Diplomatic Edition

ⲉⲧⲃⲉⲉⲧⲛⲁ
ⲛⲟⲩϥⲉⲧϥ̄ⲉⲓⲣⲉ
ⲙⲙⲟⲟⲩⲛⲙⲙⲁ·
ⲉⲧⲉⲧⲉϥⲛⲟϭ
ⲁⲛⲟⲭⲏⲧⲉ
ⲙⲡϥ̄ϥⲟⲧⲛ̄
ⲉⲃⲟⲗ·ⲁⲛⲟⲛⲉⲧ
ⲉⲓⲣⲉⲙ̄ⲉⲑⲟⲟⲩ
ϩⲓϫⲙ̄ⲕⲁϩ·
ϩⲛⲙⲏⲧⲉⲛ̄
ⲉⲧⲉⲓⲣⲉⲉⲧ
ⲛⲁⲛⲟⲩϥⲙ̄ⲡⲉϥ
ⲙⲧⲟⲉⲃⲟⲗ·ⲁⲗ
ⲗⲁϥⲛⲏⲩⲛϭⲓ
ⲟⲩⲟⲉⲓϣ
ϩⲥ̄ⲉⲧϥ̄ⲛⲁⲥⲱ
ⲟⲩϩⲉϩⲟⲩⲛⲛ̄ϩⲏ
ϥ̄ⲉⲧⲛⲁ
ⲛⲟⲩⲟⲩⲡⲉⲩⲙⲁ
ⲙ̄ⲧⲟⲛ·ⲁⲩⲱ
ϥ̄ⲥⲱⲟⲩϩⲟⲛ
ⲉϩⲟⲩⲛⲑⲟ
ⲟⲩⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲛ
ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥⲉⲧⲟⲩ
ⲁⲁⲃⲧⲣⲉϥⲛⲟ
ϫⲟⲩⲉϩⲣⲁⲓ̈ⲁⲙⲛ
ⲧⲉⲕⲱϩⲧ̄
ⲅⲉϩⲉⲛⲛⲁ
ⲏ̂ⲛ̄ⲧⲟϥⲉⲃⲟⲗ
ⲕⲁⲕⲉⲉⲧϩⲓ
ⲃⲟⲗ·ⲙⲁⲉⲧⲉⲣⲉ
ⲣⲓⲙⲉⲛⲁϣⲱ
ⲡⲉⲙⲙⲁⲩ·ⲙⲛ̄
ϭⲁϩϭϩⲟⲃϩⲉ·
ⲛⲉⲏⲡⲡⲉⲉϣⲱ
ⲡⲉⲛ̄ⲥⲁⲃⲉⲛ̄
ⲉⲛⲧⲥⲁⲃⲉ
ⲧⲏⲣⲟⲩϩⲓⲧⲛ̄
ⲁϣⲏϣⲁϫⲉ
ⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ
ⲉⲧⲥ̄ⲙⲟⲩⲧⲉ
ⲉⲣⲟⲙⲉⲧⲁ
ⲛⲟⲓⲁϫⲓⲛϣⲟⲣⲡ·
ⲧ̄ⲃ̄ⲛⲏⲉⲩϣⲁⲛ
ⲧⲥⲁⲃⲟϥⲙⲟⲟϣⲉ
ϫⲓⲛⲧⲉϥⲙⲛⲧ
ⲕⲟⲩⲓ̂ⲙⲉϥϣⲓⲃⲉ
ϩⲛⲧⲉϥϭⲓⲛⲙⲟⲟ
ϣⲉ·ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ
ϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲁⲧ
ϭⲟⲙϣⲁⲧⲉϥ
ⲙⲛⲧϩⲗⲗⲟ·
ⲁⲛⲟⲛⲇⲉⲧⲥⲁ
ⲃⲟⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ
ⲡⲉⲛⲟⲩϫⲁⲓ̈·
ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉⲉⲧ
ⲛⲁⲟⲩϫⲁⲓ̈ⲛ̄ϩⲏ
ⲟⲩ·ⲧⲛ̄ⲱⲃϣ
ϩⲱⲱϥⲙⲙⲟ
ⲉⲣⲟⲟⲩ·ⲉϣⲱ
ⲡⲉⲣⲱⲧⲥⲁ
ⲃⲟⲉⲣⲟⲟⲩⲟⲩⲥⲏⲩ
ⲕⲉⲥⲏⲩⲇⲉ
ⲧⲛϭⲱϣⲧ̄ⲛ̄
ⲥⲱⲟⲩⲁⲛ
ϣϫⲉϭⲉⲣⲱⲃ
ϩⲛϭⲓϫⲉⲧ
ⲧⲱⲃⲥ̄ⲧⲃⲛⲏ
ⲁⲩⲱϥⲣ̄ϩⲟⲧⲉ
ϥⲙⲟⲟϣⲉⲧⲉϥ
ϩⲓⲏⲕⲁⲗⲱⲥ
ⲟⲩϩⲟⲩϭⲉⲣⲱⲃ
ⲟⲛⲣⲱⲙⲉ
ⲡⲉⲛ̄ϣⲁϫⲉⲛ̄
ⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ
ⲧⲣⲉⲥⲱⲧⲙ
ⲉⲣⲟⲟⲩ·ⲁⲩⲱⲛ̄
ⲧⲛⲟⲩⲱϩⲉϫⲛ
ⲧⲉⲛϭⲓⲛⲙⲟⲟϣⲉ
ϩⲛϩⲱⲃⲛⲓⲙ
ⲕⲁⲧⲁⲉⲧⲁ̂
ⲛⲁϥⲛⲟⲩⲧⲉ·
ϫⲱⲙⲙⲟ
ⲁⲛⲛϭⲓⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ
ϫⲉⲟⲩⲙⲁⲥⲧⲓⲅⲝ
ⲟⲩϩⲧⲟ·ⲁⲩⲱ
ⲟⲩϫⲟⲟⲕϥⲛ̄
ⲟⲩⲉⲓⲱⲟⲩϭⲉ
ⲣⲱⲃⲇⲉⲟⲩ
ϩⲉⲑⲛⲟⲥⲁⲑⲏⲧ
ⲟⲩⲡⲉϭⲉⲣⲱⲃ
ϩⲉⲑⲛⲟⲥⲛ̄
ⲁⲑⲏⲧ·ⲉⲓⲙⲏ
ⲧⲉⲓϣⲁϫⲉⲛ̄
ⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏⲕⲁ
ⲧⲁⲉⲧⲥⲏϩ
ϫⲉⲉⲧⲉⲓⲛⲉ
ⲟⲩⲥⲟⲫⲓⲁⲉⲃⲟⲗ
ϩⲛⲣⲱϥϥ
ⲣⲱϩⲧⲟⲩⲣⲱ
ⲙⲉⲁⲑⲏⲧ
ϩⲛⲟⲩϭⲉⲣⲱⲃ
ⲡⲉⲓⲛⲟϭⲙⲕⲁϩ
ϩⲏⲧϯⲛⲁ
ϫⲟⲟϥ·ⲟⲩϣⲓ
ⲡⲉⲛⲁⲁⲛⲟⲛ
ⲉⲧⲁⲙⲉⲗⲉⲓ
ⲥⲱⲧⲙⲛⲥⲁ
ⲛⲟⲩⲧⲉϥ
ⲙⲟⲩⲧⲉⲉⲣⲟ
ϫⲉⲁⲙⲏⲓ̂ⲧⲛ̄
ⲉⲃⲟⲗϩⲛⲛⲉⲧⲛ̄
ⲛⲟⲃⲉⲧⲉⲧⲛ̄
ⲉⲓϣⲁⲣⲟⲓ̂ϩⲛϩⲉⲛ
ⲕⲟⲩⲓ̂ϣⲏⲙⲙ̄
ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ
ⲁⲁ·ⲧⲁ
ϣⲉⲡⲧⲏⲩⲧⲛ
ⲉⲣⲟⲓ̂·ⲧⲁϣⲱ
ⲡⲉⲛⲏⲧⲛⲉⲓ
ⲱⲧ·ⲧⲉⲧⲛ̄
ϣⲱⲡⲉⲛⲁⲓ̂
ϩⲉⲛϣⲏⲣⲉⲙⲛ̄
ϩⲉⲛϣⲉⲉⲣⲉⲡⲉ
ϫⲉϫⲟⲉⲓⲥ·
ⲡⲁⲛⲧⲟⲕⲣⲁ
ⲧⲱⲣ·ϩⲟϥ
ⲙⲏⲟⲩⲑⲏⲣⲓⲟⲛ
ϥϩⲟⲟⲩⲁⲛⲡⲉ
ⲁⲩⲱϩⲛⲟⲩ
ⲕⲟⲩⲓ̂ⲁⲡⲣⲏ
ⲧⲉ·ⲉⲣⲉⲉⲧ
ⲙⲟⲩⲧⲉⲙⲟⲩⲧⲉ
ⲉⲣⲟϥ·ϣⲁⲣⲉⲛⲓ
ϫⲁⲧϥⲁⲅⲣⲓ
ⲟⲛⲧⲉⲓⲙⲓⲛⲉ
ⲕⲱⲛⲥⲱϥ
ⲙⲛ︦ⲧⲁⲅⲣⲓⲟⲥ
ⲧⲉϥⲫⲩⲥⲓⲥ
ϥ̄ϫⲓⲛⲁϥ
ⲟⲩⲙⲛ︦ⲧϩⲏ
ⲙⲉⲣⲟⲥ·ⲡⲁⲣⲁ
ⲧⲉϥⲫⲩⲥⲓⲥ·
ϥⲉⲓⲉⲃⲟⲗ
ϭⲓϫⲉⲧⲙⲟⲩ
ⲧⲉⲉⲣⲟϥϩⲛⲟⲩ
ⲛⲟϭⲙⲛ︦ⲧ
ϩⲏⲙⲉⲣⲟⲥ
ⲉⲧⲃⲉⲕⲟⲩⲓ̈
ϣⲁϫⲉⲛⲧϥ
ⲥⲱⲧⲙⲉⲣⲟⲟⲩ
ⲉⲃⲟⲗϩⲛⲣⲱⲣⲱϥ
ⲣⲉϥⲙⲟⲩ
ⲧⲉ·ⲁⲛⲟⲛ
ϩⲱⲱⲉⲛ
ⲡⲉⲩϩⲏⲧ
ⲧⲱⲙⲉⲣⲟⲟⲩ
ⲙ̄ⲡⲥⲱ
ⲧⲙ̄
ⲥⲁϣⲁϫⲉ
ⲧⲏⲣⲟⲩⲛⲉ
ⲅⲣⲁⲫⲏ·ⲛⲁ
ⲡⲁⲗⲁⲓ̂ⲁ
ⲙⲛⲛⲁⲕⲁⲓ̂
ⲛⲏⲙⲛⲛⲁ
ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ
ⲧⲏⲣⲟⲩ·ⲙⲁ
ⲗⲓⲥⲧⲁⲛⲁⲡⲉⲛ
ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲉⲓ
ⲱⲧ·ⲙⲟⲩⲧⲉ
ⲉⲣⲟⲧⲏⲣⲟⲩ
ⲧⲣⲉⲕⲱⲛ̄
ⲥⲱⲛ̄ⲛ̄ⲛⲟⲃⲉ
ⲉⲧⲉⲡⲁⲣⲁⲧⲉⲛ
ⲫⲩⲥⲓⲥⲛⲉ·ⲛⲁⲓ̂
ⲛⲁⲙⲟⲩⲉⲧ
ⲃⲏⲏⲧⲟⲩ·ⲛ̄
ⲧⲛⲉⲓⲣⲉϩⲉⲛ
ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ
ⲕⲁⲧⲁⲧⲉⲛⲫⲩ
ⲥⲓⲥ·ⲛⲁⲓ̂ⲉⲧ
ⲛⲁⲟⲩϫⲁⲓ̂ⲉⲧ
ⲃⲏⲏⲧⲟⲩ·ⲁⲩⲱ
ⲙⲡⲥⲱⲧⲙ
ϣⲁϩⲟⲩⲛⲧⲉ
ⲛⲟⲩⲁⲗ
ⲗⲁ
ⲟⲩϩⲟϥⲁⲗ
ϥϣⲧⲁⲙⲛ̄
ⲛⲉϥⲙⲁⲁϫⲉ
ⲙⲉϥⲥⲱⲧⲙ̄
ⲡⲉϩⲣⲟⲟⲩⲛ̄
ⲉⲧⲙⲟⲩⲧⲉ
ⲉⲣⲟϥ·ⲁⲩⲱⲟⲩ
ⲡⲁⲅⲣⲉⲉⲓⲣⲉⲙ̄
ⲙⲟϥϩⲓⲧⲛ̄ⲟⲩ
ⲥⲟⲫⲟⲥⲕⲁⲧⲁⲛⲉ
ⲅⲣⲁⲫⲏ·
Ϣⲁⲛⲧⲉⲟⲩϭⲉϣⲱ
ⲡⲉⲧⲛⲛⲁⲉⲓ
ⲁⲛⲉⲃⲟⲗϩⲛ̄
ⲛⲉⲛⲉⲑⲟⲟⲩ
ⲁⲛⲟⲛⲉⲧⲉⲓⲣⲉ
ϩⲉⲛⲁⲛⲟⲙⲓⲁ
ⲙⲛϭⲟⲙⲙⲙⲟ
ϥⲓϩⲁϭⲱⲛⲧ̄
ⲛ̄ⲟⲣⲅⲏⲙ̄
ⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲡⲁⲓ̂
ⲉⲧϯⲛⲟⲩϭⲥ
ⲛⲁϥⲛⲁⲩⲛⲓⲙ
ϩⲛⲛⲉⲛⲉⲑⲟⲟⲩ·
ⲙⲁⲗⲓⲥⲧⲁⲁⲛⲟⲛ
ⲉⲧⲟⲩⲏϩϩⲛ̄
ⲧⲟⲡⲟⲥⲡⲉ
ⲭ̄ⲥ̄ⲟⲩⲏⲏⲃ
ⲙⲛⲙⲟⲛⲁ
ⲭⲟⲥ·ⲟⲩⲏⲣ
ⲡⲉⲡⲉⲛϫⲡⲓⲟ
ⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ
ⲙⲙⲟϩⲙⲡⲉ
ϩⲟⲟⲩⲙ̄ⲡⲉϭⲙ
ϣⲓⲛⲉ·ⲉϣⲱ
ⲡⲉⲉⲛϣⲁⲛⲧⲙ̄
ⲥⲁϩⲱⲉⲃⲟⲗ
ⲙⲙⲟⲟⲩϩⲛⲟⲩ
ϭⲉⲡⲏ·ⲕⲁⲧⲁ
ⲉⲧⲥⲏϩϫⲉ
ⲧⲉϥⲧⲁⲗϭⲟ
ⲙⲙⲟϥⲁⲛϩⲛ
ⲛⲉϥϩⲃⲏⲩⲉ
ⲥⲟⲛⲡⲉⲉⲧ
ⲧⲁⲕⲟ̂ⲙⲙⲟϥⲟⲩ
ⲁⲁϥ·ⲟⲩⲁⲑⲏⲧ
ⲉϥϣⲁⲛϣⲓⲛⲉ
ⲡⲉϫⲁϥⲛⲁⲱⲡ
ⲉⲣⲟϥⲟⲩⲥⲟⲫⲓⲁ·
ϥⲟⲩⲱϣⲟⲛ
ⲧⲁⲓ̂ⲟⲛⲉⲧⲛⲁ
ⲕⲱⲛ̄ⲥⲱⲟⲩ
ⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉ
ⲥⲉⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲉⲓ
ϩⲛⲟⲩϭⲉⲡⲏ
ϣⲁϥϫⲟⲟϫⲉ
ⲉⲧⲧⲁⲗϭⲟ
ⲙⲙⲟϥϩⲛⲛⲉϥ
ϩⲃⲏⲩⲉⲙ̄ⲙⲓⲛ
ⲙⲙⲟϥⲣⲁⲛ
ⲙ̄ϫⲟⲉⲓⲥⲟⲩⲟ
ⲛϩⲉⲃⲟⲗϩⲛ
ⲙⲛ︦ⲧⲛⲟϭ
ⲧⲉϥϭⲟⲙ·ⲛ̄
ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲇⲉⲛⲁ
ϫⲓⲥⲉϩⲙⲡⲱⲧ
ⲉⲣⲁⲧϥ̄ⲟⲩⲱ
ⲛϩⲉⲃⲟⲗⲧⲉϥ
ⲙⲛ︦ⲧⲙⲁⲓ̈ⲣⲱⲙⲉ
ⲉϩⲟⲩⲛⲟⲩⲟⲛ
ⲛⲓⲙⲉⲧⲛⲁⲕⲱ
ⲛⲥⲱⲟⲩⲛⲉⲩ
ⲛⲟⲃⲉⲥⲉⲧⲙ̄
ⲕⲧⲟⲟⲩⲉⲣⲟⲟⲩ
ϫⲓⲛⲡⲉⲓⲛⲁⲩ
ⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲟ
ⲟⲩⲛⲁⲛϫⲉⲟⲩⲛⲟϭ
ⲙⲕⲁϩϩⲏⲧ
ⲡⲉⲛⲛⲁϩⲣⲙ
ⲛⲟⲩⲧⲉⲡⲉ
ϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ
ⲛⲁⲛⲟⲃⲉϩⲛ̄
ⲛⲉϥⲧⲟⲡⲟⲥⲉⲧ
ⲟⲩⲁⲁⲃ·ⲙⲁ
ⲗⲓⲥⲧⲁⲉⲩϣⲁⲛ
ⲧⲙⲕⲁⲁⲛⲥⲱ
ⲟⲩϩⲛⲟⲩϭⲉⲡⲏ·
ϣϫⲉⲛⲟⲩⲧⲉ
ϫⲟⲟⲙⲱⲩ̈
ⲥⲏⲥⲡⲉⲓⲟⲩⲟ
ⲉⲓϣϩⲙ̄ⲧⲣⲉϥ
ϣⲁϫⲉⲛⲙⲙⲁϥ
ϩⲓⲃⲁⲧⲟⲥϫⲉ
ⲃⲱⲗⲉⲃⲟⲗⲙ̄
ⲧⲟⲟⲩⲉⲉⲧϩⲛ̄
ⲛⲉⲕⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ
ⲙⲁⲅⲁⲣⲉⲧⲕ̄
ⲅⲉⲣⲁⲧⲛϩⲏ
ϥ̄ⲟⲩⲕⲁϩϥⲟⲩ
ⲁⲁⲃⲡⲉ·ⲟⲩⲧⲟⲟⲩ[ⲉ]
ⲣⲱⲡⲉ·ⲉⲓⲉϥⲛⲁ
ϫⲟⲟⲛⲁⲟⲩ
ⲏⲣ·ⲁⲛⲟⲛⲉⲧ
ⲟⲩⲏϩϩⲛⲛⲉϥ
ⲧⲟⲡⲟⲥⲉⲧⲟⲩ
ⲁⲁⲃ·ϫⲉⲃⲱⲗ
ⲉⲃⲟⲗⲛ̄ⲛⲓ̂ⲁⲛⲟ
ⲙⲓⲁⲧⲏⲣⲟⲩϩⲓ
ⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ
ⲛⲁϫⲱϩⲙ
ⲙⲛⲛ̄ⲥⲱⲱϥ
ⲛⲁⲛ̄ϫⲓⲟⲩⲉ
ⲙⲛ̄ⲛ̄ϭⲟⲗ
ⲛⲁⲕⲱϩⲙⲛ̄
ⲙⲟⲟⲧⲉ
ⲛⲁⲙⲓϣⲉ
ⲙⲛϯⲧⲱⲛ
ⲙⲛⲛ̄ⲕⲉⲛⲟⲃⲉ
ⲧⲏⲣⲟⲩⲉⲧⲛ̄
ⲃⲟⲧⲉⲛⲛⲁϩⲣⲁⲓ̂
ϫⲉⲙⲁⲧⲉⲧⲛ
ⲟⲩⲏϩⲛϩⲏⲧϥ̄
ⲟⲩⲕⲁϩϥⲟⲩⲁⲁⲃ
ⲡⲉ·ⲁⲩⲱϯϣⲟ
ⲟⲡⲛϩⲏⲧϥ̄·
ⲡⲁⲣⲁⲉⲧⲟⲩ
ⲁⲁⲃⲧⲁⲩⲟϥ
ⲉϫⲱϥ·
ϥϫⲟⲟϩⲙ
ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏ
ⲧⲏⲥϫⲉⲃⲗ̄ⲕⲟ
ⲧⲥ̄ⲛⲓⲙϫⲓ
ϭⲟⲛⲥ̄ⲛ̄ϫⲓⲉ
ⲟⲩⲱϫⲉⲕⲁⲥⲉⲛⲛ
ϣⲱⲡⲉ
ⲙⲛⲧⲁϣⲁ
ϫⲉⲙⲙⲁⲩⲉϫⲱ·
ⲁⲓ̂ⲅⲁⲣⲁⲣⲭⲏ
ⲥⲧⲣⲁⲧⲩⲅⲟⲥ
ⲛ̄ϭⲟⲙϫⲟ
ⲉⲓⲥⲛⲧⲉⲣⲉϥⲟⲩ
ⲱⲛϩ̄ⲓ̈ⲏⲥⲟⲩⲥ
ϥϩⲓⲣⲱϩⲓ
ⲉⲣⲓⲭⲱⲙ̄ⲡϥ̄
ϯⲥⲟϫⲟⲟⲛⲁϥ
ϫⲉⲃⲱⲗⲉⲃⲟⲗ·
ⲧⲟⲟⲩⲉⲉⲧϩⲛ̄
ⲛⲉⲕⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ
ⲙⲁⲅⲁⲣⲉⲧⲕ̄
ⲁϩⲉⲣⲁⲧϩⲓϫⲱϥ
ⲟⲩⲕⲁϩϥⲟⲩⲁⲁⲃ
ⲡⲉ·ⲟⲩⲱⲛϩ̄
ⲟⲛⲉⲃⲟⲗⲉⲛ
ϫⲟⲟϫⲉⲟⲩ
ⲉⲧⲉϣϣⲉ
ⲣⲟⲁⲛⲡⲉϭⲱ
ⲟⲩⲏϩϩⲛ̄ⲛ̄
ⲧⲟⲡⲟⲥⲡⲉⲭ̄ⲥ̄
ⲛ̄ⲁⲧⲥⲱ
ⲧⲙ̄ⲛ̄ⲥⲁⲡⲉϥⲛⲟ
ⲙⲟⲥⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ
ⲧⲣⲉⲥⲱⲗⲡ
ⲙⲣ̄ⲣⲉⲁⲛⲟ
ⲙⲓⲁⲛⲓⲙϩⲛⲟⲩ
ϭⲉⲡⲏⲧⲛⲛⲟ
ϫⲟⲩⲉⲃⲟⲗϩⲓ
ϫⲱ·ϫⲉⲕⲁⲥ
ⲉⲣⲉⲉⲧϩⲛⲙ̄
ⲡⲏⲩⲉⲛⲁⲥⲱⲃⲉ
ⲛⲥⲱⲟⲩ·ⲁⲩⲱ
ⲛⲧⲉϫⲟⲉⲓⲥ
ⲕⲟⲙϣⲟⲩ·ϥ̄
ϣⲁϫⲉⲛⲙ̄ⲙⲁ
ϩⲛⲧⲉϥⲟⲣⲅⲏ
ϥ̄ϣⲧⲣ̇ⲧⲱ
ⲟⲩϩⲙⲡⲉϥϭⲱ
ⲛⲧ̄·ϫⲉⲕⲁⲥⲛ̄
ⲛⲉϫⲁϫⲉ·ⲙⲛ̄
ⲛⲉϥⲇⲁⲓⲙⲱⲛ
ⲉⲧⲥϩⲟⲩⲟⲣⲧ
ⲟⲩⲱϩⲉⲧⲟⲟⲧϥ̄
ⲁⲙⲁϩⲧⲉ·ⲉ̂
ⲕⲱⲗⲩⲉ·ⲉⲧ
ⲟⲩⲱϣⲉⲓⲉⲃⲟⲗ
ϩⲛⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉ
ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲉⲓ
ⲧⲁⲭⲩ·ϫⲉⲕⲁⲥ
ⲉⲩⲉϫⲓⲟⲩⲥⲙⲟⲩ
ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲙ
ϫⲟⲉⲓⲥ·ⲁⲩⲱ
ⲟⲩⲛⲁⲉⲃⲟⲗϩⲓ
ⲧⲙⲛⲟⲩⲧⲉ
ⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲏⲣ
ⲁⲩⲱⲥⲉϫⲟⲟ
ϫⲉⲧⲁⲓ̂ⲧⲉⲅⲉ
ⲛⲉⲁⲉⲧϣⲓ
ⲛⲉⲛ̄ⲥⲁϫⲟⲉⲓⲥ
ⲁⲩⲱⲉⲧϣⲓⲛⲉ
ⲛⲥⲁϩⲟⲛⲟⲩ
ⲧⲉⲓ̂ⲁⲕⲱⲃ·
ⲟⲩⲏⲣⲡⲉⲡⲉⲛ
ϫⲡⲓⲟⲁⲛⲟⲛ
ⲉⲧⲉⲥⲉⲥⲱⲧⲙ̄
ⲁⲛⲛⲥⲁⲛⲉⲓϣⲁ
ϫⲉⲧⲏⲣⲟⲩ
ϣⲁⲛⲧⲉⲡⲓϯⲟⲩ
ϩⲟⲟⲩⲉⲧⲛ̄ⲛ̄
ϩⲏⲧⲟⲩⲱϫⲛ̄ⲛ̄
ⲧⲟⲟⲧⲛ̄·ⲛ̄ⲧⲉ
ⲧⲉⲛⲙⲉⲣⲓⲥϣⲱ
ⲡⲉⲙⲛⲉⲛⲧ
ⲣ̄ⲁⲧⲥⲱⲧⲙⲧⲏ
ⲟⲩϫⲓⲛϣⲟ
ⲣⲡ̄·ⲕⲱ
ⲛⲥⲱⲟⲩⲛ̄ⲛ̄ϣⲁ
ϫⲉⲉⲧⲟⲩⲉϣ
ⲡⲉⲩⲟⲩϫⲁⲓ̂·
ⲥⲩⲙⲃⲟⲩⲗⲉⲩⲉ
ⲛⲁⲉⲧⲛⲁ
ⲛⲟⲩϥⲙ̄ⲡⲟⲩϭⲱ
ϣⲧⲉⲣⲟϥⲁⲁϥ
ϣⲁⲛⲧⲟⲩⲃⲱⲕ
ⲉⲥⲏⲧⲁⲙⲛ̄
ⲧⲉ
ϣϫⲉⲧⲉⲧⲛ̄
ⲥⲟⲟⲩⲛⲁⲛⲛ̄ⲧⲉ
ⲧⲛ̄ⲙⲉⲣⲓⲥ·ⲱ̂
ⲉⲧⲛⲁⲙⲟⲩ
ϩⲛ̄ⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉ
ⲙⲁⲗⲓⲥⲧⲁϩⲛ̄
ⲛ̄ⲧⲟⲡⲟⲥⲡⲉⲭ̄ⲥ̄
ⲧⲛ̄ⲛⲁⲧⲁⲙⲱ
ⲧⲛⲉⲣⲟⲕⲁⲧⲁ
ⲛ̄ϣⲁϫⲉⲧⲏ
ⲟⲩⲛⲉⲅⲣⲁ
ⲫⲏ·ⲧⲉⲧⲛ̄
ⲙⲉⲣⲓⲥⲧⲉⲙⲉ
ⲣⲓⲥⲕⲁⲉⲓⲛ
ⲡⲁⲓ̂ⲛⲧϥⲣ̄
ϣⲟⲣⲡϫⲓ
ⲥⲁϩⲟⲩⲉⲃⲟⲗ
ϩⲓⲧⲛⲧⲁ
ⲡⲣⲟⲛⲟⲩⲧⲉ
ϩⲓϫⲙⲕⲁϩ
ⲉⲃⲟⲗϫⲉⲙⲡϥ̄
ⲥⲱⲧⲙⲛⲥⲁⲧⲉ
ⲥⲃⲱⲛⲉϥⲉⲓⲟ
ⲧⲉ·ⲟⲩⲧⲉⲙ̄
ϥ̄ⲕⲱϩⲛⲉ
ⲡⲣⲁⲝⲓⲥⲙⲛⲛⲉ
ϩⲃⲏⲩⲉⲁⲅⲁ
ⲑⲟⲛⲡⲉϥⲥⲟⲛ
ⲁⲃⲉⲗⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ
ⲁⲗⲗⲁϥⲥⲟⲃⲧⲉ
ⲛⲁϥⲟⲩϫⲓ
ⲕⲃⲁⲉⲃⲟⲗϩⲓ
ⲧⲙⲛⲟⲩⲧⲉ
ϣⲁⲉⲛⲉϩ·ⲛ̄
ⲧⲉⲛϩⲉϩⲱⲱ
ⲟⲛⲙⲡⲛ̄ⲥⲱⲧⲙ̄
ⲛⲥⲁϣⲁϫⲉⲛ̄
ⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ·ⲛ̄
ⲧⲛⲥⲁϩⲱⲉⲃⲟⲗ
ⲛⲉⲛⲉⲑⲟⲟⲩ
ⲧⲛⲉⲓⲣⲉϩⲉⲛ
ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ
ϫⲉⲕⲁⲥⲉⲣⲉⲛⲟⲩ
ⲧⲉⲁϣⲛϩⲧⲏϥ
ⲉϫⲱ·ⲟⲩⲧⲉ
ⲟⲛⲙⲡⲛ̄ⲕⲱϩ
ⲛⲉⲡⲣⲁⲝⲓⲥⲙⲛ
ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉⲉⲧⲛⲁ
ⲛⲟⲩⲟⲩⲛⲉⲛ
ⲥⲛⲏⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ
ⲉⲧⲟⲩⲏϩⲛⲙ
ⲙⲁϣⲁⲛⲧⲛ̄
ⲥⲟⲃⲧⲉⲛⲁⲟⲩ
ϫⲓⲕⲃⲁ·ⲙⲛⲟⲩ
ⲧⲱⲱⲃⲉϥ
ⲙⲏⲛⲉⲃⲟⲗ
ϣⲁⲉⲛⲉϩⲛϩⲣⲁⲓ̂
ϩⲛⲁⲙⲛⲧⲉ·
ⲉⲧⲛⲏⲡⲉⲛ
ϫⲟⲉⲓⲥϥⲟ
ⲟⲩⲉⲃⲟⲗϩⲛ̄
ⲟⲩⲕⲁⲧⲁⲕⲗⲩⲥ
ⲙⲟⲥⲙⲙⲟⲟⲩ
ϫⲓⲛϣⲟⲣⲡ
ⲉⲃⲟⲗϫⲉⲁⲣ
ⲭⲉⲓⲉϫⲙⲉⲑ
ⲟⲩϫⲓⲛⲧⲉⲩ
ⲙⲛ︦ⲧⲕⲟⲩⲓ̂·
ⲁⲩⲱⲕⲁϩ
ⲙⲟⲩϩϫⲓϭⲟ
ⲛⲥⲉⲃⲟⲗⲙⲙⲟⲟⲩ
ⲕⲁⲧⲁϣⲁϫⲉⲛ̄
ⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ·
ⲟⲩⲥⲱⲧⲙ̄ⲛ̄
ⲥⲁⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲛ̄
ⲱϩⲉ·ϥⲥⲩⲙⲃⲟⲩ
ⲗⲉⲩⲉⲛⲁ·ⲡⲁⲓ̂
ⲛⲧϥⲧⲁⲙⲓⲟ
ⲛⲁϥⲟⲩⲕⲓⲃⲱ
ⲧⲟⲥ·ⲟⲩϫⲁⲓ̂
ⲡⲉϥⲏⲓ̂·ⲉⲃⲟⲗ
ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲥ̄ϥ
ⲧϭⲁⲉⲓⲉⲕⲟⲥⲙⲟⲥ
ⲁⲩⲱϥϣⲱⲡⲉ
ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ
ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ
ⲕⲁⲧⲁⲡⲓⲥⲧⲓⲥ·
ⲟⲩⲧⲉⲉⲧⲉⲣⲉ
ϣⲁϫⲉϫⲱ
ⲙⲙⲟϫⲉⲉⲃⲟⲗ
ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲥ̄ϥ
ⲧϭⲁⲉⲓⲉⲕⲟⲥⲙⲟⲥ
ⲛⲧϥⲧϭⲁⲉⲓⲉ
ⲕⲟⲥⲙⲟⲥⲁⲛ
ϫⲉⲛⲁⲩⲉⲣⲟϥ
ϥⲧⲁⲙⲓⲟⲕⲓ
ⲃⲱⲧⲟⲥⲉⲓⲣⲉ
ⲛ̄ϣⲙ︦ⲧϣⲉ
ⲙⲁϩⲉϣⲓⲏ
ⲁⲩⲱⲧⲁⲓ̂ⲟⲩ
ⲙⲁϩⲉⲟⲩⲱϣⲥ̄
ⲁⲩⲱⲙⲁⲁⲃⲙⲁ
ϩⲉϫⲓⲥⲉ·ϥⲧⲁ
ⲙⲓⲟ̂ⲙⲙⲟⲟⲩⲛ︦ⲧ
ⲟⲩⲛⲧ·ⲟⲩⲁϩⲙⲉ
ⲥⲛⲧⲉϩⲓϣⲟⲙⲧⲉ
ϥⲱϭⲥⲙⲙⲟ
ϩⲓϩⲟⲩⲛ·ⲁⲩⲱ
ϩⲓⲃⲟⲗⲁⲙⲣⲏϩⲉ
ϥⲥⲏⲙⲁⲛⲉⲛⲁ
ϫⲉⲟⲩⲛⲟⲩⲕⲁ
ⲧⲁⲕⲗⲩⲥⲙⲟⲥ
ⲛⲁϣⲱⲡⲉϩⲓ
ϫⲙⲕⲁϩ·ϥ
ϣⲱⲡⲉⲕⲩ
ⲣⲏⲉⲇⲓⲕⲁⲓ
ⲟⲥⲩⲛⲏⲉⲧ
ⲥⲏϩ·ⲁⲩⲱⲙ̄
ⲟⲩⲥⲱⲧⲙ̄
ⲛⲁϥϣⲁⲛⲧⲟⲩ
ϣⲱⲡⲉϩⲛ̄ⲟⲩ
ⲙⲟⲩϩⲃⲁ
ϩⲓⲟⲣⲅⲏⲉⲃⲟⲗ
ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ̄ⲙ̄
ⲉⲛⲧϯϭⲱ
ⲛⲧ̄ⲛⲁϥⲛⲟⲩ
ⲧⲉⲡⲁⲛⲧⲟⲕ
ⲣⲁⲧⲱⲣ·ⲁⲩⲱ
ϣⲁⲛⲧⲉⲡⲉⲓ
ⲛⲟϭⲧⲁⲕⲟⲛ
ϥⲱⲧⲉⲉⲃⲟⲗ
ϣⲱⲡⲉϩⲓϫⲙ
ⲕⲁϩ·ⲙⲛ
ⲟⲩϣⲏⲣⲉⲥⲕⲉ
ⲡⲁⲍⲉⲥⲱ
ⲙⲁⲟⲩⲉⲓⲱⲧ
ⲧⲣⲉϥⲧⲟⲙⲥϥ̄
ⲟⲩⲧⲉⲙⲛⲟⲩⲉⲓ
ⲱⲧⲥⲕⲉⲡⲁ
ⲍⲉⲛⲉϥϣⲏ
ⲣⲉⲧⲣⲉϥϩⲟⲃ
ⲟⲩϩⲛⲙⲏ
ⲧⲉⲙⲟⲩⲛ̇
ⲉⲓⲟⲟⲩⲉ·ϩⲙ
ⲧⲣⲉⲛⲟⲩⲛ
ⲡⲱϩ·ⲁⲩⲱ
ⲧⲉⲛⲕⲁⲧⲁ
ϩⲣⲁⲕⲧⲏⲥⲛ̄
ⲡⲉⲟⲩⲱⲛ
ⲟⲩⲧⲉⲙⲙⲛ
ϩⲉϩⲓⲟⲙⲉ
ⲥⲕⲉⲡⲁⲍⲉⲛⲉⲩ
ϩⲁⲓ̄·ⲟⲩⲧⲉ
ⲙⲛϩⲉⲛϩⲁⲓ̄
ⲥⲕⲉⲡⲁⲍⲉⲛⲉⲩ
ϩⲓⲟⲙⲉ·ⲟⲩⲧⲉ
ⲙⲙⲛϩⲉⲛⲥⲛⲏⲩ
ⲥⲕⲉⲡⲁⲍⲉϩⲉⲛ
ⲥⲛⲏⲩ·ⲁⲗⲗⲁ
ⲡⲉⲓⲧⲁⲕⲟⲛ̄ⲟⲩ
ⲱⲧⲉⲧϣⲟ
ⲟⲡⲛⲁϩⲓⲟⲩ
ⲥⲟⲡ·ⲟⲩⲧⲉⲙ̄
ⲙⲛⲣ̄ⲙⲉⲉⲩⲉ
ⲡⲣⲟⲥⲫⲟⲣⲁ
ⲃⲏⲕⲉϩⲣⲁⲓ̄ϩⲁ
ⲣⲟⲟⲩⲙⲉⲉⲩⲉ
ⲛⲁ·ϩⲉⲛⲣⲉ
ⲙⲏⲧⲙⲛϩⲉⲛ
ϭⲗⲓⲗⲑⲩⲥⲓⲁ
ⲣ̄ⲙⲉⲉⲩⲉⲛ̄
ⲉⲛⲧⲙⲟⲩ
ⲁⲗⲗⲁϥⲱ
ⲧⲉⲉⲃⲟⲗⲧⲏⲣⲟⲩ
ϩⲛⲟⲩⲧⲁⲕⲟ
ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ̄
ϩⲉⲙⲁⲩⲁⲁϥ
ⲛⲧϥϣⲱ
ϫⲡⲙⲛⲧⲉϥ
ⲥϩⲓⲙⲉⲙⲛⲛⲉϥ
ϣⲏⲣⲉϩⲛⲕⲓ
ⲃⲱⲧⲟⲥ·ϥ
ⲧⲁⲗⲟⲉϩⲣⲁⲓ̂ⲛ̄
ϩⲉⲛⲧⲁⲗⲟⲉϫⲙ
ⲡⲉⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏ
ⲣⲓⲟⲛⲙⲛⲛⲥⲁ
ⲧⲣⲉϥⲉⲓⲉⲃⲟⲗ
ϩⲛⲕⲓⲃⲱⲧⲟⲥ
ϫⲟⲉⲓⲥϣⲉ
ⲗⲙ̄ⲟⲩⲥϯⲛⲟⲩ
ϥⲉ·ϥϩⲧⲏϥ
ϥⲥⲙⲓⲛⲉⲛⲙ̄
ⲙⲁϥⲟⲩⲇⲓⲁ
ⲑⲩⲕⲏϣⲁⲉⲛⲉϩ·
ⲧⲉⲛϩⲉϩⲱ
ⲙⲡⲛ̄ⲣ̄
ϩⲧⲏⲱⲱ
ⲉⲛⲧϥ
ⲧⲁⲕⲟⲟⲩϩⲁ
ⲧⲉⲛϩⲏϩⲛⲛ̄
ⲣⲱⲙⲉⲁⲣⲭⲁⲓ
ⲟⲥ·ⲟⲩⲧⲉⲙ̄
ⲕⲱϩⲛⲉⲛ
ⲥⲛⲏⲩⲉⲧⲉⲓⲣⲉ
ⲉⲧⲛⲁ
ⲛⲟⲩϥϩⲛⲟⲩϩⲕⲟ
ⲙⲛⲟⲩⲉⲓⲃⲉϩⲛ
ϩⲉⲛⲛⲏⲥⲧⲓⲁ
ⲛⲁϣⲱⲟⲩ
ϩⲛϩⲉⲛⲟⲩϣⲏ
ⲣⲟⲉⲓⲥϩⲁϩⲛ̄
ⲥⲟⲡ·ϩⲛⲟⲩⲧⲃⲃⲟ
ⲛⲟϭⲕⲉⲫⲁ
ⲗⲁⲓⲟⲛⲉⲧϣⲁ
ϫⲉⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ
ϩⲛⲟⲩⲙⲛ︦ⲧⲁⲡⲟ
ⲧⲁⲕⲧⲓⲕⲟⲥ
ⲙⲛⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ
ⲧⲏⲣⲟⲩⲉⲧⲛⲁ
ⲛⲟⲩⲟⲩⲉⲧⲟⲩⲉⲓ
ⲣⲉⲙ̄ⲙⲟⲟⲩⲉⲧ
ⲙⲛ︦ⲧⲣⲉ
ⲡⲉⲩⲙⲉⲉϩⲟⲩⲛ
ⲛⲟⲩⲧⲉ
ⲉⲃⲟⲗϫⲉⲛⲧⲟϥ
ϩⲱⲱϥϫⲟⲉⲓⲥ
ⲥⲱⲧⲏⲣ
ⲅⲁⲑⲟⲥϥⲙⲉ
ⲣⲓⲧⲟⲩϩⲟⲩⲟ
ϣⲁϩⲣⲁⲓⲙⲟⲩ
ⲟⲩⲙⲟⲩⲇⲉⲥⳁⲟⲥ︦
ⲉⲓⲣⲉⲛ̄ⲛⲁⲓⲙⲛ
ⲛⲉⲓⲕⲟⲟⲩⲉ·
ϭⲱϣⲧⲛ̄ⲥⲱ
ⲟⲩⲟⲩⲏϩ
ⲛⲙⲙⲁ·ⲙⲡⲛ̄
ϩⲧⲏ·ⲟⲩⲧⲉ
ⲙⲡⲥⲱⲧⲙ̄
ϫⲉⲟⲩⲛⲟⲩϫⲱⲕ
ⲉⲃⲟⲗⲛⲁϣⲱⲡⲉ
ϥϣⲟⲃⲉⲁⲛ
ⲙⲟⲟⲩⲕⲁ
ⲧⲁⲕⲗⲩⲥⲙⲟⲥ
ϣⲁϫⲉⲙⲟⲩ·
ⲉⲧⲉⲙⲡⲉ
ⲅⲓⲅⲁⲥⲁⲣ
ⲭⲁⲓⲟⲥ·ⲙⲛⲗⲁ
ⲟⲥⲧⲏⲣϥ̄ⲛ̄
ϥⲧⲁⲕⲟ
ⲥⲟⲧⲟⲩⲛⲁⲩ
ⲱϩⲉ·ⲙⲛ
ⲡⲉϥⲏⲓ̈ⲧⲏⲣϥ̄
ⲉⲛⲧϥⲟⲩϫⲁⲓ̈
ⲧⲁⲓⲧⲉⲉⲧⲉ
ⲙⲙⲛϩⲉⲛⲣⲱ
ⲙⲉⲣⲉϥⲛⲟⲃⲉ
ϩⲉⲛⲥⲛⲏⲩⲙ̄
ⲡⲁⲣⲁⲛⲟⲙⲟⲥ
ⲛⲁⲥⲟⲧⲟⲩⲛⲁⲩ
ϩⲉⲛⲥⲛⲏⲩⲇⲓ
ⲕⲁⲓⲟⲥϩⲙⲡⲉⲩⲙ̄
ⲧⲟⲛ·ⲙⲛⲡⲉⲩⲣⲁ
ϣⲉϩⲙⲧⲣⲉ
ⲙⲟⲩⲛϩⲣⲁⲓϩⲛ
ⲛⲉⲩⲉⲑⲟⲟⲩ·
ⲁⲗⲓⲛⲟⲛⲧⲉⲧⲛ̄
ⲏⲡⲫⲁⲣⲁⲱ
ⲙⲛⲡⲉϥⲙⲏⲏ
ϣⲉⲧⲏⲣϥ̄·ⲛ̄
ϥⲱⲙⲥ̄ϩⲛ
ⲉⲣⲩⲑⲣⲁⲁⲗⲁⲥ
ⲥⲁ·ϫⲉⲁⲧ
ⲥⲱⲧⲙⲛⲥⲁ
ⲛⲟⲩⲧⲉ·ϥϣⲁ
ϫⲉⲛⲙⲙⲁϩⲓ
ⲧⲙⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏ
ⲧⲏⲥⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ
ⲙⲱⲩⲥⲏⲥⲙⲛ
ⲁⲁⲣⲱⲛ
ⲉⲧⲛⲏⲡⲉⲛ
ϫⲟⲉⲓⲥⲡⲁ
ⲧⲁⲥⲥⲉⲙⲙⲟⲟⲩ
ⲧⲏⲣⲟⲩϩⲛⲉⲣⲏ
ⲙⲟⲥ·ϩⲛϩⲉⲛⲙⲟⲩ
⟦ⲟⲩ⟧ϣⲟⲃⲉϫⲉ
ⲁⲧⲥⲱⲧⲙ
ⲛⲥⲱϥ·ⲧⲣⲉ
ⲉⲓⲣⲉⲕⲁⲧⲁⲉⲛ
ϥϩⲱⲛⲙⲙⲟ
ⲟⲩⲧⲏⲣⲟⲩⲉⲧⲟⲟ
ⲟⲩⲙⲟⲟϣⲉ
ⲙⲛⲗⲁⲟⲥ
ⲛⲟⲩⲧⲉⲡⲉⲓ
ⲟⲩⲟⲉⲓϣⲛⲁⲓ̂
ⲛⲟⲩⲧⲉⲥⲕⲉ
ⲡⲁⲍⲉⲙⲙⲟⲟⲩ
ϣⲁⲛⲧⲉϥϫⲓⲧⲟⲩ
ⲕⲁϩⲧⲉⲩ
ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ
ⲉⲧⲛⲏⲡⲥⲩ
ⲛⲁⲅⲱⲅⲏⲛ̄ⲕⲟ
ⲣⲉⲙⲛⲇⲁⲑⲁⲛ
ⲙⲛⲁⲃⲓⲣⲱⲛ
ⲛⲁⲓ̂ⲛⲧⲕⲁϩ
ⲡⲱϩⲃⲱⲕ
ⲉⲥⲏⲧⲁⲙⲛ
ⲧⲉⲟⲛϩⲙⲛ
ⲧⲉⲩⲥⲩⲛⲁⲅⲱ
ⲅⲏⲧⲏⲣⲥ̄
ⲁⲗⲓⲥⲧⲁⲉϣⲱ
ⲡⲉⲧⲉⲧⲛ
ⲉⲓⲣⲉ
ϩⲉⲛⲡⲁⲣⲁⲛⲟⲙⲓⲁ
ϩⲉⲛϫⲱϩⲙ
ⲙⲛϩⲉⲛⲥⲱⲱϥ
ⲙⲛϩⲉⲛⲡⲁⲣⲁⲫⲩ
ⲥⲓⲥ·
ⲉⲧⲛⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟ
ⲙⲓⲁⲁⲩⲱⲡⲉ
ⲧⲛⲕⲗⲏⲣⲟⲥ
ⲛⲁϣⲱⲡⲉⲙⲛ̄ⲛ̄
ⲣⲱⲙⲉⲥⲟⲇⲟⲙⲁ
ⲙⲛⲅⲟⲙⲟⲣⲣⲁ·
ⲉⲧⲛⲏⲡⲉⲛ
ϫⲓϣⲟϫⲛⲉ
ⲧⲏⲣⲟⲩⲉϩⲟⲩⲛ
ϫⲟⲉⲓⲥⲓ̄ⲥ̄ϣⲁⲛ
ⲟⲩⲙⲟⲟⲩⲧϥ̄·
ⲉⲧⲛⲏⲡⲉⲛ
ⲧⲥⲧⲟⲉⲃⲟⲗ
ϣⲁϫⲉⲧⲏ
ⲟⲩⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲩ
ⲧⲏⲥϫⲓⲛϣⲟ
ⲣⲡ
ⲉⲧⲛⲏⲡⲉⲛ
ⲧⲥⲧⲟⲉⲃⲟⲗ
ⲧⲉⲥⲃⲱⲛ̄
ⲁⲡⲟⲥⲧⲟ
ⲗⲟⲥ·ⲁⲩⲱ
ⲥⲟϣϥⲟⲩ
ⲉⲧⲛ
ⲏⲡⲉⲛⲧ
ⲁⲣⲛⲁⲧⲏⲣⲟⲩ
ⲡⲓⲥⲧⲓⲥⲉⲧⲟⲩ
ⲟϫϫⲓⲛⲛ̄ϣⲟⲣⲡ̄·
ⲙⲡⲉⲗⲁⲁⲩⲛ̄
ⲙⲉⲉⲩⲉⲙⲁ
ⲕⲁⲣⲓⲥⲙⲟⲥϣⲱ
ⲡⲉⲛⲁ
ⲉⲧⲛⲏⲡϩⲉⲗ
ⲗⲏⲛⲙⲛϩⲁⲓ
ⲣⲉⲧⲓⲕⲟⲥ
ⲉⲧⲛⲏⲡ
ⲃⲁⲣⲃⲁⲣⲟⲥⲣⲉϥ
ⲡⲉϩⲧⲥⲛⲟϥⲉⲃⲟⲗ
ⲛⲧϫⲉⲟⲩ
ϣⲁϫⲉⲅⲁⲣⲁⲛ
ϥⲛⲁϣⲱⲡⲉⲁⲛ·
ⲡⲉⲛⲉⲧⲟⲩⲁ
ⲁⲃⲉⲓⲱⲧ
ⲡⲁⲓ̂ⲛⲧⲛⲟⲩ
ⲧⲉϣⲁϫⲉⲛϩⲏ
ϥϫⲟⲟϩⲛⲛⲉϥ
ⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏⲉⲧ
ⲟⲩⲁⲁⲃ·ϫⲉⲟⲩ
ϩⲉⲗⲗⲏⲛ·ⲏ̂ⲟⲩ
ϩⲁⲓⲣⲉⲧⲓⲕⲟⲥ
ⲟⲩϩⲉⲑⲛⲟⲥⲛ̄
ⲣⲉϥⲡⲉϩⲧ
ⲥⲛⲟϥⲉⲃⲟⲗⲉϥ
ϣⲁⲛⲕⲧⲟϥ
ⲛⲟⲩⲧⲉ·
ⲥⲙⲟⲧⲧⲣⲉ
ⲛⲟⲩⲧⲉϣⲟⲡϥ̄
ⲉⲣⲟϥϩⲟⲩⲟⲧⲉⲓ
ⲙⲓⲛⲉⲥⲟⲛ
ⲉⲧⲉⲓⲣⲉⲛⲉⲓⲃⲟ
ⲧⲉⲛϩⲣⲁⲓϩⲛⲛⲉϥ
ⲧⲟⲡⲟⲥⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ
ⲉⲣⲉⲣⲁⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ
ⲛⲟⲩⲧⲉⲙⲛ̄
ⲡⲉⲥⲭⲏⲙⲁⲧⲟ
ϩⲓⲱⲟⲩ·
ⲙⲟⲛⲉⲧⲃⲉⲟⲩⲛ̄
ⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲙⲉⲁⲛ
ⲛⲧⲱⲧⲛⲛ̄
ⲥⲟϭⲉⲧⲉϩⲉⲛ
ⲥⲁⲃⲉⲉⲩⲁⲛⲛⲉ
ϫⲉⲉⲧⲛⲁⲙⲟⲩ
ⲛϩⲣⲁⲓ̂ϩⲛⲛⲉϥ
ⲛⲟⲃⲉ·ⲥⲉϫⲓ
ϥⲉⲥⲏⲧ
ⲙⲛⲧⲉ·ϥϣⲟ
ⲃⲉⲟⲩⲉⲉⲛ
ϫⲟⲟⲧⲏ
ⲟⲩ·ϫⲉⲥⲉⲛϩⲣⲁⲓ̈
ϩⲛⲁⲙⲛⲧⲉ·
ⲩⲱⲟⲛϥⲧⲁⲙⲟ
ⲡⲉⲓⲕⲉⲟⲩⲁ
ϩⲛⲛⲉϥⲥϩⲁⲓ̈ⲉⲧ
ⲟⲩⲁⲁⲃ·ϫⲉⲛ̄ⲣⲉϥ
ⲛⲟⲃⲉⲧⲏⲣⲟⲩ
ⲛⲧⲙⲟⲩ
ϫⲓⲛⲕⲁⲓⲛ
ϣⲁϩⲣⲁⲓ̂ⲧⲉⲛⲟⲩ
ⲙⲛⲉⲧⲛⲁ
ⲙⲟⲩϣⲁⲥⲩⲛ
ⲧⲉⲗⲉⲓⲁⲁⲓ
ⲱⲛ·ϣⲁϫⲓ
ⲟⲩⲉⲥⲏⲧⲉ̂
ⲁⲙⲛⲧⲉⲉ̂
ⲧⲉⲣⲉⲉⲩⲁⲅⲅⲉ
ⲗⲓⲟⲛϫⲱⲙⲙⲟ·
ⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏϫⲱⲙ̄
ⲙⲟⲛⲁⲁⲛ
ϫⲉⲉϣϫⲉⲙⲡⲉ
ⲛⲟⲩⲧⲉϯⲥⲟ
ⲕⲟⲥⲙⲟⲥⲁⲣ
ⲭⲁⲓⲟⲥ·ⲉϣϫⲉ
ⲙⲡⲉⲛⲟⲩⲧⲉ
ϯⲥⲟ̂ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ
ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲟⲃⲉ·
ϥ̄ϯⲥⲟ̂ⲉⲧ
ⲙⲟⲟϣⲉⲙⲛ
ⲙⲱⲩⲥⲏⲥϩⲓ
ⲉⲣⲏⲙⲟⲥⲙ̄
ⲡⲉⲓⲟⲩⲟⲉⲓϣ
ⲧⲙⲧⲱⲱⲃⲉ
ⲛⲁⲙⲡϥ̄ϯⲥⲟ
ⲡⲟⲗⲉⲓⲥⲥⲟⲇⲟ
ⲙⲁ·ⲙⲛⲅⲟⲙⲟⲣ
ⲣⲁ·ⲧⲙⲣⲟⲕϩⲟⲩ
ⲙⲡϥ̄ϯⲥⲟ̂ϩⲉⲛ
ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥⲛ̄
ⲛⲟⲩϫ·ⲙⲛϩⲉⲛ
ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥⲛ̄
ⲛⲟⲩϫ·ⲙⲡϥ̄
ϯⲥⲟ̂ⲟⲩⲟⲛⲛⲓⲙ
ⲉⲧⲣ̄ⲛⲟⲃⲉ·ⲕⲁⲧⲁ
ⲥⲙⲟⲧⲛⲓⲙϫⲓⲛ
ⲛ̄ⲁⲣⲭⲏⲥⲱ
ⲛⲧ̄ϣⲁϩⲣⲁⲓ̈
ⲧⲉⲛⲟⲩⲧⲙ̄ⲛⲟ
ϫⲟⲩⲉϩⲣⲁⲓ̂ⲁⲙⲛ̄
ⲧⲉ·ⲕⲁⲧⲁⲉ̂
ⲧⲉⲣⲉⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ
ⲙⲛ︦ⲧⲣⲉⲛ̄ⲛⲉ
ⲧⲛϫⲱⲙ̄ⲙⲟⲟⲩ·
ⲉⲓⲉϥⲛⲁϯⲥⲟ
ⲉⲣⲟⲁⲛⲟⲛϫⲉ
ϭⲟⲟⲗⲉⲟⲩⲥⲭⲏ
ⲙⲁ·ⲁⲩⲱϫⲉⲟⲩ
ⲛⲧⲁⲙⲙⲁⲩ
ϩⲣⲃⲙ︦ⲧ
ⲉⲩⲥⲉⲃⲏⲥ·ⲁⲣ
ⲛⲁⲇⲉⲧⲉⲥϭⲟⲙ·
ⲛⲁϫⲟⲟϫⲉⲟⲩ
ⲧⲛⲙⲉϩⲛϣⲓ
ⲡⲉⲛⲛⲁϩⲣⲛ
ⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉⲉⲧⲟⲩ
ⲁⲁⲃⲙⲛⲛⲉⲛ
ⲥⲛⲏⲩⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ
ⲛⲧⲃⲱⲕⲉⲣⲁ
ϥⲛⲟⲩⲧⲉ
ⲙⲛⲉⲧⲛⲁ
ⲃⲱⲕⲉⲣⲁⲧϥ̄
ⲧⲏⲣⲟⲩⲟⲩⲁⲁⲃ
ϣⲁⲥⲩⲛⲧⲉ
ⲗⲉⲓⲁⲁⲓⲱⲛ
ⲱⲟⲩⲛⲧⲛ
ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲉⲓ
ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ·
ϩⲟⲥⲟⲛⲕⲁⲓ
ⲣⲟⲥⲡⲉ·ϫⲉⲕⲁⲥ
ⲛⲁⲙⲁⲧⲉⲙ̄
ⲉⲛⲧϫⲟⲉⲓⲥ
ϫⲟⲟϥ·ϫⲉⲟⲩⲛ
ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩⲛⲏⲩ
ⲉⲧⲉⲧⲉⲩⲛⲟⲩ
ⲧⲉ·ⲉⲣⲉⲉⲧⲙⲟ
ⲟⲩⲧⲛⲁⲥⲱⲧⲙ
ⲧⲉⲥⲙⲏϣⲏ
ⲣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ
ⲁⲩⲱⲉⲧⲛⲁⲥⲱ

ANNIS Metadata

annotation: Diliana Atanassova, Elizabeth Platte, Caroline T. Schroeder, Amir Zeldes
author: Johannes the Archimandrite
collection: Oriental Manuscripts
Coptic_edition: Atanassova, The Canons of Apa John the Archimandrite online
corpus: johannes.canons
country: Egypt
document_cts_urn: urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:97-122
entities: automatic
identities: checked
idno: Or 8811
language: Sahidic Coptic
msContents_title_type: Canons
msItem_title: Canons of Apa Johannes the Archimandrite
msName: MONB.FA
next: urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:308-330
objectType: codex
order: 05
origDate: Manuscript dates between 800 and 1100 CE approximately
origDate_notAfter: 1100
origDate_notBefore: 0800
origDate_precision: low
pages_from: 65
pages_to: 80
parsing: automatic
paths_authors: 52
paths_manuscripts: 376
paths_works: 160
people: Aaron; Abel; Abiram; Cain; Dathan; Jacob; Jesus; Korah; Moses; Ramesses II
placeName: Atripe
places: Duat; Gehenna; Jericho; Sodom and Gomorrah
previous: urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:38-41
project: The Canons of Apa John the Archimandrite, KELLIA, Coptic SCRIPTORIUM
redundant: no
repository: British Library
segmentation: checked
source: Diliana Atanassova, The Canons of Apa John the Archimandrite Project (FWF Project P22641-G19)
tagging: checked
title: Apa Johannes Canons: FA65-80
translation: none
Trismegistos: none
version_date: 2021-09-23
version_n: 4.2.0

Cite this Document

When citing a corpus or document from Coptic SCRIPTORIUM, please include the relevant URN(s) (provided below) in all citations. On this site, these URNs will resolve to the latest edition of our data. We also encourage researchers to save visualizations they use, download query results from ANNIS, and save information from document metadata.

Use the following model to cite this document. Our full citation guidelines page provides more models.

First citation:

Author, Ancient title [chapter.verse if available], ed. [annotators], trans. [translation]. urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:97-122. [version number], [date]. https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:97-122.

Subsequent citations:

Author, Ancient title (abbreviated) [chapter.verse if available], urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:97-122.

Document Edition: urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:97-122

Work: urn:cts:copticLit:johannes.canons

Text Group: urn:cts:copticLit:johannes

The following links will direct you to the latest versions of data visualizations of the document.

Diplomatic Edition HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:97-122/dipl/html

Normalized Text HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:97-122/norm/html

Analytic Visualization HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:97-122/analytic/html

The following links will direct you to the latest versions of the data for download.

TEI XML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:97-122/tei/xml

Paula XML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:97-122/paula/xml

relANNIS: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:97-122/relannis

The following link will direct you to the latest version of the corpus available for search and querying in ANNIS:

ANNIS UI: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:97-122/annis