Analytic Visualization

Show:
ⲗⲗⲏⲗⲟⲩⲓⲁⲁⲗⲫⲛⲁⲓⲁⲧⲟⲩⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃϩⲓⲧⲉϩⲓⲏⲉⲧⲙⲟⲟϣⲉϩⲙⲛⲟⲙⲟⲥϫⲟⲉⲓⲥ
ⲛⲁⲓⲁⲧⲟⲩⲉⲧⲙⲟⲩϣⲧⲛⲉϥⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉϣⲓⲛⲉⲛⲥⲱϥϩⲙⲡⲉⲩϩⲏⲧⲧⲏⲣϥ
ⲉⲧⲣϩⲱⲃⲅⲁⲣⲁⲛⲁⲛⲟⲙⲓⲁⲉⲛⲧⲃⲱⲕϩⲛⲛⲉϥϩⲓⲟⲟⲩⲉ
ⲛⲧⲟⲕϩⲱⲛϩⲁⲣⲉϩⲛⲉⲕⲉⲛⲧⲟⲗⲏⲉⲙⲁⲧⲉ
ⲛⲁⲛⲟⲩⲣⲉⲛⲁϩⲓⲟⲟⲩⲛⲁⲥⲟⲟⲩⲧⲛⲧⲣⲁϩⲁⲣⲉϩⲛⲉⲕⲇⲓⲕⲁⲓⲱⲙⲁ
ⲛⲉⲛⲁϫⲓϣⲓⲡⲉⲁⲛⲡⲉϩⲙⲧⲣⲁϭⲱϣⲧⲉϫⲛⲛⲉⲕⲉⲛⲧⲟⲗⲏ
ϯⲛⲁⲟⲩⲱⲛϩⲛⲁⲉⲃⲟⲗϩⲙⲥⲟⲟⲩⲧⲛⲡⲁϩⲏⲧϩⲙⲧⲣⲁϫⲓⲥⲃⲱϩⲁⲡⲧⲉⲕⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ
ϯⲛⲁϩⲁⲣⲉϩⲛⲉⲇⲓⲕⲁⲓⲱⲙⲁⲙⲡⲣⲕⲁⲁⲛⲥⲱⲉⲙⲁⲧⲉ
ⲃⲏⲑϩⲛⲟⲩⲉⲣⲉⲟⲩϣⲏⲣⲉϣⲏⲙⲛⲁⲥⲟⲟⲩⲧⲛⲧⲉϥϩⲓⲏϩⲙⲧⲣⲉϥϩⲁⲣⲉϩⲛⲉⲕϣⲁϫⲉ
ϣⲓⲛⲉⲛⲥⲱϩⲙⲡⲁϩⲏⲧⲧⲏⲣϥⲙⲡⲣⲛⲟϫⲉⲃⲟⲗⲛⲉⲕⲉⲛⲧⲟⲗⲏ
ϩⲱⲡⲛⲉⲕϣⲁϫⲉϩⲙⲡⲁϩⲏⲧϫⲉⲛⲛⲁⲣⲛⲟⲃⲉⲉⲣⲟ
ⲥⲙⲁⲙⲁⲁⲧϫⲟⲉⲓⲥⲙⲁⲧⲥⲁⲃⲟⲓⲛⲉⲕⲇⲓⲕⲁⲓⲱⲙⲁ
ϫⲱϩⲛⲛⲁⲥⲡⲟⲧⲟⲩϩⲁⲡⲧⲏⲣⲟⲩⲧⲉⲕⲧⲁⲡⲣⲟ
ⲟⲩⲛⲟϥϩⲛⲧⲉϩⲓⲏⲛⲉⲕⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉϩⲉϩⲛⲙⲛⲧⲣⲙⲙⲁⲟⲛⲓⲙ
ϯⲛⲁϫⲓϩⲣⲁⲓϩⲛⲛⲉⲕⲉⲛⲧⲟⲗⲏⲧⲁⲙⲟⲩϣⲧⲛⲉⲕϩⲓⲟⲟⲩⲉ
ϯⲛⲁⲙⲉⲗⲉⲧⲁⲛⲉⲕⲇⲓⲕⲁⲓⲱⲙⲁⲧⲁⲧⲙⲣⲡⲱⲃϣⲛⲉⲕϣⲁϫⲉ
ⲅⲓⲙⲁⲗⲧⲱⲱⲃⲉⲡⲉⲕϩⲙϩⲁⲗϯⲛⲁⲱⲛϩⲧⲁϩⲁⲣⲉϩⲛⲉⲕϣⲁϫⲉ
ⲟⲩⲱⲛⲛⲁⲃⲁⲗⲧⲁⲛⲁⲩⲛⲓϣⲡⲏⲣⲉϩⲙⲡⲉⲕⲛⲟⲙⲟⲥ
ⲁⲛⲟⲕⲣⲙⲛϭⲟⲓⲗⲉϩⲙⲕⲁϩⲙⲡⲣϩⲱⲡⲉⲣⲟⲛⲉⲕⲉⲛⲧⲟⲗⲏ
ⲧⲁⲯⲩⲭⲏⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲉⲓⲛⲉⲕϩⲁⲡⲟⲩⲟⲉⲓϣⲛⲓⲙ
ⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁϫⲁⲥⲓϩⲏⲧⲥⲉⲥϩⲟⲩⲟⲣⲧⲛϭⲓⲉⲧⲣⲓⲕⲉⲙⲙⲟⲟⲩⲉⲃⲟⲗⲛⲉⲕⲉⲛⲧⲟⲗⲏ
ϥⲓⲉⲃⲟⲗⲙⲙⲟⲙⲡⲁⲛⲟϭⲛⲉϭⲙⲛⲡⲁⲥⲱϣϥϫⲉϣⲓⲛⲉⲛⲥⲁⲛⲉⲕⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ
ⲕⲁⲓⲅⲁⲣⲁⲣⲭⲱⲛϩⲙⲟⲟⲥϣⲁϫⲉⲉⲣⲟⲡⲉⲕϩⲙϩⲁⲗⲇⲉⲛⲉϥϫⲓⲛϩⲣⲁϥⲡⲉϩⲛⲛⲉⲕⲇⲓⲕⲁⲓⲱⲙⲁ
ⲕⲁⲓⲅⲁⲣⲛⲉⲙⲛⲙⲛⲧⲣⲉⲛⲉⲛⲁⲙⲉⲗⲉⲧⲏⲁⲩⲱⲛⲁϣⲟϫⲛⲉⲛⲉⲛⲉⲕⲇⲓⲕⲁⲓⲱⲙⲁ
ⲇⲉⲗⲑⲧⲁⲯⲩⲭⲏⲧⲱϭⲉⲕⲁϩⲙⲁⲧⲁⲛϩⲟⲓⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲕϣⲁϫⲉ
ϫⲱⲛⲁϩⲓⲟⲟⲩⲉⲁⲩⲱⲥⲱⲧⲙⲉⲣⲟⲙⲁⲧⲥⲁⲃⲟⲓⲛⲉⲕⲇⲓⲕⲁⲓⲱⲙⲁ
ⲁⲩⲱⲧⲁⲙⲟⲧⲉⲕϩⲓⲏⲁⲩⲱϯⲛⲁϫⲓϩⲣⲁⲓϩⲛⲛⲉⲕϣⲡⲏⲣⲉ
ⲧⲁⲯⲩⲭⲏⲟⲩϣⲏⲣⲟⲉⲓⲥⲉⲃⲟⲗϩⲙⲡⲁⲙⲕⲁϩϩⲏⲧⲙⲁⲧⲁϫⲣⲟⲓϩⲛⲛⲉⲕϣⲁϫⲉ
ⲥⲁϩⲉⲧⲉϩⲓⲏϫⲓⲛϭⲟⲛⲥⲉⲃⲟⲗⲙⲙⲟⲁⲩⲱⲛⲅⲛⲁⲛⲁⲓϩⲙⲡⲉⲕⲛⲟⲙⲟⲥ
ϫⲉⲁⲓⲟⲩⲉϣⲧⲉϩⲓⲏⲧⲉⲕⲙⲉⲕⲱⲛⲉⲕϩⲁⲡϩⲁⲉⲓⲁⲧⲁⲩⲱⲙⲡⲓⲣⲡⲉⲩⲱⲃϣ
ⲓⲧⲟϭⲧⲛⲉⲕⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉϫⲟⲉⲓⲥⲙⲡⲣϯϣⲓⲡⲉⲛⲁⲓ
ⲡⲱⲧϩⲛⲧⲉϩⲓⲏⲛⲉⲕⲉⲛⲧⲟⲗⲏⲛⲧⲉⲣⲉⲟⲩⲱϣⲥⲉⲃⲟⲗⲡⲁϩⲏⲧ
ⲏⲡⲥⲙⲛⲛⲟⲙⲟⲥⲛⲁⲓϫⲟⲉⲓⲥϩⲓⲧⲉϩⲓⲏⲛⲉⲕⲇⲓⲕⲁⲓⲱⲙⲁⲧⲁϣⲓⲛⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲟⲩⲟⲉⲓϣⲛⲓⲙ
ⲙⲁⲧⲥⲁⲃⲟⲓⲧⲁⲙⲉϣⲧⲡⲉⲕⲛⲟⲙⲟⲥⲧⲁϩⲁⲣⲉϩⲉⲣⲟϥϩⲙⲡⲁϩⲏⲧⲧⲏⲣϥ
ϫⲓⲙⲟⲉⲓⲧϩⲏⲧⲧⲉϩⲓⲏⲛⲉⲕⲉⲛⲧⲟⲗⲏϫⲉⲛⲧⲟⲥⲧⲉⲛⲧⲟⲩⲁϣ
ⲣⲉⲕⲧⲡⲁϩⲏⲧⲛⲉⲕⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉⲁⲩⲱϫⲓⲛϭⲟⲛⲥⲁⲛ
ⲕⲧⲉⲛⲁⲃⲁⲗⲉⲃⲟⲗϫⲉⲛⲉⲩⲛⲁⲩⲡⲉⲧϣⲟⲩⲉⲓⲧⲙⲁⲧⲁⲛϩⲟⲓϩⲛⲧⲉⲕϩⲓⲏ
ⲙⲁⲧⲁϩⲉⲡⲉⲕϣⲁϫⲉⲡⲉⲕϩⲙϩⲁⲗⲉⲧϫⲓⲉϩⲟⲩⲛⲧⲉⲕϩⲟⲧⲉ
ϥⲓⲉⲃⲟⲗⲙⲙⲟⲙⲡⲁⲛⲟϭⲛⲉϭⲉⲛⲧⲙⲉⲉⲩⲉⲉⲣⲟϥⲛⲉⲕϩⲁⲡⲅⲁⲣϩⲟⲗϭ
ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉⲟⲩⲉϣⲛⲉⲕⲉⲛⲧⲟⲗⲏ
ⲟⲩⲙⲁⲧⲁⲛϩⲟⲓϩⲛⲧⲉⲕⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏⲛⲧⲉⲡⲉⲕⲛⲁⲉⲓⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲱϫⲟⲉⲓⲥⲟⲩϫⲁⲓⲙⲛⲡⲉⲕϣⲁϫⲉ
ⲧⲁⲟⲩⲉϣⲃⲟⲩϣⲁϫⲉⲉⲧⲛⲟϭⲛⲉϭⲙⲙⲟϫⲉϩⲉⲗⲡⲓⲍⲉⲛⲉⲕϣⲁϫⲉ
ⲙⲡⲣϥⲓϣⲁϫⲉⲙⲉⲉⲃⲟⲗϩⲛⲣⲱⲓⲧⲏⲣϥϫⲉⲛⲁϩⲧⲉⲛⲉⲕϩⲁⲡ
ⲁⲩⲱϯⲛⲁϩⲁⲣⲉϩⲡⲉⲕⲛⲟⲙⲟⲥⲟⲩⲟⲉⲓϣⲛⲓⲙϣⲁⲉⲛⲉϩⲁⲩⲱϣⲁⲉⲛⲉϩⲉⲛⲉϩ
ⲛⲉⲙⲟⲟϣⲉϩⲛⲟⲩⲟⲩⲱϣⲥⲉⲃⲟⲗϫⲉϣⲓⲛⲉⲛⲥⲁⲛⲉⲕⲉⲛⲧⲟⲗⲏ
ⲁⲩⲱⲛⲉⲓϣⲁϫⲉⲡⲉϩⲛⲛⲉⲕⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉⲡⲉⲙⲧⲟⲉⲃⲟⲗⲉⲣⲱⲟⲩϯϣⲓⲡⲉⲁⲛ
ⲁⲩⲱⲛⲉⲙⲉⲗⲉⲧⲁⲡⲉϩⲛⲛⲉⲕⲉⲛⲧⲟⲗⲏⲛⲁⲓⲛⲉⲓⲙⲉⲙⲙⲟⲟⲩⲉⲙⲁⲧⲉ
ϥⲓⲛⲁϫⲓⲉϩⲣⲁⲓⲛⲉⲕⲉⲛⲧⲟⲗⲏⲉⲛⲧⲟⲩⲁϣⲟⲩⲁⲩⲱⲛⲉϫⲓⲛϩⲣⲁⲓⲡⲉϩⲛⲛⲉⲕⲇⲓⲕⲁⲓⲱⲙⲁ
ⲍⲁⲓⲣⲓⲡⲙⲉⲉⲩⲉⲡⲉⲕϣⲁϫⲉⲡⲉⲕϩⲙϩⲁⲗⲉⲛⲧϩⲉⲗⲡⲓⲍⲉⲉⲣⲟϥ
ⲡⲁⲓⲡⲉⲛⲧⲁϥⲥⲉⲡⲥⲱⲡⲧϩⲙⲡⲁⲑⲃⲃⲓⲟϫⲉⲡⲉⲕϣⲁϫⲉⲧⲁϩⲟⲓ
ϫⲁⲥⲓϩⲏⲧⲡⲁⲣⲁⲛⲟⲙⲉⲓⲉⲙⲁⲧⲉⲙⲡⲓⲣⲁⲕⲧⲉⲃⲟⲗⲡⲉⲕⲛⲟⲙⲟⲥ
ⲙⲉⲉⲩⲉⲛⲉⲕϩⲁⲡϫⲓⲉⲛⲉϩϫⲟⲉⲓⲥⲁⲩⲱⲥⲟⲗⲥⲗ
ⲙⲕⲁϩϩⲏⲧⲁⲙⲁϩⲧⲉⲙⲙⲟⲉⲧⲃⲉⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉⲕⲱⲛⲥⲱⲟⲩⲡⲉⲕⲛⲟⲙⲟⲥ
ⲉⲣⲉⲛⲉⲕⲇⲓⲕⲁⲓⲱⲙⲁϣⲟⲟⲡⲛⲁⲓⲯⲁⲗⲙⲟⲥϩⲛⲡⲁⲙⲁϭⲟⲓⲗⲉ
ⲙⲉⲉⲩⲉⲡⲉⲕⲣⲁⲛⲧⲉⲩϣⲏϩⲁⲣⲉϩⲡⲉⲕⲛⲟⲙⲟⲥ
ⲧⲁⲡⲁⲓϣⲱⲡⲉⲛⲁⲓϫⲉϣⲓⲛⲉⲛⲥⲁⲛⲉⲕⲇⲓⲕⲁⲓⲱⲙⲁ
ⲏⲑⲛⲧⲕⲧⲁⲙⲉⲣⲓⲥϫⲟⲉⲓⲥϫⲟⲟϩⲁⲣⲉϩⲡⲉⲕϣⲁϫⲉ
ⲥⲟⲡⲥⲡⲉⲕϩⲟϩⲙⲡⲁϩⲏⲧⲧⲏⲣϥ
ⲛⲁⲛⲁⲓⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲕϣⲁϫⲉϫⲉⲙⲉⲉⲩⲉⲛⲉⲕϩⲓⲟⲟⲩⲉⲣⲉⲕⲧⲛⲁⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉⲛⲉⲕⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ
ⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲃⲧⲱⲧⲙⲡϣⲧⲟⲣⲧⲣϩⲁⲣⲉϩⲛⲉⲕⲉⲛⲧⲟⲗⲏ
ⲙⲣⲣⲉⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉϭⲗⲟⲙⲗⲙⲉⲣⲟⲙⲡⲣⲡⲱⲃϣⲡⲉⲕⲛⲟⲙⲟⲥ
ⲛⲉϣⲁⲓⲧⲱⲟⲩⲛⲡⲁϣⲉⲧⲉⲩϣⲏⲟⲩⲱⲛϩⲉⲃⲟⲗϣⲁϫⲉⲛⲧⲉⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ
ϯⲏⲡⲉⲟⲩⲟⲛⲛⲓⲙⲉⲧⲣϩⲟⲧⲉϩⲏⲧⲁⲩⲱⲉⲧϩⲁⲣⲉϩⲛⲉⲕⲉⲛⲧⲟⲗⲏ
ⲕⲁϩⲙⲉϩⲡⲉⲕⲛⲁϫⲟⲉⲓⲥⲙⲁⲧⲥⲁⲃⲟⲓⲛⲉⲕⲇⲓⲕⲁⲓⲱⲙⲁ
ⲧⲏⲑϫⲟⲉⲓⲥⲉⲓⲣⲉⲟⲩⲙⲛⲧⲭⲣⲏⲥⲧⲟⲥⲙⲛⲡⲉⲕϩⲙϩⲁⲗ
ϫⲟⲉⲓⲥⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲕϣⲁϫⲉⲙⲁⲧⲥⲁⲃⲟⲓⲙⲛⲧⲭⲣⲏⲥⲧⲟⲥⲙⲛⲟⲩⲥⲃⲱⲙⲛⲟⲩⲥⲟⲟⲩⲛϫⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉⲛⲉⲕⲉⲛⲧⲟⲗⲏ
ⲣⲛⲟⲃⲉⲙⲡⲁⲧⲕⲑⲃⲃⲓⲟⲉⲓⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓϩⲁⲣⲉϩⲛⲉⲕϣⲁϫⲉ
ⲛⲧⲕⲟⲩⲭⲣⲏⲥⲧⲟⲥⲙⲁⲧⲥⲁⲃⲟⲓⲛⲉⲕⲇⲓⲕⲁⲓⲱⲙⲁϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲭⲣⲏⲥⲧⲟⲥ
ϫⲓⲛϭⲟⲛⲥⲛⲁϫⲁⲥⲓϩⲏⲧⲁϣⲁⲓⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲱⲁⲛⲟⲕⲇⲉϯⲛⲁϣⲓⲛⲉⲛⲥⲁⲛⲉⲕϩⲓⲟⲟⲩⲉϩⲙⲡⲁϩⲏⲧⲧⲏⲣϥ
ⲡⲉⲩϩⲏⲧⲧⲱⲕϩⲉⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉⲁⲛⲟⲕⲇⲉⲙⲉⲗⲉⲧⲁⲡⲉⲕⲛⲟⲙⲟⲥ
ⲛⲁⲛⲟⲩⲛⲁⲓϫⲉⲁⲕⲑⲃⲃⲓⲟⲉⲓϫⲉⲉⲓⲉⲉⲓⲙⲉⲛⲉⲕⲇⲓⲕⲁⲓⲱⲙⲁ
ⲁⲛⲟⲩⲛⲟⲙⲟⲥⲛⲁⲓⲧⲉⲕⲧⲁⲡⲣⲟⲉϩⲟⲩⲉϩⲉⲛϣⲟϩⲁⲧϩⲓⲛⲟⲩⲃ
ⲓⲱⲑⲛⲉⲕϭⲓϫⲛⲉⲛⲧⲡⲗⲁⲥⲥⲉⲙⲙⲟⲩⲧⲁⲙⲓⲟⲉⲓⲙⲁⲧⲥⲁⲃⲟⲓⲧⲁⲉⲓⲙⲉⲛⲉⲕⲉⲛⲧⲟⲗⲏ
ⲉⲧⲣϩⲟⲧⲉϩⲏⲧⲛⲁⲛⲁⲩⲉⲣⲟⲥⲉⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉϫⲉⲛⲁϩⲧⲉⲛⲉⲕϣⲁϫⲉ
ⲉⲓⲙⲉϫⲟⲉⲓⲥϫⲉⲟⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏⲛⲉⲛⲉⲕϩⲁⲡⲁⲩⲱⲛⲧⲁⲕⲑⲃⲃⲓⲟⲉⲓϩⲛⲟⲩⲙⲉ
ⲙⲁⲣⲉⲡⲉⲕⲛⲁϣⲱⲡⲉⲥⲗⲥⲱⲗⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲕϣⲁϫⲉⲡⲉⲕϩⲙϩⲁⲗ
ⲙⲁⲣⲉⲛⲉⲕⲙⲛⲧϣⲁⲛϩⲧⲏϥⲧⲁϩⲟⲓⲧⲁⲱⲛϩϫⲉⲡⲉⲕⲛⲟⲙⲟⲥⲉⲧⲁⲙⲉⲗⲉⲧⲏ
ⲙⲁⲣⲉϫⲁⲥⲓϩⲏⲧϫⲓϣⲓⲡⲉϫⲉⲁⲛⲟⲙⲉⲓⲉⲣⲟϩⲛⲟⲩϫⲓⲛϭⲟⲛⲥⲁⲛⲟⲕⲇⲉϯϫⲓϩⲣⲁⲓϩⲛⲛⲉⲕⲉⲛⲧⲟⲗⲏ
ⲙⲁⲣⲉⲉⲧⲣϩⲟⲧⲉϩⲏⲧⲕⲟⲧⲟⲩⲉⲣⲟⲙⲛⲉⲧⲥⲟⲟⲩⲛⲛⲉⲕϣⲡⲏⲣⲉ
ⲙⲁⲣⲉⲡⲁϩⲏⲧⲟⲩⲟⲡϩⲛⲛⲉⲕⲇⲓⲕⲁⲓⲱⲙⲁϫⲉⲛⲛⲁϫⲓϣⲓⲡⲉ
ⲓⲁⲭⲁⲫⲧⲁⲯⲩⲭⲏϣⲱⲥⲙⲛⲥⲁⲡⲉⲕⲟⲩϫⲁⲓⲕⲁϩⲧⲏⲡⲉⲕϣⲁϫⲉ
ⲛⲁⲃⲁⲗⲱϫⲛϭⲱϣⲧⲛⲥⲁⲡⲉⲕϣⲁϫⲉⲛⲁⲥⲉⲡⲥⲱⲡⲧϩⲛⲁϣⲟⲩⲟⲉⲓϣ
ϫⲉⲣⲧϩⲉⲟⲩⲁⲥⲕⲟⲥϩⲛⲟⲩϫⲁϥⲙⲡⲣⲡⲱⲃϣⲛⲉⲕⲇⲓⲕⲁⲓⲱⲙⲁ
ⲟⲩⲏⲣⲛⲉⲛⲉϩⲟⲟⲩⲡⲉⲕϩⲙϩⲁⲗⲛⲁⲉⲓⲣⲉⲡⲁϩⲁⲡⲛⲁⲩⲉⲃⲟⲗϩⲛⲉⲧⲡⲏⲧⲛⲥⲱ
ⲡⲁⲣⲁⲛⲟⲙⲟⲥϫⲱⲉⲣⲟϩⲉⲛⲙⲕⲁϩϩⲏⲧⲁⲗⲗⲁⲛⲧⲁⲓⲁⲛⲧⲉⲑⲉⲡⲉⲕⲛⲟⲙⲟⲥ
ϩⲉⲛⲙⲉⲛⲉⲛⲉⲕⲉⲛⲧⲟⲗⲏⲧⲏⲣⲟⲩⲡⲱⲧⲛⲥⲱϩⲛⲟⲩϫⲓⲛϭⲟⲛⲥⲃⲟⲏⲑⲉⲓⲉⲣⲟ
ⲡⲁⲣⲁⲟⲩⲕⲟⲩⲓϥⲟⲧⲧⲉⲃⲟⲗϩⲙⲕⲁϩⲁⲛⲟⲕⲇⲉⲡⲓⲕⲱⲛⲥⲱⲛⲉⲕⲉⲛⲧⲟⲗⲏ
ⲙⲁⲧⲁⲛϩⲟⲓⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲕⲛⲁⲁⲩⲱϯⲛⲁϩⲁⲣⲉϩⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉⲧⲉⲕⲧⲁⲡⲣⲟ
ⲓⲃⲗⲁⲃⲇϫⲟⲉⲓⲥⲡⲉⲕϣⲁϫⲉⲙⲏⲛⲉⲃⲟⲗϩⲛⲡⲉ
ϣⲁⲉⲛⲉϩⲁⲩⲱⲧⲉⲕⲙⲉϣⲁⲟⲩϫⲱⲙⲙⲛⲟⲩϫⲱⲙⲕⲥⲙⲛⲧⲉⲕⲁϩⲁⲩⲱϥⲙⲏⲛⲉⲃⲟⲗ
ⲉⲣⲉⲉϩⲟⲟⲩⲙⲏⲛⲉⲃⲟⲗϩⲙⲡⲉⲕⲧⲱϣϫⲉⲛⲉⲕϩⲙϩⲁⲗⲧⲏⲣⲟⲩⲛⲉ
ⲛⲥⲁⲃⲏⲗϫⲉⲡⲉⲕⲛⲟⲙⲟⲥϣⲟⲟⲡⲛⲁⲓⲙⲉⲗⲉⲧⲏⲛⲉⲛⲁⲧⲁⲕⲟⲡⲉϩⲙⲡⲁⲑⲃⲃⲓⲟ
ϯⲛⲁⲣⲡⲱⲃϣⲁⲛϣⲁⲉⲛⲉϩⲛⲉⲕⲇⲓⲕⲁⲓⲱⲙⲁϫⲉⲛⲧⲧⲁⲛϩⲟϫⲟⲉⲓⲥⲛϩⲏⲧⲟⲩ
ⲁⲛⲅϫⲟⲉⲓⲥⲙⲁⲧⲟⲩϫⲟϫⲉϣⲓⲛⲉⲛⲥⲁⲛⲉⲕⲇⲓⲕⲁⲓⲱⲙⲁ
ⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉϩⲩⲡⲟⲙⲉⲓⲛⲉⲉⲣⲟⲧⲁⲕⲟⲙⲡⲟⲩⲉⲓⲙⲉⲛⲉⲕⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ
ⲛⲁⲩϫⲱⲕϩⲁⲏⲛⲓⲙ
ⲙⲏⲙⲧⲉⲕⲉⲛⲧⲟⲗⲏⲟⲩⲱϣⲉⲙⲁⲧⲉϩⲉⲛⲧⲁⲓⲙⲉⲣⲉⲡⲉⲕⲣⲁⲛϫⲟⲉⲓⲥϣⲱⲡⲉⲛⲁⲓⲙⲉⲗⲉⲧⲏⲡⲉϩⲟⲟⲩⲧⲏⲣϥ
ⲧⲥⲁⲃⲟⲛⲉⲕⲉⲛⲧⲟⲗⲏⲉϩⲟⲩⲛⲛⲁϫⲁϫⲉϫⲉⲥⲉϣⲟⲟⲡⲛⲁⲓϣⲁⲉⲛⲉϩ
ⲧⲥⲁⲃⲟⲉϩⲟⲩⲛⲉⲧⲧⲥⲁⲃⲟⲙⲙⲟⲧⲏⲣⲟⲩϫⲉⲛⲉⲙⲛⲙⲛⲧⲣⲉⲛⲉⲛⲁⲙⲉⲗⲉⲧⲏ
ϫⲉϣⲓⲛⲉⲛⲥⲁⲛⲉⲕⲉⲛⲧⲟⲗⲏⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲃⲟⲉϩⲟⲩⲉϩⲗⲗⲟϫⲉϣⲓⲛⲉⲛⲥⲁⲛⲉⲕⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ
ⲧⲱⲕⲙⲛⲁⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉⲉⲃⲟⲗϩⲛϩⲓⲏⲛⲓⲙⲉⲧϩⲟⲟⲩϫⲉⲉⲓⲉϩⲁⲣⲉϩⲛⲉⲕϣⲁϫⲉ
ⲙⲡⲓⲣⲁⲕⲧⲉⲃⲟⲗⲛⲉⲕⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉϫⲉⲛⲧⲟⲕⲥⲙⲛⲟⲙⲟⲥⲛⲁⲓ
ⲛⲉⲕϣⲁϫⲉϩⲗⲟϭϩⲛⲧⲁϣⲟⲩⲱⲃⲉⲉϩⲟⲩⲉⲟⲩⲉⲃⲓⲱϩⲛⲣⲱⲓ
ⲛⲟⲓⲛⲉⲕⲉⲛⲧⲟⲗⲏⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓⲓⲙⲉⲥⲧⲉϩⲓⲏⲛⲓⲙϫⲓⲛϭⲟⲛⲥϫⲉⲛⲧⲟⲕⲥⲙⲛⲟⲙⲟⲥⲛⲁⲓ
ⲓⲇⲟⲩϩⲏⲃⲥⲛⲁⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉⲡⲉⲡⲉⲕϣⲁϫⲉⲁⲩⲱⲟⲩⲟⲉⲓⲛⲡⲉⲛⲁϩⲓⲟⲟⲩⲉ
ⲱⲣⲕⲁⲩⲱⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲙⲛⲧϩⲁⲣⲉϩϩⲁⲡⲧⲉⲕⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ
ⲑⲃⲃⲓⲟⲉⲙⲁⲧⲉϫⲟⲉⲓⲥⲙⲁⲧⲁⲛϩⲟⲓⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲕϣⲁϫⲉ
ϫⲟⲉⲓⲥⲟⲩⲉϣⲛⲉⲧϩⲛⲣⲱⲁⲩⲱⲧⲥⲁⲃⲟⲛⲉⲕϩⲁⲡ
ⲧⲁⲯⲩⲭⲏϩⲛⲛⲁϭⲓϫⲟⲩⲟⲉⲓϣⲛⲓⲙⲁⲩⲱⲙⲡⲣⲡⲱⲃϣⲡⲉⲕⲛⲟⲙⲟⲥ
ⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉⲕⲱⲉⲣⲟⲟⲩⲡⲁϣⲁⲩⲱⲙⲡⲣⲡⲱⲃϣⲛⲉⲕⲉⲛⲧⲟⲗⲏ
ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲉⲓⲛⲉⲕⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉϣⲁⲉⲛⲉϩϫⲉⲧⲉⲗⲏⲗⲛⲉⲡⲁϩⲏⲧ
ⲣⲓⲕⲉⲡⲁϩⲏⲧⲛⲉⲕⲇⲓⲕⲁⲓⲱⲙⲁⲧⲱⲱⲃⲉⲉⲛⲉϩ
ⲥⲁⲙⲭⲙⲉⲥⲧⲉⲡⲁⲣⲁⲛⲟⲙⲟⲥⲙⲉⲣⲉⲡⲉⲕⲛⲟⲙⲟⲥ
ⲛⲧⲟⲕⲡⲉⲡⲁⲃⲟⲏⲑⲟⲥⲁⲩⲱⲡⲁⲣⲉϥϣⲟⲡⲉⲣⲟϥⲛⲁϩⲧⲉⲡⲉⲕϣⲁϫⲉ
ⲣⲉⲕⲧⲧⲏⲩⲧⲛⲉⲃⲟⲗⲙⲙⲟⲉⲧⲉⲧϩⲟⲟⲩⲁⲩⲱϯⲛⲁⲙⲟⲩϣⲧⲉⲛⲧⲟⲗⲏⲡⲁⲛⲟⲩⲧⲉ
ϣⲟⲡⲉⲣⲟⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲕϣⲁϫⲉⲧⲁⲱⲛϩⲙⲡⲣϯϣⲓⲡⲉⲛⲁⲓⲉⲃⲟⲗϩⲙⲡⲉϯϭⲱϣⲧⲉⲃⲟⲗϩⲏⲧϥ
ⲃⲟⲏⲑⲉⲓⲉⲣⲟⲧⲁⲟⲩϫⲁⲓⲁⲩⲱⲧⲁⲙⲉⲗⲉⲧⲁⲛⲉⲕⲇⲓⲕⲁⲓⲱⲙⲁⲟⲩⲟⲉⲓϣⲛⲓⲙ
ⲕⲥⲉϣϥⲟⲩⲟⲛⲛⲓⲙⲉⲧⲥⲁϩⲏⲩⲉⲃⲟⲗⲛⲉⲕⲇⲓⲕⲁⲓⲱⲙⲁϫⲉⲟⲩϫⲓⲛϭⲟⲛⲥⲡⲉⲡⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ
ⲉⲡⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉⲧⲏⲣⲟⲩⲕⲁϩϫⲉⲥⲉⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓⲙⲉⲣⲉⲛⲉⲕⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉⲧⲏⲣⲟⲩⲟⲩⲟⲉⲓϣⲛⲓⲙ
ϥⲛⲁⲥⲁⲣⲝⲉⲃⲟⲗϩⲛⲧⲉⲕϩⲟⲧⲉⲛⲧⲣϩⲟⲧⲉⲅⲁⲣϩⲏⲧⲟⲩⲛⲉⲕϩⲁⲡ
ⲓⲋⲉⲓⲣⲉⲟⲩϩⲁⲡⲙⲛⲟⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏⲙⲡⲣⲧⲁⲁⲉⲧϫⲓⲙⲙⲟϭⲟⲛⲥ
ϣⲉⲡⲉⲕϩⲙϩⲁⲗⲉⲣⲟⲁⲅⲁⲑⲟⲛⲙⲡⲣⲧⲣⲉϫⲁⲥⲓϩⲏⲧϩⲓⲗⲁⲉⲣⲟ
ⲛⲁⲃⲁⲗⲥⲱϣⲙⲛⲥⲁⲡⲉⲕⲟⲩϫⲁⲓⲁⲩⲱⲛⲥⲁϣⲁϫⲉⲧⲉⲕⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ
ⲁⲣⲓⲣⲉⲙⲛⲡⲉⲕϩⲙϩⲁⲗⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲕⲛⲁⲁⲩⲱⲧⲥⲁⲃⲟⲛⲉⲕⲇⲓⲕⲁⲓⲱⲙⲁ
ⲁⲛⲅⲡⲉⲕϩⲙϩⲁⲗⲙⲁⲧⲥⲁⲃⲟⲓⲧⲁⲉⲓⲙⲉⲛⲉⲕⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ
ⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣⲡⲉⲣϩⲱⲃϫⲟⲉⲓⲥⲙⲁⲧⲥⲁⲃⲟⲓⲡⲉⲕⲛⲟⲙⲟⲥϫⲉⲣⲉⲡⲉⲕⲛⲟⲙⲟⲥⲉⲃⲟⲗ
ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓⲙⲉⲣⲉⲛⲉⲕⲉⲛⲧⲟⲗⲏⲉϩⲟⲩⲉⲛⲟⲩⲃⲙⲛⲟⲩⲧⲟⲡⲁⲇⲓⲟⲛ
ⲁⲩⲱⲡⲁⲓϫⲉⲛⲉⲥⲟⲩⲧⲱⲛϩⲛⲛⲉⲕⲉⲛⲧⲟⲗⲏⲧⲏⲣⲟⲩⲓⲙⲉⲥⲧⲉϩⲓⲏⲛⲓⲙϫⲓⲛϭⲟⲛⲥ
ⲓⲍⲫⲏϩⲉⲛϣⲡⲏⲣⲉⲛⲉⲛⲉⲙⲛⲙⲛⲧⲣⲉⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓⲧⲁⲯⲩⲭⲏⲙⲟϣⲧⲟⲩ
ⲟⲩⲱⲛϩⲉⲃⲟⲗⲛⲉⲕϣⲁϫⲉⲉⲧⲣⲟⲩⲟⲉⲓⲛⲉⲣⲟⲡⲉⲕⲛⲟⲙⲟⲥⲉⲧⲧⲥⲁⲃⲟⲛⲓⲕⲟⲩⲓ
ⲟⲩⲱⲛⲛⲣⲱⲓⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲉⲕⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲛⲁⲓⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲉⲓⲛⲉⲕⲉⲛⲧⲟⲗⲏ
ϭⲱϣⲧⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲱⲛⲁⲛⲁⲓⲕⲁⲧⲁϩⲁⲡⲛⲉⲙⲉⲡⲉⲕⲣⲁⲛ
ⲥⲟⲩⲧⲛⲛⲁⲧⲁϭⲥⲉⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲕϣⲁϫⲉⲁⲩⲱⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲗⲁⲁⲩⲁⲛⲟⲙⲓⲁⲣϫⲟⲉⲓⲥⲉϫⲱ
ⲥⲟⲧⲧⲗⲁⲣⲱⲙⲉⲧⲁϩⲁⲣⲉϩⲛⲉⲕⲉⲛⲧⲟⲗⲏ
ⲟⲩⲉⲛϩⲡⲉⲕϩⲟⲉⲃⲟⲗⲉϫⲙⲡⲉⲕϩⲙϩⲁⲗⲁⲩⲱⲧⲥⲁⲃⲟⲛⲉⲕⲇⲓⲕⲁⲓⲱⲙⲁ
ⲛⲁⲃⲁⲗⲧⲁⲩⲟⲉϩⲣⲁⲓⲛϩⲉⲛⲟⲑⲉⲙⲙⲟⲟⲩⲉⲃⲟⲗϫⲉⲙⲡⲟⲩϩⲁⲣⲉϩⲡⲉⲕⲛⲟⲙⲟⲥ
ⲥⲁⲇⲏⲛⲧⲕⲟⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥϫⲟⲉⲓⲥⲁⲩⲱⲡⲉⲕϩⲁⲡⲥⲟⲩⲧⲱⲛ
ϩⲱⲛⲛⲉⲕⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏⲁⲩⲱⲙⲉⲉⲙⲁⲧⲉ
ⲕⲱϩⲡⲉⲕⲏⲓⲃⲟⲗⲉⲃⲟⲗϫⲉⲁⲛⲁϫⲓϫⲉⲉⲩⲣⲡⲱⲃϣⲛⲉⲕⲉⲛⲧⲟⲗⲏ
ⲡⲉⲕϣⲁϫⲉⲗⲟⲃϣⲉⲙⲁⲧⲉⲁⲩⲱⲡⲉⲕϩⲙϩⲁⲗϩⲁⲣⲉϩⲉⲣⲟϥ
ⲁⲛⲅⲟⲩⲕⲟⲩⲓⲁⲛⲟⲕⲉⲓⲣⲡⲕⲉⲥⲟϣϥⲙⲡⲣⲡⲱⲃϣⲛⲉⲕⲇⲓⲕⲁⲓⲱⲙⲁ
ⲧⲉⲕⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏⲟⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏϣⲁⲉⲛⲉϩⲧⲉⲁⲩⲱⲟⲩⲙⲉⲡⲉⲡⲉⲕⲛⲟⲙⲟⲥ
ⲑⲗⲓⲯⲓⲥⲙⲛⲟⲩⲁⲛⲁⲅⲕⲏϩⲉⲉⲣⲟϯⲛⲁⲙⲉⲗⲉⲧⲁⲛⲉⲕⲉⲛⲧⲟⲗⲏ
ⲟⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏⲧⲉⲛⲉⲙⲛⲙⲛⲧⲣⲉϣⲁⲉⲛⲉϩⲙⲁⲧⲥⲁⲃⲟⲓⲧⲁⲱⲛϩ
ⲓⲑⲕⲱⲫϫⲓϣⲕⲁⲕⲉⲃⲟⲗϩⲙⲡⲁϩⲏⲧⲧⲏⲣϥⲥⲱⲧⲙⲉⲣⲟⲛⲧⲟⲕϫⲟⲉⲓⲥϯⲛⲁϣⲓⲛⲉⲛⲥⲁⲛⲉⲕⲇⲓⲕⲁⲓⲱⲙⲁ
ϫⲓϣⲕⲁⲕⲉⲃⲟⲗϫⲉⲙⲁⲧⲟⲩϫⲟⲧⲁϩⲁⲣⲉϩⲛⲉⲕⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ
ⲣϣⲟⲣⲡϩⲙⲟⲩⲟⲉⲓϣϫⲓϣⲕⲁⲕⲉⲃⲟⲗϫⲉⲕⲁϩⲧⲏⲛⲉⲕϣⲁϫⲉ
ⲛⲁⲃⲁⲗϣⲟⲣⲡⲟⲩϩⲧⲟⲟⲩⲉⲙⲉⲗⲉⲧⲁⲛⲉⲕϣⲁϫⲉ
ⲥⲱⲧⲙⲡⲁϩⲣⲟⲟⲩϫⲟⲉⲓⲥⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲕⲛⲁⲙⲁⲧⲁⲛϩⲟⲓⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲕϩⲁⲡ
ϩⲱⲛⲉⲣⲟⲛϭⲓⲉⲧⲡⲏⲧⲛⲥⲱϩⲛⲟⲩⲁⲛⲟⲙⲓⲁⲟⲩⲉⲇⲉⲉⲃⲟⲗⲡⲉⲕⲛⲟⲙⲟⲥ
ϩⲏⲛⲉϩⲟⲩⲛϫⲟⲉⲓⲥⲁⲩⲱϩⲉⲛⲙⲉⲛⲉⲛⲉⲕⲉⲛⲧⲟⲗⲏ
ϫⲓⲛϣⲟⲣⲡⲉⲓⲙⲉⲉⲃⲟⲗϩⲛⲛⲉⲕⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉϫⲉⲥⲙⲥⲛⲧⲉⲙⲙⲟⲟⲩϣⲁⲉⲛⲉϩ
ⲣⲏⲥⲁⲛⲁⲩⲡⲁⲑⲃⲃⲓⲟⲛⲅⲛⲁϩⲙⲉⲧϫⲉⲙⲡⲣⲡⲱⲃϣⲡⲉⲕⲛⲟⲙⲟⲥ
ⲕⲣⲓⲛⲉⲡⲁϩⲁⲡⲁⲩⲱⲥⲱⲧⲉⲙⲙⲟⲙⲁⲧⲁⲛϩⲟⲓⲕⲁⲧⲁⲡⲉϣⲁϫⲉ
ⲟⲩϫⲁⲓⲟⲩⲏⲩⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉϫⲉⲡⲟⲩϣⲓⲛⲉⲛⲥⲁⲛⲉⲕⲇⲓⲕⲁⲓⲱⲙⲁ
ⲛⲁϣⲉⲛⲉⲕⲙⲛⲧϣⲁⲛϩⲧⲏϥⲉⲙⲁⲧⲉϫⲟⲉⲓⲥⲙⲁⲧⲁⲛϩⲟⲓⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲕϣⲁϫⲉ
ⲛⲁϣⲉⲉⲧⲡⲏⲧⲛⲥⲱⲉⲧⲑⲗⲓⲃⲉⲙⲙⲟⲙⲡⲓⲣⲁⲕⲧⲉⲃⲟⲗⲛⲉⲕⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ
ⲛⲁⲩⲁⲧϩⲏⲧⲃⲱⲗⲉⲃⲟⲗϫⲉⲙⲡⲟⲩϩⲁⲣⲉϩⲛⲉⲕϣⲁϫⲉ
ⲁⲩⲱϫⲉⲙⲉⲣⲉⲛⲉⲕⲉⲛⲧⲟⲗⲏⲙⲁⲧⲁⲛϩⲟⲓϫⲟⲉⲓⲥϩⲙⲡⲉⲕⲛⲁ
ⲧⲉϩⲟⲩⲉⲓⲧⲉⲛⲉⲕϣⲁϫⲉⲧⲉⲙⲉϩⲁⲡⲧⲏⲣⲟⲩⲧⲉⲕⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏϣⲟⲟⲡϣⲁⲉⲛⲉϩ
ⲁⲣⲭⲱⲛⲡⲱⲧⲛⲥⲱϫⲓⲛϫⲏⲁⲩⲱⲡⲁϩⲏⲧϭⲃⲃⲉϩⲏⲧⲟⲩⲛⲉⲕϣⲁϫⲉ
ϯⲛⲁⲧⲉⲗⲏⲗⲉϫⲙⲡⲉⲕϣⲁϫⲉϩⲉⲙⲡⲉⲛⲧⲁϥϭⲛϩⲁϩϣⲱⲗ
ⲙⲉⲥⲧⲉϫⲓⲛϭⲟⲛⲥⲁⲩⲱϥⲟⲧϥⲡⲉⲕⲛⲟⲙⲟⲥⲇⲉⲙⲉⲣⲓⲧϥ
ⲥⲙⲟⲩⲉⲣⲟⲥⲁϣϥⲥⲟⲡⲡⲉϩⲟⲟⲩⲉϫⲛϩⲁⲡⲧⲉⲕⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ
ⲟⲩⲛⲟⲩⲛⲟϭⲉⲓⲣⲏⲛⲏⲛⲉⲙⲉⲡⲉⲕⲣⲁⲛⲁⲩⲱⲙⲛⲧⲟⲩⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲟⲛ
ⲛⲉϭⲱϣⲧⲉⲃⲟⲗϩⲏⲧϥⲡⲉⲕⲟⲩϫⲁⲓϫⲟⲉⲓⲥⲁⲩⲱⲉⲓⲣⲉⲛⲉⲕⲉⲛⲧⲟⲗⲏ
ⲧⲁⲯⲩⲭⲏϩⲁⲣⲉϩⲛⲉⲕⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉⲁⲩⲱⲙⲉⲣⲓⲧⲟⲩⲉⲙⲁⲧⲉ
ϩⲁⲣⲉϩⲛⲉⲕⲉⲛⲧⲟⲗⲏⲙⲛⲛⲉⲕϩⲁⲡϫⲉⲛⲁϩⲓⲟⲟⲩⲉⲧⲏⲣⲟⲩⲡⲉⲕⲙⲧⲟⲉⲃⲟⲗϫⲟⲉⲓⲥ
ⲑⲁⲩⲙⲁⲣⲉⲡⲁⲥⲟⲡⲥϩⲱⲛⲉϩⲟⲩⲛⲉⲣⲟϫⲟⲉⲓⲥϫⲟⲉⲓⲥⲙⲁⲧⲥⲁⲃⲟⲓⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲕϣⲁϫⲉ
ⲙⲁⲣⲉⲡⲁⲧⲁⲉⲓⲟⲉⲓⲉϩⲟⲩⲛⲡⲉⲕⲙⲧⲟⲉⲃⲟⲗⲙⲁⲧⲟⲩϫⲟⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲕϣⲁϫⲉ
ⲛⲁⲥⲡⲟⲧⲟⲩⲛⲁϫⲱⲟⲩⲥⲙⲟⲩⲉⲕϣⲁⲛⲧⲥⲁⲃⲟⲛⲉⲕⲇⲓⲕⲁⲓⲱⲙⲁ
ⲡⲁⲗⲁⲥⲛⲁⲧⲁⲩⲟⲛⲉⲕϣⲁϫⲉϫⲉⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏⲛⲉⲛⲉⲕⲉⲛⲧⲟⲗⲏⲧⲏⲣⲟⲩ
ⲙⲁⲣⲉⲧⲉⲕϭⲓϫϣⲱⲡⲉⲡⲧⲟⲩϫⲟⲓϫⲉⲟⲩⲉϣⲛⲉⲕⲉⲛⲧⲟⲗⲏ
ⲙⲉⲣⲉⲡⲉⲕⲟⲩϫⲁⲓϫⲟⲉⲓⲥⲁⲩⲱⲡⲉⲕⲛⲟⲙⲟⲥⲡⲉⲧⲁⲙⲉⲗⲉⲧⲏ
ⲧⲁⲯⲩⲭⲏⲛⲁⲱⲛϩⲥⲙⲟⲩⲉⲣⲟⲁⲩⲱⲛⲉⲕϩⲁⲡⲛⲁⲃⲟⲏⲑⲉⲓⲉⲣⲟ
ⲥⲱⲣⲙϩⲉⲟⲩⲉⲥⲟⲟⲩϥⲥⲟⲣⲙϣⲓⲛⲉⲛⲥⲁⲡⲉⲕϩⲙϩⲁⲗⲁⲩⲱⲥⲱⲧⲙⲉⲣⲟϫⲉⲙⲡⲣⲡⲱⲃϣⲛⲉⲕⲉⲛⲧⲟⲗⲏ

ANNIS Metadata

corpus: sahidic.ot
license: CC-BY-SA 4.0
annotation: Frank Feder, So Miyagawa, Elizabeth Platte, Caroline T. Schroeder, Amir Zeldes
version_date: 2018-11-15
version_n: 2.6.0
languages: Sahidic Coptic
project: CoptOT, Coptic SCRIPTORIUM, KELLIA
segmentation: automatic
tagging: automatic
parsing: automatic
note: Versification may not always align with traditional Septuagint versification. English translations may be misaligned or missing in places.
document_cts_urn: urn:cts:copticLit:ot.pss.coptot:118
chapter: 118
title: 19_Psalms_118

Cite this Document

When citing a corpus or document from Coptic SCRIPTORIUM, please include the relevant URN(s) (provided below) in all citations. On this site, these URNs will resolve to the latest edition of our data. We also encourage researchers to save visualizations they use, download query results from ANNIS, and save information from document metadata.

Use the following model to cite this document. Our full citation guidelines page provides more models.

First citation:

Author, Ancient title [chapter.verse if available], ed. [annotators], trans. [translation]. urn:cts:copticLit:ot.pss.coptot:118. [version number], [date]. http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:ot.pss.coptot:118.

Subsequent citations:

Author, Ancient title (abbreviated) [chapter.verse if available], urn:cts:copticLit:ot.pss.coptot:118.

Document Edition: urn:cts:copticLit:ot.pss.coptot:118

Work: urn:cts:copticLit:ot.pss

Text Group: urn:cts:copticLit:ot

The following links will direct you to the latest versions of data visualizations of the document.

Sahidica Chapter View HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:ot.pss.coptot:118/sahidica/html

Analytic Visualization HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:ot.pss.coptot:118/analytic/html

The following links will direct you to the latest versions of the data for download.

Paula XML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:ot.pss.coptot:118/paula/xml

relANNIS: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:ot.pss.coptot:118/relannis

The following link will direct you to the latest version of the corpus available for search and querying in ANNIS:

ANNIS UI: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:ot.pss.coptot:118/annis