Diplomatic Edition

ϩⲱⲱϥⲛ̄
ⲉⲓⲙⲉⲡⲁⲓ̂
ϩⲓⲧⲛ̄ϩⲩⲡⲟⲙ
ⲛⲏⲙⲁⲙⲁⲣ
ⲧⲩⲣⲟⲥⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ
ϫⲉϥ̄ϯⲥⲟ̂ⲁⲛ
ⲗⲁⲁⲩϩⲛⲉⲛ
ϫⲟⲟⲩ·ⲉⲛ
ⲉⲛⲧϩⲉ
ⲉⲣⲟϥϫⲓⲕⲃⲁ
ⲙⲙⲟⲟⲩⲧⲏⲣⲟⲩ
ⲁⲩⲱϥⲕⲁⲧⲁ
ⲕⲣⲓⲛⲉⲙⲙⲟⲟⲩ
ⲙⲟⲩϩⲓⲧⲙ̄
ⲉⲓⲛⲉⲛⲉϥ
ⲡⲣⲟⲥⲧⲁⲅⲙⲁ
ⲛⲁⲓ̂ⲉⲧⲥⲏϩϩⲛ̄
ϩⲩⲡⲟⲙⲛⲏ
ⲙⲁⲛ̄ⲙⲁⲣⲧⲩ
ⲣⲟⲥ·
ⲥⲏϩϩⲓⲧⲛ̄ⲛⲉϥ
ⲥϩⲁⲓ̇ϫⲉⲛⲓⲙ
ⲙⲛⲛⲓⲙⲛⲟϭ
ⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ
ⲛⲧⲉⲧⲉⲭⲱⲣⲁ
ⲉⲩϣⲁⲛⲟⲩⲱϣ
ⲥⲱⲧⲙ̄ⲛⲥⲁ
ⲡⲁⲇⲓⲁⲧⲁⲅⲙⲁ
ⲉⲛⲧⲓ̇ⲧⲟϭϥ
ⲃⲟⲗ·ⲁⲩⲱⲥⲉ
ⲟⲩⲱϣⲧⲛ̄ⲛ̄
ⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲛⲁϫⲓ
ⲟⲩⲛⲟϭⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ
ⲟⲩⲙⲟⲛⲟⲛϩⲛⲧⲉⲩ
ⲡⲟⲗⲓⲥ·ⲁⲗⲗⲁϩⲛ̄
ⲧⲉⲭⲱⲣⲁⲧⲏⲣ·
ⲉϣⲱⲡⲉⲇⲉ
ⲧⲙⲥⲱⲧⲙⲛⲥⲁ
ⲡⲁⲇⲓⲁⲧⲁⲅⲙⲁ
ⲡⲉϫⲁϥ·ⲁⲩⲱ
ⲥⲉⲧⲙⲟⲩⲱϣⲧ
ⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲉⲩⲉ
ⲕⲁⲧⲁⲕⲣⲓⲛⲉ
ⲙⲟⲟⲩⲙⲟⲩ
ⲁⲩⲱⲟⲛⲧⲁⲓ̇ⲧⲉ
ⲛⲧϩⲩⲡⲟ
ⲙⲉⲓⲛⲉⲛϭⲓⲙⲁⲣ
ⲧⲩⲣⲟⲥⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ
ϣⲁⲛⲧⲟⲩϫⲓ
ⲡⲉⲕⲗⲟⲙ
ⲛϩ·ⲛ̄
ϫⲉⲛⲁⲓ̂ϫⲉⲉϣ
ϫⲉⲣ̄ⲣⲟ̂ⲛ̄ⲧ
ⲛⲟⲩⲧⲉϯⲛⲁϥ
ⲟⲩⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ
ⲧⲣⲉϥⲣⲣⲟϩ
ϫⲙⲕⲁϩ·ⲟⲩⲛ̄
ⲧⲁϥⲙⲙⲁⲩⲟⲩ
ϩⲟⲧⲉⲛ̄ⲧⲉⲓⲙⲓⲛⲉ
ⲙⲛ̄ⲟⲩϭⲱⲛⲧ̄
ϩⲛ̄ⲟⲩⲛⲟϭ
ⲡⲉⲓⲗⲏⲉϫⲛ̄
ⲉⲧⲧⲥⲧⲟⲉⲃⲟⲗ
ⲛⲉϥⲡⲣⲟⲥⲧⲁ
ⲅⲙⲁ·ⲉⲧϯⲟⲩⲃⲉ
ⲡⲉϥⲇⲓⲁⲧⲁⲅⲙⲁ
ⲧⲣⲉϥϫⲓⲕⲃⲁ
ⲙⲙⲟⲟⲩϩⲛ̄ϩⲉⲛ
ⲥⲏϥⲉⲙⲛ̄ϩⲉⲛ
ⲕⲉⲧⲓⲙⲱⲣⲓⲁ
ⲟϣⲕⲁⲧⲁⲉⲧ
ⲥⲏϩ·ϫⲉⲉⲣⲉϭⲱ
ⲛⲧ̄ⲟⲩⲣⲣⲟⲟ̂
ⲡⲁϣⲁϩ
ⲙⲛⲟⲩⲙⲟⲩⲓ̇
ϥϯⲥⲃⲱⲣⲱ
ⲙⲛ︦ⲧⲁⲧⲛⲟⲩⲧⲉ
ⲁⲩⲱⲟⲥⲉⲛⲉ
ⲯⲩⲭⲏϩⲉ
ⲙⲏⲏϣⲉ·ⲟⲩⲛ̄
ⲧⲁϥⲙⲙⲁⲩⲛ̄
ⲟⲩⲁⲡⲉⲓⲗⲏⲛ̄
ⲧⲉⲓϭⲟⲧ·ⲁⲩⲱⲟⲩ
ϭⲱⲛⲧⲁⲧ
ⲡⲉⲓⲑⲉⲙⲙⲟϥ
ϩⲓⲧⲛϩⲉⲛⲭⲣⲏ
ⲙⲁ·ⲉⲓⲉⲟⲥⲟ
ⲙⲁⲗⲗⲟⲛⲣⲣⲟ
ⲡⲉⲙⲛⲕⲁϩ
ⲇⲏⲙⲓⲟⲩⲣⲅⲟⲥ
ⲧⲏⲣϥ̄·
ⲉⲛⲧϥⲧⲁ
ⲙⲓⲉⲧⲏⲣϥ̄
ⲉⲃⲟⲗϩⲙⲉⲧⲉ
ϥ̇ϣⲟⲟⲡⲁⲛ
ⲡⲏⲩⲉⲙⲛ̄
ⲕⲁϩ·ⲁⲗⲁⲥ
ⲥⲁⲙⲛⲉⲧ
ϩⲏⲧⲥ̄ⲧⲏⲣⲟⲩ
ϥ̄ⲛⲁϭⲱⲛⲧ̄
ⲁⲛ·ⲏ̂ⲟⲩⲛⲗⲁ
ⲁⲩⲛⲁϣⲁⲙⲁϩ
ⲧⲉⲟⲣⲅⲏⲙ̄
ⲡⲉϥϭⲱⲛⲧ̄
ⲉϫⲛⲣⲱⲙⲉⲛⲓⲙ
ⲉⲓⲧⲉϩⲟⲟⲩⲧ
ⲉⲓⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ
ⲉⲓⲧⲉⲕⲟⲩⲓ
ⲉⲓⲧⲉⲛⲟϭ
ⲉⲓⲧⲉⲟⲩⲏⲏⲃ
ⲉⲓⲧⲉⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥ
ⲉⲓⲧⲉⲣⲣⲟ
ⲉⲓⲧⲉⲁⲣⲭⲱⲛ
ⲉⲓⲧⲉⲁⲣⲭⲏⲅⲟⲥ
ⲛⲓⲙⲗⲁⲟⲥ
ϥⲛⲁⲧⲥⲧⲟⲉⲃⲟⲗ
ⲛ̄ⲛⲉⲡⲣⲟⲥⲧⲁⲅⲙⲁ
ϫⲟⲉⲓⲥⲙⲛ
ⲡⲉϥⲛⲟⲙⲟⲥ
ⲁⲩⲱⲛⲉϥⲇⲓⲕⲁⲓ
ⲱⲙⲁⲙⲛⲛⲉϥ
ϩⲁⲡⲁⲩⲱⲛⲉϥ
ⲙⲛ︦ⲧⲙⲛ︦ⲧⲣⲉ
ⲛⲁⲓ̂ⲛⲧϥ
ⲣ̄ⲙⲛⲧⲣⲉⲙⲙⲟⲟⲩ
ⲛⲁⲛ̇ϫⲓⲛⲛ̄ϣⲟ
ⲣⲡϩⲛⲧⲁⲡⲣⲟ
ⲛⲉϥⲡⲣⲟⲫⲏ
ⲧⲏⲥⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ
ⲁⲩⲱϩⲛ̄ⲧⲁ
ⲡⲣⲟⲙ̄ⲡⲉϥⲙⲟ
ⲛⲟⲅⲉⲛⲏⲥⲛ̄
ϣⲏⲣⲉⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ
ⲓ̄ⲥ̄ⲉⲧⲉⲣⲉ
ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ
ϫⲱⲙⲙⲟϫⲉϩⲛ̄
ϩⲁϩⲙⲉⲣⲟⲥⲁⲩⲱ
ϩⲛϩⲁϩⲥⲙⲟⲧ
ⲛⲟⲩⲧⲉϣⲁ
ϫⲉⲙⲛⲛⲉⲛⲉ̂ⲓⲟ
ⲧⲉϣⲟⲣⲡ̇ϩⲛ̇
ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ·
ϩⲛⲁⲏⲇⲉⲛⲓ
ϩⲟⲟⲩϥϣⲁϫⲉ
ⲛⲙⲙⲁϩⲙ
ϣⲏⲣⲉ·ⲡⲁⲓ̂
ⲛⲧϥⲕⲁⲁϥⲛ̄
ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ
ⲧⲏⲣϥ̄·ⲡⲁⲓ̂
ⲟⲛⲛⲧϥⲧⲁⲙⲓⲉ
ⲁⲓⲱⲛⲉⲃⲟⲗ
ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ̄·ⲁⲩⲱ
ⲟⲛϩⲛ̄ⲧⲁⲡⲣⲟ
ⲛⲉϥⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ
ⲟⲩϭⲉⲉⲧⲛⲁ
ϣⲱⲡⲉⲛⲁⲓ̂
ⲧⲉⲓⲙⲓⲛⲉ
ⲛⲓⲙⲉⲧ
ⲛⲁϣⲡⲓⲑⲉⲙ̄
ϭⲱⲛⲧ̄ⲟⲣ
ⲅⲏⲙ̄ⲛⲟⲩⲧⲉ
ⲣⲣⲟⲡⲉⲙⲛ̄
ⲕⲁϩⲡⲁⲓ̂ⲉⲧϯ
ⲥⲃⲱⲙⲛⲧ
ⲛⲟⲩⲧⲉϩⲛⲟⲩⲙⲉ
ⲧⲣⲉⲟⲩⲱϣⲧ̄
ⲁⲛⲛ̄ϩⲉⲛϣⲉⲙⲛ
ϩⲉⲛⲱⲛⲉ·ⲛ̄
ⲉⲣⲱⲟⲩⲛⲧ
ⲡⲱϣⲥ̄ⲛⲁⲓ̈ⲛ̄ⲧ
ϣⲁϫⲉⲉⲧ
ⲃⲉⲟⲧⲉⲙⲛ̄
ⲟⲣⲅⲏⲡⲉⲩ
ϭⲱⲛⲧ·ⲛⲁⲓ̂ⲟⲛ
ⲉⲧϯⲥⲃⲱⲟⲩⲱ
ϣⲧϩⲉⲛϣⲉ
ⲙⲛϩⲉⲛⲱⲛⲉ
ⲁⲩⲱⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ
ⲧⲏⲣϥ̄·ϩⲱⲃ
ϭⲓϫⲣⲱⲙⲉ
ⲁⲗⲗⲁⲉⲣⲉϫⲟⲉⲓⲥ
ϯⲥⲃⲱⲧⲣⲉⲟⲩ
ⲱϣⲧ̄ⲛⲁϥϩⲛ̄
ⲟⲩⲡⲛ︦ⲁⲙⲛⲟⲩⲙⲉ
ϫⲉⲛⲧⲟϥⲡⲉ
ⲛⲟⲩⲧⲉⲙⲉ
ⲙⲁⲩⲁⲁϥ·ⲕⲁⲧⲁ
ⲉⲧⲥⲏϩϫⲉⲟⲩ
ⲡⲛ︦ⲁⲡⲉⲛⲟⲩⲧⲉ
ⲁⲩⲱⲉⲧⲛⲁⲟⲩ
ⲱϣⲧⲛⲁϥ
ϣϣⲉⲉⲣⲟⲟⲩ
ⲧⲣⲉⲟⲩⲱϣⲧ̄
ⲛⲁϥϩⲛ̄ⲟⲩⲡⲛ︦ⲁ
ⲙⲛⲟⲩⲙⲉ·
ⲁⲩⲱⲟⲛⲧⲣⲉ
ⲣ̄ϩⲙϩⲁⲗⲛⲁϥ
ϫⲉⲛ̄ⲧⲟϥⲡⲉ
ⲣⲣⲟⲡⲉⲙⲛ
ⲕⲁϩ·ⲁⲩⲱⲛ̄
ⲧⲟϥⲉⲛⲧϥ
ⲧⲁⲙⲓⲟⲟⲩⲥⲉ
ϣⲟⲟⲡⲁⲛ
ⲉⲓⲧⲉⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ
ⲉⲓⲧⲉⲁⲣⲭⲏ
ⲉⲓⲧⲉⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ
ⲉⲓⲧⲉⲉⲧϩⲛ̄
ⲡⲏⲩⲉⲧⲏⲣⲟⲩ
ⲛⲧϣⲱⲡⲉ
ⲅⲁⲣⲧⲏⲣⲟⲩⲉⲃⲟⲗ
ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ̄·
ⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉⲟⲩⲛ
ⲁⲛⲉⲓⲙⲉϫⲉⲟⲩⲟⲓ̄
ⲅⲉⲛⲟⲥⲛⲓⲙ
ⲣⲱⲙⲉ·ϥ̄
ϩⲁⲣⲉϩⲁⲛⲛⲉ
ⲡⲣⲟⲥⲧⲁⲅⲙⲁ
ϫⲟⲉⲓⲥⲉⲃⲟⲗ
ϩⲛⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ
ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ·ⲛⲉ
ⲣⲱⲟⲩⲙⲉⲛⲛ̄ⲧ
ϣⲁϫⲉⲉⲧⲃⲏⲏ
ⲟⲩⲛⲁⲓ̂ⲛⲧ
ⲥⲁϩⲱⲟⲩⲉⲃⲟⲗ
ⲙⲉ·ϫⲓ
ⲕⲃⲁϩⲉⲛⲥⲱⲙⲁ
ϩⲛⲥⲏϥⲉ·ⲏ̂
ⲛⲧⲟϥϩⲙⲕⲱ
ϩⲧ̄ⲙⲛϩⲉⲛⲕⲉ
ⲃⲁⲥⲁⲛⲟⲥⲧⲉⲯⲩ
ⲭⲏⲇⲉⲛⲧⲟⲥ
ⲥⲉⲛⲁϭⲙϭⲟⲙ
ⲉⲣⲟⲁⲛ·ⲟⲩⲧⲉ
ⲥⲉⲛⲁⲛⲁⲩⲁⲛ
ⲉⲣⲟ·ⲟⲩⲧⲉⲛ̄
ⲥⲉⲥⲟⲟⲩⲛⲁⲛϫⲉ
ⲧⲱⲛϩⲙ
ⲣⲱⲙⲉ·ⲁⲗⲗⲁ
ϣⲁⲉⲓⲉⲃⲟⲗ
ϩⲛⲟⲩϩⲱⲡⲥ̄
ⲃⲱⲕϭⲓϫ
ⲛⲟⲩⲧⲉ
ϥϯⲛⲁⲕⲁⲧⲁ
ⲡⲉⲥⲙⲡϣⲁ·
ⲛⲟⲩⲧⲉⲇⲉ
ⲛⲧⲟϥⲧⲉⲯⲩⲭⲏ
ⲙⲛⲥⲱⲙⲁⲛ̄
ⲉⲧⲛⲁⲁⲧⲥⲱ
ⲧⲙⲛⲥⲱϥϣⲁϥ
ϫⲓⲕⲃⲁⲙⲙⲟⲟⲩ
ϩⲓⲟⲩⲥⲟⲡⲛϩⲣⲁⲓ̄
ϩⲙⲕⲱϩⲧ̄
ⲕⲉϩⲉⲛⲛⲁ
ⲉⲧϩⲛⲁⲙⲛⲧⲉ·
ⲱ̂ⲛⲟⲩⲧⲉⲙⲉ
ⲙⲁⲩⲁⲁϥ·ⲁⲩⲱ
ϫⲟⲉⲓⲥⲉⲟⲟⲩ
ⲓ̄ⲥ̄ⲙⲙⲛⲧⲁ
ϣⲁϫⲉⲙⲙⲁⲩ
ⲉϫⲱⲡⲉⲕⲙ̄
ⲧⲟⲉⲃⲟⲗⲉⲕϣⲁⲛ
ⲕⲣⲓⲛⲉϥⲓⲱⲡ
ⲛⲙⲙⲁ·ⲕⲁⲧⲁ
ⲡⲉⲙⲡϣⲁⲛ̄
ⲛⲉⲛⲡⲉⲑⲟⲟⲩ
ⲁⲗⲗⲁⲛⲁⲕⲱ
ⲉⲃⲟⲗⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲕ
ⲣⲁⲛⲙⲁⲩⲁⲁϥ
ϫⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ·ⲁⲩⲱ
ϥϩⲁⲉⲟⲟⲩϣⲁⲛⲓ
ⲉⲛⲉϩ·
ⲩⲟⲉⲓⲣⲱⲙⲉ
ⲛⲓⲙϥⲛⲁⲁⲙⲉ
ⲗⲉⲓ
ⲁⲧⲙⲉⲓⲉⲃⲟⲗϩⲙ̄
ⲛⲟⲃⲉϣⲁⲛ
ⲧⲉϥⲙⲟⲩ·ⲕⲁⲧⲁ
ⲛ̄ⲧϫⲉⲡⲁⲓ̂
ϩⲁϩⲥⲟⲡ·
ⲟⲩϭⲉⲉⲧⲉⲙⲡⲟⲩ
ϯⲟⲥⲉⲙⲙⲟϥⲛ̄ϭⲓ
ⲉⲧⲛⲁⲁⲙⲉⲗⲉⲓ
ϣⲁⲛⲧⲟⲩⲙⲟⲩ
ϩⲙϫⲱϩⲙ̄·
ϯⲟⲥⲉⲧⲉⲩ
ϭⲓⲛⲉⲓϣⲁⲣⲟⲟⲩ
ⲕⲁⲗⲱⲥϩⲓⲧⲛ
ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥϩⲙ̄
ⲡⲉϩⲟⲟⲩⲙⲡⲉ
ϭⲙϣⲓⲛⲉ
ⲧⲣⲉⲁⲥⲡⲁⲍⲉ
ⲙⲙⲟⲟⲩϩⲛⲟⲩ
ⲣⲁϣⲉⲧⲣⲉϩⲩⲙ
ⲛⲉⲩⲉⲛⲙⲙⲁ
ϩⲛⲟⲩⲥⲙⲏⲛ̄ⲟⲩ
ⲛⲟϥϩⲓⲧⲉⲗⲏⲗ
ⲕⲁⲧⲁⲉⲧⲥⲏϩ
ϫⲉⲛⲁⲓ̈ⲡⲉⲩ
ⲙⲉⲉⲩⲉⲓ̈ⲡⲱ
ϩⲧⲛ̄ⲧⲁⲯⲩⲭⲏ
ⲉϩⲣⲁⲓ̄ⲉϫⲱⲓ̈·
ϫⲉϯⲛⲏⲩⲉⲃⲟⲗ
ϩⲓⲧⲛ̄ⲟⲩⲙⲁⲛ̄
ⲥⲕⲏⲛⲏⲛ̄ϣⲡⲏ
ⲣⲉ·ϣⲁⲏⲓ̂ⲙ̄
ⲛⲟⲩⲧⲉϩⲛⲟⲩ
ⲥⲙⲏⲧⲉⲗⲏⲗ
ϩⲓⲟⲩⲱⲛϩⲉⲃⲟⲗ
ϩⲣⲟⲟⲩⲉⲧ
ⲣ̄ϣⲁ·ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ
ⲧⲉⲗⲩⲡⲉⲓⲧⲁⲯⲩ
ⲭⲏⲡⲉϫⲁϥ·
ⲁⲩⲱⲉⲧⲃⲉⲟⲩ
ⲧⲉϣⲧⲟⲣⲧⲣ̄
ⲙⲙⲟⲓ̂·ϩⲉⲗⲡⲓ
ⲍⲉⲛⲟⲩⲧⲉ
ϫⲉϯⲛⲁⲟⲩⲱⲛϩ̄
ⲛⲁϥⲉⲃⲟⲗⲟⲩ
ϫⲁⲓ̄ⲙ̄ⲡⲁϩⲟⲡⲉ
ⲡⲁⲛⲟⲩⲧⲉ·
ⲁⲓ̂ⲅⲁⲣⲕⲁⲧⲁ
ⲉⲧϣⲁϫⲉ
ϩⲙⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ
ⲇⲁⲩⲉⲓⲇϫⲉ
ⲡⲁⲓ̂ⲉⲧⲃⲉⲇⲁⲩ
ⲉⲓⲇⲁⲛⲙⲙⲁⲧⲉ

ANNIS Metadata

annotation: Diliana Atanassova, Elizabeth Platte, Caroline T. Schroeder, Amir Zeldes
author: Johannes the Archimandrite
collection: Papyrussammlung
Coptic_edition: Atanassova, The Canons of Apa John the Archimandrite online
corpus: johannes.canons
country: Egypt
document_cts_urn: urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:24-30
entities: checked
facsimile_graphic_url: http://data.onb.ac.at/dtl/2831876
identities: checked
idno: K 9299-9301
language: Sahidic Coptic
msContents_title_type: Canons
msItem_title: Canons of Apa Johannes the Archimandrite
msName: MONB.FA
next: urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:38-41
objectType: codex
order: 03
origDate: Manuscript dates between 800 and 1100 CE approximately
origDate_notAfter: 1100
origDate_notBefore: 0800
origDate_precision: low
pages_from: 37
pages_to: 42
parsing: automatic
paths_authors: 52
paths_manuscripts: 376
paths_works: 160
people: David; Jesus
placeName: Atripe
places: Duat
previous: urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:15-16
project: The Canons of Apa John the Archimandrite, KELLIA, Coptic SCRIPTORIUM
redundant: no
repository: Österreichische Nationalbibliothek
segmentation: checked
source: Diliana Atanassova, The Canons of Apa John the Archimandrite Project (FWF Project P22641-G19)
tagging: checked
title: Apa Johannes Canons: MONB.FA [37]-42
translation: none
Trismegistos: none
version_date: 2020-08-31
version_n: 4.0.0

Cite this Document

When citing a corpus or document from Coptic SCRIPTORIUM, please include the relevant URN(s) (provided below) in all citations. On this site, these URNs will resolve to the latest edition of our data. We also encourage researchers to save visualizations they use, download query results from ANNIS, and save information from document metadata.

Use the following model to cite this document. Our full citation guidelines page provides more models.

First citation:

Author, Ancient title [chapter.verse if available], ed. [annotators], trans. [translation]. urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:24-30. [version number], [date]. https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:24-30.

Subsequent citations:

Author, Ancient title (abbreviated) [chapter.verse if available], urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:24-30.

Document Edition: urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:24-30

Work: urn:cts:copticLit:johannes.canons

Text Group: urn:cts:copticLit:johannes

The following links will direct you to the latest versions of data visualizations of the document.

Diplomatic Edition HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:24-30/dipl/html

Normalized Text HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:24-30/norm/html

Analytic Visualization HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:24-30/analytic/html

The following links will direct you to the latest versions of the data for download.

TEI XML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:24-30/tei/xml

Paula XML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:24-30/paula/xml

relANNIS: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:24-30/relannis

The following link will direct you to the latest version of the corpus available for search and querying in ANNIS:

ANNIS UI: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:24-30/annis