Analytic Visualization

Show:
ⲁⲩⲱⲧⲉⲩⲛⲟⲩⲡⲉϫⲁϫⲉ[…]ⲡⲁϩⲏⲧϥⲧⲁϫⲣⲟϩⲙϫⲟⲉⲓⲥⲡⲁⲧⲁϥϫⲓⲥⲉϩⲙⲡⲁⲛⲟⲩⲧⲉⲧⲁⲧⲁⲡⲣⲟⲟⲩⲱⲛⲉⲙⲁⲧⲉⲉϫⲛⲛⲁϫⲁϫⲉⲟⲩⲛⲟϥϫⲟⲉⲓⲥⲉϫⲙⲡⲉⲕⲟⲩϫⲁⲓ
ϫⲉⲙⲛⲕⲉⲟⲩⲁϥⲟⲩⲁⲁⲃϩⲉϫⲟⲉⲓⲥⲁⲩⲱⲙⲛⲕⲉⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥϩⲉⲡⲉⲛⲛⲟⲩⲧⲉⲙⲛⲕⲉϩⲁⲅⲓⲟⲥⲛⲃⲉⲗⲗⲁⲕ
ⲙⲡⲉⲣϣⲟⲩϣⲟⲩⲙⲙⲱⲧⲛⲁⲩⲱⲙⲡⲉⲣⲧⲁⲩⲉⲛⲟϭϣⲁϫⲉⲡⲉⲣⲧⲣⲉⲙⲛⲧϩⲉⲣⲟⲩⲱⲉⲓⲉⲃⲟⲗϩⲛⲧⲉⲧⲛⲧⲁⲡⲣⲟϫⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲥⲟⲟⲩⲛⲡⲉϫⲟⲉⲓⲥⲁⲩⲱⲛⲧⲟϥⲡⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲥⲟⲃⲧⲉⲛⲉϥϩⲉⲃⲏⲩⲉ
ⲧⲡⲓⲧⲉⲛⲉϫⲱⲱⲣⲉⲥϩⲱⲣⲉⲃⲁⲩⲱⲉⲧϭⲱⲃϯϩⲓⲱⲟⲩⲟⲩϭⲟⲙ
ⲉⲧⲥⲓⲏⲩⲟⲉⲓⲕϣⲱⲱⲧⲉⲧϣⲁⲁⲧϩⲱⲟⲩⲕⲁϩⲓⲥⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛⲧⲉⲕⲁϩϫⲉⲁϭⲣⲏⲛϫⲡⲉⲥⲁϣϥϣⲏⲣⲉⲉⲧⲟϣϩⲱⲱϣⲏⲣⲉⲥⲣϭⲱⲃ
ϫⲟⲉⲓⲥⲉⲧⲙⲟⲩⲟⲩⲧⲛⲧⲟϥⲟⲛⲉⲧⲧⲁⲛϩⲟϥϫⲓⲉⲥⲏⲧⲁⲙⲛⲧⲉⲁⲩⲱϥⲉⲓⲛⲉⲉϩⲣⲁⲓ
ϫⲟⲉⲓⲥⲉⲧϯⲙⲛⲧϩⲏⲕⲉⲙⲛⲧⲙⲉⲧⲣⲙⲙⲁⲟϥϯⲡⲉⲑⲃⲃⲓⲟⲙⲛϫⲓⲥⲉ
ϥϯⲛⲧⲟⲟⲧϥⲉⲧⲙⲟⲕϩⲉⲃⲟⲗϩⲙⲕⲁϩⲁⲩⲱϥⲟⲩⲛⲟⲩⲥϩⲏⲕⲉⲉⲃⲟⲗϩⲛⲕⲟⲡⲣⲓⲁϥⲑⲉⲙⲥⲟⲙⲙⲟϥⲉϩⲣⲁⲓⲙⲛⲛⲉϫⲱⲱⲣⲉⲗⲁⲟⲥϥϯⲛⲁⲡⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥⲉⲟⲟⲩⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲉⲓⲙⲙⲟϥϥϯⲙⲡⲉⲣⲏⲧⲉⲧⲉⲣⲏⲧⲁⲩⲱϥⲥⲙⲟⲩⲣⲟⲙⲡⲉⲛⲉⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ
ϫⲉϭⲟⲙⲣⲱⲙⲉϫⲱⲱⲣⲉⲧⲱϥⲁⲛⲧⲉ
ϫⲟⲉⲓⲥⲛⲁⲉⲓⲣⲉⲡⲉϥϫⲁϫⲉϭⲱⲃϫⲟⲉⲓⲥⲟⲩϩⲁⲅⲓⲟⲥⲡⲉⲙⲡⲉⲣⲧⲉⲥⲁⲃⲉϣⲟⲩϣⲟⲩⲙⲙⲟϥϩⲛⲧⲉϥⲙⲛⲧⲥⲁⲃⲉⲁⲩⲱⲙⲡⲉⲣⲧⲣⲉϫⲱⲱⲣⲉϣⲟⲩϣⲟⲩⲙⲙⲟϥϩⲛⲧⲉϥⲙⲛⲧϫⲱⲱⲣⲉⲁⲩⲱⲙⲡⲉⲣⲧⲣⲉⲣⲙⲙⲁⲟϣⲟⲩϣⲟⲩⲙⲙⲟϥϩⲛⲧⲉϥⲙⲛⲧⲣⲙⲙⲁⲟⲁⲗⲗⲁⲉⲧⲛⲁϣⲟⲩϣⲟⲩⲙⲙⲟϥⲙⲁⲣⲉϥϣⲟⲩϣⲟⲩⲙⲙⲟϥϩⲙϫⲟⲉⲓⲥⲁⲩⲱⲧⲣⲉϥⲉⲓⲙⲉϫⲟⲉⲓⲥⲁⲩⲱϥⲥⲟⲩⲱⲛϥϥⲉⲓⲣⲉⲟⲩϩⲁⲡⲙⲛⲟⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏϩⲙⲙⲏⲧⲉⲕⲁϩϫⲟⲉⲓⲥϥⲃⲱⲕⲉϩⲣⲁⲓⲡⲏⲩⲉⲁϥϯϩⲣⲟⲩⲃⲁⲓⲛⲧⲟϥⲉⲧⲛⲁϯϩⲁⲡⲕⲁϩⲧⲏⲣϥⲁⲩⲱϥⲛⲁϯϭⲟⲙⲉⲣⲣⲱⲟⲩϥϫⲓⲥⲉⲙⲡⲧⲁⲡⲙⲡⲉϥⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ?
ⲁⲩⲱϣⲏⲣⲉⲕⲟⲩⲓⲕⲁⲁϥϩⲙⲙⲁⲉⲧⲙⲙⲁⲩϩⲓϩⲏϫⲟⲉⲓⲥⲃⲱⲕⲉϩⲣⲁⲓⲁⲣⲙⲁⲑⲁⲉⲓⲙϣⲏⲣⲉϣⲏⲙⲛⲉϥϣⲙϣⲉϩⲓϩⲏϫⲟⲉⲓⲥⲡⲉⲙⲧⲟⲉⲃⲟⲗⲛϩⲩⲗⲉⲓⲟⲩⲏⲏⲃ
ⲁⲩⲱϣⲏⲣⲉϩⲏⲗⲉⲓⲟⲩⲏⲏⲃϩⲛϣⲏⲣⲉⲛⲉⲗⲟⲓⲙⲟⲥⲥⲉⲥⲟⲟⲩⲛⲁⲛϫⲟⲉⲓⲥ
ⲟⲩⲇⲉⲇⲓⲕⲁⲓⲱⲙⲁⲟⲩⲏⲏⲃⲛⲧⲟⲟⲧϥⲗⲁⲟⲥⲧⲏⲣϥⲛⲏⲩⲣⲑⲩⲥⲓⲁⲁⲩⲱϣⲁϥⲓⲛϭⲓϣⲏⲣⲉⲟⲩⲏⲏⲃⲉⲣⲉⲁϥⲛⲁⲡⲓⲥⲉ[…]ⲣⲉⲟⲩⲕⲣⲁⲩⲣⲁϣⲟⲙⲛⲧⲧⲁϩⲛⲧⲉϥϭⲓϫ?
ϥⲧⲱⲕⲥⲙⲙⲟⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲙⲛⲟϭⲭⲁⲗⲕⲓⲟⲛⲕⲟⲩⲓⲭⲁⲗⲕⲓⲟⲛⲧϭⲁⲗⲁϩⲧⲁⲩⲱⲡⲉϣⲁϥⲉⲓⲉϩⲣⲁⲓⲧⲏⲣϥϩⲛⲧⲉⲕⲣⲁⲩⲣⲁϣⲁⲣⲉⲟⲩⲏⲏⲃϫⲓⲧϥⲛⲁϥⲧⲁⲓⲧⲉϩⲉⲉⲩⲉⲓⲣⲉⲙⲙⲟⲓⲏⲧⲏⲣϥⲉⲧⲛⲏⲩⲣⲑⲩⲥⲓⲁϫⲟⲉⲓⲥϩⲛⲥⲏⲗⲱ
ⲁⲩⲱⲙⲡⲁⲧⲉⲧⲉⲑⲩⲥⲓⲁϣⲱⲡⲉϣⲁⲣⲉϣⲏⲣⲉⲟⲩⲏⲏⲃⲉⲓϥϫⲱⲙⲙⲟⲣⲱⲙⲉⲉⲧⲉⲓⲣⲉⲧⲉⲑⲩⲥⲓⲁϫⲉⲉⲓⲡⲓⲥⲉⲟⲩⲏⲏⲃⲁⲩⲱϯⲛⲁϫⲓⲁⲛⲛⲧⲟⲟⲧⲉⲃⲟⲗϩⲙⲡⲉⲭⲁⲗⲕⲓⲟⲛⲉⲧⲡⲉϣⲗⲱϩⲙ
ⲁⲩⲱⲣⲱⲙⲉⲉⲧⲉⲓⲣⲉⲧⲉⲑⲩⲥⲓⲁⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϥϫⲉⲙⲁⲣⲉⲧⲉⲑⲩⲥⲓⲁϣⲱⲡⲉⲕⲁⲗⲱⲥⲁⲩⲱϫⲓⲛⲁⲉⲃⲟⲗⲛϩⲏⲧⲟⲩⲧⲏⲣⲟⲩⲉⲧⲉⲣⲉⲧⲉⲕⲯⲩⲭⲏⲟⲩⲁϣⲟⲩⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϥϫⲉϯⲛⲁϭⲱⲁⲛⲁⲗⲗⲁⲛⲁϯⲛⲁⲓⲧⲉⲛⲟⲩϣⲁⲛⲧⲉⲙϯⲇⲉϯⲛⲁϫⲉⲧⲉⲕϭⲟⲙⲁⲛⲧⲉ
ⲁⲩⲱⲛⲉⲣⲉⲡⲉⲓϩⲱⲃⲛⲟⲃⲉϩⲓϩⲏϫⲟⲉⲓⲥⲉⲙⲁⲧⲉⲉⲙⲁⲧⲉⲉⲣⲉϣⲏⲣⲉⲟⲩⲏⲏⲃⲉⲓⲣⲉⲙⲙⲟϥⲉⲃⲟⲗϫⲉⲛⲉⲥⲱϣϥⲧⲉⲑⲩⲥⲓⲁϫⲟⲉⲓⲥ
ⲥⲁⲙⲟⲩⲏⲗⲇⲉⲛⲉϥϣⲙϣⲉϩⲓϩⲏϫⲟⲉⲓⲥϣⲏⲣⲉϣⲏⲙⲡⲉ[…]ϥϭⲟⲟⲗⲉⲟⲩⲉⲫⲟⲩⲇ
ⲁⲩⲱⲟⲩⲕⲟⲩⲓⲛϣⲉⲛⲧⲱⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩⲧⲁⲙⲓⲟⲛⲁϥ?ϫⲓⲧⲛⲁϥⲉϩⲣⲁⲓⲕⲁⲧⲁⲡⲧⲱϣⲛⲉϩⲟⲟⲩⲛⲁⲃⲱⲕⲉϩⲣⲁⲓⲙⲛⲡⲉⲥϩⲁⲓⲉⲓⲣⲉⲧⲉⲑⲩⲥⲓⲁⲕⲁⲧⲁⲡⲧⲱϣⲛⲉϩⲟⲟⲩ
ⲁⲩⲱϩⲏⲗⲓϥⲥⲙⲟⲩⲉⲗⲕⲁⲛⲁⲙⲛⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉϥϫⲱⲙⲙⲟⲛⲁϥϫⲉⲉⲣⲉϫⲟⲉⲓⲥⲧⲛⲛⲟⲟⲩⲛⲁⲟⲩⲥⲡⲉⲣⲙⲁⲙⲁⲙⲡⲉⲧⲁⲉⲓⲟⲛⲧⲧⲁⲁϥϫⲟⲉⲓⲥⲁⲩⲱⲗⲅⲁⲛⲁⲣⲱⲙⲉϥⲃⲱⲕⲉϩⲣⲁⲓⲡⲉϥⲙⲁ
ϫⲟⲉⲓⲥⲇⲉⲁϥϭⲉⲙϣⲓⲛⲉⲁⲛⲛⲁϫⲡⲟⲕⲉϣⲟⲙⲛⲧϣⲏⲣⲉⲙⲛⲕⲉϣⲉⲉⲣⲉⲥⲛⲧⲉϣⲏⲣⲉⲇⲉϣⲏⲙⲥⲁⲙⲟⲩⲏⲗⲛⲉϥϣⲙϣⲉϩⲓϩⲏϫⲟⲉⲓⲥ
ⲁⲩⲱϩⲏⲗⲓⲛⲉⲩϩⲗⲗⲟⲉⲙⲁⲧⲉⲡⲉⲁⲩⲱϥⲥⲱⲧⲙⲉⲧⲉⲣⲉⲛⲉϥϣⲏⲣⲉⲉⲓⲣⲉⲙⲙⲟⲟⲩⲛⲛⲉϣⲏⲣⲉⲓⲏϫⲉⲛⲉϥϣⲏⲣⲉⲛⲉⲉⲛⲕⲟⲧⲕⲙⲛⲛⲉϩⲓⲟⲙⲉⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩϩⲓⲣⲙⲣⲟⲧⲉⲥⲕⲩⲛⲏⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲓⲟⲛ
ⲡⲉϫⲉϩⲏⲗⲓⲛⲁϫⲉⲉⲧⲃⲉⲟⲩⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲣⲉϩⲓⲛⲁⲓⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲓϣⲁϫⲉⲡⲁⲓⲁⲛⲟⲕϯⲥⲱⲧⲙⲉⲣⲟϥⲉⲃⲟⲗϩⲛⲧⲁⲡⲣⲟⲗⲁⲟⲥⲧⲏⲣϥⲙⲡϭⲥ
ⲙⲡⲱⲣⲛⲁϣⲏⲣⲉϫⲉⲁⲛⲟⲩⲛⲉⲓϣⲁϫⲉⲁⲛϯⲥⲱⲧⲙⲉⲣⲟⲟⲩⲁⲛⲟⲕⲙⲡⲉⲣⲉⲓⲣⲉϩⲓⲛⲁⲓϫⲉⲁⲛⲟⲩⲛⲉⲓϩⲣⲟⲟⲩⲁⲛϯⲥⲱⲧⲙⲉⲣⲟⲟⲩⲁⲛⲟⲕⲧⲉⲧⲛⲕⲱⲁⲛⲙ…ⲡⲗⲁⲟⲥⲣⲑⲩⲥⲓⲁϫⲟⲉⲓⲥ
ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲉⲣⲛⲟⲃⲉⲣⲱⲙⲉⲑⲁⲩⲧⲉⲃⲉϩϫⲟⲉⲓⲥⲉϫⲱϥⲧⲣⲉϥⲕⲱⲛⲁϥⲉⲃⲟⲗⲉϥϣⲁⲛⲉⲓⲣⲉⲇⲉϫⲟⲉⲓⲥⲛⲓⲙⲉⲧⲛⲁϣⲗⲏⲗⲉϫⲱϥⲁⲩⲱⲙⲡⲟⲩⲥⲱⲧⲙⲛⲥⲁⲡⲉϩⲣⲟⲟⲩⲡⲉⲩⲉⲓⲱⲧⲉⲃⲟⲗϫⲉϩⲛⲟⲩⲱϣⲛⲉⲣⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲟⲩⲱϣⲧⲁⲕⲟⲟⲩ
ⲁⲩⲱϣⲏⲣⲉϣⲏⲙⲥⲁⲙⲟⲩⲏⲗⲛⲉϥϯⲡⲁⲛⲁⲓⲛⲁⲛⲟⲩϥⲛⲁϩⲣⲙϫⲟⲉⲓⲥⲁⲩⲱⲛⲁϩⲣⲛⲛⲉⲣⲱⲙⲉ
ⲟⲩⲣⲱⲙⲉⲇⲉⲛⲧⲉⲛⲟⲩⲧⲉϥⲓϣⲁϩⲏⲗⲓϥϫⲱⲙⲙⲟⲛⲁϥϫⲉⲛⲁⲓⲉⲧⲉⲣⲉϫⲟⲉⲓⲥϫⲱⲙⲙⲟⲟⲩϫⲉϩⲛⲟⲩϭⲱⲗⲡϭⲱⲗⲡⲉⲃⲟⲗⲏⲓⲡⲉⲕⲉⲓⲱⲧϩⲙⲡⲕⲁϩⲛⲕⲏⲙⲉϩⲙϩⲁⲗⲏⲓⲫⲁⲣⲁⲱ
ⲁⲩⲱⲥⲱⲧⲡⲏⲓⲡⲉⲕⲉⲓⲱⲧϩⲛⲫⲩⲗⲏⲧⲏⲣⲟⲩⲓⲏⲧⲣⲉϣⲱⲡⲉⲛⲁⲓⲟⲩⲏⲏⲃⲧⲣⲉⲃⲱⲕⲉϫⲙⲡⲁⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛⲧⲣⲉⲧⲁⲗⲉⲑⲩⲥⲓⲁⲛⲁⲓⲉϩⲣⲁⲓⲁⲩⲱⲛⲥⲉϭⲟⲟⲗⲟⲩⲙⲡⲉⲫⲟⲩⲇnⲁⲩⲱϯⲏⲓⲡⲉⲕⲉⲓⲱⲧⲛⲉⲛⲕⲁⲛⲓⲙϣⲁⲣⲉⲛⲉϣⲏⲣⲉⲓⲏⲧⲁⲗⲟⲟⲩⲉϫⲙⲡⲁⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛⲧⲣⲉⲟⲙⲟⲩ
ⲁⲩⲱⲉⲧⲃⲉⲟⲩϭⲱϣⲧⲉϫⲛⲧⲁⲑⲩⲥⲓⲁⲁⲩⲱⲉϫⲙⲡⲁϣⲟⲩϩⲏⲛⲉϩⲛⲟⲩⲃⲁⲗⲛⲁϣⲓⲡⲉⲁⲩⲱϯⲉⲟⲟⲩⲛⲉⲕϣⲏⲣⲉⲉϩⲟⲩⲉⲉⲣⲟⲧⲣⲉϫⲓⲥⲙⲟⲩⲉⲃⲟⲗϩⲛⲁⲡⲁⲣⲭⲏⲧⲉⲑⲩⲥⲓⲁⲧⲏⲣⲓⲏϩⲓϩⲏⲙⲙⲟ
ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓⲛⲁⲓⲉⲧⲉⲣⲉϫⲟⲉⲓⲥⲛⲟⲩⲧⲉⲓⲏϫⲱⲙⲙⲟⲟⲩϫⲉϫⲟⲟϫⲉⲡⲉⲕⲏⲓⲁⲩⲱⲏⲓⲡⲉⲕⲉⲓⲱⲧⲥⲉⲛⲁⲙⲟⲟϣⲉϣⲙϣⲉⲙⲡⲁⲉⲙⲧⲟⲉⲃⲟⲗϣⲁⲉⲛⲉϩⲧⲉⲛⲟⲩ?ϭⲉⲡⲉϫⲉϫⲟⲉⲓⲥϫⲉⲛⲛⲉⲧⲉⲓϩⲉϣⲱⲡⲉϫⲉⲉⲧⲛⲁϯⲉⲟⲟⲩⲛⲁⲓϯⲛⲁϯⲉⲟⲟⲩⲛⲁⲉⲧⲛⲁⲥⲟϣⲧⲇⲉϯⲛⲁϯⲥⲱϣⲛⲁϥ
ⲉⲓⲥϩⲛϩⲟⲟⲩⲛⲏⲩⲁⲩⲱϯⲛⲁⲃⲱⲧⲉⲉⲃⲟⲗⲡⲉⲕⲥⲡⲉⲣⲙⲁⲁⲩⲱⲡⲉⲥⲡⲉⲣⲙⲁⲏⲓⲡⲉⲕⲉⲓⲱⲧ
ⲛⲧⲉⲧⲙϩⲗⲗⲟϣⲱⲡⲉϩⲙⲡⲁⲏⲓⲛϩⲏⲧⲟⲩⲛⲉϩⲟⲟⲩⲧⲏⲣⲟⲩ
ⲁⲩⲱⲛϯⲛⲁⲃⲱⲧⲉⲁⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲉⲉⲃⲟⲗϩⲙⲡⲁⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛⲧⲣⲉⲛⲉϥⲃⲁⲗⲧⲁⲕⲟⲁⲩⲱⲛⲧⲉⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏⲟⲩⲱⲗⲥⲁⲩⲱⲟⲩⲟⲛⲛⲓⲙⲉⲧϩⲟⲩⲟϩⲙⲡⲉⲕⲏⲓⲥⲉⲛⲁϩⲉϩⲛⲥⲏϥⲉⲣⲱⲙⲉ
ⲁⲩⲱⲡⲁⲓⲡⲉⲙⲁⲉⲓⲛⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉϥⲛⲁⲉⲓⲉϫⲙⲡⲉⲕϣⲏⲣⲉⲥⲛⲁⲩⲟⲫⲛⲓⲙⲛⲫⲓⲛⲉⲉⲥⲛⲧⲟⲟⲩⲡⲉⲥⲛⲁⲩⲥⲉⲛⲁⲙⲟⲩϩⲛⲟⲩϩⲟⲟⲩⲟⲩⲱⲧ
ⲁⲩⲱϯⲛⲁⲧⲁϩⲟⲉⲣⲁⲧϥⲛⲁⲓⲟⲩⲏⲏⲃϥϩⲟⲧⲡⲁⲓϥⲛⲁⲉⲓⲣⲉⲛⲛⲉϩⲙⲡⲁϩⲏⲧⲧⲏⲣⲟⲩⲁⲩⲱⲉⲧϩⲉⲛⲧⲁⲯⲩⲭⲏⲁⲩⲱϯⲛⲁⲕⲱⲧⲛⲁϥⲟⲩⲏⲓϥϩⲟⲧϥⲙⲟⲟϣⲉϩⲓϩⲏⲡⲁⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥⲛⲉϥϩⲟⲟⲩⲧⲏⲣⲟⲩ
ⲁⲩⲱⲉⲧϩⲟⲩⲟϩⲙⲡⲉⲕⲏⲓⲉϥⲉⲉⲓϥⲟⲩⲱϣⲧⲛⲁϥϩⲁⲟⲩϩⲟⲃⲟⲗⲟⲥⲛϩⲁⲧⲁⲩⲱϩⲁⲟⲩⲟⲉⲓⲕϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲛⲟϫⲙⲁⲟⲩⲱϣⲧⲛⲉⲕⲙⲛⲧⲟⲩⲏⲏⲃⲧⲣⲁⲟⲩⲉⲙⲟⲉⲓⲕ

ANNIS Metadata

corpus: sahidic.ot
license: CC-BY-SA 4.0
annotation: Frank Feder, So Miyagawa, Elizabeth Platte, Caroline T. Schroeder, Amir Zeldes
version_date: 2018-11-15
version_n: 2.6.0
languages: Sahidic Coptic
project: CoptOT, Coptic SCRIPTORIUM, KELLIA
segmentation: automatic
tagging: automatic
parsing: automatic
note: Versification may not always align with traditional Septuagint versification. English translations may be misaligned or missing in places.
document_cts_urn: urn:cts:copticLit:ot.1sam.coptot:2
chapter: 2
title: 09_I Samuel_2

Cite this Document

When citing a corpus or document from Coptic SCRIPTORIUM, please include the relevant URN(s) (provided below) in all citations. On this site, these URNs will resolve to the latest edition of our data. We also encourage researchers to save visualizations they use, download query results from ANNIS, and save information from document metadata.

Use the following model to cite this document. Our full citation guidelines page provides more models.

First citation:

Author, Ancient title [chapter.verse if available], ed. [annotators], trans. [translation]. urn:cts:copticLit:ot.1sam.coptot:2. [version number], [date]. http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:ot.1sam.coptot:2.

Subsequent citations:

Author, Ancient title (abbreviated) [chapter.verse if available], urn:cts:copticLit:ot.1sam.coptot:2.

Document Edition: urn:cts:copticLit:ot.1sam.coptot:2

Work: urn:cts:copticLit:ot.1sam

Text Group: urn:cts:copticLit:ot

The following links will direct you to the latest versions of data visualizations of the document.

Sahidica Chapter View HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:ot.1sam.coptot:2/sahidica/html

Analytic Visualization HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:ot.1sam.coptot:2/analytic/html

The following links will direct you to the latest versions of the data for download.

Paula XML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:ot.1sam.coptot:2/paula/xml

relANNIS: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:ot.1sam.coptot:2/relannis

The following link will direct you to the latest version of the corpus available for search and querying in ANNIS:

ANNIS UI: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:ot.1sam.coptot:2/annis