Analytic Visualization

Show:
ⲡⲉϫⲁϥⲇⲉⲛϭⲓϫⲟⲉⲓⲥⲙⲱⲩⲥⲏⲥⲙⲛⲁⲁⲣⲱⲛϩⲣⲁⲓϩⲙⲕⲁϩⲕⲏⲙⲉϥϫⲱⲙⲙⲟ
ϫⲉⲡⲉⲓⲉⲃⲟⲧⲁⲣⲭⲏⲛⲏⲧⲛⲡⲉⲉⲃⲟⲧϣⲟⲣⲡⲛⲏⲧⲛⲡⲉϩⲛⲛⲉⲃⲁⲧⲉⲧⲉⲣⲟⲙⲡⲉ
ϣⲁϫⲉⲙⲛⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏⲧⲏⲣϣⲏⲣⲉⲓⲏϫⲱⲙⲙⲟϫⲉϩⲣⲁⲓϩⲛⲥⲟⲩⲙⲏⲧⲙⲡⲉⲉⲓⲃⲟⲧⲙⲁⲣⲉⲟⲩⲁⲟⲩⲁϫⲓⲟⲩⲉⲥⲟⲟⲩⲕⲁⲧⲁⲏⲉⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲟⲩⲁⲟⲩⲁⲟⲩⲉⲥⲟⲟⲩⲏⲉⲓ
ⲉϣⲱⲡⲉⲇⲉⲥⲉⲥⲟⲃⲉⲕϩⲙⲏⲉⲓϩⲱⲥⲧⲉⲙⲣⲱϣⲉⲉⲥⲟⲟⲩⲉϥⲉϫⲓⲛⲙⲙⲁϥⲙⲡⲉϥⲧⲉϣⲉϩⲓⲧⲟⲩⲱϥⲕⲁⲧⲁⲏⲡⲉⲣⲱⲙⲉⲣⲱϣⲉⲇⲉⲟⲩⲁⲟⲩⲁϥⲱⲡⲉϩⲟⲩⲛⲉⲩⲉⲥⲟⲟ
ⲟⲩⲉⲥⲟⲟⲩⲧⲉⲗⲉⲓⲟⲥϩⲟⲟⲩⲧⲙⲛⲧϫⲃⲓⲛϩⲓⲱⲱϥⲟⲩⲣⲟⲙⲡⲉⲉⲧⲉⲧⲛⲉϫⲓⲧϥⲉⲃⲟⲗϩⲛⲛⲉⲧⲛϩⲓⲉⲓⲃⲙⲛⲛⲙⲁⲥⲃⲁⲁⲙⲡⲉⲧⲉⲧⲛϫⲓⲧϥ
ⲧⲉⲧⲛϩⲁⲣⲉϩⲉⲣⲟϥⲛⲏⲧⲛϣⲁϩⲣⲁⲓⲥⲟⲩⲙⲛⲧⲁϥⲧⲉⲙⲡⲉⲉⲓⲉⲃⲟⲧⲥⲉⲕⲱⲛⲥⲙⲙⲟϥⲛϭⲓⲙⲏⲏϣⲉⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏⲧⲏⲣϣⲏⲣⲉⲓⲏⲛⲁⲩⲣⲟⲩϩⲉ
ⲧⲉⲧⲛϫⲓⲉⲃⲟⲗϩⲛⲡⲉϥⲥⲛⲟϥⲧⲉⲧⲛⲱⲥϭⲙⲙⲟϥⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲛⲟⲩⲉϭⲣⲟⲥⲛⲧⲉⲁⲩⲱⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲛⲏⲉⲓⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲟⲩⲱⲙⲙⲙⲟϥϩⲣⲁⲓⲛϩⲏⲧⲟⲩ
ⲥⲉⲟⲩⲱⲙⲁϥϩⲣⲁⲓϩⲛⲧⲉⲓⲟⲩϣⲏⲩϭⲏϭϩⲛⲟⲩⲥⲁⲧⲉⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲱⲙⲛϩⲉⲛⲁⲑⲁⲃϫⲛϩⲛⲥⲓϣⲉ
ⲛⲉⲧⲛⲟⲩⲱⲙⲉⲃⲟⲗⲛϩⲏⲧⲟⲩϥⲟⲩⲱⲧⲟⲩⲧⲉϥⲡⲟⲥⲉϩⲛⲟⲩⲙⲟⲟⲩⲁⲗⲗⲁϥϭⲏϭϩⲛⲟⲩⲥⲁⲧⲉⲁⲡⲉⲙⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉⲙⲛⲧⲉⲧⲛⲡⲉⲩϩⲟⲩⲛ
ⲛⲉⲧⲛϣⲱϫⲡⲉⲃⲟⲗⲛϩⲏⲧⲟⲩϩⲧⲟⲟⲩⲉⲁⲩⲱⲛⲉⲧⲛⲟⲩⲱϣϥⲟⲩⲕⲁⲥⲉⲃⲟⲗⲛϩⲏⲧϥⲉⲧⲛⲁⲥⲉⲉⲡⲉⲇⲉⲉⲃⲟⲗⲛϩⲏⲧϥϣⲁϩⲧⲟⲟⲩⲉⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲣⲟⲕϩϥϩⲛⲟⲩⲥⲁⲧⲉ
ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲟⲩⲟⲙϥⲇⲉⲧⲉⲓϩⲉⲉⲣⲉⲛⲉⲧⲛϯⲡⲉⲙⲏⲣⲉⲣⲉⲛⲉⲧⲛⲧⲟⲟⲩⲉϩⲛⲛⲉⲧⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉⲉⲣⲉⲛⲉⲧⲛϭⲉⲣⲟⲟⲃϩⲛⲛⲉⲧⲛϭⲓϫⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲱⲙⲙⲙⲟϥϩⲛⲟⲩⲥⲡⲟⲩⲇⲏϫⲉⲡⲁⲥⲭⲁⲡⲉϫⲟⲉⲓⲥ
ϯⲛⲏⲩⲇⲉⲉⲃⲟⲗϩⲛⲕⲏⲙⲉⲛⲧⲉⲉⲓⲟⲩϣⲏⲧⲁⲙⲟⲟⲩⲧϣⲣⲡⲙⲓⲥⲉⲛⲓⲙϩⲙⲕⲁϩⲕⲏⲙⲉϫⲓⲛⲣⲱⲙⲉϣⲁϩⲣⲁⲓⲧⲃⲛⲏⲧⲁⲉⲓⲣⲉⲟⲩⲕⲃⲁϩⲛⲛⲟⲩⲧⲉⲧⲏⲣⲟⲩⲛⲣⲣⲙⲛⲕⲏⲙⲉⲁⲛⲟⲕⲡⲉϫⲟⲉⲓⲥ
ⲛⲧⲉⲡⲉⲥⲛⲟϥϣⲱⲡⲉⲛⲏⲧⲛⲟⲩⲙⲁⲉⲓⲛⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲛⲛⲉⲧⲛⲏⲉⲓⲛⲁⲓⲛⲧⲱⲧⲛⲧⲉⲧⲛⲛϩⲏⲧⲟⲩⲧⲁⲛⲁⲩⲡⲉⲥⲛⲟϥⲧⲁⲥⲕⲉⲡⲁⲍⲉⲙⲙⲱⲧⲛⲛⲧⲉⲧⲙⲡⲗⲏⲅⲏϣⲱⲡⲉⲛⲏⲧⲛⲉϥⲉⲧⲏⲩⲧⲛⲉⲃⲟⲗⲉⲓϣⲁⲛϣⲁⲁⲣⲉϩⲣⲁⲓϩⲙⲕⲁϩⲕⲏⲙⲉ
ⲧⲉⲡⲉⲓϩⲟⲟⲩϣⲱⲡⲉⲛⲏⲧⲛⲣⲡⲙⲉⲉⲩⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲣⲉⲙⲙⲟϥϣⲁϫⲟⲉⲓⲥⲛϫⲱⲙⲙⲛⲛⲥⲱⲧⲛⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲣⲉⲙⲙⲟϥϣⲁϫⲟⲉⲓⲥⲟⲩⲁⲛⲥⲙⲙⲉϣⲁⲉⲛⲉϩ
ⲥⲁϣϥϩⲟⲟⲩⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲟⲩⲱⲙⲛϩⲉⲛⲁⲑⲁⲃϫⲓⲛϣⲟⲣⲡⲇⲉϩⲟⲟⲩⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲕⲁⲑⲁⲃⲉⲃⲟⲗϩⲛⲛⲉⲧⲛⲏⲉⲓⲟⲩⲟⲛⲇⲉⲛⲓⲙⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲱⲙⲑⲁⲃⲥⲉⲛⲁϥⲉⲧⲧⲉⲯⲩⲭⲏⲉⲧⲙⲙⲁⲩⲉⲃⲟⲗϩⲛⲡⲓⲏⲗϫⲓⲛϣⲟⲣⲡⲇⲉϩⲟⲟⲩϣⲁϩⲣⲁⲓⲙⲉϩⲥⲁϣϥϩⲟⲟⲩ
ϣⲟⲣⲡϩⲟⲟⲩⲉⲩⲉⲙⲟⲩⲧⲉⲉⲣⲟϥϫⲉⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲁⲩⲱⲡⲉϩⲟⲟⲩⲙⲉϩⲥⲁϣϥⲉⲩⲉⲙⲟⲩⲧⲉⲉⲣⲟϥϫⲉⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲛⲏⲧⲛϩⲱⲃⲛⲓⲙϣⲙϣⲉⲉⲧⲛⲁⲁⲩϩⲣⲁⲓⲛϩⲏⲧϥϣⲁⲧⲙⲡⲉϣⲁϥϣⲱⲡⲉⲯⲩⲭⲏⲛⲓⲙⲡⲁⲓⲙⲙⲁⲧⲉⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲁⲁϥ
ⲧⲉⲧⲛϩⲁⲣⲉϩⲛⲉⲓⲉⲛⲧⲟⲗⲏϩⲣⲁⲓⲅⲁⲣϩⲛⲡⲉⲓϩⲟⲟⲩⲉⲓⲛⲁⲉⲓⲛⲉⲛⲉⲧⲛⲙⲏⲏϣⲉⲉⲃⲟⲗϩⲙⲕⲁϩⲕⲏⲙⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲣⲉⲙⲡⲉⲉⲓϩⲟⲟⲩⲉⲛⲉⲅⲉⲛⲉⲁⲟⲩⲁⲛⲥⲙⲙⲉϣⲁⲉⲛⲉϩ
ⲛⲥⲟⲩⲙⲛⲧⲁϥⲧⲉⲉⲃⲟⲧϣⲟⲣⲡϩⲙⲛⲁⲩⲣⲟⲩϩⲉⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲟⲩⲱⲙⲛϩⲉⲛⲁⲑⲁⲃϣⲁϩⲣⲁⲓⲥⲟⲩϫⲟⲩⲧⲟⲩⲉⲉⲃⲟⲧϣⲁⲛⲁⲩⲣⲟⲩϩⲉ
ⲥⲁϣϥϩⲟⲟⲩⲛⲉⲩϭⲛⲑⲁⲃⲉⲃⲟⲗϩⲛⲛⲉⲧⲛⲏⲉⲓⲟⲩⲟⲛⲇⲉⲛⲓⲙⲛⲁⲟⲩⲱⲙⲑⲁⲃⲥⲉⲛⲁϥⲉⲧⲧⲉⲯⲩⲭⲏⲉⲧⲙⲙⲁⲩⲉⲃⲟⲗϩⲛⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏⲓⲏϩⲣⲁⲓϩⲛⲛϣⲙⲙⲟⲉⲓⲙⲛⲣⲱⲙⲉⲙⲁ
ⲕⲁⲛⲓⲙⲉⲧⲑⲁⲃⲛⲉⲧⲛⲟⲩⲟⲙϥϩⲣⲁⲓϩⲛⲛⲉⲧⲛⲙⲁϣⲱⲡⲉⲧⲏⲣⲟⲩⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲟⲩⲱⲙⲛϩⲉⲛⲁⲑⲁⲃ
ϥⲙⲟⲩⲧⲉⲇⲉⲛϭⲓⲙⲱⲩⲥⲏⲥϩⲗⲗⲟⲉⲓⲧⲏⲣⲟⲩϣⲏⲣⲉⲓⲏⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϫⲉⲃⲱⲕⲧⲉⲧⲛϫⲓⲛⲏⲧⲛⲟⲩⲉⲥⲟⲟⲩⲕⲁⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲓⲁⲧⲉⲧⲛϣⲱⲱⲧⲡⲁⲥⲭⲁ
ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϫⲓⲇⲉⲟⲩϣⲟⲗⲛϩⲩⲥⲥⲱⲡⲟⲛⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲡϥϩⲛⲡⲉⲥⲛⲟϥⲉⲧϩⲁⲧⲙⲣⲟⲧⲉⲧⲛⲱⲥϭⲙⲡⲉⲟⲩⲁⲙⲛⲟⲩⲉϭⲣⲟⲥⲛⲧⲉⲉⲃⲟⲗϩⲛⲡⲉⲥⲛⲟϥⲡⲁⲓⲉⲧϩⲓⲣⲙⲣⲟⲟⲩⲁⲟⲩⲁⲇⲉⲙⲙⲱⲧⲛⲛⲛⲉϥⲣⲡⲃⲟⲗⲣⲟⲡⲉϥⲏⲉⲓϣⲁϩⲧⲟⲟⲩⲉ
ϫⲟⲉⲓⲥⲇⲉⲛⲏⲩϣⲁⲁⲣⲉⲣⲙⲛⲕⲏⲙⲉϥⲛⲁⲩⲡⲉⲥⲛⲟϥϫⲙⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲩⲱϩⲣⲁⲓⲉϫⲛⲟⲩⲉϭⲣⲟⲥⲛⲧⲉⲛⲧⲉϫⲟⲉⲓⲥⲉⲓⲉϫⲙⲣⲟϥⲧⲙⲕⲱⲉⲧⲧⲁⲕⲟⲉⲓⲉϩⲟⲩⲛⲉⲛⲉⲏⲉⲓϣⲁⲁⲣⲉⲉⲣⲱⲧⲛ
ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϩⲁⲣⲉϩⲡⲉⲉⲓϣⲁϫⲉⲟⲩⲛⲟⲙⲓⲙⲟⲛⲛⲁⲙⲛⲛⲉⲕϣⲏⲣⲉϣⲁⲉⲛⲉϩ
ⲉϣⲱⲡⲉⲇⲉⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛⲃⲱⲕⲉϩⲟⲩⲛⲕⲁϩⲡⲁⲓⲧⲉⲣⲉϫⲟⲉⲓⲥⲛⲁⲧⲁⲁϥⲛⲏⲧⲛⲕⲁⲧⲁϩⲉⲛⲧϥϫⲟⲟⲉⲧⲉⲧⲛⲉϩⲁⲣⲉϩⲡⲉⲉⲓϣⲙϣⲉ
ⲉⲥⲉϣⲱⲡⲉⲇⲉⲉⲩϣⲁⲛϫⲟⲟⲛⲏⲧⲛⲛϭⲓⲛⲉⲧⲛϣⲏⲣⲉϫⲉⲟⲩⲡⲉⲡⲉⲉⲓϣⲙϣⲉ
ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϫⲟⲟⲛⲁϫⲉⲟⲩⲑⲩⲥⲓⲁⲧⲉⲉⲓⲣⲉⲙⲡⲉⲉⲓⲡⲁⲥⲭⲁϫⲟⲉⲓⲥⲉⲃⲟⲗϫⲉϥⲥⲕⲉⲡⲁⲍⲉⲏⲉⲓϣⲏⲣⲉⲓⲏⲧⲁⲣⲉϥⲡⲁⲧⲁⲥⲥⲉⲏⲉⲓⲛⲣⲣⲙⲛⲕⲏⲙⲉⲟⲩⲇⲉϥⲛⲁϩⲙⲟⲩϥⲡⲁϩⲧϥⲛϭⲓⲗⲁⲟⲥϥⲟⲩⲱϣⲧϫⲟⲉⲓⲥ
ⲃⲱⲕⲛϭⲓϣⲏⲣⲉⲓⲏⲉⲓⲣⲉⲕⲁⲧⲁϩⲉⲛⲧϫⲟⲉⲓⲥϩⲱⲛⲉⲧⲟⲟⲧϥⲙⲱⲩⲥⲏⲥⲙⲛⲁⲁⲣⲱⲛⲧⲁⲓⲧⲉϩⲉⲛⲧⲁⲁ
ϣⲱⲡⲉϩⲛⲡⲁϣⲉⲧⲉⲩϣⲏϫⲟⲉⲓⲥϥⲡⲁⲧⲁⲥⲥⲉⲓϣⲣⲡⲙⲓⲥⲉⲛⲓⲙϩⲣⲁⲓϩⲙⲕⲁϩⲕⲏⲙⲉϫⲓⲛϣⲣⲡⲙⲓⲥⲉⲫⲁⲣⲁⲱⲡⲁⲓⲉⲧϩⲙⲟⲟⲥϩⲓⲡⲉϥⲑⲣⲟⲛⲟⲥϣⲁϩⲣⲁⲓⲡϣⲣⲡⲙⲓⲥⲉⲁⲓⲭⲙⲁⲗⲱⲧⲟⲥⲧϩⲙϣⲏⲉⲓⲁⲩⲱϣⲁϩⲣⲁⲓⲡϣⲣⲡⲙⲓⲥⲉⲧⲃⲛⲏⲛⲓⲙ
ϥⲧⲱⲟⲩⲛⲛϭⲓⲫⲁⲣⲁⲱⲙⲛⲛⲉϥϩⲙϩⲁⲗⲧⲉⲩϣⲏⲙⲛⲣⲙⲛⲕⲏⲙⲉⲧⲏⲣⲟⲩϥϣⲱⲡⲉⲛϭⲓⲟⲩⲛⲟϭⲛⲁϣⲕⲁⲕϩⲣⲁⲓϩⲙⲕⲁϩⲧⲏⲣϥⲕⲏⲙⲉⲛⲉⲙⲛⲏⲉⲓⲅⲁⲣⲡⲉⲙⲡⲉⲟⲩⲟⲛⲙⲟⲩⲛϩⲏⲧϥ
ϥⲙⲟⲩⲧⲉⲇⲉⲛϭⲓⲫⲁⲣⲁⲱⲙⲱⲩⲥⲏⲥⲙⲛⲁⲁⲣⲱⲛⲧⲉⲩϣⲏⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϫⲉⲧⲱⲟⲩⲛⲧⲉⲧⲛⲃⲱⲕⲉⲃⲟⲗϩⲛⲡⲁⲗⲁⲟⲥⲛⲧⲱⲧⲛⲙⲛϣⲏⲣⲉⲓⲏⲃⲱⲕⲧⲉⲧⲛϣⲙϣⲉⲡⲉⲧⲛⲛⲟⲩⲧⲉⲕⲁⲧⲁϩⲉⲧⲉⲧⲛϫⲱⲙⲙⲟ
ⲁⲩⲱⲛⲉⲧⲛⲉⲥⲟⲟⲩⲙⲛⲛⲉⲧⲛⲉϩⲟⲟⲩϫⲓⲧⲟⲩⲧⲉⲧⲛⲃⲱⲕⲥⲙⲟⲩⲇⲉϩⲱⲉⲣⲟⲉⲓ
ⲁⲩⲱⲣⲙⲛⲕⲏⲙⲉϣⲧⲟⲣⲧⲣⲗⲁⲟⲥⲛⲟϫⲟⲩⲉⲃⲟⲗϩⲙⲕⲁϩϩⲛⲟⲩϭⲉⲡⲏϫⲟⲟⲅⲁⲣϫⲉⲁⲛⲟⲛⲧⲏⲣⲧⲛⲛⲁⲙⲟⲩ
ⲗⲁⲟⲥⲇⲉϫⲓϣⲱⲧⲉϥⲙⲏⲣϩⲛⲛⲉⲩϩⲟⲉⲓⲧⲉⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲛⲛⲉⲩⲛⲁϩⲃ
ⲁⲩⲱϣⲏⲣⲉⲓⲏⲉⲓⲣⲉⲕⲁⲧⲁϩⲉⲛⲧϫⲟⲉⲓⲥϩⲱⲛⲉⲧⲟⲟⲧϥⲙⲱⲩⲥⲏⲥⲁⲓⲧⲉⲓⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩⲛⲣⲣⲙⲛⲕⲏⲙⲉϩⲉⲛϩⲛⲁⲁⲩϩⲁⲧⲙⲛϩⲉⲛϩⲛⲁⲁⲩⲛⲟⲩⲃⲙⲛϩⲉⲛϩⲟⲉⲓⲧⲉ
ϫⲟⲉⲓⲥϥϯⲟⲩϩⲙⲟⲧⲡⲉϥⲗⲁⲟⲥⲡⲉⲙⲧⲟⲉⲃⲟⲗⲛⲣⲣⲙⲛⲕⲏⲙⲉϯⲛⲁϣⲱⲗⲛⲣⲣⲙⲛⲕⲏⲙⲉ
ⲧⲱⲟⲩⲛⲇⲉⲛϭⲓϣⲏⲣⲉⲓⲏⲉⲃⲟⲗϩⲛⲣⲁⲙⲉⲥⲥⲏⲥⲟⲭⲭⲟⲑⲉⲓⲣⲉⲛⲥⲉⲧⲃⲁⲛⲣⲙⲛⲣⲁⲧⲟⲩⲛⲃⲗⲗⲧⲉⲩⲁⲡⲟⲥⲕⲉⲩⲏ
ⲁⲩⲱⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉϥⲧⲉϩⲧⲱϩϥⲉⲓⲉϩⲣⲁⲓⲛⲙⲙⲁⲙⲛⲛⲉⲩⲉⲥⲟⲟⲩⲙⲛⲛⲉⲩⲉϩⲟⲟⲩⲙⲛⲛⲉⲩⲧⲃⲛⲟⲟⲩⲉⲉⲧⲛⲁϣⲱⲟⲩ
ⲧⲱϭⲙⲡϣⲱⲧⲉⲧⲁⲛⲧϥⲉⲃⲟⲗϩⲛⲕⲏⲙⲉⲛϩⲉⲛⲉⲕⲣⲟϫⲛⲁⲑⲁⲃⲛⲉⲙⲡⲁⲧⲟⲩϥⲓⲅⲁⲣⲡⲉⲣⲣⲙⲛⲕⲏⲙⲉⲅⲁⲣⲛⲟϫⲟⲩⲉⲃⲟⲗⲁⲩⲱⲡⲟⲩϣϭⲙϭⲟⲙϭⲱⲟⲩⲧⲉⲧⲁⲙⲓⲉⲟⲉⲓⲕⲛⲁⲧⲉϩⲓⲏ
ⲙⲁⲟⲩⲱϩⲇⲉϣⲏⲣⲉⲓⲏⲟⲩⲱϩϩⲣⲁⲓϩⲙⲕⲁϩⲕⲏⲙⲉⲙⲛⲕⲁϩⲭⲁⲛⲁⲁⲛⲛⲧⲟⲟⲩⲙⲛⲛⲉⲩⲉⲓⲟⲧⲉϥⲧⲟⲟⲩϣⲉⲙⲁⲁⲃⲣⲟⲙⲡⲉ
ⲁⲩⲱϣⲱⲡⲉⲙⲛⲛⲥⲁϥⲧⲟⲟⲩϣⲉⲙⲁⲁⲃⲣⲟⲙⲡⲉⲉⲓⲉⲃⲟⲗⲛϭⲓϭⲟⲙⲧⲏⲣϫⲟⲉⲓⲥϩⲛⲕⲏⲙⲉ
ⲧⲉⲩϣⲏϣⲟⲣⲡⲟⲩⲣϣⲉⲧⲉϫⲟⲉⲓⲥϩⲱⲥⲧⲉⲛⲧⲟⲩⲉⲃⲟⲗϩⲙⲕⲁϩⲕⲏⲙⲉⲧⲉⲩϣⲏⲉⲧⲙⲙⲁⲩⲧϣⲣⲡⲟⲩⲣϣⲉⲧⲉϫⲟⲉⲓⲥϩⲱⲥⲧⲉϣⲱⲡⲉϣⲏⲣⲉⲧⲏⲣⲟⲩⲓⲏϣⲁϩⲣⲁⲓⲛⲉⲩϫⲱⲙ
ⲡⲉϫⲁϥⲇⲉⲛϭⲓϫⲟⲉⲓⲥⲙⲱⲩⲥⲏⲥϫⲉⲡⲁⲓⲡⲉⲛⲟⲙⲟⲥⲡⲁⲥⲭⲁⲛⲉϣⲙⲙⲟⲟⲩⲱⲙⲉⲃⲟⲗⲛϩⲏⲧϥ
ϩⲙϩⲁⲗⲛⲓⲙⲁⲩⲱϣⲱⲡϩⲁϩⲟⲙⲧⲉⲕⲉⲥⲃⲃⲉⲙⲙⲟϥⲙⲛⲛⲥⲱⲉⲩⲉⲟⲩⲱⲙⲉⲃⲟⲗⲛϩⲏⲧϥ
ⲣⲙⲛϭⲟⲉⲓⲗⲉⲛⲓⲙϫⲁⲓⲃⲉⲕⲉⲛⲉϥⲟⲩⲱⲙⲉⲃⲟⲗⲛϩⲏⲧϥ
ⲉⲩⲉⲟⲩⲱⲙⲙⲙⲟϥϩⲛⲟⲩⲏⲉⲓⲟⲩⲱⲧⲧⲉⲧⲛⲧⲙϫⲓⲉⲃⲟⲗϩⲛⲛⲉϥⲁϥⲃⲟⲗⲏⲉⲓⲁⲩⲱⲛⲉⲧⲛⲟⲩⲱϣϥⲟⲩⲕⲁⲥⲉⲃⲟⲗⲛϩⲏⲧϥ
ⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏⲧⲏⲣϣⲏⲣⲉⲓⲏⲉⲥⲉⲉⲓⲣⲉⲡⲁⲓ
ⲉϣⲱⲡⲉⲇⲉⲣⲉϣⲁⲛⲟⲩϣⲙⲙⲟϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲉⲓⲉⲣⲱⲧⲛⲉⲓⲣⲉⲡⲁⲥⲭⲁⲉⲕⲉⲥⲃⲃⲉⲟⲩϩⲟⲟⲩⲧⲛⲓⲙⲛⲧⲟⲟⲧϥⲙⲛⲛⲥⲱⲉϥⲉϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲉⲓⲉⲓⲣⲉⲙⲙⲟϥϥϣⲱⲡⲉϩⲉⲣⲱⲙⲉⲕⲁϩⲉⲧⲙⲙⲁⲩⲥⲃⲃⲉⲛⲓⲙⲛⲉϥⲟⲩⲱⲙⲉⲃⲟⲗⲛϩⲏⲧϥ
ⲟⲩⲛⲟⲙⲟⲥⲟⲩⲱⲧⲉϥⲉϣⲱⲡⲉⲣⲱⲙⲉⲕⲁϩⲙⲛϣⲙⲙⲟⲛⲁϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲉⲓⲉⲣⲱⲧⲛ
ⲉⲓⲣⲉⲇⲉⲛϭⲓϣⲏⲣⲉⲓⲏⲕⲁⲧⲁϩⲉⲛⲧϫⲟⲉⲓⲥϩⲱⲛⲉⲧⲟⲟⲧϥⲙⲱⲩⲥⲏⲥⲙⲛⲁⲁⲣⲱⲛ
ϣⲱⲡⲉⲇⲉϩⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩⲉⲧⲙⲙⲁⲩϫⲟⲉⲓⲥⲉⲓⲛⲉⲉⲃⲟⲗϣⲏⲣⲉⲓⲏⲉⲃⲟⲗϩⲙⲕⲁϩⲕⲏⲙⲉⲙⲛⲡⲉⲩⲙⲏⲏϣⲉ

ANNIS Metadata

corpus: sahidic.ot
license: CC-BY-SA 4.0
annotation: Frank Feder, So Miyagawa, Elizabeth Platte, Caroline T. Schroeder, Amir Zeldes
version_date: 2018-11-15
version_n: 2.6.0
languages: Sahidic Coptic
project: CoptOT, Coptic SCRIPTORIUM, KELLIA
segmentation: automatic
tagging: automatic
parsing: automatic
note: Versification may not always align with traditional Septuagint versification. English translations may be misaligned or missing in places.
document_cts_urn: urn:cts:copticLit:ot.exod.coptot:12
chapter: 12
title: 02_Exodus_12

Cite this Document

When citing a corpus or document from Coptic SCRIPTORIUM, please include the relevant URN(s) (provided below) in all citations. On this site, these URNs will resolve to the latest edition of our data. We also encourage researchers to save visualizations they use, download query results from ANNIS, and save information from document metadata.

Use the following model to cite this document. Our full citation guidelines page provides more models.

First citation:

Author, Ancient title [chapter.verse if available], ed. [annotators], trans. [translation]. urn:cts:copticLit:ot.exod.coptot:12. [version number], [date]. http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:ot.exod.coptot:12.

Subsequent citations:

Author, Ancient title (abbreviated) [chapter.verse if available], urn:cts:copticLit:ot.exod.coptot:12.

Document Edition: urn:cts:copticLit:ot.exod.coptot:12

Work: urn:cts:copticLit:ot.exod

Text Group: urn:cts:copticLit:ot

The following links will direct you to the latest versions of data visualizations of the document.

Sahidica Chapter View HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:ot.exod.coptot:12/sahidica/html

Analytic Visualization HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:ot.exod.coptot:12/analytic/html

The following links will direct you to the latest versions of the data for download.

Paula XML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:ot.exod.coptot:12/paula/xml

relANNIS: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:ot.exod.coptot:12/relannis

The following link will direct you to the latest version of the corpus available for search and querying in ANNIS:

ANNIS UI: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:ot.exod.coptot:12/annis