Normalized Text

ⲃⲓⲟⲥⲁⲡⲁⲁⲫⲟⲩⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲏⲧⲏⲥⲁⲩⲱⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥⲡⲙϫⲏⲥⲟⲩϫⲟⲩⲧⲟⲩⲉϩⲟⲟⲩⲧ

ⲙⲛⲛⲥⲁⲛⲁⲓⲟⲩⲁⲛⲁⲅⲕⲁⲓⲟⲛⲡⲉⲧⲣⲉⲣⲡⲙⲉⲉⲩⲉⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ

ⲡⲁⲓⲉⲣⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛⲙⲉⲛϩⲛⲣⲱⲙⲉⲡⲉⲁⲫⲟⲩ

ⲙⲟⲩⲧⲉⲟⲛⲉⲣⲟϥϩⲛⲣⲱⲙⲉϫⲉⲉⲧϭⲙϭⲟⲙϣⲟⲣⲡⲙⲉⲛⲛⲉϥϣⲱⲡⲉϩⲁϩⲩⲡⲟⲧⲁⲅⲏϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉⲥⲱⲧⲡⲁⲩⲱⲡⲓⲥⲧⲟⲥⲛⲁⲓϩⲱⲟⲩⲟⲛⲛⲧⲧⲁϩⲉϩⲟⲓⲛⲉϩⲛⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥϥⲁⲛⲁⲥⲧⲣⲉⲫⲉⲇⲉⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲩⲃⲓⲟⲥⲥⲉⲙⲛⲟⲛ

ⲙⲛⲛⲥⲁⲧⲣⲉⲛⲕⲟⲧⲕⲇⲉϥϣⲱϫⲡⲙⲁⲩⲁⲁϥϥⲥⲟⲟⲩⲛⲙⲙⲁⲧⲉⲟⲩⲥⲟⲛⲡⲁⲓϩⲱⲱϥⲟⲛⲛⲧϥϫⲓⲥⲃⲱϭⲓⲛⲃⲱⲕⲉϩⲣⲁⲓⲡⲉⲛⲙⲙⲁϥⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ

ϥⲁⲛⲁϥⲇⲉⲁⲫⲟⲩⲱⲛϩϩⲛⲟⲩⲃⲓⲟⲥⲧⲉⲓⲙⲓⲛⲉϥⲕⲁⲁϥⲕⲁϩⲏⲩⲛⲉϥϩⲟⲓⲧⲉϥⲙⲟⲣϥⲟⲩϣⲁⲁⲣⲉϫⲛⲧⲉϥϯⲡⲉϥϭⲱϥϣⲟⲟⲡⲙⲛϣⲟϣϩⲛⲉⲣⲏⲙⲟⲥⲉⲣⲉⲡⲉϩⲟⲟⲩⲙⲛⲧⲉⲩϣⲏϣⲟⲟⲡⲛⲁϥⲥⲩⲛⲁⲝⲓⲥ

ⲧⲉϥⲧⲣⲟⲫⲏⲇⲉϣⲟⲟⲡⲛⲁϥⲡⲣⲟⲥϭⲓⲛⲱⲛϩⲉⲧⲙⲙⲁⲩ

ⲁⲩⲱⲛⲉϥⲧⲟⲛⲧⲛⲙⲙⲟϥⲉⲣⲟⲟⲩⲛϭⲓⲉⲧⲫⲟⲣⲉⲓⲥⲱⲙⲁⲙⲛⲧϭⲱⲃⲣⲱⲙⲉϫⲓⲛⲧⲥⲟⲧϥⲅⲁⲣⲛϭⲓⲁⲗⲁϭⲛⲧⲙⲛⲧϣⲏⲣⲉϣⲏⲙⲛⲧϥⲁⲣⲭⲉⲓⲡⲉⲓⲃⲓⲟⲥⲧⲉⲓⲙⲓⲛⲉ

ⲛⲉϣⲁϥⲁⲡⲁⲛⲧⲁⲇⲉⲥⲟⲛⲛⲧϣⲣⲡϣⲁϫⲉⲉⲣⲟϥⲟⲩⲁⲧⲉⲣⲟⲙⲡⲉϥⲧⲁⲙⲟϥⲡⲉϩⲟⲟⲩⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ

ⲁⲩⲱⲛⲉϣⲁϥⲉⲓⲉⲃⲟⲗⲉⲣⲉⲟⲩϣⲧⲏⲛⲡⲁⲅⲁⲛⲟⲥⲧⲟϩⲓⲱⲱϥϥⲥⲱⲧⲙⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣⲡⲁⲥⲭⲁϩⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁⲡⲙϫⲏⲁⲩⲱⲛⲉⲙⲉⲣⲉⲗⲁⲁⲩⲥⲟⲩⲱⲛϥⲡⲉϣⲁⲛⲧϥⲉⲓⲉϩⲣⲁⲓⲡⲉϥⲙⲁ

ⲛⲉϥϣⲟⲟⲡⲇⲉⲡⲉⲧⲉⲓϩⲉϣⲁⲛⲧϥⲁⲣⲭⲉⲓⲙⲛⲧϩⲗⲗⲟ

ⲁⲩⲱⲛⲉϥϭⲙϭⲟⲙⲡⲉⲡⲁⲣⲁⲧⲃⲛⲟⲟⲩⲉⲉⲧϥⲙⲟⲟϣⲉⲛⲙⲙⲁⲛⲁⲓⲙⲉⲛⲥⲟⲩⲱⲛϥϩⲉⲟⲩϣⲃⲏⲣⲁⲩⲱⲟⲛⲛⲉⲙⲉⲙⲙⲟϥϩⲉⲟⲩϣⲱⲥϯⲙⲧⲟⲛⲛⲁϥⲉⲙⲁⲧⲉϩⲉϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉⲗⲟⲅⲓⲕⲟⲥϩⲱⲥⲛⲧⲧⲟϣⲟⲩⲛⲁϥⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲛⲧⲉⲡⲣⲟⲛⲟⲓⲁⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲉⲃⲟⲗϫⲉⲛⲁⲩⲙⲁⲉⲓⲛⲡⲉⲩϫⲟⲉⲓⲥϥⲧⲟϩⲓⲱⲱϥ

ϩⲛⲧⲉⲡⲣⲱⲙⲉⲛⲛⲉϣⲁⲕⲧⲟⲡⲉⲉϩⲟⲩⲛⲉⲣⲟϥϩⲱⲥⲧⲉⲉϥϩⲙⲟⲙϩⲛⲧⲉⲩⲙⲏⲧⲉϩⲉⲉⲧϣⲟⲟⲡϩⲛⲟⲩⲥⲕⲏⲡⲏⲉⲧⲃⲉⲁϣⲏⲛⲓϥⲉⲉⲧⲧⲁϩⲟⲙⲙⲟϥ

ⲁⲩⲱϣⲱⲙⲟⲛϩⲟⲙⲟⲓⲱⲥⲛⲉϣⲁⲣϩⲁⲓⲃⲉⲥⲉⲣⲟϥ

ⲉϥϣⲁⲛϣⲱⲛⲉⲇⲉⲟⲛⲟⲩϩⲟⲟⲩϥⲧⲙⲉϣϭⲙϭⲟⲙⲙⲟⲟϣⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛⲁⲃⲱⲕⲟⲩⲱⲙϣⲁⲣⲉϩⲟⲓⲛⲉϣⲱϫⲡϩⲁϩⲧⲏϥⲙⲉⲕⲁⲁϥⲙⲁⲩⲁⲁϥⲛⲧⲉⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉⲟⲛⲃⲱⲕⲥⲉⲙⲟⲟⲛⲉⲁⲩⲱⲥⲉⲉⲓⲛⲉⲛⲁϥϩⲛⲧⲉⲩⲧⲁⲡⲣⲟⲉⲧϥⲛⲁⲟⲩⲟⲙⲟⲩⲛⲁⲇⲉⲛⲧϥϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓⲙⲙⲟⲟⲩϫⲓⲛⲧϥⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥⲉⲃⲟⲗϫⲉⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉϩⲛⲛⲉⲥⲛⲏⲩϩⲉⲧϩⲱⲧϥⲉⲧⲃⲉⲧⲉⲓⲁⲛⲁⲥⲧⲣⲟⲫⲏϫⲉⲉⲧⲃⲉⲁϣⲁⲓⲧⲓⲁⲡⲟⲗⲓⲧⲉⲩⲉⲧⲉⲓϩⲉ

ⲛⲧⲟϥⲇⲉϥϫⲱⲉⲣⲟⲟⲩⲛⲁⲓϫⲉⲁⲛⲟⲕⲙⲉⲛϯϣⲁⲁⲧⲉⲙⲁⲧⲉ

ⲡⲗⲏⲛⲥⲱⲧⲙⲉⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥⲇⲁⲩⲉⲓⲇϥϫⲱⲙⲙⲟⲛⲛⲁϩⲣⲙⲛⲟⲩⲧⲉϫⲉⲁⲛⲟⲕⲇⲉⲣⲧϩⲉⲛⲓⲧⲃⲛⲏⲛⲛⲁϩⲣⲁⲥⲱⲧⲙⲟⲛⲉⲧⲃⲉⲏⲥⲁⲓⲁⲥϫⲉϥⲙⲟⲟϣⲉϥⲕⲏⲕⲁϩⲏⲩⲁⲩⲱⲕⲉϭⲟⲟⲩⲛⲉⲉⲧⲙⲏⲣⲙⲙⲟϥⲉϫⲛⲧⲉϥϯⲡⲉϥⲧⲣⲉϥⲃⲟⲗⲥⲉⲃⲟⲗⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲏⲣⲇⲉⲟⲛϫⲟⲉⲓⲥⲧⲏⲣϥⲟϣϥϩⲙⲕⲁⲧⲁⲙⲁⲣⲕⲟⲥϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲛⲉϥϣⲟⲟⲡⲡⲉⲙⲛⲛⲉⲑⲏⲣⲓⲟⲛ

ⲉϣϫⲉⲛⲟⲩⲧⲉϭⲉⲙⲛⲛⲉϥⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲃⲱⲕϩⲛⲛⲓϩⲓⲥⲉⲧⲏⲣⲟⲩⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲡⲟⲥⲟⲙⲁⲗⲗⲟⲛⲁⲛⲟⲕⲡⲉⲓⲉⲃⲓⲏⲛ

ϣⲱⲡⲉⲇⲉⲉⲧⲓϥϣⲟⲟⲡⲙⲛⲛⲉⲑⲏⲣⲓⲟⲛⲧⲣⲉϥⲉⲓⲉⲃⲟⲗⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣⲡⲁⲥⲭⲁⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ

ϥⲥⲱⲧⲙⲇⲉⲗⲉⲝⲓⲥⲥⲩⲙⲫⲱⲛⲉⲓⲁⲛⲙⲛⲥⲟⲟⲩⲛⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃϩⲱⲥⲧⲉϥϣⲧⲟⲣⲧⲣⲉⲙⲁⲧⲉⲉϫⲙϣⲁϫⲉⲕⲁⲓⲅⲁⲣⲟⲩⲟⲛⲛⲓⲙⲛⲧⲥⲟⲧⲙⲉϥⲗⲩⲡⲏⲁⲩⲱϣⲧⲟⲣⲧⲣϩⲱⲟⲩⲡⲗⲏⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥϫⲟⲉⲓⲥϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥⲁⲫⲟⲩⲧⲙⲧⲣⲉϥⲁⲙⲉⲗⲉⲓϣⲁϫⲉϥϫⲱⲙⲙⲟⲛⲁϥϫⲉⲧⲟϣⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲙϫⲟⲉⲓⲥⲧⲣⲉⲃⲱⲕϣⲁⲣⲁⲕⲟⲧⲉⲧⲁϩⲉⲡⲉⲓϣⲁϫⲉⲉⲣⲁⲧϥϣⲁϫⲉⲇⲉⲉⲧⲙⲙⲁⲩⲛⲉⲟⲩⲧⲓⲙⲓⲛⲉⲡⲉϩⲱⲥϫⲉϥϫⲓⲥⲉⲉⲟⲟⲩⲛⲟⲩⲧⲉϩⲙϣⲁϫⲉ

ϥⲙⲉⲉⲩⲉⲙⲛⲧϭⲱⲃⲣⲱⲙⲉ

ⲁⲩⲱⲡⲉϫⲁϥⲛϭⲓⲉⲧϩⲩⲡⲟⲅⲟⲣⲉⲩⲉϫⲉⲧⲁⲓⲁⲛⲧⲉϩⲓⲕⲱⲛⲛⲟⲩⲧⲉⲧⲁⲓⲁⲛⲟⲛⲉⲧⲫⲟⲣⲉⲓⲙⲙⲟⲁⲛⲟⲛⲣⲱⲙⲉⲛⲧⲉⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙⲇⲉⲛⲁⲓⲛϭⲓⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥⲁⲫⲟⲩϥⲙⲟⲩϩⲉⲃⲟⲗϩⲙⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲁⲩⲱϥⲁⲡⲟⲇⲏⲙⲉⲓⲡⲟⲗⲓⲥⲣⲁⲕⲟⲧⲉϥⲫⲟⲣⲉⲓⲟⲩϣⲧⲏⲛⲡⲗϭⲉ

ϥⲁϩⲉⲇⲉⲉⲣⲁⲧϥⲛϭⲓⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥⲁⲡⲁⲁⲫⲟⲩϩⲓⲣⲙⲣⲟⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲓⲟⲛϣⲟⲙⲧϩⲟⲟⲩⲁⲩⲱⲙⲡⲉⲗⲁⲁⲩϫⲓⲧϥⲛⲁϥⲉϩⲟⲩⲛⲛⲁⲩⲣⲱⲙⲉⲉϣϫⲉⲟⲩϩⲓⲇⲓⲱⲧⲏⲥⲡⲉ

ⲙⲛⲛⲥⲁⲛⲁⲓϥϯϩⲧⲏϥⲉⲣⲟϥⲛϭⲓⲟⲩⲁⲛⲉⲕⲗⲏⲣⲓⲕⲟⲥϥⲛⲁⲩⲧⲉϥϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏϥⲁⲓⲥⲑⲁⲛⲉϫⲉⲟⲩⲣⲱⲙⲉⲛⲧⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲡⲉ

ⲁⲩⲱϥⲃⲱⲕⲉϩⲟⲩⲛϥⲧⲁⲙⲉⲁⲣⲭⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥϫⲉⲉⲓⲥⲟⲩⲣⲱⲙⲉϩⲏⲕⲉϩⲓⲣⲙⲣⲟϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲟⲩⲱϣⲁⲡⲁⲛⲧⲁⲉⲣⲟ

ⲁⲛⲟⲛⲇⲉⲡⲉⲛⲉϣⲧⲟⲗⲙⲁⲛⲧϥⲛⲁⲉϩⲟⲩⲛⲉⲡⲉⲓⲇⲏⲙⲛϩⲃⲥⲱϩⲓⲱⲱϥϥⲧⲁⲉⲓⲏⲩⲧⲉⲩⲛⲟⲩⲇⲉⲉϣϫⲉⲛⲧⲕⲓⲙⲉⲣⲟϥϩⲓⲧⲙⲛⲟⲩⲧⲉϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉⲧⲣⲉϫⲓⲧϥⲛⲁϥⲉϩⲟⲩⲛ

ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲁϩⲉⲇⲉⲉⲣⲁⲧϥⲡⲉϥⲙⲧⲟⲉⲃⲟⲗϥϫⲛⲟⲩϥⲁⲓⲧⲓⲁ

ϥⲟⲩⲱϣⲃϫⲉⲙⲁⲣⲉⲡⲁϫⲟⲉⲓⲥⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥⲥⲱⲧⲙϣⲁϫⲉⲡⲉϥϩⲙϩⲁⲗϩⲛⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏⲙⲛⲟⲩⲁⲛⲟⲭⲏⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϥϫⲉⲁϫⲓϥ

ϥⲟⲩⲱϣⲃⲛϭⲓⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥⲁⲡⲁⲁⲫⲟⲩϫⲉϯⲥⲟⲟⲩⲛⲙⲛⲧⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥⲧⲉⲕⲯⲩⲭⲏϫⲉⲛⲧⲕⲟⲩⲣⲱⲙⲉⲣⲉϥϫⲓϣⲟϫⲛⲉⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓϯⲡⲁⲟⲩⲟⲓⲉϩⲟⲩⲛⲧⲉⲕⲙⲛⲧⲛⲟϭⲑⲁⲣⲣⲉⲓϫⲉⲅⲛⲁϣⲉⲥϣⲁϫⲉⲁⲛⲙⲛⲧⲉⲩⲥⲉⲃⲏⲥ

ⲕⲁⲛϥϣⲱⲡⲉⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲟⲧϥⲟⲩⲣⲱⲙⲉϩⲏⲕⲉⲉⲧⲉⲁⲛⲟⲕⲡⲉ

ⲑⲉⲟⲫⲓⲗⲟⲥⲇⲉⲁⲣⲭⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϥϫⲉⲛⲓⲙⲁⲧⲛⲟⲩⲧⲉⲉⲧⲛⲁⲁⲧϩⲏⲧⲧⲉⲓϩⲉϩⲱⲥⲧⲉⲧⲥⲧⲉⲟⲩϣⲁϫⲉⲉⲃⲟⲗⲛⲧⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲉⲧⲃⲉⲗⲁⲁⲩϩⲱⲃ

ϥⲟⲩⲱϣⲃⲛϭⲓⲁⲫⲟⲩϫⲉⲙⲁⲣⲉⲡⲁϫⲟⲉⲓⲥⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥⲕⲉⲗⲉⲩⲉⲥⲉⲱϣⲉⲣⲟⲡⲉⲓⲙⲁϩⲓⲥⲟⲛⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣⲉⲡⲉⲓⲇⲏⲥⲱⲧⲙⲗⲉⲝⲓⲥⲛϩⲏⲧϥⲥⲩⲙⲫⲱⲛⲉⲓⲁⲛⲙⲛⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏⲛⲓϥⲉⲛⲧⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲁⲛⲟⲕⲇⲉⲙⲡⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉϫⲉⲛⲧⲉⲓⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲟⲧⲁⲗⲗⲁⲛⲧϫⲟⲟϫⲉⲙⲏⲡⲟⲧⲉⲧⲁⲥⲩⲛⲅⲣⲁⲫⲉⲩⲥϣⲱϥⲧⲥϩⲁⲓⲧⲁⲓⲛⲧϩⲁϩϩⲛⲉⲩⲥⲉⲃⲏⲥϫⲓϫⲣⲟⲡⲉⲧⲃⲏⲏⲧϩⲱⲥⲧⲉⲥⲉⲙⲕⲁϩϩⲏⲧⲉⲙⲁⲧⲉ

ϥⲕⲉⲗⲉⲩⲉⲧⲉⲩⲛⲟⲩⲛϭⲓⲁⲡⲁⲑⲉⲟⲫⲓⲗⲟⲥⲁⲣⲭⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥⲉⲓⲛⲉϩⲓⲥⲟⲛⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ

ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲁⲣⲭⲉⲓⲇⲉⲱϣⲡⲱϩⲗⲉⲝⲓⲥⲉⲧⲙⲙⲁⲩⲧⲉⲩⲛⲟⲩϥⲛⲁϩⲧϥⲛϭⲓⲁⲡⲁⲁⲫⲟⲩϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉϯⲗⲉⲝⲓⲥⲧⲉⲓⲙⲓⲛⲉⲥⲙⲟⲛⲧⲁⲛⲁⲗⲗⲁⲁⲛⲟⲕϯⲛⲁϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓϫⲉⲛⲧⲧⲁⲙⲓⲉⲣⲱⲙⲉⲧⲏⲣⲟⲩϩⲛϩⲓⲕⲱⲛⲛⲟⲩⲧⲉ

ϥⲟⲩⲱϣⲃⲛϭⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥϫⲉⲡⲱⲥⲛⲧⲟⲕⲙⲁⲩⲁⲁϣⲁϫⲉⲉⲧⲃⲉⲧⲉⲓⲗⲉⲝⲓⲥⲁⲩⲱⲙⲡⲉⲕⲉⲗⲁⲁⲩϣⲁϫⲉϥϯⲛⲧⲟⲟⲧϥⲛⲙⲙⲁ

ⲡⲉϫⲉⲁⲡⲁⲁⲫⲟⲩϫⲉⲁⲛⲟⲕⲇⲉϯⲑⲁⲣⲉⲓϫⲉⲛⲁϯⲧⲟⲟⲧⲛⲧⲟⲕⲛⲙⲙⲁⲁⲩⲱⲛⲁϯⲁⲛⲉϩⲟⲩⲛⲉϩⲣⲁⲓ

ⲡⲉϫⲉⲁⲣⲭⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥϫⲉⲛⲁϣϩⲉⲛⲁϣϫⲟⲟⲉⲧⲃⲉⲟⲩⲉϭⲱϣϫⲉⲑⲓⲕⲱⲛⲧⲉⲛⲟⲩⲧⲉ

ⲟⲩⲁϥⲥⲟⲃϩⲟⲩϭⲁⲗⲉⲟⲩⲃⲗⲗⲉ

ϥⲟⲩⲱϣⲃⲛϭⲓⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥⲁⲡⲁⲁⲫⲟⲩϫⲉⲉⲕϣⲁⲛⲧⲁⲩⲉⲛⲁⲧⲉⲓⲙⲓⲛⲉⲛⲁϣⲱⲡⲉϯⲧⲱⲛⲙⲛⲡⲉⲛⲧϥϫⲟⲟϫⲉⲙⲁⲣⲛⲧⲁⲙⲓⲟⲟⲩⲣⲱⲙⲉⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲛⲉⲓⲛⲉⲙⲛⲧⲉⲛϩⲓⲕⲱⲛ

ϥⲟⲩⲱϣⲃⲛϭⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥϫⲉⲙⲉⲅⲉⲛⲟⲓⲧⲟ

ⲁⲗⲗⲁⲙⲉⲉⲩⲉⲡⲁⲓϫⲉⲁⲇⲁⲙⲙⲁⲩⲁⲁϥⲉⲛⲧⲧⲁⲙⲓⲟϥⲕⲁⲧⲁⲡⲉϥⲉⲓⲛⲉⲙⲛⲧⲉϥϩⲓⲕⲱⲛϣⲏⲣⲉⲇⲉⲛⲧϥϫⲡⲟⲟⲩⲙⲛⲛⲥⲱϥⲥⲉⲉⲓⲛⲉⲙⲙⲟϥⲁⲛ

ϥⲟⲩⲱϣⲃⲛϭⲓⲁⲡⲁⲁⲫⲟⲩϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲕⲁⲓⲙⲏⲛⲙⲛⲛⲥⲁⲧⲣⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲥⲙⲛⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏⲙⲛⲛⲱϩⲉⲙⲛⲛⲥⲁⲕⲁⲧⲁⲕⲗⲩⲥⲙⲟⲥϣⲁϥϫⲟⲟⲛⲁϥϫⲉⲉⲧⲛⲁⲡⲱϩⲧⲉⲃⲟⲗⲟⲩⲥⲛⲟϥⲣⲱⲙⲉⲥⲉⲛⲁⲡⲉϩⲧⲡⲱϥⲉⲃⲟⲗⲡⲉϥⲙⲁϫⲉⲛⲧⲧⲁⲙⲓⲉⲣⲱⲙⲉϩⲛϩⲓⲕⲱⲛⲛⲟⲩⲧⲉ

ⲡⲉϫⲉⲁⲣⲭⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥϫⲉϯⲣϩⲟⲧⲉϫⲟⲟⲣⲱⲙⲉⲣⲉϥϣⲱⲛⲉⲣⲉϥϣⲡϩⲓⲥⲉϫⲉϥⲫⲟⲣⲉⲓϩⲓⲕⲱⲛⲛⲟⲩⲧⲉⲁⲡⲁⲑⲏⲥⲉⲩⲧⲏⲗⲉⲥϣⲁϥϩⲙⲟⲟⲥϩⲓⲃⲟⲗϥⲡⲁⲣⲁⲥⲕⲉⲩⲁⲍⲉⲁϣϩⲉⲛⲁⲙⲉⲉⲩⲉⲉⲣⲟϥⲙⲛⲟⲩⲟⲉⲓⲛⲙⲉⲉⲧⲉⲙⲉⲣⲉⲗⲁⲁⲩϫⲟⲟⲃⲉϥ

ⲡⲉϫⲉⲁⲫⲟⲩⲛⲁϥϫⲉⲉⲕϣⲁⲛϫⲉⲛⲁⲟⲛⲥⲉⲛⲁϫⲟⲟⲥⲱⲙⲁⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥⲉⲧϫⲓⲙⲙⲟϥϫⲉⲛⲧⲟϥⲁⲛⲡⲉ

ⲓⲟⲩⲇⲁⲓⲅⲁⲣⲛⲁϫⲟⲟϫⲉⲁϣϩⲉϫⲓⲟⲩⲟⲉⲓⲕⲕⲁϩⲧⲁⲩⲟϥⲉⲃⲟⲗⲁⲩⲱⲧⲱϭⲙⲙⲟϥϩⲛⲟⲩϩⲁⲥⲉⲙⲛⲛⲥⲱⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉⲉⲣⲟϥϫⲓⲙⲙⲟϥϫⲉⲡⲁⲓⲡⲉⲥⲱⲙⲁϫⲟⲉⲓⲥ

ⲡⲉϫⲉⲁⲣⲭⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥⲛⲁϥϫⲉⲧⲉⲓϩⲉⲁⲛⲧⲉⲟⲩⲟⲉⲓⲕⲅⲁⲣⲡⲉⲁⲗⲏⲑⲱⲥⲙⲡⲁⲧⲧⲁⲗⲟϥⲉϫⲙⲡⲉⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ

ϩⲙⲧⲣⲉⲛⲧⲁⲗⲟϥⲉϫⲙⲡⲉⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲩⲣⲓⲟⲛⲧⲛⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲉⲓⲛⲟⲩⲧⲉⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲱⲟⲩⲟⲉⲓⲕⲙⲉⲛϣⲁϥϣⲱⲡⲉⲥⲱⲙⲁⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥⲁⲩⲱⲛⲧⲉⲁⲡⲟⲧϣⲱⲡⲉⲥⲛⲟϥⲕⲁⲧⲁϩⲉⲛⲧϥϫⲟⲟⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥϫⲉϫⲓⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲱⲙⲡⲁⲓⲡⲉⲡⲁⲥⲱⲙⲁⲙⲛⲡⲁⲥⲛⲟϥⲁⲩⲱⲟⲛⲧⲙⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ

ⲡⲉϫⲉⲁⲡⲁⲁⲫⲟⲩⲛⲁϥϫⲉϩⲉⲉⲧⲉⲟⲩⲁⲛⲁⲅⲕⲁⲓⲟⲛⲡⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉⲡⲁⲓⲟⲩⲁⲛⲁⲅⲕⲁⲓⲟⲛⲡⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉⲧⲉϥⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁϫⲉⲛⲧⲧⲁⲙⲓⲉⲣⲱⲙⲉⲕⲁⲧⲁⲡⲓⲛⲉⲙⲛϩⲓⲕⲱⲛⲛⲟⲩⲧⲉ

ⲉⲛⲧϥϫⲟⲟⲅⲁⲣϫⲉⲁⲛⲟⲕⲡⲉⲟⲉⲓⲕⲛⲧϥⲉⲓⲉⲃⲟⲗϩⲛⲡⲉ

ⲛⲧⲟϥⲟⲛⲉⲛⲧϥϫⲟⲟϫⲉⲉⲧⲛⲁⲡⲱϩⲧⲉⲃⲟⲗⲟⲩⲥⲛⲟϥⲣⲱⲙⲉⲥⲉⲛⲁⲡⲉϩⲧⲡⲱϥⲉⲃⲟⲗⲡⲉϥⲙⲁϫⲉⲛⲧⲧⲁⲩⲧⲁⲙⲓⲉⲣⲱⲙⲉϩⲛϩⲓⲕⲱⲛⲛⲟⲩⲧⲉ

ⲉⲧⲃⲉⲉⲟⲟⲩⲇⲉⲙⲉⲅⲉⲑⲟⲥⲛⲟⲩⲧⲉⲡⲁⲓⲙⲙⲛϣϭⲟⲙⲧⲣⲉⲗⲁⲁⲩⲛⲁⲉⲣⲟϥⲉⲧⲃⲉⲡⲉϥⲟⲩⲟⲉⲓⲛⲁⲧⲧⲁϩⲟⲁⲩⲱⲉⲧⲃⲉⲙⲛⲧϭⲱⲃⲙⲛⲧⲉⲩⲧⲉⲗⲏⲥⲣⲱⲙⲉⲕⲁⲧⲁϭⲱϫⲃⲧⲉⲫⲩⲥⲓⲥⲉⲧⲥⲟⲟⲩⲛⲙⲙⲟⲟⲩ

ⲙⲉⲉⲩⲉⲧⲉⲓϩⲉϫⲉϩⲉⲟⲩⲣⲣⲟϥⲛⲁⲕⲉⲗⲉⲩⲉⲥⲉⲍⲱⲅⲣⲁⲫⲓⲟⲩϩⲓⲕⲱⲛⲁⲩⲱⲟⲛϣⲁⲣⲉⲟⲩⲟⲛⲛⲓⲙϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓⲙⲙⲟϫⲉⲑⲓⲕⲱⲛⲣⲣⲟⲧⲉ

ϩⲁⲙⲁⲇⲉⲟⲛⲥⲉⲥⲟⲟⲩⲛⲧⲏⲣⲟⲩϫⲉⲟⲩϣⲉⲧⲉⲙⲛϩⲉⲛⲡⲁϩⲣⲉ

ⲟⲩⲇⲉⲅⲁⲣϣⲁⲁⲛⲧⲥϫⲟⲥⲉⲁⲛϩⲉⲡⲁⲣⲱⲙⲉ

ⲟⲩⲇⲉⲛⲉⲥⲙⲁⲁϫⲉϩⲉⲛⲁϩⲟⲣⲣⲟ

ⲟⲩⲇⲉⲟⲛϣⲁϫⲉⲁⲛⲧⲉϥϩⲉ

ⲁⲩⲱⲛⲉϭⲱϫⲃⲧⲏⲣⲟⲩⲧⲙⲙⲟⲙⲉⲣⲉⲗⲁⲁⲩⲡⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉⲣϩⲟⲧⲉϩⲏⲧⲁⲡⲟⲫⲁⲥⲓⲥⲣⲣⲟϫⲉϥϫⲟⲟϫⲉⲧⲁⲓⲧⲉⲧⲁϩⲓⲕⲱⲛ

ⲙⲁⲗⲗⲟⲛⲇⲉⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲁⲧⲟⲗⲙⲁⲁⲣⲛⲁⲙⲙⲟϫⲉⲑⲓⲕⲱⲛⲁⲛⲧⲉⲣⲣⲟϣⲁⲙⲟⲟⲩⲧϥϫⲉϥϫⲓⲟⲩⲁⲉⲣⲟϥⲙⲁⲗⲓⲥⲧⲁϫⲉϣⲁⲣⲉⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁⲥⲱⲟⲩϩⲉⲣⲟϯⲉⲟⲟⲩϩⲉⲛⲡⲁϭⲉϣⲉⲙⲛϩⲉⲛⲡⲁϩⲣⲉⲉⲧⲃⲉϩⲟⲧⲉⲣⲣⲟ

ⲉϣϫⲉϣⲁⲣⲉⲛⲁⲓϭⲉϣⲱⲡⲉⲟⲩϩⲓⲕⲱⲛⲙⲛⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲙⲙⲟⲟⲩⲇⲉⲙⲉⲕⲓⲙⲥⲟⲁⲥⲩⲛⲑⲉⲧⲟⲥⲟⲥⲟⲙⲁⲗⲗⲟⲛⲣⲱⲙⲉⲉⲣⲉⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲛⲟⲩⲧⲉⲛϩⲏⲧϥϥⲉⲛⲉⲣⲅⲉⲓⲁⲩⲱϥⲧⲁⲓⲏⲩⲡⲁⲣⲁⲍⲱⲟⲛⲧⲏⲣⲟⲩⲉⲧϩⲓϫⲙⲕⲁϩ

ⲉⲧⲃⲉⲇⲓⲁⲫⲟⲣⲁⲇⲉϣⲱⲛⲉⲙⲛⲁⲩⲁⲛⲙⲛϭⲱϫⲃⲉⲧⲛϩⲏⲧⲡⲉⲧⲉⲩⲥⲓⲥⲛⲁⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲛⲟⲩϫⲁⲓⲙⲛϣϭⲟⲙⲅⲁⲣⲗⲁⲁⲩⲛⲁⲓⲉⲥⲉϣϥⲉⲟⲟⲩⲛⲧⲛⲟⲩⲧⲉⲧⲁⲁϥⲛⲁⲕⲁⲧⲁϩⲉⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉϩⲟⲟⲩⲧⲅⲁⲣϣϣⲉⲁⲛⲉⲣⲟϥϩⲱⲃⲥⲧⲉϥⲁⲡⲉ

ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙⲇⲉⲛⲉⲓϣⲁϫⲉⲛϭⲓⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥⲁⲣⲭⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥϥⲧⲱⲟⲩⲛϥⲡⲁϩⲧϥⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲙⲡⲉϥⲙⲁⲕϩϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲟⲛⲧⲱⲥⲡⲣⲉⲡⲉⲓⲧⲣⲉⲙⲛⲧⲣⲉϥϯⲥⲃⲱϣⲱⲡⲉⲛⲧⲟⲟⲧⲟⲩⲉⲧⲏⲥⲩⲭⲁⲍⲉⲙⲁⲩⲁⲁ

ⲁⲛⲟⲛⲅⲁⲣⲗⲟⲅⲓⲥⲙⲟⲥⲡⲉⲛϩⲏⲧⲧⲏϩⲉⲣⲟϩⲱⲥⲧⲉⲧⲣⲉϣⲱϥⲧⲧⲉⲓϩⲉⲧⲏⲣϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲁⲧⲥⲟⲟⲩⲛ

ANNIS Metadata

annotation: Julian Bogdani, Caroline T. Schroeder, Lance Martin, Amir Zeldes
author: unknown
Coptic_edition: Rossi (1885) fasc. 3:5-22
corpus: life.aphou
country: Egypt
document_cts_urn: urn:cts:copticLit:lives.aphou.paths_ed:0-61
entities: automatic
identities: checked
idno: 63000 ff. 31-46r
language: Sahidic Coptic
license: CC BY-NC-SA 4.0
msItem_title: The Life of Apa Aphou
msName: GIOV.AC
next: urn:cts:copticLit:lives.aphou.paths_ed:62-132
note: Digital, TEI-XML encoded text from the PATHS GitHub Repository September 2019. Dates for codex are based on the palaeographical and codicological criteria of PATHS. Chapter divisions based on ekthesis documented in Rossi's edition
objectType: codex
order: 01
origDate: 701
origDate_notAfter: 750
origDate_notBefore: 651
origDate_precision: medium
origPlace: unknown
parsing: automatic
paths_manuscript: 47
paths_works: 407
people: Adam; David; Isaiah; Jews; Noah; Paul the Apostle; Pope Theophilus of Alexandria
placeName: This
places: Alexandria; Oxyrhynchus
project: Coptic SCRIPTORIUM, PATHS
redundant: no
repository: Egyptian Museum Turin
segmentation: automatic
source: PATHS, CMCL
source_info: PATHS, PATHS GitHub Repository
tagging: automatic
title: Life of Apa Aphou part 1
translation: none
Trismegistos: 108414
version_date: 2020-08-31
version_n: 4.0.0

Cite this Document

When citing a corpus or document from Coptic SCRIPTORIUM, please include the relevant URN(s) (provided below) in all citations. On this site, these URNs will resolve to the latest edition of our data. We also encourage researchers to save visualizations they use, download query results from ANNIS, and save information from document metadata.

Use the following model to cite this document. Our full citation guidelines page provides more models.

First citation:

Author, Ancient title [chapter.verse if available], ed. [annotators], trans. [translation]. urn:cts:copticLit:lives.aphou.paths_ed:0-61. [version number], [date]. https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:lives.aphou.paths_ed:0-61.

Subsequent citations:

Author, Ancient title (abbreviated) [chapter.verse if available], urn:cts:copticLit:lives.aphou.paths_ed:0-61.

Document Edition: urn:cts:copticLit:lives.aphou.paths_ed:0-61

Work: urn:cts:copticLit:lives.aphou

Text Group: urn:cts:copticLit:lives

The following links will direct you to the latest versions of data visualizations of the document.

Normalized Text HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:lives.aphou.paths_ed:0-61/norm/html

Analytic Visualization HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:lives.aphou.paths_ed:0-61/analytic/html

The following links will direct you to the latest versions of the data for download.

TEI XML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:lives.aphou.paths_ed:0-61/tei/xml

Paula XML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:lives.aphou.paths_ed:0-61/paula/xml

relANNIS: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:lives.aphou.paths_ed:0-61/relannis

The following link will direct you to the latest version of the corpus available for search and querying in ANNIS:

ANNIS UI: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:lives.aphou.paths_ed:0-61/annis