⲩⲛϭⲟⲙⲙⲙⲟⲙⲡⲣⲡⲗⲉⲟⲛⲉⲕⲧⲉ·ⲁⲗⲗⲁⲉⲃⲟⲗϫⲉⲥⲉϣⲟⲟⲡⲛⲁⲛϭⲓⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁⲟⲩⲱⲛϩⲉⲃⲟⲗⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ·ⲟⲩⲅⲁⲣⲉⲧⲉⲙⲛϣϭⲟⲙⲙⲙⲟⲁⲁϥ·ⲛⲁϯⲁⲡⲟⲇⲓⲝⲓⲥⲙⲛⲧⲥⲧⲙⲏⲧⲙⲛϩⲟⲧⲉⲉⲧϣⲟⲟⲡⲛⲁⲉϩⲟⲩⲛⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲁⲗⲗⲁϩⲙⲉⲧⲉⲩⲛϣϭⲟⲙⲙⲙⲟⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲛϩⲏⲧϥⲧⲙⲡⲁⲣⲁⲃⲁ·ⲉϣϫⲉⲛⲁϥⲓⲇⲉⲛⲉϩⲛⲁⲁⲩϩⲏⲕⲉⲧⲁⲁϩⲉⲛⲕⲉϩⲏⲕⲉ·ⲥⲟⲧⲡϩⲟⲩⲟⲡⲉⲕϩⲁⲣⲡⲁⲍⲉⲟⲩⲇⲉⲡⲉⲕϯ·ⲉⲧⲃⲉⲟⲩⲧⲱⲗⲙⲧⲉⲕⲙⲛⲧⲣⲙⲙⲁⲟⲉⲓⲛⲉⲉϫⲱⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉⲉⲧⲉϩⲉⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲛⲁⲛⲛⲉ:ⲉⲧⲃⲉⲟⲩⲉⲓⲣⲉⲧⲉⲕⲡⲣⲟⲥⲫⲟⲣⲁⲃⲟⲧⲉ·ⲉⲡⲓⲭⲓⲣⲉⲧⲁⲗⲟⲉϩⲣⲁⲓϩⲛⲟⲩϫⲓⲛϭⲟⲛⲥ·ϩⲙⲉⲧⲙⲉⲉⲩⲉⲛⲁⲕⲉϩⲏⲕⲉⲛϩⲏⲧϥ·ⲛⲁⲡⲏⲉⲧⲙⲙⲁⲩⲉⲧϫⲓⲙⲙⲟϥϭⲟⲛⲥ·ⲭⲣⲱⲙⲛⲧⲙⲁⲓⲣⲱⲙⲉⲉϩⲟⲩⲛⲡⲏⲁⲩⲱⲭⲁⲣⲓⲍⲉⲡⲁⲓ·ⲛⲁϫⲱⲕⲉⲃⲟⲗⲡⲉⲟⲩⲛⲁⲙⲛⲟⲩϩⲁⲡ·ⲙⲁⲣⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲅⲁⲣⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲉⲓⲙⲛⲡⲗⲉⲟⲛⲉⲝⲓⲁ·ⲟⲩⲇⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲟⲥⲁⲛⲡⲉⲥⲟⲟⲛⲉⲣⲉϥⲧⲱⲣⲡ·ⲟⲩⲇⲉϩⲱⲥⲙⲛϣϭⲟⲙⲙⲙⲟϥⲁⲛⲥⲁⲛϣϩⲏⲕⲉϥⲕⲁⲁⲛⲁ·ⲁⲗⲗⲁϥϣⲓⲛⲉⲛⲥⲁⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲉϥϯⲕⲁⲣⲡⲟⲥⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲛ·ⲁⲩⲱⲙⲁⲓⲣⲱⲙⲉⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲟⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲃⲣⲉ·ⲁⲩⲱⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥⲛⲁ·ⲙⲁⲣⲉⲛⲁϣⲱⲡⲉⲉⲃⲟⲗϩⲛϫⲓⲛϭⲟⲛⲥ·ⲟⲩⲇⲉⲙⲁⲣⲉⲥⲙⲟⲩϣⲱⲡⲉⲉⲃⲟⲗϩⲛⲥⲁϩⲟⲩ·ⲟⲩⲇⲉⲙⲁⲣⲉⲙⲛⲧⲣⲉϥⲣⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥϣⲱⲡⲉⲉⲃⲟⲗϩⲛϩⲉⲛⲣⲙⲉⲓⲟⲟⲩⲉ·ⲛⲟⲩⲧⲉⲅⲁⲣϫⲱⲙⲙⲟⲉⲣⲉⲣⲙⲉⲓⲟⲟⲩⲉⲕⲓⲙⲉⲣⲟϥⲉⲧⲟⲩϫⲓⲙⲙⲟⲟⲩϭⲟⲛⲥϫⲉⲛⲁⲓⲛⲉϯⲙⲟⲥⲧⲉⲙⲙⲟⲟⲩⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲣⲉⲙⲙⲟⲟⲩⲡⲉⲛⲉ·ⲧⲉⲧⲛϩⲱⲃⲥⲡⲁⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ·ϩⲉⲛⲣⲙⲉⲓⲟⲟⲩⲉⲙⲛⲟⲩⲣⲓⲙⲉ·ⲙⲛⲟⲩⲁϣⲁϩⲟⲙⲉⲃⲟⲗϩⲛϩⲉⲛϩⲓⲥⲉ·ϩⲉⲛⲙⲛⲧϣⲟⲩϣⲉⲛⲉⲛⲉⲓϩⲃⲏⲩⲉⲧⲉⲓⲙⲓⲛⲉ·ϩⲉⲛⲕⲉⲛⲟⲇⲟⲝⲓⲁⲛⲉ·ⲁⲩⲱϣⲟⲟⲡⲉⲧⲃⲉⲧⲁⲉⲓⲟⲣⲱⲙⲉ·ϣⲟⲟⲡⲁⲛⲉⲧⲃⲉⲧⲁⲉⲓⲟⲡⲉⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲙⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓⲕⲁⲗⲱⲥϥϫⲟⲟⲛϭⲉϫⲟⲉⲓⲥϫⲉⲙⲡⲣⲉⲓⲣⲉϫⲉⲕⲁⲥⲉⲣⲉⲣⲱⲙⲉⲛⲁⲩⲉⲣⲱⲧⲛ·ⲉϣⲱⲡⲉⲇⲉⲛⲁⲉⲓⲣⲉⲧⲉⲕⲙⲛⲧⲛⲁϩⲱⲥⲛⲟⲩⲧⲉⲉⲧⲉⲓⲙⲉⲉⲣⲟⲛⲁϩⲁⲣⲉϩⲉⲣⲟⲧⲙⲁⲁⲉⲃⲟⲗϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲙⲁⲓⲧⲟϩⲟⲩⲟ·ⲥⲟⲟⲩⲛϫⲉⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉⲁⲛⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲧⲉⲓϩⲉ·ⲡⲁⲓⲉⲧϭⲱϣⲧⲉϫⲱⲙⲁⲣⲉⲓⲣⲉⲟⲩⲙⲛⲧⲛⲁⲧⲉⲓϩⲉϫⲉⲕⲁⲥⲉⲛⲛⲁϫⲓⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲙⲛⲟⲩⲧⲉⲡⲉⲥⲧⲟⲩⲉⲓⲟ·ϣⲁⲣⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲇⲉϯⲛⲁⲓⲉⲧⲙⲙⲁⲩⲉⲧϥⲧⲁⲓⲟⲙⲙⲟⲟⲩⲛⲉϥⲁⲅⲁⲑⲟⲛ·ⲙⲉϥⲧⲁⲓⲉⲗⲁⲁⲩⲇⲉⲡⲗⲉⲟⲛⲉⲕⲧⲏⲥ·ⲥⲧⲟⲛⲁⲁⲛⲧⲁⲗⲉⲇⲱⲣⲟⲛⲉϩⲣⲁⲓⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲉⲕϣⲁⲛⲗⲩⲡⲉⲓⲡⲉⲕⲥⲟⲛ·ⲡⲉϫⲁϥϫⲉⲉⲕϣⲁⲛⲉⲓⲧⲁⲗⲉⲇⲱⲣⲟⲛⲉϫⲙⲡⲉⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛⲙⲉⲉⲩⲉⲙⲁⲉⲧⲙⲙⲁⲩϫⲉⲟⲩⲛⲧⲉⲡⲉⲕⲥⲟⲛⲟⲩϩⲱⲃⲉⲣⲟ·ⲃⲱⲕϣⲟⲣⲡϩⲱⲧⲡⲙⲛⲡⲉⲕⲥⲟⲛⲧⲟⲧⲉⲉⲓⲧⲁⲗⲟⲉϩⲣⲁⲓⲡⲉⲕⲇⲱⲣⲟⲛ·ⲁⲣⲓⲙⲉⲉⲩⲉⲟⲩⲛⲍⲁⲭⲁⲓⲟⲥⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥⲡⲁⲓⲉⲛⲧϥⲧⲟϣϥϯⲉⲛⲧϥϩⲟⲩⲗⲁⲉⲣⲟϥϥⲧⲟⲩⲕⲱⲃ·ⲧⲉⲓϩⲉϥⲡⲱϣⲉϫⲛϩⲏⲕⲉⲛⲉϥϩⲩⲡⲁⲣⲭⲟⲛⲧⲁ·ⲛⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛⲅⲁⲣϫⲉϥⲟⲩⲱϣϣⲱⲡⲉⲣⲟϥⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ·ⲁⲩⲱⲙⲁⲣⲉⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥϣⲱⲡⲉⲣⲟϥⲕⲉϩⲉⲉⲧϯⲁⲛⲉⲧⲣⲟⲟⲩⲧⲉϩⲟⲩⲛϩⲏⲕⲉ·ⲉⲓⲙⲏⲧⲓⲥⲉⲃⲱⲗⲉⲃⲟⲗⲙⲛⲧⲙⲁⲓⲧⲟϩⲟⲩⲟ·ⲉⲛⲧϫⲓⲧⲟⲩϭⲟⲛⲥ·ⲁⲩⲱⲧⲉⲓϩⲉϫⲟⲉⲓⲥϣⲱⲡⲉⲣⲟϥ·ⲥⲟⲟⲩⲧⲛⲍⲁⲭⲁⲓⲟⲥ·ⲁⲩⲱϥϫⲟⲟϫⲉⲟⲩϫⲁⲓϣⲱⲡⲉϩⲙⲡⲉⲓⲏⲓϩⲟⲟⲩ·ⲁⲩⲱⲛⲁⲓϫⲟⲟⲛⲁϩⲣⲛⲉⲧⲣⲙⲛⲧⲛⲁ·ϥⲓⲇⲉⲁⲛⲣⲟⲟⲩϣⲟⲩϣⲱϣⲙⲛⲟⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲛ:ⲧⲛⲛⲁⲧⲛⲛⲁϣⲁϫⲉⲇⲉⲟⲛⲛⲛⲁϩⲣⲙⲉⲧⲣⲟⲉⲓⲥⲙⲉⲛⲉⲣⲟϥⲣϫⲓⲛϭⲟⲛⲥ·ϥⲁⲙⲉⲗⲉⲓⲇⲉⲛⲁ·ϫⲉⲟⲩϣⲏⲛⲁⲧⲕⲁⲣⲡⲟⲥϣⲁϣⲁⲁⲧϥⲥⲉⲛⲟϫϥⲕⲱϩⲧ·ⲁⲩⲱⲙⲁⲣⲉⲡⲉⲓϣⲏⲛⲧⲉⲓⲙⲓⲛⲉⲁⲛⲁϥⲉⲛⲉϩⲟⲩⲟⲉⲓⲉⲉⲧⲏⲡⲧⲡⲉ·ⲡⲁⲓⲉⲧϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲉⲓϣⲓⲛⲉⲛⲥⲁⲕⲁⲣⲡⲟⲥⲧⲉⲓⲃⲱⲕⲛⲧⲉ·ⲁⲩⲱⲙⲡⲉⲓϩⲉⲟⲩⲟⲛ·ϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉϣⲁⲁⲧϫⲉⲕⲁⲥⲛⲛⲉⲟⲩⲱⲥϥⲕⲉⲕⲁϩ·ϣⲁϭⲛⲁⲣⲓⲕⲉⲇⲉⲟⲛⲉⲧⲉⲙⲡϥϯⲧⲉⲟⲩⲱϩⲏⲕⲉⲛⲁ·ⲁⲩⲱϣⲁⲣⲉⲟⲩⲁⲡⲉⲓⲗⲏϣⲱⲡⲉⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓϯⲙⲓⲛⲉ·ⲡⲉϫⲁϥϫⲉⲉⲧⲱⲃϣⲙⲙⲟϥⲧⲙϯϯⲧⲉⲟⲩⲱϩⲏⲕⲉⲛⲁⲏⲧⲡⲁⲓϥⲛⲁⲱϣⲉϩⲣⲁⲓⲛⲟⲩⲧⲉϥⲧⲙⲥⲱⲧⲙⲉⲣⲟϥ·ⲡⲉϫⲁϥⲛϭⲓⲛⲟⲩⲧⲉϫⲉⲁⲛⲅⲟⲩⲛⲁϩⲏⲧⲅⲁⲣ·ⲟⲩϩⲟⲧⲉⲅⲁⲣⲁⲩⲱⲟⲩϩⲱⲃⲡⲉⲡⲁⲣⲁⲛⲟⲙⲟⲥⲡⲉⲧⲣⲉⲕⲟⲧⲥⲣⲓⲧⲡⲉⲕⲱϩⲥ·ⲁⲩⲱⲡⲉⲕⲙⲁⲉⲗⲟⲟⲗⲉⲧⲣⲉⲕⲟⲧϫⲟⲟⲗⲉϥⲕⲉⲥⲟⲡ·ⲁⲩⲱⲡⲉⲕⲙⲁϫⲟⲉⲓⲧⲥⲣⲁⲧϥⲕⲉⲥⲟⲡ·ⲉⲃⲟⲗϫⲉϣϣⲉⲕⲁⲛⲁⲓϩⲏⲕⲉ·ⲉϣϫⲉⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉⲇⲉⲛⲁⲓ·ⲉⲧϩⲙⲛⲟⲙⲟⲥ·ⲟⲩⲉⲧⲛⲁϫⲟⲟϥⲉⲧⲃⲉⲉⲧϩⲙⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ·ⲛⲁⲓⲉⲧⲉⲣⲉϫⲟⲉⲓⲥϫⲱⲙⲙⲟⲛⲁϫⲉⲧⲙⲣϩⲟⲩⲟⲛϭⲓⲧⲉⲧⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏϩⲟⲩⲉⲧⲁⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥⲙⲛⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ·ⲧⲉⲧⲛⲃⲱⲕⲉϩⲟⲩⲛⲙⲛⲧⲣⲣⲟⲡⲏⲩⲉ·ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓⲟⲩⲙⲟⲛⲟⲛⲉⲃⲟⲗϩⲛⲥⲱϣⲉⲙⲛⲉⲧⲛⲏⲩⲛⲁⲉϩⲟⲩⲛⲉⲃⲟⲗ·ⲁⲗⲗⲁⲉⲃⲟⲗϩⲙⲕⲉϩⲱⲃⲛⲉⲛϭⲓϫ·ϥϯⲥⲃⲱⲛⲁⲛϭⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥⲧⲣⲉϯⲉⲧⲉⲙⲛⲧⲁ·ⲡⲉϫⲁϥϫⲉⲧⲉⲧⲛϭⲓϫⲁⲅⲁⲑⲟⲛϫⲉⲕⲁⲥⲧⲉⲧⲛⲁϩⲉϩⲉϯⲉⲧϣⲁⲁⲧ·ⲉⲧⲟⲩⲱϣⲇⲉⲟⲩⲁϩϥⲛⲥⲁⲥⲱⲧⲏⲣ·ϫⲟⲉⲓⲥⲧⲟⲩⲛⲉⲓⲁⲧϥⲉⲃⲟⲗ·ⲧⲣⲉϥϯⲉⲃⲟⲗϩⲛⲧⲉϥⲕⲉⲟⲩⲥⲓⲁⲧⲏⲣⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥϩⲏⲕⲉ·ⲁⲩⲱⲧⲉⲓϩⲉϥⲟⲩⲁϩϥⲛⲥⲱϥ·ⲉⲛⲧⲟⲩⲁϩⲟⲩⲇⲉⲛⲥⲱϥⲙⲛⲧⲉⲗⲓⲟⲥϫⲱⲕⲉⲃⲟⲗⲟⲩⲣⲟⲧⲉⲧⲛⲁϣⲱϥ·ⲁⲩⲱⲧⲉⲗⲓⲟⲥⲙⲛⲧⲛⲁ·ϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉⲛⲁϫⲉⲕⲁⲥⲉⲩⲉϫⲱⲕⲉⲃⲟⲗⲗⲓⲧⲟⲩⲣⲅⲓⲁⲧⲉⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲛⲛⲉⲭⲣⲏⲙⲁⲉⲩⲉⲡⲱⲱⲛⲉⲉϩⲟⲩⲛⲗⲓⲧⲟⲩⲣⲅⲓⲁⲧⲉⲉⲃⲟⲗϩⲙⲗⲟⲅⲟⲥⲙⲛⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉⲛⲁⲧⲣⲉⲉⲓⲣⲉϩⲉⲛⲙⲛⲧⲣⲉϥϯⲙⲛϩⲉⲛⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲓⲁⲙⲏⲛⲉⲃⲟⲗϩⲛⲉⲧⲉⲩⲛⲧⲁⲥⲟⲩ·ϫⲉⲕⲁⲥϩⲓⲧⲛⲛⲁⲓⲉⲩⲉϩⲉⲉⲣⲟⲟⲩⲧⲟⲛⲧⲛⲙⲙⲟⲟⲩⲙⲛⲧⲙⲁⲓⲣⲱⲙⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲛⲁ·ⲁⲩⲱϯ·ⲁⲩⲱⲭⲁⲣⲓⲍⲉ·ⲡⲉϫⲁϥⲅⲁⲣϫⲉϯⲧⲁⲣⲟⲩϯⲛⲏⲧⲛ·ϣⲱⲡⲉⲭⲣⲏⲥⲧⲟⲥⲧⲁⲣⲟⲩⲣⲭⲣⲏⲥⲧⲟⲥⲉⲣⲱⲧⲛ·ϩⲓⲧⲛⲛⲁⲓⲇⲉⲟⲛⲛⲧϥⲉⲣⲏⲧⲛⲁⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲓⲁⲉⲧϣⲟⲟⲡϣⲁⲣⲟϥ·ⲛⲁⲓⲅⲁⲣⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩⲛⲥⲁⲟⲩⲛⲁⲙϫⲟⲉⲓⲥ·ⲛⲁⲓⲉⲛⲧϥϫⲟⲟⲛⲁⲉϥϣⲁⲛⲉⲓⲛϭⲓⲣⲣⲟϫⲉⲁⲙⲏⲉⲓⲛⲉⲧⲥⲙⲁⲁⲧⲛⲧⲉⲡⲁⲉⲓⲱⲧⲧⲉⲧⲛⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲉⲓⲙⲛⲧⲣⲣⲟⲉⲛⲧⲥⲃⲧⲱⲧⲛⲏⲧⲛϫⲓⲛⲕⲁⲧⲁⲃⲟⲗⲏⲕⲟⲥⲙⲟⲥ·ϩⲕⲟⲅⲁⲣⲧⲉⲧⲛⲧⲙⲟ·ⲉⲓⲃⲉⲧⲉⲧⲛⲧⲥⲟ·ⲛⲉϣⲙⲙⲟ·ⲧⲉⲧⲛϣⲟⲡ·ⲉⲣⲱⲧⲛ·ⲕⲏⲕⲁϩⲏⲩⲧⲉⲧⲛϯϩⲓⲱⲱ·ϣⲱⲛⲉⲛⲉⲡⲉⲧⲉⲧⲛϭⲙⲡⲁϣⲓⲛⲉ·ⲛⲉϩⲙⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ·ⲧⲉⲧⲛⲉⲓϣⲁⲣⲟ:ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲣϣⲡⲏⲣⲉⲇⲉⲛϭⲓⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ·ⲁⲩⲱϫⲟⲟϫⲉϫⲟⲉⲓⲥⲛⲧⲛⲁⲓⲛⲁⲁϣⲟⲩⲟⲉⲓϣ·ϥⲛⲁϫⲟⲟⲛⲁϫⲉϩⲁⲙⲏⲛϯϫⲱⲙⲙⲟⲛⲏⲧⲛϫⲉϩⲟⲥⲟⲛⲧⲉⲧⲛⲁⲁⲟⲩⲁⲛⲉⲓⲕⲟⲩⲓⲉⲧⲥⲟⲃⲕ·ⲁⲛⲟⲕⲉⲛⲧⲧⲉⲧⲛⲁⲁⲛⲁ·ⲟⲩⲣⲟⲧⲅⲁⲣⲉϩⲟⲩⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲟⲩⲙⲛⲧⲉⲩⲥⲉⲃⲏⲥⲧⲉⲉϩⲟⲩⲛⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ·ⲁⲩⲱⲡⲉⲓⲣⲟⲟⲩⲧⲉϩⲟⲩⲛⲛⲁⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ·ϣⲁϩⲉⲉⲣⲟϥϩⲩⲡⲉⲣⲉⲧⲏⲥⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ·ⲟⲩⲙⲟⲛⲟⲛϫⲉⲟⲩⲛⲧϥⲟⲩⲛⲟϭⲙⲙⲁⲩ·ⲁⲗⲗⲁⲉϣϫⲉⲟⲩⲕⲟⲩⲓⲟⲛⲡⲉⲉⲧⲉⲩⲛⲧⲁϥϥ·ⲡⲁⲓϥⲧⲁⲗⲟϥⲉϩⲣⲁⲓ·ⲁⲩⲱⲉϥϣⲁⲛⲧⲥⲟⲟⲩⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥⲟⲩϫⲱⲙⲟⲟⲩⲱⲣϣⲙⲙⲁⲧⲉⲣⲁⲛⲟⲩⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥϩⲁⲙⲏⲛϯϫⲱⲙⲙⲟⲛⲏⲧⲛϫⲉⲛⲛⲉϥⲥⲱⲣⲙⲛϭⲓⲡⲉϥⲃⲉⲕⲉ·ϥϯⲛⲁⲣⲙⲙⲁⲟⲟⲩⲡⲣⲟⲫⲁⲥⲓⲥⲙⲛⲧⲣⲙϩⲉⲙⲉ·ⲉⲃⲟⲗⲅⲁⲣϩⲓⲧⲛⲛⲁⲓⲛⲁϩⲉⲉⲣⲟϣⲃⲣⲣϩⲱⲃⲛⲟⲩⲧⲉⲥⲁⲛϣⲙⲁⲧⲟⲓⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ:ⲁⲩⲱⲥⲁⲛϣⲙⲙⲟⲟⲩϩⲛⲁⲁⲛⲁⲅⲕⲁⲍⲉⲙⲙⲟⲁⲛ·ⲣⲣⲟⲇⲉⲡⲉⲙⲉϥⲁⲛⲁⲅⲕⲁⲍⲉⲟⲩⲇⲉⲙⲉϥϣⲉⲧⲧⲉⲗⲟⲥ·ⲁⲗⲗⲁϣⲁϥϣⲱⲡⲉⲣⲟϥⲣⲉϥϯⲉⲧⲣⲟⲟⲩⲧϫⲉⲕⲁⲥϯⲉⲩⲉϫⲓ·ⲁⲩⲱⲧⲓⲙⲁϫⲉⲕⲁⲥⲉⲩⲉⲧⲓⲙⲁⲙⲙⲟⲟⲩ·ⲁⲩⲱⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲉⲓⲙⲛϩⲏⲕⲉϩⲛⲛⲉⲡⲣⲟⲥⲟⲩⲟⲉⲓϣϫⲉⲉⲩⲉⲧⲁϩⲙⲟⲩⲉϩⲟⲩⲛⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲓⲁϣⲁⲉⲛⲉϩ·ⲛⲁⲓⲙⲁⲣⲡⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉϣⲁⲉⲛⲉϩ·ⲟⲩⲟⲉⲓϣⲛⲓⲙ·ⲁⲩⲱⲙⲁⲣⲟⲩϣⲱⲡⲉⲡⲉⲙⲧⲟⲉⲃⲟⲗⲛⲉⲛⲃⲁⲗ·ⲥⲉϣⲱⲡⲉϩⲛⲧⲉⲛⲯⲩⲭⲏϫⲉⲕⲁⲥⲉⲛϣⲁⲛϩⲉⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ·ⲛⲛⲉⲕⲁⲁϥⲛⲥⲱ·ⲟⲩⲇⲉⲧⲛⲧⲙⲟⲃϣⲉⲧϣⲟⲟⲡ·ⲧⲉⲛⲟⲩⲧⲛϭⲱϣⲧⲉⲃⲟⲗϩⲏⲧϥⲉⲧⲛⲏⲩⲙⲏⲡⲟⲧⲉϩⲙⲧⲣⲉϭⲱϣⲧⲉⲃⲟⲗ·ⲁⲩⲱⲛⲟⲩϫⲉϩⲱⲃⲉⲡⲁϩⲟⲩ·ⲧⲁϩⲟⲛϭⲓⲧⲉⲛϩⲁⲏ·ⲉⲣⲉϫⲟⲉⲓⲥⲇⲉⲧⲁⲁⲛⲁⲧⲣⲉϩⲉⲉⲣⲟⲣⲟⲉⲓⲥ·ⲁⲩⲱϯⲕⲁⲣⲡⲟⲥⲉⲓⲣⲉⲙⲉⲉⲩⲉⲛⲉϥⲉⲛⲧⲟⲗⲏ·ⲥⲃⲧⲱⲧⲧⲉϥⲁⲛⲁⲡⲁⲩⲥⲓⲥⲉⲧϩⲁⲉⲟⲟⲩ·ⲁⲩⲱⲙⲛⲗⲁⲁⲩϯϫⲣⲟⲡⲛⲁ:ϩⲓⲧⲛⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥⲡⲁⲓⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲟⲧϥⲉⲟⲟⲩⲉⲓⲱⲧⲛⲙⲙⲁϥⲙⲛⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ·ϣⲁⲁⲓⲱⲛⲧⲏⲣⲟⲩⲁⲓⲱⲛϩⲁⲙⲏⲛ·ⲁⲑⲁⲛⲁⲥⲓⲟⲥⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲩ·

ANNIS Metadata

annotation: Michael Hensley, Lance Martin, Amir Zeldes
attributed_author: Athanasius of Alexandria
author: unknown
collection: Oriental Manuscripts
Coptic_edition: Budge, 1910
corpus: pseudo.athanasius.discourses
country: Egypt
document_cts_urn: urn:cts:copticLit:psathanasius.mercy_judgment.budge:1-41
entities: gold
identities: gold
idno: Or. 5001 ff. 76a-86b
language: Sahidic Coptic
license: CC-BY 4.0
msItem_title: On Mercy and Judgement.
msName: CMCL.AW
note: The page numbers in the manuscript contain errors, skipping pages 32 and 34. Coptic SCRIPTORIUM's edition includes only Budge's transcription of the manuscript. It is not a diplomatic transcription based on reading and collation of the original manuscript. The translation is Budge's with very slight modifications (e.g., numbers mistranslated.) The pb xml ids correspond to numbered pages in the ms as provided by Budge; if Budge’s edition omits the number we have extrapolated based on the provided page number; Budge notes on p XV of his edition that the pagination in this codex is sometimes irregular. Budge's title is, 'The Discourse of Saint Athanasius, Archbishop of Eakote, on Mercy and Judgement.'
objectType: codex
origDate: Between 601 and 700
origDate_notAfter: 0700
origDate_notBefore: 0601
origDate_precision: medium
origPlace: Upper Egypt
pages_from: 76b
pages_to: 86b
parsing: gold
paths_manuscripts: 22
paths_works: 79
people: Athanasius of Alexandria; Isaiah; Jesus; Malachi; Zacchaeus
places: Alexandria
project: Coptic SCRIPTORIUM, Marcion
redundant: no
repository: British Library
segmentation: gold
tagging: gold
title: On Mercy and Judgment
translation: E. A. Wallis Budge
Trismegistos: 107789
version_date: 2024-05-06
version_n: 5.0.0

Cite this Document

When citing a corpus or document from Coptic SCRIPTORIUM, please include the relevant URN(s) (provided below) in all citations. On this site, these URNs will resolve to the latest edition of our data. We also encourage researchers to save visualizations they use, download query results from ANNIS, and save information from document metadata.

Use the following model to cite this document. Our full citation guidelines page provides more models.

First citation:

Author, Ancient title [chapter.verse if available], ed. [annotators], trans. [translation]. urn:cts:copticLit:psathanasius.mercy_judgment.budge:1-41. [version number], [date]. https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:psathanasius.mercy_judgment.budge:1-41.

Subsequent citations:

Author, Ancient title (abbreviated) [chapter.verse if available], urn:cts:copticLit:psathanasius.mercy_judgment.budge:1-41.

Document Edition: urn:cts:copticLit:psathanasius.mercy_judgment.budge:1-41

Work: urn:cts:copticLit:psathanasius.mercy_judgment

Text Group: urn:cts:copticLit:psathanasius

The following links will direct you to the latest versions of data visualizations of the document.

Normalized Text HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:psathanasius.mercy_judgment.budge:1-41/norm/html

Analytic Visualization HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:psathanasius.mercy_judgment.budge:1-41/analytic/html

The following links will direct you to the latest versions of the data for download.

TEI XML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:psathanasius.mercy_judgment.budge:1-41/tei/xml

Paula XML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:psathanasius.mercy_judgment.budge:1-41/paula/xml

relANNIS: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:psathanasius.mercy_judgment.budge:1-41/relannis

The following link will direct you to the latest version of the corpus available for search and querying in ANNIS:

ANNIS UI: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:psathanasius.mercy_judgment.budge:1-41/annis